48. V 50 jaarpan?*. Woensdag 29 November 8893. be wederzijdsche I Men wil de katholieke .mee'deibeid der Kamers aan bare kiezers voetstellen met den vrijhandel, den persoonlijken soldatendienst en de veuegenwooidi- gram. Daarmee zijn wij zeker buitenge- kegeld te worden door de socialisten die gouden bergen beloven. Men moet den belgischen landbouwer op denzelf- Ilet comiteit van West-Vlaanderen heeli als voorzitter gekozen M den senator baron de Coninck; M. ridder Et. de Vriére, provinciaal raadslid en burge meester te Beernem, heeft hel ambt van sekretaris aanveerd. De eerste algemeene vergadering van den bond van West-Vlaanderen zal te Thielt gehouden worden. eigenende, roepen wij tot den zoo volksge- den kundtgen leider Hippolvte Naton; tot om tot al de eereleden en werkende leden den duitschen. der maatschappij, uit volle longen toe Plus Oultre! Vooruit, nog meer vooruit! Boerenvergadering. Eenige voorname mannen die zich met de landbouwkwestie bezig houden, hadden eene vergadering belegd van landbouwers en eigenaars, ten einde middelen te beramen om den landbouw herop te beuren. Deze vergadering had donderdag De personen die een abonnement nemen op dew VEURNAAR voor het jaar 1894, ontvangen het blad van beden af kosteloos tot Nieuwjaar. Men kan abonneeren op het postkan toor waardoor men bediend wordt; ook met ons blad aan den brievendrager te viagen die het bezorger, zal; insgelijks met naar ons bureel te komen of ons een woordeken te schrijven. Het Concert bij de Melomanen. Een echte kunstfeest was hel concert dat de ijverige Melomanen verleden zondag, ter viering van Ste. Cecilia, den leden lu bben aangeboden. Uitstekende kunstenaren, wier nnam in ons land en in den vreemde met eerbied wordt begroet, hadden bereidwillig en vol gaarne aan de uitnoodiging der commissie beantwoord. De zaal der maatschappij was keurig en smaakvol opgetooid. Boven het toonvel prijkte het volgende jaarschrift UVVe PraCiitIge MeDeWerkIng Vereert opreCut VeUrne's katroLIeke FAXFARE XSClIAAIt. Voor het aunvangsuur had een aanzien lijk geial personen reeds plaats gmomen, en ten 7 ure was de zaal eivol. Met genoegen bestatigde men de tegen woordigheid van schier al de voornaamste katholieke tamilien onzer stad. Op de eerste rangen bemerkten wij dm geliefden voorzit ei M. Baphaél deSpot.sche- p’Tie'en provinciaal raadslid; MM. Van fier, Jid der bestendige deputatie; Bieswal. ar rondissementscommissaris; Cailliau, ge nirer.leraadslid; Pil, schepene en advocaat; Simpelaere, notaris; Feys, rechter; deSpo’, advocaat, verscheidene professors van het college, en meer anderen, wier opsom ining ons te ver leiden zou. M. do graaf Leon Visait de Bocarmé, onze beminde volksvertegenwoordiger die voornemens was dit luisterrijk concert bij te wonen, drukte per telegram zijn spijt uit, op het laatste oogmblik belet te zijn. De fanfaien, onder de leiding van den kt appen bestuurderHippolyleMaton,bracht viei stukken ten gehoore, waaronder La Mascotte, Faust en de puike Volksmarsch van den Anlwerpschen toondichter Emiel Wambach, een der meest befaamde volge lingen van maestro Peter Benoit. Deze mursch verwierf een oprechten bijval. Wat gezegd van den genialen virtuoos Ed. Jacobs? Een kreet van bewondering zij ons antwoord! Meermaals reeds hadden wij het geluk den gevierden leeraar van hel Brussclsch conservatorium toe te juichen. Telkenmale wij ons bevonden onder den indruk dier spiekende snaren, dier bekoor lijke melodijen. voelden wij ons getroffen tot in t diepste des harten. Het valt ons ónmogelijk de ongeevenarr de hoedanigheden van Ed. Jacobs te be schrijven. Hi die zich kan vereenzelvigen met de ziel des kunstenaars, hij, maar hij alleen, kan het hemclsch genot en de wondere ge heimen van hel verhevene en hel schoone smaken en beseffen. Bij hel heerlijk talent van M. Jacobs staat men in bewondering stil, en alle be spreking is, of gewaagd of verwaand. De beio 'mde cellist speelde het Concerto Militaire, adagio en rondo, van zijn mees- ter Servais, wien hij heeft opgevolgd als 1 professor aan 'l koninklijk conservatorium v<n Brussel. In het lw»ede gedeelte deed hij ons namelijk de volgende stukken be- «onderen lieve d'Enfant van Schumann, I Tarantella van Popper, Nocturne van Oho- pie, en Vito van Popper. 1 Wat ons t en uitnemend genoegen baarde j en ons zelfs eenigsz ns verwonderd-, ’t is <i-: groote smaak dien de algemeenheid van i het publiek scheen te vind* n in de zoo puike en verhevene ui voeringen van M. Jacobs. Deze werd m-t buitengewone g-e»t- drift :o g'juicbl en herhaald, lijk terug.;’- wezenhjking van ons kunstideaal te be- ging der minderheden op haar kiespro- De kenspreuk van Keizer Karei ons foe- eigenende, roepen wij tot den zoo volksge liefden voorzitter M. Raphael de Spot; tot 1 I- - V V V den wakkeren sekretaris Hector Cool, kort- detl voel brengen gelijk den franschen j 0e wejer2ijdsche verhouding, dat is hetgeen wat zij heb ben moeten. Doet ons maar een beetje geweld aan en de zaak is geklonken wij zullen u allen ten dienste staan. Een luidruchtig handgeklap begroette deze woorden, die een geheel" boek politieke waarheden bevatten ten dien ste van eenieder. Wij zijn overtuigd dat deze tijding met voldoening door de belanghebben den zal vernomen zijn. ’t Zijn de land bouwers die dezen, welke hel eerste gedacht van voorzeide inrichting heb ben opgevat, nu moeten helpen in hunne pogingen om tot een goed einde té ko men En nu niet meer geslapen. Dat de land bouwbeweging zich over het gansche land uiisirekke, en, willen of niet zul men moeien recht doen aan de klachten van den landbouw. roepen. Eene ongeloofelijke stilte heerschte in de zaal. Met het liefelijk karakter dat hem ken schetst, beantwoorddeM. Jacobs bereidwillig aan het verzoek van het publiek Belgie mag wel te recht trolsch zijn op Ed. Jacobs. Zijne vermaardheid heeft de enge palen van ons vaderland sinds lange jiren overschreden. In schier alle landen van hel gansche Heelal, werd het talent van Jacobs, door de dilettanti met begeestering erkend. Vóór weinige weken nog, deed hij in Rusland eene kunstreis die echter veeleer op een zegetocht geleek. Menige staatsbesturen schonken hem, ten titel van eerbied en bewondering, de meest vleiende onderscheidingen, en toen de bel- gische regcering hem het ridderkruis der Leopoldsorde gunde, werd dit besluit den lande door met eenparigheid goedgekeurd. Kunstenaar inden vollen zin van ’t woord, is ook Théo Charlier. Nauwelijks had hij de eerste lonen van zijne trompet laten hooren, of de toehoorders beseffen al dadelijk zijn heerlijk talent en bewonderden zijn buiten gewoon mecanism. Nog bitter jong, behaalde Charlier den eersten prijs in hel conservatorium van Luik, en dit met de grootste onderschei ding. Korten lijd nadien, vertrok hij naar Antwerpen, oiu in het orkest van het Paleis voor Nijverheid, onder de leiding van M. Fiéderik Bonzon, als sol.st op te treden. i Menigmaal verwekte hij aldaar de meeste geestdrift, en weldra werd hij de lieveling van het Antwerpsch publiek. Heden be kleedt Théo Charlier, op muziekaal gebied, eene voorname plaats. Hij heeft insgelijks bijval verworven met zijne compositién. en onlangs nog met een ballet dat weid uitge voerd in den koninklijken schouwburg van Aniwerpen, waar hij als tweede orkest meester werkzaam is. Hij speelde zondag twee stukken waar- me Ie hij immer grooten bijval bekomt, name lijk Souvenir de Prague van Hoch en Car naval de Venise van Arban. Nooit en ner gens hebben wij een instrumentist gehoord die bij Charlier kan vergeleken wordt n. Zijn talent is echt meesterliji. De toejuichingen die hem dan ook te beurt vielen waren oor- verdoovend. Langen tijd nog, zullen de namen van Jacobs en Charlier in hel ge heugen der Veurnaars blijven leven! Eene bijzondere en welverdiende hulde moet hier gebracht worden aan M. Théo phile Retsin, die, met zeldzame kunde, de zoo lastige taak van piano-begeleider heeft vervuld. Hij heefildaarvoorook de hatelijk ste gelukwenschen der solisten onlvan- ge«. M.Retsin heeft ditmaal óp doorslaande wijze zijn talent naar waarde laten schatten. Het Koninklijk Conservatorium van Gent, waarvan hij laureaat is, mag zich met volle recht en rede op zulke mannen beroemen. Wat gezegd van onze vrienden uil Meu- lebeke, MM. de Ponthieu en Van Tieghem? Proficiat, heeren, gij zult bij alle Veurnaars een aangenaam aandenken laten. MM. Victor de Ponthieu en Victor Var. Tieghem zijn twee oude theaterratten, die zich op het tooneel thuis geveelen gelijk de visch ih het water. Zij hebben een wezenlijk succes bekomen met Oomkens Erfenis en de Twee Blinden. De karakters waren opperbest afgeschetst en de fijnheden der beide tweespraken on ver- beierlijk weergegeven. De Meulebeeksche liefhebbers werden dap per toegejuicht. Zij waren dadelijk, door hunnen koddigen opschik en hunne luimige paren, de vrienden van 't publiek. En nu, nogmaals een woord van dank voor de vereerende medewerking welke MM. Jacobs en Charlier aan de Melomanen zoo vrijgevig hebben verleend. Hartelijk dank zij u toegezegd, alom geachte kunste naren, en tot wederziens!! Dit prachtig concert is thans voorbij, maar daNtS^ mogen nu de i W«1 gebieden zonder mandam. Melomanen op hunne lauweren rusten; de belangstelling der heeren .1 cobs en Char lier in ons nederig streven, spore a.'l n aan, o:n meer en meer, met tijd en vlijt, de ver- Dit blad verschijnt dengraanmarkt. - Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; mét de post 6 fr. - Annoncen 20 een timen per regel. Devote letter volgens plaatstuinite- Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. bet 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door liet Office be Publicitè, Magtialenastraat 46 te Brussel. Mm schrijft in ni] BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantoren Het bmiknehandaal in Italië. Het ministerie Giolitti is gevallen, Frankrijk heeft zijn Panamaschandaal gehad, Italië heeft zijn bankschandaal. De oorzaak van den val van het Ita- liaansch ministerie is het bankschan daal, waarin sommige kamerleden eeni ge ministers, waaronder Giolitti, betrek ken. Omverwerping van liet franaeh ministerie. Na Italië, Frankrijk Dat was te ver wachten. Wanneer Italië zijn ministerie aan de deur zette, door Giolitti, het hoofd van den Italiaanschen ministeraad, in staat van beschuldiging te stellen en hem te verwijlen oneerlijk geweest te zijn, en de hand gehad te hebben in de bank schandalen, dan mocht men er zich aan verwachten dat Fradkrijk zioh door zijne oostelijke zuiderburen den loet niet zou hebben laten afsteken, en, op zijne beurt zijn ministeri aan de deur zetten, onder den uinoip: Macaronivretcis, we kun nen en durven zooveel als gij En welke is de reden van den val des ministeries, zal men vragen Wel, minister Dupuy en de meerder heid van het Fransch kabinet verzetten zich uit al hunne kracht tegen het in voeren van eene inkomstenbelasting; de drie radikale ministers Peytral,Vietteen Terrier namen daarop bun ontslag. Men ondervroeg minister Dupuy over het atvallen van drie zijner kolleges, doch de m: n vond goed, zijnen bek in de pluimen te houden. En zto gebeurde het dat, door de behendige laktiek van raiikalen en socialisten, het kabinet Dupuy omver- tuimelde zonder de minste s.emming. -- Licht I immer licht Sedert eemgen tijd wordt de ver plaats te Brussel, in de Vlaamsche Brou werij-, een honderdtal landbouwers en eigenaars uit alle gewesten des lands hebben den oproep beantwoord. De landbouwers beginnen immers hunne macht en hunne sterkte te ge voelen. Eene beweging ontstaat te lande en de boer vraagt degelijkheid voor de 1 lasten en voor de welwillendheid der openbare machten. In deze vergadering werd besloten piovinciale Komiteitcn in te richten, die de landbouwbelangen van elk kanton en elke gemeente zullen onderzoeken en in de kiezingen zullen tusschenkomen om de verdediging dier belangen aan de kandidaten op te leggen, ten einde aldus van het gouvernement krachtige en af doende maatregels te bekomen om den droevigen toestand onzer landbouwers ten spoedigsten mogelijk te verbeteren. Het arrondissement Veurne-Dixmude was er vertegenwoordigd door MM. Baron de Coninck, senator, Raphael de Spot, provinciaal raadslid te Veurne, Emiel Sobry, landbouwer te Adinkerke, IIippoliet Rathé, burgemeester te Coxyde, Eugeen De Groote. provinciaal raadslid te Dixmude, Camiel Quatanncnsen Eug. Devos Qaatannens. Verscheidene voorname personen heb ben bet woord gevoerd Een lid deed opmerken dat de kiem eener inrichting bestaat in de landbouwcomicen; doch M. de baron Dellafaille deed opmerken dat men iets moest betrachten buiten de ofliciele kringen, omdat die doorgaans onverschillig of den landbouw vijandig zijn, M. Rigaux stelde dan voor de mobi laire waarden te belasten gelijk hel voor den grondeigendom gepleegd wordt. X Was M. de Baron de Coninck, sena- to,r(yan Veurne, die den grootsten bijval had. 'I Was hij die, met zijne gewone vrijhertigheid en zijn goed ooi deel den nagel op den kop sloeg. Jleeren landbouweis, zegde hij, gij lijdj. Onze vlaamsche boeren sterven vat» honger met 75 eentimen daags. Over twintig jaar waren er boeren die eene fortuin bezaten van 150 duizend frank, en thans lijden zij gebrek. Ver eenjgt u, en maakt niet te veel lawaai en.jgeruchl met woordenkramerijen, maar neemt vaste besluiten. Gaat uwe tegenwoerdigers spreken en zegt hun dat gij dit en dat wilt. Tot nu toe hebt gij q\ve vertegcnwooidigers nooit lastig gevallen. Men zal u antwoorden dat men van geen gebiedend mandaat wil. En :als wij in de Kamer komen, bet kabiuets- hopfd dringt ons wel zijnen wil op Dat i l.uawca «wauivax/a ItaUHUUl VIC k?PUt. tUl 1 11 1 J. i— OW—*—— MM..va*£UM «VJUVI HI pr|JUl V IG XVtclIVJIl, tui 'J. i J I n «w» <1 rt b*>i lizv >nb a

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1