De heilige Molenaar. I h Woensdag 27 December 1893. 50e jaargang. i Verscheidenheden. aaet ilert. '4 l' t.. Maar inlusschcn kunnen de overhe den er zich toen op beroemen eensdeels personen te hebben vervolgd en ge plaagd die zich juist ten doel stelden de gevaat lijke leermgen der socialisten en anarchisten te bevechten en te ver ijdelen, en anderdeels al de strengheid der wet'eu te hebben laten toepassen voor beuzelarijen, terwijl zij aan moor denaars en brandstichters volle vrijheid lieten in woord in schrift. heeft 1 mand, d'O ons geneg.-n is ot ook wei na:t g-neg-.n, stort zijn hert voor ons uit, oi slooft zijn hert uil het lijf, of draagt Loting T»or de Slilisfe £n fl3Od. Bij besluit van M. den Gouverneur van West Vlaanderen zijn de dagen der loting van 1894 in het arrondissement Veurne- Dixmude vastgesteld als volgt Arrondissement Veurne. Te Veürne, den 24; te Alveringhem, den 26, en te Nieuport den 23 Januari. Arrcndssimcnt Dixmude. Te Dixmu- de, den 29; te Handzaeme, den 30; te Wou- men, den 27, en te Loo, den 2b Januari. gestoord de hevigste aanvallen mochten richten tegen wet en recht. Dat heeft nu leeds een twingtal jaren geduurd en de peer is rijp geworden, ze is rot zelfs, en de openbare mach ten bekomen thans die weerdige vrucht voor hunne plichtige zorgeloosheid. Hoe het gevaar nu te keer gegaan? Men zal geweld gebruiken, desnoods bloed vergieten, om leerstelsels te on Oerdrukken die vroeger met eene klei nigheid konden verijdeld worden. liet valt nu te bezien of het wel luk ken zal. Bet kwaad is groot en uitgebreid; de volgelingen der oniuststooiders zijn een groot leger geworden, en ruw geweld is altijd niet bij machte otn over voor- oordeelen te zegepralen. Menscmieveiidneid en broederliefde, belangstelling tt» T lijden van minderen, kon vroeger alles gei cd hebben; man» echter is de baat tegen de overheden en de rijken diep ingeworteld, en 't zal moeilijk, zelfs ónmogelijk zijn dien baai uit te roeien. Toestand der gemeenten. Telkens dat eene oi meer gemeenten door koninklijk besluit gemachtigd worden nieuwe belastingen of opcen- limen te heffen, halen de liberale bladen dit aan, als een bewijs dat de toestand dier gemeenten natuurlijk door de Vrijdenkerswerk. Te Walcourt (prov. Namen) stierf dezer dagen zekere Mouvet, na berecht geweest te zijn. Doch uij had esns esn testament geschreven en in handen ge geven van vrijdenkers, waarin hij zegde burgerlijk te willen begraven zijn. be bezitter van du testament een vrijdenkerbetrok de weduwe Mouvet >n kortgeding référéom te doen be slissen dal Mouvet burgerlijk zou begra ven worden. Gelukkig had Mouvet later een nieuw testament gemaakt, bij welk hij het eerste vernietigde en verklaarde gods dienstig te willen begraven worden. De vrijdenker werd dus afgewezen. Men ziet hieruit hoe kiesch die vrij denkers zijn; zij eerbiedigen noch de droefheid der familie, noch de overtui ging van den afgestorvene, duidelijk uiigediukt door het ontvangen der 11. Saciamenten. schuld van hetjgouvernement slecht is. En nogtans zijn die machtigingen ne gen maal op tien gewettigd door de uitvoering van openbare werken, die de uitgaven vermeerderen. Maar als er gemeenten zijn die ge machtigd worden belastingen af te schaffen, de liberale bladen zeggen niet dat de toestand dier gemeenten verbe terd is natuurlijk ook door het toe doen van het gouvernement maar ze zwijgen! king; hij is dat verschuldigd aan hare inrichting, die hare weerga niet beeft in de wereld en aan bare geestelijkheid die bij ons, over T algemeen, door hare zeden en hare geleerdheid den eerbied der gcloovigen heeft behouden. Deze bekentenis, van eanen man ge lijk M. Frère, weegt gemakkelijk op tegen al de schrimpenjen waarmede godsdienst en geestelijkheid dagelijks in de geuzenpers woidea overladen. Senaat» In zitting van Woensdag, heeft onze senator M. Baron nr Conixï ten kracht- dadigsten aangedrongen opdat cr meer opofferingen zouden gedaan worder. ton voordeele van den landbouw, wier tea stand onhoudbaar is. Van alle kanten, zegde hij, worden rechten geëiesht door de nieuwe evenals door do oude kieserc. iir zijn niet vpsI volksvertegenwoordigers noch senatoren die zullen herkozen worden, indien men geene rechten stemt. Wij zullen die kwestie bespreken na do hernieuwing der Kamers, want wij moeten de.wen- schen van het nieuwe kiezerskorps ken nen. Ik hecht er prijs can van nu af aan te verklaren dat die kwestie het voor naamste artikel van ons kiesozogramma zal zijn. Vrijheid en Losbandigheid. Tengevolge der dynamietaanslagen te Parijs, ie Luik, in Spanje en elders, be kennen de regeerders thans dat zij slecht Lebben gehanpeld met jaren lang de vrijheid en losbandigheid te hebben laten uitoefenen. Men leert gewoonlijk maar mef schade en met seband, en dit is hier zeker hel geval. Hetzelfde gebeurde met het vrije wooid Bischoppen en priesters wierden ve voigd voor eenvoudige vermaningen aan de gcloovigen, voor de eenvoudige uitoefening hunner priesterlijke zending, terwijl de Socialisten en Anarchisten in meetiugen en openbare plaatsen, on- De landsreger ingen zijn genoeg ver wittigd geweest over het gevaar van de werking der Socialisten en Anarchisten. Mam de regieringen bleven blind en doof. Zij meenden dat eene bandelooze vrijheid beter was dan gematigde lucht en bescherming der algimeene rust en welvaart. De politiek of staatkunde handelde altoos langs de kleine kanten; zij ver waai loosde immer hei open veld, waar hei wild want de Anarchisten zijn oprechte wilden welig tierde en vooi twuekei de. Om van de drukpers alleen te spreken want dat is tegenwoordig de toetsteen in alles. wat hebben wij zien ge beuren Terwijl de dagbladen vervolgd wier den voor nietigheden, voor een mis- p atst of te hevig woord, voor eene be- chulóiging feoms te goeder trouw voor- gebracnt, bleven al de hevige aanvallen der Socialiten en Anarchisten vrij en Ongehinderd. Zij mochten het volk opruien tot moord en brand, onrust stoken en handel en nijv eid belemmeren; de openbare rnaca en of ’t gerecht bleven tegenover dit alles besluiteloos. ertrekureu van den ijzerenweg. 3 Aiovember tot 9 Januari 1&93. Priesterwijdingen. Mgr. de Bisschep van Brugge heeft Zaterdag morgend de volgende wijdin gen gedaan Pi ielers MM. Karel Berlamont, van ons een kwaad hert toe, soms ook een goed. liet hert kan iemand ook doeq bloeden, maar met alle herten leenen zich daartoe, bv. niet he*, hert van suiker, drt de banket bakker u te koop bieut, ook niet het steenen hTi, dal de hardvochtige mensch in zich draagt. Doch hoe zonderling het hert er ook kan uitzien, ieder mensch bezit er toch een, maar niet ieder draagt het op de rec/itejplaajs. Üiu dal te bewijzen noemen wij zekeren Fuchs in Illinois (America) die twintig jaren lang geleefd heeft met een hert, dat aan de rechterzijde van het lichaam g-legen is, ge- ij uiers i mand heel tegen de gewone samenstelling van ii t I ,n m-nschelijx lichaam. Het zonderlingste van ti mets over zijn hert de zaak is dal Samuel Fuchs nooit kon mer- keerde plaats zat, tot onlangs een gemies- of hij, die gewoon was zijnen Imogen molentrap te beklimmen, dit beeld niet I wilde afhalen om er een nieuw in te stellen. Zeer geerne, zegt de molenaar, en aanstonds neemt hij zijne lange ladder, en kruipt in het kappelleken. neemt het oud Bekentenis. Fière-Orban doet in zijn vlugschrift ove: de grondwetsherziening de volgende schoone bekentenis In geen enkel land heeft de katho lieke kerk eenen invloed gelijk dien welken zij heeft in Belgie, Dat is zij verschuldigd aan hel godsdienstig be ginsel, het machtigste op de menseden, dat het gevoel beneeischende van de familie en van het land een opperste gezag uitoefent op de gelouuige bevol- niet, een bedrieger, hij doet kalk in zijn meel, enz., m een woord, zij onderzoeken zoodanig de consciëntie van den molenaar, dai 'uij bidi en smeekt om afgelaten te wor- den ca belooft van met den eersten aan fn een, twee, dri", is'hij er bóven op. Hij zijn-paaschplichten te volkomen. beeld, er. laat het met eene lange koorde zinken. Nauwelijks is het beeld beneden op den grond, of de pastoor trekt tie ladder weg en laat den molenaar staan, in de plaats van St. Chrisloffel. Hij loopt haastig in de kerk, en klept alarm, en aan hel volk van alle kanten toekomende, z'gt hij ziet, beminde parochianen, wij hebben een nieuwen heili ge, en hij toonde hun den rechtveerdigen molenaar. Wat een heilige! zeggen zij, een heili ge! ’lis een dief' bij heeft bijna de heil' van mijne bakte gestoles. Hij is een deug Zekeren maalder die de allerbeste faam niet en had en o r zijnen pastoor vermaand werd om zijn piascbplichlcn te volbrengen, gaf voor antwoord dat hij niet van zin was van te biechten te gaan cm reden, zi-i-je hij, dal hij in geheel het jaar geene de minste fouten bedreven had De pastoor v< rma.mde hem verscheidene keeren; maar alles was vruchteloos. De maalder hield aldjd staan dal hij geen kwaad gedaan had en bijge volg, dat hij niet moest biechten. De pastoor, ziende d it hij niets kon win nen op het heit van dien wederspannigen maalder, dacht een slimmen trek uit. Boven de kerkdeur siond een versleten beeld van Ghrisloff 'l. De pastoor vroeg dan aan den molenaar ei, wou-ieciijser dig in de werold d n. hert Hier wmdt er een gestolen, zond r d i -e t «t.echter er zien mede inlaat. vero ert m n reen na verwon- d i g .i.r miz' li bpijl gmds weer wo-d1 i' gebr .ken, i, zijn h ti aan ophaalt, -l.-tv- send hei en maakt, da e t.v kan krijgen, waa oe de anu. i wel het hert i ken, dat zijn hert werkelijk op eene Vcr- heer hem onderzocht en d.-zo zondj.lipge speling der natuüi ontdekte. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen psr regel. De sroote lettel volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers vcor artikels, enz. 20 .7. het ICO. Be Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen} en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office ce Puelickè, Magdalenasir zat 46 te Brussel. Men schrijn in inj BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zw \<-nii usnaai. 4, te Veurne, en in de Postkantoorzn. •u. 9 41 1 20 .J 10 08 1089 11 08 5 00 5 12 1 33 5 22 7 38 258 646 9 03 510 807 1043 1T2- 9 14- 9il- 9 32 - 9 40 - 948 - 9 59 - Bruise! (terlrik)» Gent Lichtervclde Gortemarcq H uidzaeiaB Zirren Eesten 1) iiumde Ooslkerkc ^▼eceppelle yeurne J.' fthyrelde 8 50 1054 3 08 5 00 9 27 1131 3 43 5 34 11 49 3 59 5 50 9 53 11 58 4 07 6 03 1205 4 14 6 11 7 50 8 20 8 30 8 37 Parijs naar Duinkerke. 55 8 42 9 30 11 25 morf’g atorg. 6 05 4 01 - ■■■Ifll» T' l Cortemarcq naar Oostende, 4 53 f O 10 44, U 54, 4 36, 5 «1, 3 ff? 7 0 Oostende-Cortemarcq, K 27, 7 -Q, 9 5 12 09 02 4 07 C5, 31 Cartem-IJpe.- 6 42 8 51 1 54 5 U 7 tl IJper-Cortem. 6 54 944 ?!Ï7 "FIM Licliterrelde naar Kcrtrijk, 5 19, 3 06 10 58,11 20, 1 00, Z IJ. 5 25 Kortlijk naar Lichtervelde an Bn -•*',» 6 17, 7 48.10 45, 12 23,1 OS 4 0 125 Brugge naar Kortrijk, 7 C9, "20 10 47 12 50 2 30 4 48, b' 30 Ostende-Brussel 50:7605 7 18 853 10 57 11 32 2 44 5 18 5 42 23 0- 6- 518 7 28 6 34 8 42 - 6 53 8 50 - 6 59 7 04 7 11 7 23 7 34 7 42 6 55 7 30 idinkeike 7 05 8 -j 7 2" 8 24 10 23- nkerke 7 55 8 55 10 52- 6 00 0 32 6 48 4 43 6 58 7 05 1001 4 57 7 13 1009 12 13 4 22 6 19 7 25 1019 1226 4 36 631 7 31 1025 1232 4 42 6 37 5 19 7 38 1032 1239 4 49 644 5 25 7 44 10 38 12 45 4 55 6 50 7 54 1047 1255 5 11 659 8 05 1057 7 16 9 1» 1205 9 25 10 40 Duinkerke Gbyvelde Adinkerke Veurne Asecappelle Ooslkerke Diimude Eesseu Zarren liondiaeroe Certemarcq 5 34 Lichterrelde 5 49 Gent Brussel 9 16 1 46 2 38 6 13 II 41 3 52 ft 43 7 19 1 25 5 02 7 29 1 43 5 14 7 43 1 49 520 749 948 9 07 1 54 ft 25 7 54 201 532 801 210 539 809 931 2 21 5 48 8 20 9 43 2 29 5 56 8 28 2 38 6 05 8 35 9 56 2 56 6 15 3 40 6 38 4 07 7 06 9 VFIIRNA AR v Burvii ziAiv 8 40 9 42 9 23 2 45 0 16 8 01 11 25 1*1*05 9 44 6 44 0 00 7 28 Üiunkerke naar Parijs eu Duinkerke (vertr.) 10 41 Atieeht 2 26 Amiens 5 35 Parijs (aankomst). 5 25 *B avond» Parijs ^verbek) 7 10 11 05 8 OÖ Dun.lerkelAa, k). 12 13 9 44 1 15 Vieupoi i Uixmude Gent en Veurne Duinkerke. ftieupi.it (gtnd)-Diiniude, 6 44 9 53 11 44 i 34 4 05 6 49 0 00 ünn.ude-Nieuport 7 28 10 25 12 28 28 5 41 8 07 5 45 8 11 9 19 11 06

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1893 | | pagina 1