IV 46. jaargamsr. 50 Woensdag 15 November 1863. Eene Ncuxenliistorie. I EINDE. den. waarom zou latten min of meer zullen mij niet ruinee- ren. Een boekuil, riepGorandi, ik heb nog nooit dien schoonen vqgt I gezien. Hij loopt naar den boom en schudt hem met zijne krachtige armen heen en weder. Men hoort eenen kreet, en ziedaar uit don boom valt het jonge me:sje, Goddank dat aij er nog'zonder leed en enkel met dèn schrik van al,kwam. Dehgnjtjt 1. riep de pachter. Zijtgij niét tevrieden?zegde Coranda, zijn mes .tópnepde. Ëllenjlige gij helpt mijne dochter aan cene ramp en gij zondt nog willen heb ben dat ik tevreden ben; ik ben uilzinning van woede, ga voort indien gij onder mijne handen niet wilt verpletterd wor den Ik zal verirckken als ik u den top der neus heb afgehakt, z>’gt Coranda. Ik heb mijn woord gehouden, houdt het uwe. Hola riep de pachter, zijn gezicht met de hand duikende, gij zult mijnen i neus wel eerbiedigen. Wilt.gij tien schapen? Neen. Twee ossen Neen. Neen, ik zou u liever den neus af- Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na do graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 cenlimen per regel. Da sruote lette volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de PuBUcirt:, Magdalenastraat, 46, teBrvui. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Met den avond, zegde de pachter on zijne vróuw dat hel meer dan tijd was zich van dien schelm van een knecht te ontmaken. Gelijk het gezetene lieden waren, deden zij nooit iets zonder hunne dochter te raad plegen, het gebruik in Bohemen zijnde dat de kinders meer verstand moesten hebben dan de ouders, Vader, z gde Helena, ik zal mij mor gen zeer vroeg in den groofen perelaar ver bergen en ik zal zingen gelijk de koekiiit; zegt dan aan Coranda dat hel dienstjaar int dan betalen en wegzenden. Zoo gezegd, zoo gedaan. Zeer vroeg in den morgend hoorde men in ’t veld mm De personen die een abonnement nemen op deu VEURNAAR vóór het jaar (894. ontvangen bet blad van beden af kosteloos lot Nieuwjaar. De parlementaire commissie, gelast met het onderzoek der kieswet, heeft haren tijd niet verspeeld reeds is hare taak volbracht, en in de kamerzitting van gister heeft M. Ligy zijn verslag nedergelegd. Men moet het bekennenhet schikken der maatregelen van uitvoering, nood- zakelijk gemaakt door een nieuw re giem, is een lang en moeielijk werk. Gouvernement en Kamer zullen veel iever en werkzaamheid moeten aan den dag leggen, opdat de meervoudige stem ming voor de Kamer kiezing in 1894 kunne in werking treden. De beginnende zittijd zal nauwelijks volstaan voor dit groot werk en onze vertegenwoordigers zullen geenen tijd hebben om de budjetten nauwkeurig uil te pluizen. Zooveel ie minder aanneemlijk is het, dat men den tijd der wetgeving zou komen verspillen met onhebbelijke in terpellaties, zooals de thans reeds aan- gekondigde. Hot bureel der Kamer zal ongetwijfeld zorg dragen dat dergelijke tijdverkwisting geene al te groote uit breiding aanneemt. Eens het incident uitgelegd en de verklaringen van den bevoegden minis ter gehooid, zou het waarlijk een mis bruik zijn hel debat nog langer te doen duren. voornamelijk te Wesi-Smithfield. ver- koopen. Andere kooplieden verzenden naar Oostendsche makelaars, die de konijnen voor eigen rekening te Londen doen verkoopen andere nog komen hunne waar te Oostende zelve verkoopen aan personen die ze dan op eigen gevaar voortverzenden. Er zijn in Belgie huizen die te Lon den een bulphuis bezitten; deze zenden hunne konijnen rechtstreeks naar het bulphuis dat zich met den verkoop ter plaats gelast. Alzoo handelt bel huis Beer, van Licbtervelde. De makelaars bezigen een commissionnaris-verzender die 21. h. neemt. De bijzonderste verzendingen ge schieden door de volgende Oostendsche buizen MM. Beert, Louis Carbon, Aug. Chris- tiaens, weduwe Desmet-Moulart, Dewe- ker, L. Dewynter, gebroeders Galleyn, F. Maurus, F. Piers, Samyn-Ente, Royon-Bargers, L. en A. De Ridder, E. Van Wynendaele, A. Pdrier, zoon. Deze zenden de konijnen naar Engel- sche huizen welke zich met den verkoop gelasten, zooals Lovell Christmas, J. Harris. G. Burrows, G. Bowles, G. Vander Haeghe. De verkoop van konijnen ondergaat veranderingen evenals de beurs van openbare fondsen. Is er veel aanbod en weinig vraag, dan zullen de verkoopprijzen laag staan; is er echter veel meer vraag dan aanbod, dan zullen de prijzen winstgevender zijn. De huizen welke te Londen een agent hebben doen zich per telegram met den toestand der markt bekend maken en zenden vele ol weinige konijnen, vol gens de stemming naar opslag ol af slag. Ongelukkiglijk zijn de makelaars niet In het begin van het saisoen, dus met gjc banier van volksvertegenwoordigers beeft gis ter bare werkzaamheden hernomen. Op de dagorde der eerste zitting staatOntwikkeling van een wetsont werp door M. de Favereau en drie ondervragingen te doen door J5M. Féron, Lemonnier en de Stuers. Kiezingen. Ónmogelijk de wetgevende kiezingen te verschuiven tot in 1895. Er is in de grondwet een artikel 130 dat niet herzien i-; en zegt, dat onze grondwet noch geheel noen gedeeltelijk mr.g ongerchoi «’Oiden De tegenwoordige wetgeving met een jaar verlengen, ware, niet alleen de grondwet opscho>sen. maar ze zelfs schenden, daar zij den duur van het parlementair mandaat on 4 jaar bepaalt Practische handwijzer bij den uitvoer van konijnen via Oostende Dover. Vervolg. Elke kist draagt de eerste letters van ’s verzenders naam, of een ander over eengekomen meik op een der wanden, wordt ook het gewicht aangeduid. Dit alles dient voor het toezicht. De verzenders uit Vlaanderen bedien den zich van den spoorweg. Worden groote verzendingen vermoed, dan doet M. Perier, agent-verzender, eene aan vraag tot Let Bestuur ten einde een hijzotideren trein te bekomen, en vlie gen wij het er bij, dat wordt hem altijd toegestaan. Door Veurne en al de gemeenten die op den dooltocht van den spoortrein ge legen zijn, wordt hieivan voor hel ver voer gebruik gemaakt. Door de ge meenten, rond Oostende worden paar den-, muilezel- of hondenkarren gebe zigd. Elke verzending moet vergezeld zijn van een eenvoudigen vrachtbrief. Zoodra de spoorwagens aan de kaai zijn, zet een sterke ploeg, onder het bestuur van een neerstigen meestergast, z:ch aan ’t werk. De snelheid waarmede al de fgoede- ren via Londen moeien ingescheept wor den, spruit voort uit den weinigen tijd welke de loudensche boot zooals gewoonlijk te Oostende gezegd wordt, over heeft om de reis te doen. De goederen worden tegen zeegevaar verzekerd, mits eene premie van 1 per 00,00. Elke kist van hierboven beschreven model, wegende gemiddeld 125 it 135 kilog wordt getaxeerd aan 2 sh. of fr. 3.10. Het lossen der boot gebeurt ’s zater dags ’s morgens om 5 ure. De verkoop gebeurt op verschillige wijzen. frank h l fr. 40 c. per kilogram. aanvang der maand October, komen de konijnen in groote hoeveelheid ter markt en zijn de prijzen niet hoog; maar naar mate het saizoen verder gaat, worden de verzendingen minder belangrijk en stijgen de prijzen. Zoo gaan in de maanden Januari en Februari, de konijnen tot 1 tr. 40 c., 1 fr. 50 c. en 1 fr. 60 per kilogram. De betalingen worden rechtstreeks aan de verzenders gedaan, door de Lodensche huizen, bij middel van wis sels bi (aaibaar op zicht. In 1892, werden 33,000 kisten ko nen van Oostende naar Londen verzon den, met gemiddeld 100 kónijnen per kist, aldus 3,300,000 konijnen. Het middencijfer der verzendingen van ’s vrijdags bedraagt 1000 kisten, dus aan 100 konijnen per kist, 100,000. Elk konijn weegt gemiddeld 1 1/2 kilo gram, dit maakt, aan den middenprijs van 1 fr. 25 c. per kilogram, 1 fr. 87 c. per konijn. Als wij 100,000, door 1 fr. 87 c. vermenigvuldigen, dan hebben wij 187.000 frank, derwijze dat eene verzending van ’s vrijdags tot 200,000 frank kan beloopen. Voor hef gansche jaar hebben wij 3,300,000 konijnen en gerekend aan 1 fr. 87 c.. vinden wij 6,171,000 frank. In 1892 werden dus voor meer dan zes millioen franks konijnen naar Lon den verzonden. Tegenover dit fabelachtig cijfer van 3,300,000 konijnen uit Oostende ver zonden, zonder mede te rekenen deze welke langs Gent en Antwerpen uitge voerd worden, zal men zich zekerlijk afvragen wie de verbruikers zijn. Men zal niet verwonderd zijn, als men zal weten dat deze de Loudensche werklieden zijn. Het konijn is hun zondagsdisch, zooals het vermaalde kieken van Henri IV. Te Londen eet ’s zondags elk huisge zin konijn dat is een feestmaal. Zooals men ziet, is dergelijke klandisie niet te versmaden het is eene goede zaak voor onze Vlaamsche boeren die er zich zou den moeten op toeleggen konijnen voort te brengen die boven alle mededinging I staan; zij zouden ook voornamelijk hunne verpakking moeten verzorgen. J. de B. snijden. En hij scherpte zijn nms op <lm dorpel van 't hm-. Vader, zegde Helen i, ik heb ongelijlt, ik zal het herstellen. Coranda, wilt gij mijne hand in plaats van mijn vaders neus’? Ja, zegde Coranda. Ik stel eene voorwaarde, zegde het meisje, ik hond voor mij het gevolg van onzen koop, De eerste van ons beiden, die niet tevreden.zou wcz'n in het huishouden, zal men den neus afsnijden. Zeer wel, zegde Coranda, ik zon lie ver hebben dat bet de tong ware, maar na dv neus, zal men er wel komen. Nooit wienl er te Dewitz een schooner bruiloft gevierd; nob:t zag men gelukkiger huishouden. Coranda en de schoon* Helena waren volmaakte echfgenootrn, Men hoorde nooit eenig beklag van hunne tong rolles; zij hadden elkander lief tusseben' gelrok- 1 kene messen, en, dank aan hun vernuftig kontrakt. bewaarden zij durende eene lange vereeniging hunne lieJde en, hunnen ueus. zoo goed onderricht, zij zenden op goed lukken af en zoo gebeurt het dat de prijzen soms zeer weinig winstgevend zijn. Men moet het oogenblik weten te kie zen Te Londen worden de konijnen per stone of 8 engelsche ponden verkocht, ’l is te zeggen per 3 kil. 62.8. De engelsche agent neemt 5 t. h. voor zijne commissie. De prijs der konijnen verschilt van 1 De konijnen worden rechtstreeks door dc kooplieden verzonden van de statiën naar de verschillige londensche huizen die ze, aan den prijs var. den dag, aan hunne klanten leveren, ofwel ze op verschillige markten van Londen, Eenige dagen later ging de pachter en 1 1 i schrikbarenc’en knecht niet’mec'r be- __i Gij zult thuis blijven, gij zult uit uw eigen niets verrichten, cr. stiptelijk doei) hrigeen de anderen dom. Gord, zegde Coranda. Op bel achterhof begon dc schuur bouw- li hers’.!k-n; volgens gebruik begonnen zij het dak al te breken. En ziedaar onzen Coranda neemt eenen ladder en klimt op het dak van I—- was. Latten, nngfls. bakken, krammen, schaliën, alles rukt hij af cn werpt de brok ken naar beneden. Wanneer de pachter we derkwam, was zijn huis van dak onibloo Duivel ri<p hij. wal nieuwe pert hebt koekoc! gij mij nu gespeeld Ik heb u gehoorzaamd, meester, zeide Coranda, gij hebt mij gezegd van te doen 6f£n hij tmk 'zijn mes.^ ‘e’rC<,Cn uil zingt ginderop den ik mistevreden zij'n Eenige zijna vrouw naar de markt'.' Gelijk^zij hun nen t. trouwden, zegden zij hem eigen niets verrichten, Goed, zegde Coranda. Op het achterhof begon dc schuur bouw vallig t» worden. De metsers kwamen om ze ti hers’.-Ilt-n; volgens gebruik begonnen zij het dak al te breken. En ziedaar onzen het huis dat nog geheel nieuw is. aangezien de koekuil zing, gij zult hem Zoo gezegd, zoo gedaan. Zeer vroeg in klagenden zang van den lentevogel: koekoe, Of dc pachter verrast scheen Hij liep naar Coranda. I Gij hoert het. mijn jongen, zegde hij, het nieuwe seisoCU.is a.angebroken, de koek- Tevreden, zoude de pachter, tevreden; ik u betaal, en scheiden wij alsgot.de vrien- DE VEURNAAR Tien koeien vervolg en einde). j. vervolg en einde). emi eenen lauuci «p -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1