IV 51. 20 December 1893. 50e jaargang. Woensdag De Toestand. Buitenlandse!). Avondfeest in den katholieken kring.1 Er M. 1 Wij kunnen dit koi t mi schiea le koit verslag niet eindigen zonder onzen lienelijken dank loe ie sturen aan de heeren die dunne welwillende mede wet king voo'1 het avondfeest mildelijk gejond hebfei.; maar bijzonderlijk aan den hew Th Retsin. zonder wiens ge leide en otivei poosden ijver zulke wel gelukte avondfeesten ónmogelijk zoud-ia wezen. ten van oorlog en zeewezen niet te moe ten verminderen. Maar waar zal bij die millioenen vin den De Italiaansche begrooting beloopt tot 1400 millioen, waarvan er 600 moeten Lesteed worden voor dienst der open bare schuld en 500 voor den oorlog en de vloot. Er blijven dus maar 300 mil lioen meer over voor bet bestuur van bet land. Crispi en de Honing weten da n - - aan T bewind, en M. Crispi zal zijne oude politiek van giootueid en miserie vooi izetten En gelijk dé koning zoowel als zijn ministerie niet onwetend zijn dat dusdanige politiek op den duur geene andere uitslagen kan hebben dan de to tale ruien oi ondergang van het land en de revolutie is bet ónmogelijk dat men bem niet gezegd heelt ten allen p ij ze vol te houden zoo lang bet zijn Kan, om dat de uur der geweldige af rekening met rasse schreden nadert. Beernaert heelt reeds herhaaldelijk aan- gekondigd dat hij zijn ontslag geven zal, indien de evenredige vertegenwoordi ging, welke bij beschouwt als de nood- zakelijke vollediging van bet meervoudig kiesstelsel, niet aangenomen wordt. noeians biengt Honing Humbert hem i dicften van konijnen en kiekens. De daders en 1 verhclers zijn gekend en h«t gerecht houdt zich I De stem van M. C. C. heeft gewori- nen in kracht en sterkte sedert verleden jaar. Aliijd even welluidend en harmo- i nieus blijft zij, zooals de zanger steeds I de geliefkoosde zanger, de lieveling blijft van het publiek. I Zijne drie romancen waren wel ge- kozen en vielen geheel in den smaak der aanhoorders; en hel ware moeilijk om zeggen, in welke der drie bij best gelukt beeft. T Is gelijk welke soort van romancen bij moet uitvoeren, steeds weet hij door het buigen en wenden zij er stem, muziek en woorden behage lijk te maken. Met altijd even veel gemak, met den- zelfden brio en steeds toenemenden vooruitgang in de kunst, hebben R. B. en A. B. een air varié voor trombone, en één voor saxophone uilgevoerd. Breydel en De Coninck is een prachtig tweezang. Met veel kunde en juistheid hebben de heeren J. C. en J. V. de ver schil lige deelen er van gezongen; de gevoelens in het muziek bevat, en door deze twee geschiedkundige personen uitgedrukt, door bunnen zang, nu eens wanhopend, dan weder betrouwend op de zege, op onverbeierlijke wijze weêr- gegeven. Natuurlijk moesten onze jonge too- neelminnaars G. S. R. B. en A. V. ee- nige hunner krioddigste en leuligste liederen afgeven, om wat af te wisselen met het ei nstig muziek der vorige ro mancen. Naar Sequah de wijd beroemde werelddocior, waarvan wij hier eenige afgezanten aan hel werk gezien hebben is een kluchtig duet dit veel bijval bekomen iieefi. De Ultnjes van Breda en de Revalenta Arabica zijn twee welgekozene en wel gepaste kluchtliederen en waren met veel gemak voorgedragen; het eerste nogians hééft wat vei foren, omdat wij maar moeilijk de woorden er van heb ben kunnen volgen. En in de kluchtspelen, daar zijn onze gasten in hun element. Mijnheer de Garde-civiek, en al zijne knec’iten, zijne oomen en neven hebben dé lachspieren der toeboordet’ wat los gemaakt, en elke in zijne rol, op vol maakte wijze, de handeling van den persoon weergegeven welken zij te vei beelden hadden. Proficiat, looneellief hebbers, gij haalt eere van de uitvoering, en wij verlan gen om nog. Dit blad verschijnt den Woensuag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; m.u post G fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote 'ett rs volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Pcblicitè. Magddlenastraat. 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Konnenslraat, 4, te Veurne, en in de Posfkantooren. Vertrekuren van den ijzerenweg* —3 .Vüvcmber tot Januari l»f>3. Onder dien titel bevatte de Patriote van zondag eene mededeeling die veel opschudding heeft vei wekt. Volgens net Brusselscb blad, zou M. Beernaert zaterdag aan zijne kollegas hebben verklaard dat hij van zin is zijn ontslag van minister te geven en eene lange reis te ondernemen, in geval de vergadering der rechterzij alle stelsel van evenredige vertegenwoordiging ver wierp. De ministers hebben zaterdag avond eenen raad gehouden, om over den toe stand te beraadslagen. In dezen raad weid de ernstigheid van l.„ door al de ministers erkend; doch er is hoegenaamd geen besluit genomen. Hel Brusselscb blad zegt verder dat de koning bij M. Beernaert hevig heeft aangedrongen om hem Van zijn voorne men te doen afzien. De achtbare hoold- minister beeft verklaard dat zijn besluit onherroepelijk is. Z. M. heeft te kennen gegeven dat M. De Lantsbeere in het paleis zal omboden Er wordt veizekerd, zelfs in ofliceele kringen, dat de Europesche gouverne menten er tol heden toe niet te bewegen r.iin een internationaal verbond legen de anarchisten te sluiten. Niet een durft de voorhand nemen tot beteugeling dt r anarch s en. Niemand tracht de formuul eener doeltroeffende beteugeling te vit - den en de reden daarvan is dai n e eene mogendheid mei een omwerp duiL voor- ui komen, om dat zij bang zijn zich bloot te stellen aan de wraak dier alvernielers. Me i heelt die mannen te veel klauwe gegeven en thans zijn zij machtig, ja, zoo machtig, dal de sterkste mogendhe- den. ei ladeioos voor achteruit deinzen. Konden de anarchisten maar beteugeld wo den zonder dat de beteugelaai s ge kend zijn, dan vare het op (tweemaal *ier en twintig uren gedaan met hel anaicbisinus, maar men durft niet hande len ui: viees zelf bet eerste slachtoffer te zijn. Alles voorspelt dat het einde der 19’ eeuw niet pleizierig zijn zal. Een der hevigste anarchisten van Pai ij*, Paul Reclus, een der beste vrien den van Vaillant, is uit zijne woning verdwenen, sedert de poltcie bij hem eene fiuiszeeking had gedaan. Eeu aan houdingsbevel is tegen hem uiigeveer- digd. Naar bet schijnt is hei Paul Reclus, die aan Variant de som van 100 fr. beeft gegeven, waarmee deze eene ka mer te Paris heeft gehuurd en zijne bom gefabriekeerd heeft. De fransche Kamer heelt de wet op Ot* fabriekatie en bet onrechtmatig bezit van om plof bare stollen aangenomen. De wet op de vereeniging van misdadi gers werd met 464 stemmen tegen 39 mingenunJen en net krediet van 820,000 fank, lei uitbreiding der politie met 45 stemn nu legen 43. Sedert verscheidene weken ligt bet Ilaliaansch ministerie omver. Wij heb- tn n reeds aangekdndigd dat bet door 0<n mimstciie-Zanardelli vervangen was Dit ministerie was nauwelijks samenge steld ol hel lag in duigen, en T is Koning Humbert zelf die hel bakken van ’t nieuw kabinet heeft doen mislukken, omdat Zanaidelli voorgenomen had be sparingen te doen op liet budget van oorlog, en de Koning heelt nooit ge wild dat men dat budget verminderd^. Koning Humbert die reeds alle moge lijke staatsmannen aangesproken had om eenministerie ie vormen, wet d de i er, 't einden mad, tot M. Crispi, en deze 's nu gelukt i en kab'net samen te stel- I n, waarvan hij voorzitterschap heeft. Crspt was de man diep koning Humbert heoben moest. De K ming we t dat Crispi zijne zie. wijze deelt. Hij weet dat Crispi aan 't bewind 150 millioen nieuwe lasten zal doen stemmen om de budgei- worden, zoodra M. Beernaert zijn ont slag zal gegeven hebben. De Courner de Bruxelles, van zijnen kant, zegt als liberale, spreken zelfs de samenstelling, verschillende menstellingen van 1... nisterie méde. Dat alles zijn louter verzinsels. Eene zaak is zeker, ’t is dat de rech- j ferzij genwoordiging e ve werpen, doch men hoopt wel dat M. Beernaert er geene kabinetskwestie zal van maken. De Courrier zou in zijne hoop wel kunnen bedrogen worden; want M. Zondag laatst bad hel ee ste avond- I leest plaats, door den katholieken kriug 1 aan zijne leden aangeboden. Zooals voorgaandelijk, had de koor- zangersmaatschappij hare welwillende medehulp verleend voor bet inrichten van dit feest, en de verschillige num mers van den spelwijzer werden door hare leden uitgevoerd. Alhoewel wij het genoegen niet had den van, gelijk in het concert der Me- lomanen, wijdberoemdé vreemde artis- ten te aanhooien, toch heelt hel feest, uitgevoerd door ons bekende spiers en zangers, den meeaten bijval genoten, en hebben deze liefhebbers van zang cn tooneel ons eenige aangename en gees tige stonden doen over brengen. Wij zijn verheugd bier nulde te mo gen bi ergen aan hun lalnnt eu beken nen volgeerne dat zij vuur uiemaud anders moeten acbteruiiw.jkun. den toestand j De koorzangers hebben onder het kundig geleide van hunnen ijvengen be stuurder twee nieuwe kooren uitge voerd, voor titel dragende Dans la forel en Le Soir. Dans la forel is een moeilijk om uit te voeten koorzang met alle slach van sier lijke wendingen, veranderingen en af wisselingen, die, evenals le Soir, met lliidruchtig handgeklap, begroet werd én op de. aanwezigen grooten indruk gerpaakt beeft. 't Is toch zoo treffend en indrukwek- kpnd een weluitgevoerd koor, zooals deze van .zondag avond, in overeen stemming -met de woorden, nu eens zoet én liefelijk, dan wild en zwaar, slepend en iieurig of geestig en leven dig, naar gelang de gevoelens, door het muziek uit te tliukken. Er is veel vei littering gekomen in Verscheidene bladen, zoo katholieke van ministerieele krisis alsof er eene bestond. Men deelt sa- het aanstaa ide n.i- Eene zaaK is zeKer, r is uai uu ;cuu- Er is veel vei bt tering gekomen in ij besloten is de evenredige veite- T gezang van M. A. P.; zijne stem is wei niet doordragend, maar toch zoet en aangenaam; jammer is het dat vele woorden van den zang door de aan hoorders niet wel kunnen verstaan wor- den. DE VEUR 6- 4 57 1 20 8 50 I- y 41 135 522 7 58 258 6 46 8 03 510 8 07 10 43 7 50 8 20 8 30 8 37 00 6 32 6 48 4 43 6 58 7 05 1001 Gent Lichtenelde Cortemarcq llandxien C Z«ri eu Eesxen Dixutuda Oostkerke A*ec4ppclle Veurne hy velde Ij uinkei ke Duinkerk* Gbyvelde Adinkerke Veurne Avecappelle Oostkerke Diimude Eesseu Zarrea Uandiaeine Cortemarcq Lichtervelde 5 49 Gent Brussel - - 4 Ii5 7 5> -5 01, 6 32 7 00 6 35 Oostende-Cortemarcq, 5 27, 7 45, 9 51 12 09 3 02 4 07 6 03, 8 tl C.irtem-IJper 6 42 8 51 1 34 512 7 42 IJper-Coriem. - 654 944 11 57 3 39 0 3 Lichtervelde naar Kortrijk, 5 10, 8 06 10 58, 11 20, 1 09, 5 19, 5 23 Kortrijk naar Lichtervelde en Brugge,» 6 17, 7 48,10 45, 12 23, 1 08 4 04 6 25 Brugge naar Kortrijk, 7 50, 920 10 47 12 30 2 30 4 48, 6 30 Ostende-Brussel 503 605 7 18 853 10 57 11 32 2 44 5 18 5 42 8 23 O De gendarmerie dezer stad heeft, in een logiest alhier, eenen gevaarlijken kerel aangehouden die i nog eene straf van 4 maan en gevang had uit te I i doen voor opstand tegen de poheie I I «zelfde gendarmerie heeft te Houthqjn 1 een onderzje* gedaan wegens veischeidene met de. zaak bezig Het schijnt dat er op de gren- 1 zen eene gansche bende dieven werkzaam is, 1 die zich rond Hor.dschootc ophoudt en geheel de I streek onveilig maakt. 1054 3 08 500 9 27 11 31 3 43 5 34 1149 3 59 5 50 953 11 58 4 07 6 03 1205 4 14 6 11 7 13 1009 1213 4 22 6 19 5 06 7 25 1019 1226 4 36 6 31 5 12 7 31 1025 1232 4 42 0 37 5 19 7 38 1032 1239 4 49 6 44 5 25 7 44 10 38 12 45 4 55 6 50 5 34 7 54 1047 1255 5 11 659 8 05 1057 7 16 9 15 1205 9251040 MMMMMMBMMMMMMMBMMBMMMMMMMBMMMMMMMMMMMMiM MM^>MMMM|MW|WWMMMWMMMMM^^M^aMMMMMMBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBMMMMM^mm 9 18 146 2 $8 ;#13 II 41 3 52 5 43 7 19 1 25 5 02 7 29 8 40 1 43 5 14 7 43 912 1 49 520 749 918 1 54 5 25 7 54 9 23 201 532 801 - 210 539 809 931 2 215 48 820 943 2 29 556 8 28 2 38 6 05 8 35 9 56 256 615 1008 3 40 638 10 39 407 7 1'6 11 08 UrnnelWeriHk)* G.nt 518 7 28 6 34 8 42 - 6 53 8 56 - 6 59 l'<‘2- 7 04 9 07 - 7 Ij 914- 7 23 9 21 - 7 34 9 32 - 7 42 9 40 - 6 55 7 50 9 48 - ^diiikrike 7 05 8959 7 2* 8 24 10 23 - 7 55 8 55 1052 - n. «u. h w i buiukerke naar Parijs en Parijs naar u»tr<. u» buiukerke (vertr.) 10 41 2 45 Atrecht 2 26 6 16 Amiens 3 35 8 01 Parijs (aankomst). 5 25 11 25 AV0U<!« AT. Parijs (vertrek) 7 10 1105 Duinkerke(Aaok). 12 13 9 44 r- - Nieuport (stad)-Diimude, 6 44 <.4 4 oó 40 o uo Dixn.ude Nieuport 7 28 2 18 5 41 8 07 ar Duinkerke.Cortemarcq naar Oostende. '0 14. 12 51, 4 56. 3 0 5 45 f - - 8 11 8 42 919 9 30 11 06 11 25 morg. morg. 8 00 6 05 1 13 4 01 Nieuport Dixmude-Gent en Veurne Duinkerke. - 9 33 11 44 10 25 12 28

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1