"1 i I Dood van Mgr Faict, Bisschop van Brugge. i: j V* oeusdag 0 Junii-iri jaargang. <5 I altijd met denzelfden ijver bezield is om ving zou mogen voor brengen. Priesterlijke benoemingen. den lecinen weg heeft Bij plaatsgebrek hebben wij don hier onderstaanden artikel niet kunnen opne mer) ins ons nummer van Woensdag laatsledent. en bloeien; dat de begoede en rijke burgers beter dit genootschap zouden zoodat bij meer dan 29 jaièn ons bisdom heeft bestuurd. Na de dood van wijient Mgr Deschamps, wietd hem door Z. II. den aaris- bisschoppelijken stoel van Mechelen aangeboden, maar Mgr Faici verkoo-- in aan "Sf I en menigeen bewaard. Het is onmogelijk aan Vincenlius van al de arme hu •■■gezinnen te ondersteu nen en te bezoeken. De voorkeur wordt eon- niiuurlijK gegeven aan deze die door i gadermg t bun gedrag voor al de werkende en ee; ebden en de Dit blad verschijnt den WoCm> <g. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. Jr volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Annonce» voor Belgie (ter uitzondering dér Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Maqdalenastraat, 46, te Brussel Men schrijn in mj BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwart-- Nonnensiraat. 4. te Veurne, en in de Postkantooren. Na de vergadering wierd er aan al de beschermde lamilien der heide confe rencier! eene milde uildeeliitg gedaan van brood, vleescb en kolen. Om te eindigen drukken wij ook den nootschap is ingericht, te walen t de' behöetiigen bijstaan in hunnen lichame- en hunne godsdienstigheid hun geluk hier op aarde te verzekeren... i- fr. sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Dsgroote 'etter8 Genootschap van den H V’ncen- tius A Paulo, te Veurne. Dinsdag 26 December, zijnde 2" Kars- dag beef! 'iet genootschap van den It Vincenlius .'l Paulo onzer stad plecb- liglijk zijnen 25" verjaardag gevierd. In eenige welgepaste woorden bracht M. R. de Spot, voorzitter van hel ge- i nootschap, eene welverdiende hulde aan i M. Demeester, eenigsié lid dat sedert de stichting tol op heden van de confo- Wertrekuren wan den ijzerenweg. :s November tot 3 dhstiuari t»94. rencien, deze van Veuruc-Collegie en J van VeuFne-Stad. lu deze vergadering deed de E II. Bestuurdet eene koite aanspraak over de stichting en bel doel dér conferen- eren van den II Vincenlius Paulo. Deze genootschappen zijn ingericht rencie heeft deelgemaakt, en die nog eerst en vooral om de christelijkheid en altijd mei denzelfden ijver bezield is om I iiego Isdieusjgheid ie newir ii omlerde het liefdewerk van den H Vinrp iruis a j leden; en dan, om aan de armen bij de Paulo vooit te zetten en zijn medeleden tot liefdadigheid op te wekken. Uit genegenheid en vriendschap voor Vlaanderen te blijven, waarop de II. Vader hem aarrzocht zeil den B.ssctiop te wijzen welken hij het waardigst oordeelde om te Mechelen te zetelen. Om aan Mgr Faict een blijvend en uitzonderlijk bewijrte geven van de hoo gs achting welke hij hem toedroeg, vereerde Z. 11 de Paus onzen Bisscoop mi t het Pallium, eene onderscheiding die slechts aan de hoogsie km kreng den verleend wordt en lot dan nog nooit beneden den graad van aartsbisschop Aas vergund geworden. Z. M. de Konirig beeft insgelijks zijne uitzonderlijke genegenheid vooi Mgr l'aici willen betoenen door nem opvuigemlijk tot riduei, uflicier en commau i 'b'iir der Leopoldsor de te benoemen. Mgr Fti'c’ heeft nimmer een coadjutor of hulpbisschop gewud; lot het laatste I toe heelt hij eraan gehouden persoonlijk zijneambtsplicbtigen te vervullen De overledene was een voo beeldig prelaat, wiens deugden de aigmneerie r ecliiing verworven hadden. Ilij neelt zicu vooial bezig geuuuden met r.et wérk n de patronag e der jonge wmklieden. Hij lieelt zijn geliefd bisdom met v, nuttige instelling i. begiftigd, en zijn aandenken zal dan uok bij du toe- komet.de geslachten in euie blijven. Mgr Faict was de zoon vati eenvoudige pachters var. Lefli ighe Lr 1838 rd hij t ii ster gewijd; hij wa- opvoigenilijk pimijssui in uei seminarie van i vicaris generaal in 1836 Op 2'2 sepicmbei 1864 werd bij ioi bissctrop be noemd; zijne wi,H'"'- ,Q Hij was de XX' bissen op va o gi groqte gemakkelijkheid van spraak en tl' ging in 1879. gl H' naar loflijke gewoonte. siidf ijke aalmoesen welke in de bezoe- I ken ten huize gegeven worden, eenige woorden van tioost en opbeuring toe te den actitbarén jubilaris,w eid hmn door spreken, en de beschei inde en onder? j de weiseiiue reuen zijne ue s.eunde familieri tot eene goede levens- gedragen welke de heer D. wijze op te wekken, ben te ontrukken I aan du onverschilligheid en liet onge- i loof, en ze dieper en dieper te door- üringi n van de christene waarheid en de christene deugd, eenige bron van welzijn en geluk voor de rijken zoowel genegenhe d welke i als voor de armen. r de Süjaien rencie 1 algemeene uitgaven 21,695 h. 02 ct. 'Deze cijfers hebben alleenlijk betrek met de conlerencie van Veurne stad. Du is voorzeker eene schoone som die, dank aan dp mildheid der Eerele- ledet), de inzamelingen op Kerstdag en de liefdadigheid van bijzondere perso- weerdig te zijn en door bun goed gé nen, door de werkende ledên aan de drag arme ondersteunde lamilien is kunnen waar uitgedeeld worden, en die voorzeker vele armoede rm ellende geholpen heeft, j ,.i den it’éa.en weg heeft prüfessor,in Sf. Lqo’s gesticht te Brugge, in vervanging van M. Cneut, die hem voor. de zendingon in den Congo bereidt, M. Barra, priester in ’t seminarie. Coadjutor van M. Dewaele, pastopr te Houthulst, M. A. Dewaele, surveillant in ng e.t i.unne levenswijze hel ’.t collegie vair Uper. meest verdien ig et» aanbuve'.ingsweer-.. Surveillant te Uper, M. Verraes, subdia- jn. kenjn’t seminarie. ijd'ng had plaats op 18 October van dit j-rar. Brugge Ilij onderscheid») zich door eene i nam een gioui deel aan tie «clioOlbewe- ging in 1879. Mgr Faict was woensdagavond op zijn gewoon uur slapen gegaan, na zooals in de keuken den goeden avond gewenschl te hebben aan het personeel van bet paleis. Hij was zeer wel tc pas. Donderdag inorgend, ten 6 ure, toen zijn dienaar Jules do slaapkamer van Jen bisschop fiinnenirnd, vond hij dezen dood knielend vóór zijn bed. Ten 7 t/-j begonnen de doodklokken te luiden op Si. Saivators, het droevig nieuws aankondigend. Den dag voor Kerstmis, laatst had Mgi Faict nog zelf dc priesterwijding ge daan cn woensdag nog het H. Saciiflcie opgedregen. Het kapittel der hoofdkerk van Brugge heeft donderdag namiddag ten 3 me eene vergadering gehouden om den vicaris-kapitularis aan tc duiden. Het kapittel bestaat uit de volgende kanunniken Mgr Betbune, aartsdiaken; Mgr De Brabandere, aartspriester en vicaris generaal; M Syoen, cantor; M. I Dambrc, penifcncier; M Rembry. officinal; M. Leteburc; M. D. Lahousse; M. Vanden Berghe, theologaal; M. Waflelaert, vicaris-generaal, en M. Vande Woestyne. Mgr. De Brabandere werd gekozen en zal het het bisdom bestieren tol dal de opvolger van Mgr Faict benoemd is. De lijkplechtigheden van Mgr Faict hebben gister plaats gehad. levenloos gevonden voor zijn bed. De eerbiedwaardige kerkvoogd was te Let- fi ighe geboren op 22 mei 1813; hij was dus 80 jaar oud. Zijne zalving als Bisschop van Brugge dagieekent van 18 October 1864, de werkende leden zijne beeldmnis op- Na eenige woo den van dank te heb ben uiige proken over de eer welke hem te bemt gevallen was en over de hem dior zijne medeled"n betoond werd, d ukie M. Demeester den wensch uit dar hel ge- I nootschap van den H. Vinceutius meer Dan heeft de sekreiaris van hel ge- en mee) ?ou mOgen toenemen; en dat nootschap een verslag afgelezen over de het [lubb doelwil waarvcor ons g3. werkzaamheden der conference sedert hare inrichting. Un dit verslag ne- men i I heden o.er. De confeiencie van den den H. Vin- centias h Paulo wierd te Veurne tot stand gebracht den 6 November 1868. werkende leden. Van die achi stich ters is er die gedurende deze 25 jaren, zonder ophouden van de conferencte heelt deel gemaakt. In tiet eerste jaar beliepen de om- vangsten tot 608 tr. 03 cent, en de uit- gaven tot 290 fr. 06 cent. Het getal ondersteunde lamilien was van 14 tot 20. i wensch uil dat hei genootschap van den In hei laatste j mivan 8 December I II Vincenlius altijd voorts zoude groeien 1892 tot 1893. uu.iepen de totale om en bloeien; dat de bsgoede en rijke vangsten to. 1487 Ir. 98 c. en de totale burgers beter dit genootschap zouden uitgaven tol 1220 ii 24 c. liet getal on- leeien kennen en door hunne giften dersieuntie famuicti was 64, vvelkedour ondeisteunen en wel zouden begrijpen 12 werkende leden bezocht werden. welk voor goed dit genootschap De algemeene ontvangsten gecu ende kan ie weeg brengen in die droevige van het beslaan der conle-'l lijden' welke wij beleven, en in dewelke bedragen 21,962 fr. 76 cl. en de de strijd tusschen de klassen der samen leving dagelijks wordt aangepredikt; dat de leden van het genootschap beter i jj B'U^ge, over te v.in trui kleinseminarie re Roti e, dan kanunnik in 1853, e" Lcffi igh Mgr Joannes-Josephus Faict. bisschop van Brugge, werd donderdag mo’gend fi'ighfc geboren op 22 mei 1813; hij was dus 80 jaar oud. 12 werkende leden bezocht werden. confe- I lijden welke wij beleven leving dagelijks wordt aangepredikt; en beter hunne edele zending zouden verstaan; en dat de behoehigen met ben zouden medewerken om door hunne christelijke levenswijze milde aalmoeien wij de volgenue wetensweetdig- i^g,, nood door stoffelijke aalmoesen, en in hunnen geestelijken nood door vermaningen en opwekking tol een j chtisielijk leven, meer en moer zou - J mogen bereikt worden en goede uit inhel begin lelde de comfetencie acht vver|ise|3 v00r Godsdienst en samenle- nog édn, M. E. Demeester Om 10 ure wierd er in de kerk van Ste. Walburge eene plechtige hoogmis gezongen, tot welzijn der levende en overledene leden en weldoeners van het genootschap. Eer. groot getnl Eereleden tot de plechtigheid ui'genoodigd en dé hoofden onzer bescheunde huisgezin nen woonden de II Mis bij Daarna was er in het lokaal dar ferencie eene algemeene ver cmi'itueii en ne riieest oüdersteuode hunJidi) der b; ideitcoiHe .dig zij 6 00 10 08 1039 11 08 8 40 012 018 0 48 G 58 1 33 5 22 7 38 258 640 9 03 5 10 8 07 10 43 Duinkerke Ghyveldo Adinkerke Veurne Avecappelle Üostkerke Dixrnude Eessen Zarren Handzaeme I I V. Ft I 8 30 8 37 Brussel (vertrek) Gfnt Lichtervclde C»> ternai rq Handitierr c £ar en Eessen jj ixumda Qoslkurkc ^vecuppelle yturnc ^hyvrldr 6 35 8 42 9 30 11 25 u morg morg. G 05 4 01 11 44 n - 12 28 - - 4 53 7 O’ ro 44, 12 54, 4 56, 5 01. 6 7 0® Oostendè-Cortemarcq, 5 27, 7 45, 9 5* 12 09 3 02 4 07 6 05. 811 Cortem-IJper 6 42 8 51 1 54 5 12 7 42 IJper-Coriem. 6 54 9 44 11 57 3 59 6 5 Lichiervelde naar Kortrijk, 5 1Öj 8 06 10 58, 11 20, 1 09,3 19, 5-95 Kortrijk naar Lichtervelde en Brugge,» 6 17, 7 48, 10 45, 12 25, 1 08 4 u4 6 25 Brugge naar Koi'trijk, 7 50, 9 20 10 47 12 50 2 39 4 48, 6 30 Ostende-Brussel 505 605 7 '8 853 10 57 11 52 2 44 5 18 5 42 8 23 0 - ki au re ^r.vttHaaa* 9 16 1 46 2 38 6 13 tl 41 3 52 5 43 7 19 1 25 5 02 7 29 1 43 5 14 7 43 1 49 5 20 7 49 1 54 5 25 7 54 9 S3 O 934 9 43 201 532 801 2 10 539 809 2 21 5 48 8 20 2 29 5 56 8 28 2 38 605 835 956 2 56 6 15 3 40 6 38 4 07 7 06 4 43 4 57 5 06 5 12 5 19 r Cortemarcq 5 34 Gent Brussel 6 518 7 28 6 34 8 4» 6 53 8 56 G59 t>2- 7 04 907 - 7 11 9 14- 7 93 9 21 - 7 34 9 32 - 742 940 - G 55 7 50 9 48 - diiUrike 7 05 8 9 59 7 2* 8 24 10 23 - jjunikerke 7 55 8 35 1052 - D mét veel kunst en smaak naar hei levende oeeld bad r fgeteekend. I naar Parijs en ’b morg. ar. Duinkerke (Verlr.) 10 41 2 45 Al recht 2 26 6 16 Atniens 5 35 8 01 Parijs (aankomst). 5 25 11 25 'b avonds ’s ar. Paiijs (verbek) 7 10 11 05 Duinkerke(Aa»k). 12 13 9 44 Nieuport Dixmudc Gent en Veurne Duinkerke. Nieuport (stad)-Dixniude, 6 44 1 34 4 03 6 49 0 00 Dixmude-Nieuport n» 7 28 2 8 5 41 8 07 856 1054 3 08 »r’00 ,7 50 Duinkerke 6 32 927 1131 3 43 5 34 1 941 1140 3 59 5 50 953 11 58 4 (7 G 05 7 05 1001 1205 4 14 6 11 7 13 10 09 12 13 4 22 6 19 7 25 10 19 1226 4 36 6 51 7 31 10 25 1 23 2 4 42 6 57 7 38 1032 1259 4 40 6 44 5 25 7 44 10 58 12 45 4 55 6 50 7 54 1047 1255 5 11 659 Lichterrede 5 49 8 05 10 57 7 16 9 15 1205 9 25 10 40 I 20 I Wi u uuuu »v/ r, Pariji naar Duinkerke. Ciirternarcq naar Oostende, 5*45 8 11 9 19 11 06 8 00 1 15 9 33 10 25 jjeiiuuiiiHt’u 1111siuu11 in iiuiiiir.1» 'iv, (Uhl .1).

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1