IS 1V AO. oenstht*' 13 n t - Fto"'‘w CT iMaw ....to Pró„;,Tfe 5, 4G BBnmd Anarchistische aanslag in de Fransche Kamer. er «Tl'Ml IWT ‘S03. Ten anderen, die vrijheid, waarvan en misbruik, willen maken, willen zij slechts voor Om te eindigen stuurde de E II. Raes, ondei voorzitter van hei (favtdsfonds, eenige wuotden van dank aan de boeten voor ’i l7b'ettièén i het opluisteien dezer feest vedeend had- Li in uwe dcf,‘ vooral bedankte bij den wel- volleu too n te j van j huiselijk leven weten. man nemi.l de vrouw, die hij ver- stel dooi M. Nyssens wierd opgemaaki. Dan doet.de spreker kennen waarin dit meeivoudig stemrecht bestaal, en welke personen één, twee ol drie stem men zullen hebbel). Zijn kiezer met eéne slem de-derde galerij,rechts, in- ilp-.volle Ka mer, ontplofte mei esnen •v«rschrikke..j- De personen die een abonnement nemen op deu VEURNAAR voor het jaar 4894, ontvangen het blad van heden af kosteloos tot Nieuwjaar. Men kan abonneeren op bet postkan toor waardoor men bedienp wordt; ook met ons blad aan den brievendrager te viagen die het bezorgen zal; insgelijks met naar ons bureel te komen of ons een woordeken te schrijven. DavltlNforidN. Veurne. Vrijdag 8 dezer, heeft het Davids- tonds van Veurne zijne eerste avond feest gegeven. Tot die avondfeest waren uitgenoo- digd ai de katholieke gilden onzer stad. Een groot deel der leden dezer gilden hebben aan die uilnoodigingen be antwoord, en in het lokaal van Sint- Josepb.waar de vergadering plaats had, was er eenc groote menigte samenge hoopt, in dewelke al de klassen der samenleving vertegenwoordigd waren. Hél bijzonderste punt van die feest was de voordracht gegeven door den E. H.' Vermeesch. Leeraar van Rhetorika in het Bisschoppelijk Collegie onzer stad, bij de welke tot afwisseling eeni- gen keurige vlaamsche gezangen en ee nige uiigelezene muziekstukken gevoegd werden. De achtbare spreker heeft gehandeld over de herziene grondwet, bet libeia* liamas-en het socialismus. oud zijn, sedert ten minste één jaar hun woonverblijf in dezelfde gemeeute heb ben en zich niet bevinden in één der gevallen van uitsluiting door de wet voorzien. Zijn kiezer met tivee stemmen i° Die Bojaar oud zijn, gehuwd, ofwel weduwaar met wettige kinderen, en aan den Staat ten minste o frank lasten be talen uit hoofde der personeele belas tingen op de woningen of gebouwen die zij in gebiuike hebben. 2" Die 25 jaar oud zijn en eigenaar zijn ai hetzij van onroerende goederen ter weerde van miusten 2000 Ir. kadas traal inkomen; b) hetzij var. eene inschrijving op het grootboek der openbare schuld ol van een boekje van Belgische rente op de spaarkas van ten minsten 100 Ir. lenie; dus een kapitaal van 3500 fr. De burgers die al de voorwaaiden bezitten onder 1* <n 2“ en letter a en b vooigeschreven, hebben recht aan drie stemmen Zijn nuy kiezer met drie stemmen: Die 25 jaar oud zijn, en een uqilorua bekomen nebben ol een bekiactitigd ge tuigschrift, waarbij vartgesield wordt dat men eenen »o.ledigen leergang van middelbaar onderwijs van den hongeren graad heeft gevolgd, zonder onder scheid tusschen de openbare of hijzon- deie onderwijsgestichten; bygevolg^ de. docteurs de advokaien, de noiaris.seü, de oflicieren van hel leger, de priesters en al deze die diplomas van eene uni- •'eisiteil of van booger middelbaar on derwijs en volledige fiumanileileu be komen hebben. Niemand kan meer dan drie stemmen hebben. Dit kiesstelsel is alleenlijk toepasselijk voor de Kamers en bet Senatil, de kies wet voor de provincie eu voor de ge meente is nog niet gekend, en zal volgens alle waarschijnlijkheid heel verschillend zijn. Nu dat de grondwet veianderd is en dat ertot eene nieuwe algeinoene kiezing zal moeten overgegaan worden, met kiezerslijsten volgens het nieuwe kies stelsel opgemaakt, zal de uitslag dezer eerste kiezing geheel problematiek zijn; toch zal hij afhangen van de kiezers, waarvan cr bier een groot getal voor mij gezeten zijn, en die ik in korte woorden zal bekend maken met twee'vijanden die zij zullen te bevechten hebben het Liberalism en het Socialism. ken en hatelijk te maken en zielen aan de Keik te ontrukken. Hel volk goddeloos en hooveerdig maken, hetzelve opiuien tegen alles wat de katholiek als heilig aanschouwt en dn alles belachelijk tiucnten te maken, tot daar strekken al de pogingen van bet liberalism. Eeist heeft bij ons getoond hoe de herziening der grondwet gekomen is. De radikalen vroegen de herziening, en zij meenden het; de doctrinaire!) vroe gen ze ook, maar enkel omdat zij dach ten van hel katholiek ministerie te kun nen in nesten helpen en in troebel water te visschen. Bij de katholieken waren er eenige voor en andere er tegen. Maar ingezien de handelwijze der liberalen, wanneer deze aan het hoofd zijn, in zake van knoeien en stemmen van kieswet ten, dacht men over het algemeen dat het geraadzaam was de herziening der grondwet te stemmen onder een katho liek bestuur en de bijzonderste punten van oen nieuw kiesstelsel,in de grond wet zelve in te schrijven, (om de veran deringen, welke er zouden kunnen aan toegebracht worden, zooveel te moei- lijker te maken, daar de 2/3** der stem men voor iedere hooldverandering zou moeten vereisebt worden. En zoo wierd de herziening gestemd. Was die herziening noodig Een dingen is zeker, ’t is dal eene eur.e nieuwe kieswet noodig was. Met et nige bewijzen aan hei oud kies- en cij’ s.-telfel ontleend, toont spreker aan hoe schreeuwend onreebtveerdig de per sonen van den buiten behandeld werden door de liheiale kieswetten. Om die veranderingen van kieswetten niet aan eer.e grillige willekeur var) eene enkele meerherheid over te laten, wier- deu de hoofdpunten der kieswet en der kiesbaarheid in de grondwet ingeschre ven, zoo als booger gezegd is. Het kiesstelsel dat, na langdurige be sprekingen en he.vige woordentwisten, door eeue overgroole meerderheid in ~r D -- kamer en senaat gestemd, werd, is het steund is, en geheel'en al valsch is. meervoudig stemrecht; waarvan.de op- Noch op stoffelijk of lichamelijk, noch J - vJ --op zedelijk gebied en kan noch' en'mag de menseb eene volledige vrijheid van j i Dit blad verschijnt den Woensdag. onmiddelijk na de graanmarkt. - luscnrijvingsprijs. o --- volgens plaatsruimte. - Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. - Een N' '15 cent. - Afzomlerlijke nummers voor ^tïkels Mm.ehrijl.in b.) BONEOMMk.kyCKASKYS. unuto-Z,,am -- hel socialism ontstaan is. ook de socialisten Im veren, ’i Is scholen, libeialen, zeggen zij, in uwe atheneums, dat men ons de grondstel- sels aangeleerd heel, die ons tot bel socialism gebiuclit hebben. Na de onmogelijkheid der socialistische leering bewezen in hehueii, daar de o» gelijkheid van standen, vodriskömmidu uil de ongelijkheid van den aai a en de natuur der mer.scben, altijd bestaan heelt en altijd zal blijven beslaan, heelt de spreker ons eenige van de kopstuk ken der socialisten afgesebilderd, en getoond hoe deze, niet uit liefde ol voor bet welzijn van den werkman, maar enkel uit baat- en heerschzucht te weike gaan. Bebel en Singer, hoofden der duil- sche socialisten, zijn miliionnairen.... Paul Janson bewoont een der schoon st paleizen van Brussel; Anseele en Vairden Dorpe zijn twee rijke en be- goede burgers die verschillige eigen dommen bezitten die ben toebehooren. ‘Indien zij zoo zeer het welzijn van den: werkman behertigen,. dat zij begin gen met een deel hunner kolossale lor- tuiiij ot ware liet -maar aan hunne aan hangers, uu te deelen. Ouder .zedelijk geb’ied kennen de' so cialisten geene overheid. •Noen God, noch meester; dat is hun leven... Vnj leven en vrij sterven. Eene ongehoorde gebeurtenis heeft zaterdag na middag plaats gehad in de ...j i Fransche Kamer. Om vrij ie kunnn leven, om al hunnel M. Mirman, vertegenwoordiger van ,i ..j vo|[eil too :i te kennen ge- Nancy, verliet rond 4 ure het spreekge- héid gebruiken voor zooveel als bij de ven, welen zij van geen huwelijk, geen stöelte; tóen eene bom, ge worpen van wetten van zijnen Schepper mei ie huiselijk leven weien. «t/wlpwU -wwOito. ta-rL.mik Aide burners dje ten volle 25 jaar buiten gaat. i De man aeca.l de vrouwCdie hij ver- De liberalen hebben voor grondprin- ciep in hunne leering dat alle menseden vrij en onafhankelijk mosten zijn van iedereen, en enkelijk moeten afhangen I van hunnen eigen wil; in een woord, dat de menseb in geheel zijnen handel en wandel, in al zijne werken, in. zijne levenswijze, volkomene vrijheid moet genieten. Door tastbare voorbeelden heeft de achlbare’spreker bewezen,'dat die lee ring op geen ware grondstelsels 'ge- Noch op stoffelijk of lichamelijk, noch op zedelijk gebied en kan noch' en'mag handelen genieten Datstrijdt tegen God en de natuur. De mefiscb tiaugt af van j zijnen Schepper, en mag maar zijne v; ij j drillen den zijnen Schepper mei de liberalen zulk gebruik kiest, en verlaat ze wanneer bij bet goedvindt. De kinderen zouden ten -gemeeoe koste van den staat in daartoe- hen alleen. geschikte gestichten opgenomen en op- Door menigvuldige voorbeelden toont gevoed worden. despreker hoe de liberalen, de zoogt- zegde vrijheidsmannen, gedurende den lijd van hun bestuur, de viiji.eid der katholieken gekrenkt hebber, i van vergadering, vrijheid van testamen ten, vrijheid van onderwijs, vrijheid L - - teeralen onder de voeteu getreden wan neer zij dachten dat de katholieken eenig voordeel gingen kunnen van hebben. Het liberalism is ten anderen eene godsdienslhaiende par.ij Door uit treksels uit liberale dagmaden uit de geinatigdste zelfs, bewees de achibare redenaar dat de liberalen mets aimers i.u,au, beoogen dan den katholieken godsdienst den werkman in den brand laten, en te vervolgen, de priesters te veidtuk- jieh vetmesten met dezes zuurgespaarde i penningen, zooais met Faviaux. Defuis- seaiix eu andere bet geval geweest is. O n ie eindigen doet de s| reker eenen oproep aan al de katholieke gilden outer stad, om eendrachtig, hand in kamUelk. volgens zijne macht en in vloed je, wet ken om alle, dwaalleer van .liberalism en socialism in hare veriege- woordigers, de liberalen en socialisten, te ne-tt ij len, en om in de naastkomende kiezing «iet moed samen te werken om de karhulti-ke partij, ree,d driemaal zegevierend, eene vierde maal triom- fantelijk te doen zegepralen,. Luidt welsprekender) tedemar bij zijn aftreden van net s’preekgèvoehe, en deed hem zien dat ai de aanwezig hi v:tu zin waten zijnen oproep te beantwoorden. De tweede vijand is het Socialitn. Het socialism spruit regelt echt voort trit bét liberuii.-m. De socialisten zeggen Gij, liberalen, gij leert ons dat de inenscii velkomeu vrij is, dat èr na dit leven geen ander meer bestaat; eb wel, wij aai.veeideii uwe leering, maar wij aaiiveeideii ze met al hare gevolgtrekkingen. Aange- zien het leven van dei. u.euv li ei. digi op deze aaide, willen wij nier geluk en genot gemeten zooveel als wij kunnen. Do liberalen die zeggen met de socia listen geen gemeens ie hebber;, moeten dank aan de b, somtijds bekennen dat uit hunne leering j dui llU1,,nt! <veiwillez.de medenulp I den. Eerst eti spiekenden vooidrachtgever, M. A. Ver meesch. en di ukte den wenscb uil dat de aanwezigen uil deze vooidracht nut en probj gingen trekken Baat na be dankte inj de beeren koorzangers, de beer C. Cailliau die met zooveel gevoe len eu bijval twee liedeteti van den ge- I kenden loondicnter R ll'.l vei tolkt had: Scheiden en Vlaanderlaud', de jonge beeieu Ach. er; B. Brys die ons eenige aangename en wel (ingevoerde muziekstukken hadden laten hooron, alsook de heeren Retsin en Maton die de taak op zich genomen hadden van zangers eu spelers op de piano te be geleiden. De eerste avondnest heelt wonder wel gelukt, veel volk uitgelokt en wij verhopen dal het door nog andere nut tige, aangename en leerrijke feesten zal gevolgd woiden. geschikte gestichten opgenomen en op- Zulke levenswijze, zu’.ke leering in eenen Staat aanveerd. zou wellicht de omverwerping zijn van alle gezag, van viijheid alle oide, en alle eerlijkheid, en de j samenleving onmogelijk maken. -...jI vati Het spijt ons. bij plaatsgebrek, niet geweten en andere wieiden door de li- j meer over deze zoo schoone en leerrijke - voordiachtte kunnen uitwijden en aan r den werkman nog klaarder te doen zien, dat de socialisten, de zooge/.eide vrien- Jen van het volk, enkel heerschzuch- tigè mannen zijn, die het volk gebrui ken als een voetbank om tot loeta en foitum te geraken; den werkman door woorden tot gruweldaden ophitsen en in bet uur van gevaar ben wegtrekken, zich vetmesten met dezes zuurgespaarde n r ***»-*- --^v**'* •rnrurwiwfiao -- J.M Il-yyM.UUgB»»" 'ütl"T. I Het ontslag van M. E. Debeerst als bergennees- ter van Adinkerke, is aanveerd. t ntinr11 n/z<ni azïzxnio rwaxi

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1