N' 47. Wocnsrla <F 22 November $893. E schijnt den ^oens..4g. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 8 fr. Annuncen 20centimen pe vnlrronv iJci-ifcrninih. R-a ¥r .IK j >::i MÉMq» o- ,j<i<ir«;angr. Uit Oostende Twee sloepen, nr* 89 en 198 zijn binnengekomen, elk met verlies van een man. Eene fransche sloep, uil Oostende atvarend, heeft ook een man verloren, een visscher van Oostende. Het meerendeel der sloepen keeren weer, erg beschadigd en met ge- L):t bind vr>; Storm. Vrijdag avond ueeft er een hevige stórm gewoed op de kusten van de Noordzee. Binst den dag heeft het onge- weerle bijzonderlijk op de kusten van Engeland van zijne perten gespeeld; verscheidene schepen zijn onlmasi; men meldt eenige schipbreuken; men denkt dat de bemanning Van de goelet Favorite verloren is; een fransch koopvaardij schip is nabij Swansea gestrand; de fransche biick Hortense is te Swansea binnengevaren met vier overlevenden van de fransche bemanning der Quano; ■16 ii 20 mannen zijn vergaan; de stuur man van de Quano zegt dat hij donder dag- namiddag gevraagd werd de be manning der Favorite ter hulp te korneti, doch de Quano verging zelve en de man nen die zich konden redden bleven 2 uren lang op zee rondzwerven. Te Duinkerke, heeft het tempeest het gedenkteeken van zijn voetstuk gewor pen, dat in Septernbei laatst werd inge huldigd om den 100" verjaardag te vie ren van den veldslag van Hondschoote die het opbreken van het beleg van Duinkerke voor gevolg had. Een schip is tegen de kust geworpen, en het nieuwe zeehoofd hoeft veel schade ge leden. Langs de kust beeft men ver- schtidene lijken gevonden. Deze hevige storm die reeds sedert Nieuw Orleans en de Archipel het meest begunstigd zullen zijn. Maar de drukking van de lucht naar den Euro- peeschen vuurheerd toe zou zoo sterk zijn, dat er een storm zou woeden, met eene snelheid van 400,000 km. in bel uur, van Australië naar Europa, die al les op zijn weg zoh verwoesten. De aar de, om haren asse draaiend, zou langza merhand in de lijn der botsing brengen de streken, welke ten westen van den eerst getroffen meridiaan liggen. Een uur na Oostenrijk en Duitschland zou de beurt zijn aan Frankrijk, dan aan den Atlantische Oceaan, dan aan Noord Ame rika, dal ongeveer aan het gevaar ter prooi zou zijn vijf a zes uur na Frankrijk, dat is tegen het einde der boising. De aardbol aldus ongeveer zeven uur lang geheel ingesloten in het gloeiend heete glas, de lucht met geweldige kracht geperst naar het middenpunt van de vernieling, de zee kokend en de dampkiing, bezwangerend mei nieuwe j dampen, heete siotibuieti n mrvaliende, I de storm tieiende en woedende m.:t yan getiteld Omega, de laatste dagen der wereld, eene beschrijving op de hem j eigen wijze. Het i nisch verbonden is met de observato riums van alle booge punten der wereld. Het verhaal begint met het oogenblik, waarop de wereldstad verbijsterd is over het snel nadeten eener komeet, dertigmaal grooter in omvang dan de wereldbol. Intus’chen voorspelt Flama- non geheel leelijke dingen van de ont wikkeling der pers die van slecht tot erger komt. Van de vreeselijke gevolgen, die zou den plaats hebben, indien eene komeet als hiei boven genoemd in boising kwam met de aarde, geeft hij de volgende --■ voorstelling. De ondergang der wereld j te aan den vollen aanval van het heme - zal hel gevolg zijn van de ontbranding lichaam De nieuwe kieswet» Drie punten der nieuwe kieswet, waarovei eerlang de bespreking in de Kamer zal beginnen, zullen aanleiding geven tot hevige betwistingen voor eerst de ambten, waaraan de dubbele stem al of niet woidi toegekend; ver volgens zekere uitsluitingen voor ver- oordeelingcn, cn eindelijk de opschor- sing van hei stemrecht voor de behoef- tigen, ondersteund door de weldadig- hcidsbureelcn. Deze laats'e kwestie is de belang rijkste voor dc werkmansklas, en wij hopen dat de Kamers ze zullen oplossen in volkslievenden zin. De kommissie der Kamer hei ft zich tegen de uitslui ting der armen verklaard, doch enkel omdal de maatregel niel praktisch is. De grondwet is herzien geweest om hel stemrecht uit te breiden, om ook de kleine, de geringen, de min begoede klassen, de werkmcnschen, in een woord, lot de stembus toe te laten, en nu zou men ze door de kieswet, on- weerdig verklaren van het recht dal hun verleend geweest is! Waarom zouden de armen niet mogen stemmen? om dat zij van de armbesiuien af banger? Maar is bel geheim dei stemming dan niel verzekerd? En hangen wij niet allen min of meer van iemand anders at, de knecht van zijner, meester, de i knnn n klflrknn 1 van den dampkring aimosphèreOn geveer zeven uren lang, waarschijn lijk iets langer, daar de tegenstand van -de komst niet uil het oog mag worden derden jaren zal plaats hebben. Hij geelt verloren zal er eene voortdurende Het waterstofgas en de zuurstof, sa men met de koolstof van de komeet. van hunne oversten, de neeringdoeners van bunne kalanten? Is het geene barbaarschbeid, een ar men werkman, die in een tijdelijken nood en kleinen onderstand van het weldadigheidsbureel getrokken heeft voor een jaar van de kiezerslijsten te schrabben? Is dat geen brandmerk voor den ongelukkige, is dat hem zijne ar moede niet verwijten? Wil men dan dat de gemeentebesturen ten aanzien van het publiek den huiselijken staat van eenieder doen kennen, en zeggen deze en gene heeft onderstand genoten, en daarom mag bij dees jaar niet kiezen! Wij zeggen het vlakaf dat is niet broederlijk dat is niet christelijk! Volgens de nieuwe wet, zouden do kiezerslijsten den nood onzer arme bloe ders algemeen bekend moeien maken, en hun als een verwijt toeroepen hij heeft van den armen getrokken! Neen, dat mag niet zijn, en de Ka mers zullen dan ook het artikel, dat de armen van het stemrecht wil uitsluiten, uit de kieswet schrabben de christe lijke liefdadigheid beveelt het bun. -woki ra i» - Kcclitcrlijkc kronljk. Do korrektionnele rechtbank van Veurne heeft verooideeld Zitting van 9 November. Vandenboo- gaerde Gimiel, rondleurder, geboren ie vichte, D’Hondl Maria, zangster, geboren te Ghistel, Trevc Jan, zinger, en zijne vrouw Rosalia Vanmaeckelberghe, te IJper, de eerste 3 weken en de anderen 8 dagen ge vang, voor slagen. Caulier Augus', werkman te Vinchem, en zijne vrouw Octavi.i Herwyn, voorwaardelijk elk 26 fr. boel, voor rooverij, en 40 fr. boet, voor smaad jegens dn politie. Visage Hr ndr'k, vi<sch,r te Adinkerke, voorwaardelijk 26 fr. boet, voorafliogglarij _t Engelbecn Rochns, vis-cher te Oo»tduin- wèfkmnn van zijnen bans, de klerken kerke, 16 dagen gevang, voor slagen, en 20 Vertrekuren van den ijzerenweg. -3 November tot ‘4 Januari ft 893» De personen rfie een abonnement nemen op den VEURNAAR voor het jaar 1894, ontvangen het blad van heden af kosteloos tot Nieuwjaar. Men kan abonneeren op hel postkan toor waai door men bediend wordt; ook met ons blad aan den brievendrager te •vragen die het bezorger, zal; insgelijks met naar ons bureel te komen of ons een woordeken te schrijven. een paar dagen over Engeland woedde, dag het kanaal overgetrokken, en vele verwoestingen te lande en schip breuken op zee veroorzaakt. Uit Cherburg, Barfleur, St. Aubin en Le Havre komen tijdingen dat er sche pen gestrand zijn. Te Cherburg zijn een brick, eene goëlet een driemaster en twee stoombooten de Chanzy en de Alfa op de kust geworpen. De manschappen zijn kunnen gered worden. TeSt. Aubin is een engelsch schip vergaan. Te Brest is een petrolschip gestrand en een ander werd zijn mast afgeslagen. volg™, ptabruimte. - tóbtelijke De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Purlicitè, Magdalenastragt, 46, te Brussel. Menschrijft.in hij BOKHOMMB-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraat, 4. te Veurne, en in de Postkanlooren. fr. boet, voor beleedigingen. Mus Karei, melkverkooper te Middelker- ke, 15 fr. boet, voor dronkenschap, 3 weken heeft in den nacht van Zaterdag tot Zon gevang en 26 fr. boet, voor opstand, en 10 fr. boet, voor nnchtgedruis. Zitting van 10 November. Haese Jaco bus, werkman teSlavele. 2 maanden gevang en 50 fr. boel, voor slagen. Ygodt Amelia, huisvrouw Michael Vande- velde, le Lombartzijde, voorwaardelijk Iwee maal 8 dagen gevang, voor rooverij. Vaiilerberghe Pieter, werkman te Mer- ckem, 2 maal 100 fr. boet, voor jacht. Glarysse Rosalia, huisvrouw van Felix Allacrl. le Middelkerke, 30 fr, boet, voor verbehng. De'urck Pieter, brijkenbakker le Stavele, 4 maanden gevang en 26 fr. boet, voor ge bruik van valschheid. Decleick Adolf, werkman te Alveringhem vcorwnai‘oelijk,4 mamden gevang en 26 fr. boet, voor aanslag it'gcu de eerbaarheid. electrische ontbrandingen en lichtvuren, het rollen van den dondei gehoord bo ven hel gieren van den storm, het ge zegend licht van voorbeen vervangen door die ontzettende lichtstralen van de gloeiend heete dampkring zoo zal de geheele aarde weidt a weerklinken van den doodelijken knal van den algehee- len ondergaag, hoewel het lot van onze tegenvoeters waarschijnlijk van het onze zal velschillen. In plaats van onmidde- lijk te sterven, zullen zij verstijven door de dampen der stikstof, daar de zuur stof spoedig zal verslonden of vergiftigd zijn door het koolzuur; hei vuur zal later hun lichaam tot asch doen overgaan, terwijl de bewoners van Europa en Afri ka levend zullen verbianden. Het spreekt van zelf, dat men deze wetenschappelijke beschrijving» v; n den ondergang der wereld niet als waar- heid ueeft aan ie nomen. Toch treft zij j door h?re overeenkomst met de open baring en de voorspaiimg der gewijde schrijve, s en schi|rn mj in hoofdzaak, daarmede niet in s rijd. De laatste dagen der wereld. Do bekende fransche natuurkundige Camille Flamarion verzekert dal de on dergang der wereld maar binnen hou- deze gebfcui tenisse in een artikel, verandering van beweging in hitte zijn. men met de koolstof van de komeet. zullen ontbranden. De luchtgesteltenisse 'tooneel is te Parijs, dat telepho- i zal verscheidene honderde graden stij gen; bosschen, tuinen, planten, struik gewas, woningen, gebouwen, dorpen, steden, zij allen zullen spoedig eene prooi van het vuur zijn; de zee de meren en de rivieren zullen beginnen te koken; menschen en dieren, blootgesteld aan de hitte der komeet, zullen stikken, alvo rens te verbranden, daar zij maar vlam men zullen inademen. Indien onze breedte de eerste schok der komeet, die naar Flamarion vooron derstelt, ons in den zomer zal bereiken, ontvangt, zal de keerkring van Marok ko, Algiers, Tunis, Griekenland en Egyp te aan den vollen aanval van het hemel- blootstaan, terwijl Australië, 959 - 6 44 tl 00 7 28 11 05 9 44 9 33 10 25 5 45 8 11 9 19 11 06 1 28 8 4T- 850 - 0 02- 9 07 - 914- 9 21- 9 32 - Duinkcrke Ghy velde Adinkerke Veurne Avecappelle Oostkerke Dixmude Eessen Zurren Handzaeme He Panne telt ook twee slachtr fiers van d«n storm Dc visschersschuit N° ioo5, bchooren- ile aan dc haven van Duinkerke en bevaren door 8 Ghyveldenaren en twee visschers der Panne, dc genaamde Edward Blonde, gehuwd en vader van 3 kinderen, en August Hennaert, gehuwd en vader van 10 kinderen, is met man en muis ver gaan. Vijf lijken zijn op de kust van Ghyvelde aan gespoeld, en 4 andere zijn gevonden in de schuit, welke ten westen van Duinkcrke is gestrand. Het lijk van Blondé was gister namiddag nog vermist. Lrussel (vertrek) Cent l.icbtervelde (>i temarcq llandiaeino Zurren Cessen Ilhutude Oostkerke Avecappelle yeurnc J-, ghyvelde 1 33 5 22 7 38 258 646 9 03 510 8 07 10 43 5 18 6 31 6 53 6 59 7 04 711 7 23 7 34 7 42 9 40 - 6 55 7 50 9 48 - idinkeike 7 05 8 7 28 8 24 10 23 - ui'nkeike 7 55 8 55 10 52 - Duinkerke naar Parijs en Duinkerke (vertr.) 10 41 Atrecht 2 26 Amiens 3 35 Parijs (aankomst). 5 25 11 25 *8 avonds Parijs (vertrek) 7 10 Duinkerke(Aank). 12 15 Nieupoi t (stad)-Uixniude, 1 34 4 03 6 49 Dixmude-Nieuport t 2 18 5 41 8 07 9 16 1 46 2 38 6 13 11 41 3 52 5 43 7 19 1 25 5 02 7 29 40 1 43 5 14 7 43 912 1 49 5 20 7 49 9 18 1 54 5 25 7 54 9 25 201 532 801 210 5 59 869 9 31 2 21 5 48 820 945 2 29 5 56 8 28 2 38 605 835 956 2 56 615 10 08 3 40 6 38 10 39 407 706 11 08 7 50 8 20 8 30 8 37 4 57 5 06 5 12 5 19 t Cortemarcq 5 34 Gent Brussel 1 IMr 1 ■■Hl» "■■lie i m.i r 4 55 7 5® 10 44, 12 54, 4 56, 5 Ól, 6 52 7 O1 Oostende-Cortemarcq, 5 27, 7 45, 9 5^ 12 09 3 02 4 07 6 03, 8 11 Cortem-IJper 6 42 8 51 1 54 5 12 7 42 IJper-Cortem. - 654 944 11575396-3 Lichtervelde naar Kortrijk, 5 10, 8 C6 10 58, 11 20, 1 09, 5 19, 5 ‘?3 Kortrijk naar Lichtervelde en Brugge,*1 6 17, 7 48,10 45, 12 25, 1 08 4 04 6 25 Brugge naar Korlrijk, 7 50, 9 20 10 47 12 30 2 50 4 48, 6 50 Ostende-Brussel 5 05 6 05 7 18 853 10 57 11 52 2 44 5 18 5 42 8 25 0 Parijs uaar Duinkerke. Cortemarcq naar Oostende. .’•ar. »V. 'smo^ 2 45 5 45 6 55 6 16 8 11 8 42 8 01 919 9 50 ....J 11 25 emorg. morg. 8 00 6 05 1 15 4 01 Nieuporl Dixmude-Gent en Veurne Duinkerke. - - J) 44 V 12 28 6 00 6 52 6 48 4 43 6 58 7 05 1001 1205 4 14 6 11 7 13 1009 12 I3 4 22 6 19 7 25 1019 12 26 4 36 6 31 7 31 1025 1252 4 42 657 7 38 1032 1239 4 49 6 44 5 25 7 44 1058 1245 4 55 6 50 -j 7 54 1047 1255 5 11 659 Lichtervelde 5 49 8 05 10 57 7 16 9 15 1205 9 25 10 40 1 20 856 1054 5 08 5 00 9 27 1151 5 43 5 54 941 1149 5 59 5 50 955 11 58 4 07 6 05 €1 i i na nn 11 a aimrcfnl OO-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1