J Luisterrijk Muziekfeest den Leden der Maatschappij aangeboden, op ZONDAG 21 JANUARI 1894, ten 7 ure stipt, met de welwillende medewerking van tlcv.ouw IIÈNIUBTTK CUVELIEH, r tv 3. 51e jaargang. Dit blad verschijnt den Woen^ag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs- 5 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters liet ver- V. Bender. Cu. de llfemor. E». Stêsosse. voor- Peter BENOIT. 6» Tulou. Emile WAMBACH. Jan BLOCKX. Emile WAMBACII. Emile WAMBACH. Desaillt. Saupe. G. Raff. G. PlEBNfc. Braiims-Joaciiim. Werscldllige tijdingen. M. Alois De Graer, ingenieur te E 3n ie der ministeriele krlsis. Eene vergadering, maandag morgend doo. de rechterzij van kamer en senaat van Brussel, Soliste der Concerten van Peter Bcnoif; Miester MIILE wXWBACII, Ridder der Leopoldsorde. Toondichter en Virtuoos, van Antwerpen, en van de Hoeren OSCAR VAN DEN STEENE, FERDINAND ROELANDT, Clarinetlisten, en L. LElllE, 1 kitisl, Solisten der Gemeentelijke Harmonie van Wervick. Woensdag 17 Januari 1894. van het Koninklijk TWEEDE DEEL. V Volksmarsch. voor fanfaren 2* Carrousel, faiitazij voor fanfaren 3" Fantaisie de Concert, voor fluit, uitgevoerd door 4’ Joncfrou Kateline. dramatisch zangstuk, gedragen door Mevrouw Henrietje Cuvelieh. 5° Variation voor twee Clarinetten, uitgevoerd door MM. Ferdinand Roelandt en Oscad Van den Steene. a) Cavatine, j h) Sérénade, c) Danse Hongroise, voor viool, uitgevoerd door Meester Emile Wambacii. De Piano zal bespeeld worden door M. Th. RETS1N, Laureaat Conservatorium van Gent. wend worden om vrij te schieten, of welhaast van dienstaf te zijn, aan al de- 1 ze en aan andere teekens kuis onweder- Oostende, is benoemd tot arrondisse- Prijs van Hare Majesteit de Koningin der Belgen, Eersten Prijs van het Koninklijk Conservatorium EERSTE DEEL. 1" Le Voyage de Suzette, snelstap voor fanfaren J. Kessels. 2“ Fantazij op Carmen, voor fanfaren G. Bizet. 3’ Cenerentola de Rossini, variation voor fluit, uitgevoerd door M. Leibe. 1° Lief Knapelijn, i 4‘ 2’ Mijn Hartediefje. I 3" Aria uit de lyrische legende Yolande, voorgedragen door Mevrouw Henriette Cuvelier. K» Souvenir de la Malibran. fantazij voor clarinet, uitgevoerd door M. Oscad \an den «Steene. 6“ Fantaisie-Ballet voor viool, uitgevoerd door Meester Emile Wambacii, FANFAREN DE MFLOifiANEN. onder hel voorzitterschap van M. Raphael de SPOT, Schepene en Provinciaal Raadslid, en onder de leiding van M. Hippolyte MATON. Hechterlijke kronljk. De korrektionnele rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Zitting van 28 December. Debever Maria-Louisa, gezegd Louisa Paene, 15 fr. boel, voor dronkenschap; 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor eerroof; 8 dagen gevang voor slagen, en 10 fr. boet, voor scheld woorden. Lagae Edgard, beenhouwerskecht te Rousstlaere, tweemaal 3 maanden gevang, voor aflroggelarij. Garwig Edmund, werkman to Clercken, tw emaai 3 maanden gevang, voor huis dieren. Demeostrr Desideer, werkman te Vfads- loo, 200 fr. boel, voor jacht. - Zitting van 29 December. Dewilde ge weken. De kwestie der evenredige Cyrie|t werkinan te Kcyem, lOOfr. boot. l.ttrtoMni,nnrd,mnn rol .n .n d.. voor jacht VOÖfWaardeljjA. Lcroy Karei, herbergier te Beveren, twee maal ÏO fr. boel, voor d onkcnschap; 16 dagen gevang en 26 fr. bo t, voor slagen; 2 maanden gevang en 26 fr. boet, voor bedreigingen. Coveinaecker August, dienstknecht te P. rvyse, 100 fr. boel, voor jacht. Wulhis Remi, zager te Rousbrugge, tweemaal 10 fr. boel, voor dronkenschap en scheldwoorden. Geryl August, timmeaman te Adinkerke, 16 dagengevang en 26 fr. boet, voor zijne volle vrijheid weer te geven, en legbaar geoordeeld worden da1 de loterij, zonder voorafgaandelijke verbindienis, de kwestie der evenredige vertegenwoor diging in de kamers le bespreken. M. Beernaert verklaarde dat hij een anders vrijheid eerbiedigt, doch ook zijne eigene vrijheid niet wil vervreemden. Hij zal de evenredige vertegenwoordiging blijven verdedigen. M. SchoHaerl vroeg dat M. Beernaert de kabinetskwesiie niet zou stellen in de kamer. Dat voorstel verklaarde M Beer naert niet te kunnen aanveerden; bij sluit I zich echter aan bij het voorstel Lam mens. MM. Liebaerl en Goremaas onder steunden de vraag van M. Schollaert, en verzuchten M. Beernaert aan het bewind te blijven, zelfs indieti de kamers de evemedige vj;i tegenwoordig! tig ver- wiet pen. MM Nothomb, Drion en Eeman waren van gedacht dat M. Beernaeit zulke ver- bindienrs met kon aangaan, waaiop M. Hetiepuite zegde: Laat ons d; n liever de zaak uitstellen en aan de toekomstige kameis de zorg ovet laten om de kwestie op te lossen. MM. Ligy en de hertog d’Ursel klaarden zich legen allen uitstel. M. Woeste zegde dal hij voor het voor stel Lammens zal stemmen, maar voegde hij erbij, hel zal dan eene kwestie van eer zijn voor allen, geen bedreigingen te doen of geene drukking uil te oefenen. M. Beernaert protesteerde tegen die taal. Hij kan de verbind enis niet riemen de kwestie van vertrouwen in geen geval ie stellen. Hij wil de vrijheid voor allen. M. Woeste antwoordde dat hij geen bevelen aan M Beernaert te geven had. M SchoHaerl 'tok zij;; voorstel in, en het dagorde van M. Lammens werd aan genomen met 81 stemmen legen 25 en II onthoud.ogen, waaronder 4 ministers Deze stemming werd toegejuiebt en M. Bearnaétl geluk gewenscht. De zaken zijn dus teruggebraciiiinden s'aat waarin zij zich bevonden over eem- vertegenwóordiging zal in vrijheid in de kamer besproken worden, en de leden der rechterzij zullen ze naar beliefte mo gen verdedigen of bestrijden, terwijl het nupisjerie ook zijne volle vrijheid van bandelen behoudt. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Wertrckureu vun deu ijaerenwefc. 3 November tot 8 Jnnuarl 1S94. goed nummer trekken en de vreugd van hun huisgezin, aan de droefheid van dezen die er in loten en het verdriet van vader en moeder, zusters en broeders, aan de pogingen dio algemeen aangc- i gehouden, heeft een einde gesteld aan de ministeriele krisis. Na eenige woorden van M Beernaert, ontwikkelde M. de stna or Lammens een voorstel, strekkende om aan elkeen c- Het Concert bij de Meloinanen. zal door niemand worden betwist dat het aanstaande muziekfeest der Nelomanen gtene buitengewone melding verdient. Daarom ook laten wij hier t geheele programma volgen, en wij doen hel des te liever dal er eene ruime plaats aan de vlaamsche meesters wordt toegekend. ST-A.ID ‘VE'U'TlISrE, De Lotiing. Tls woensdag hier nog ne keer loting om te weten wie mag soldaatje «pelen, Aan de blijdschap van dezen die een stuaad, en 10 fr. boet, voor dronkenschap. -j- j Pieters Jozef, werkm.in te Clercken, 16 dagen gevang en 26 fr. boot, voor slagen. j Tant Pieter, slijper te Clercken, 3 weken gevang, en 26 fr. boet, voor slagen. sedert honderd jaar ingebracnt, nog tegensteekt, en verre is van de genegen heid van burgerij enjwerktnan gewonnen te hebben. Nu, bet is eene noodzakelijkheid, eene triestige noodzakelijkheid. Maar bel ware wel, kon ei verandering of verbetering in die zake komen. Over eenige maanden heeft eene brussolsche katholieke gazet e nog al een goed stelsel voorbehouden. Zie liet hi r Hei getal soldaten stellen, dat noodig is; een leger inrichten van vrijwilligers, die wel betaald zijn, en na een lang ge tal jaien diens', nog een pensioen trek ken. Zijn er vrijwil igers genoeg, geene loting meer houden; zijn er geene ge noeg. maar lotelingen inlijven, in even redigheid van het getal soldaten dat te kort is. Dat stelsel zoude hetzelfde getal man nen opleveren, beter soldaten geven en min de buigeiij en volksklassen vaa steunen troost birooven. Het ware alles .ins duizendmaal beter dan hegeen de progiessisten gedurig vragen Alleman soldaat. Duizend maal liever Niemand gedwongen sol daat. u 41 9 23 II U 12 28 11)39 11 08 40 912 931 9 43 5 45 8 11 9 19 tl 06 S 00 I IS VEÜRNAAR M. I.F.ÖN Leiiie. Parijk naar Duinkerks, 55 8 42 9 30 11 25 4 JL' Corteui ircq naar Oostende, 4 55 7 Bt 10 44, 12 54, 4 36, 5 01, C 3» 7 OB Oa«teiide-Cortemare<i, 5 27, 7 45, #55 12 09 2 02 4 07 6 03, 8 11 Cortem-Uper 6 42 8 51 1 54 5 12 7« Wper-Corieiu. 6 54 944 1157 5590’5 Lichtervelde naar Kortrijk, 5 10, B 00 10 58, 11 20, 1 09,3 19, 5 23 Kortlijk iiaar Licliterveldo en Brugge," 6 17,7 48,10 45, 12 23. 1 08 4 04 6 25 Brugge naar Kortrijk, 7 30, 9 20 10 47 12 30 «2 Si» 4 4H. 6 30 Octende-Brossel 5 05 6 05 7 1 8 8 53 10 57 11 32 2 44 5 18 5 42 8 23 0 ■'ruuel (vertrek)-- til riclilervelde Co» teuiarcq XI indi irnie Z^r- en Eet ten Diiutudii Oosik’’’l*e Avecapprlle Veurne I Adiuleike 7 05 8 - Ghyvrlde - - - - «lumlei ke 7 55 8 35 1 0 52 9 ie 146 2 38 6 15 1) 41 3 5Ï 5 45 7 1» 1 •iS 5 02 7 S9 1 45 5 14 7 45 149 520 7 49 918 907 1 54 525 754 201 532 801 210 539 F09 2 21 5 48 8 20 2 29 5 56 8 28 2 38 605 835 956 2 56 615 10 08 3 40 6 58 4 07 7 06 11 05 8 00 6 05 9 44 1 15 4 01 Nieuporl Dixmude-Gant en Veurne Duinkerke. 6 00 6 32 «48 4 43 6 58 7 05 1001 4 57 7 15 1009 12 15 4 22 6 19 5 08 5 12 5 19 5 25 Corteinureq 5 34 7 54 10 47 1255 5 11 659 - 1 - -w k «e Gent Brussel 518 7 28 634 J- 6 55 8 56- 0 J.9 02- 7 04 7)) 9 14- 7:3 9 .'1- 7 54 9.32 - 7 42 9 40 - 6 75 7 50 948 - - - - V 59- 7 2> 8 24 10 23 - Duinkerk* GhyteMe Adinkerke Veurue Areeappetls Oostkerk* Diimude Eeasen Zarren tlandraelue Lichterrede 5 49 8 05 101>7 7 16 9 15 12 05 9 25 1 0 40 1 20 7 5<’ l'uiukerke n«tr Parijs en S.ÏO .u.„, 856' Duinkcrk* (vtrlr.) 10 41 2 45 t Atrechf 2 26 6 16 Auiiens 3 35 8 01 Pacija (aankomst). 5 25 11 25 'savoada Paiys (vertrek) 7 10 thHnkerke(Aank). 12 13 Nieuport (stad)-Dixniu<le, 6 44 9 33 1 34 4 05 49 O 00 Dixmude-Nieuport 7 28 10 25 2 18 5 41 8 07 856 1054 3 08 5 09 9 27 115 1 3 43 5 54 :;i II 49 3 59 5 50 953 11 5» 4 07 6 05. 8 57' 1205 4 14 6 11 -1 7 25 10 19 12 26 4 36 6 51 7 31 1025 1252 4 42 0 37 7 38 1032 1239 4 49 6 44 7 441038 12 45 4 55 8 50 33 5 22 7 38 258 646 905 510 8 07 10 43

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1