i i i l‘ I lït-in sa 1V 4. 5T; jaargang. bit blad s den Belgischen loon- Welnu, men is er toch in geslaagd, ge- lid; M. den advocaat Be Ilaene, burge meester der stad; M. Bieswal, anondis- Nationale Milicie. Nummers heden getrokken door de jongelingen van Veurne 2 i? 1= lid 1 Al de voornaamste katholieke fami- lien der stad waren er aanwezig. Met groot genoegen bemerkten wij 1 van den alombeminden voorzitter M. Raphael ue ee:s:e speeiae eene fantazij van Bender. Souvenir de Malibran; beiden gezamenlijk voerden dan variation uit van Saupe, welke insgelijks met alge meen handgeklap weiden onthaald. Proficiat, heeren, en dank! Eer.e muziekmaatschappij mag lei echt trotscli zijn op zulke mannen. Wie de lastigste en soms minst ge prezen taak in dergelijke feesten op zich neenti i- z-ker wei de pianist. Onze vriend. M. Tkeoplnle Retsin, heeft zich met 173’0 kunst en booge bevoegdheid daarv-.m gekweten Nog op het laatste verschijnt den Worn'- .ig. onmiddelijk na de graanmarkt. Imsclirijvituxsprijs. 5 fr. ’sj'aars; met de post 6 t'r. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letter8 volgen.- plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' IS cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Dr Annonce» voor Belgie (ter uittondenng der Vlaanderenen 7buitenland worde» ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijn in bij BONHOMME-kTCKASEÏS. drukker uitgever. Zwart,- Nonii. iiMraai. 4. te Veurne, en in de Postkantooren. ior>.< Werlrckurcn vun den l«5zcrcnwc£ vitn <kn Buurtspoorweg. •fanuari tot 30 April 8 SOI. hij dit recht met eerst als tninisier m 1 volksvertegenwoordiger, wien het altijd (oe- gelaten is uit eigen beweging wetten voor te stellen. Zegt Is er iels gedaan? M. Becrnaert gaal dus de evenredige ver tegenwoordiging voor de kamer brengen Heelwel! Toch verooiloven wij ons een paar opmerkingen. Heeft men niet gezegd dal de eerste al- gemrene kiezingen in November aanslaande moeten plaats hebben En de bespreking van titel I der kieswet is pas begonnen En de diskussie dreigt eene schrikverwek kende lengte te krijgen En ’l is in die voorwaarden, dat men in de Kamer een debat zou willen gaan uitlokken over de evenredige vertegenwoordiging, een debat welk misschien een paar maanden kan duren Maar dat strijdt met de gezonde rede En toch, is M. Beernaert nu nog niet in gelicht over het onlhaal welk zijn stelsel in de Kamer zal genieten Of wil hij slechts lijd winnen, ten einde aan hoogeren en machtigercn invloed den tijd te gunnen zich beter te doen gevoelen Of hoopt hij, door de macht der redencering, eenige anti proporlionnalisten over te halen Kleine hoop, voorwaar En die beweeg reden alleen schijnt niet voldoende om al het geharrewar, in welk men ons gaal wer pen, te willigen. In alle geval, wij hebben ons gedacht g'- zegd, zooals wij het meenden vrank en vrij, zonder omwegen. Het Concert bij de Melomanen. De taak van den criticus wordt aan genaam en gemakkelijk, wanneer hij bloemen strooien en kransen vlechten ma?; Nimmer beter dan nu zal dit gezegde t kunnen bewaarheid worden. 1 Het concert van verleden zondag was een kuHdige geheel dal verre boven all- dat kan niet I Wal meer is en wat nooit een kwaadaardige of bekrompene besprekiae 1 Mevrouw Cuvelier werd hoorders. M .Raphael de Spot geleidde de ge vierde kunstenares en deed dit met de hem ingeboren fatsoenlijkheid. Meviouw Henriette Cuvelier zong nog een ana uit le Prophéte van Meyerbeer, en Hosannah van den Belgischen toon dichter Michotte. De toonladder barer stem is zeer aan zienlijk en zoowel in de hooge als in de lage no'en blijft zij krachtig en tevens zoet De bijval die haar dan ook te beurt viel was onovertroffen, en langen tijd nog zal zij zich met genoegen het concert der Melomanen herinneren. De jonge Antwerpsche meester, Ëmile Wambach, is buiten zijn gewoon werk nog een uitstekende vittuoos.en dit heeft hij zondag avond wel degelijk bewezen. De brio me welker, hij de l'antaisie-Bal- let van Cn. de Bériot, alsook de Cavaline van Rail, de Sérénade van Pierné, en de Danse Hongroise van Brahms heeft ten gehoore gebracht, ging alle gedacht te boven en het publiek, zijn talent naar waarde schallende, riep hem dan, onder luidruchtige toejuichingen en daverend handgeklap, herhaaldelijk weer. De gevierde toondichter van Yolande, de Kindercantate, Blanehefloor en meer andere zeer verdienstelijke werken, had, gelijkEd. Jacobs,door zijn schoon talent, eene ongewone geestdrift bij de toe hoorders doen ontstaan. De heeren Leon Lei re, Oscar Van den Steens en Emdinttcd Roelandt, solisten der Gemeentelijke Harmonie van Wer- vick. hebben insgelijks een oprechten bijval bekomen, en daar het enkel lief hebbers zijn, is dit van groote beteeke- nis. Zij hebben gedriën het kundige ge heel volledigd waarvan wij in den aan vang van ons verslag hebben gewaagd. Het talent van den flutist M. Leire is zeer merkwaardig. De variation op de Cenerentola van Rossini, maar vooral de Concert-Fantazij van Ed. S énosse wer den. niettegenstaande talrijke moeilijk heden. op eene onverbeierlijke wijze vooiged agen en menigmaal door hel pu bliek toegejuicltt. Evenals bun stadsge noot, hebben de heeren Oscar Van den S’.eene en Ferdinand Roelandt een echt talent van claiinetiisi te kennen geven. De eerste speelde eene fantazij De fanfaren, dank aan den ijver van den wakkeren voorzitter M. Raphael de Spot, zijn bepaald de baan der kunst ingeslagen. Na de lauweren door MM. Ed. Jacobs en Théo Charlier zoo schitterend be haald, kon het bij velen zeer moeilijk voorkomen de belangstelling der leden kkooid met zijne meerde.:heid te kun- i z°° algemeen op te wekken. I Welnu, men is er toch in geslaagd, chmrzij laat aan den kabinetsover- en dit op afdoende wijze. ste toe de evenredige vertegenwoordiging in De zaal der Melomanen was veel te tie kamer voor le breiigen en haar turn een i klein om hel talrijk toegeslroomde pu- opeobaai debat piijs te geven. Die overeen- bliek behoorlijk te plaatsen. komst 8 in ons weinig scheb n.omdat wij dit alias eene klucht, eene komedie hemen. Wij, we zeggen. Ah! gij hebt eene over eenkomst gesloten. Welnu, dit betwisten wij, - - want er is niets gedaan; alles van hel begin name.tjk de tegenwooidighe.d lot het einde is ie herdoen. rt a-.. - -u De neb erztj zegt tot M. Beernaert We de Spot, schepene en provinciaal raads- machtigeii u uw ontwe p inde kamer neder le leggen: maar wie heelt den heer minister van fimuiueii ooit dn r« cht ontkend? Bezit j sementscommissaris; M. Pil, schepene 2’als en advocaat; M. Van Ree. lid der be stendige deputatie; M. Simpelaere, no taris en gemeenteraadslid; M. Verraes, doctor en gemeenteraadslid; M. Feys, rechter; M. de Spot, advokaat; M. Cail- liau-De Busschere, gemeenteraadslid; M. De Meester, id., verscheidene pro lessors van hel college, en meer anderen wier opsomming te lang zou zijn. Gaan wij nu over tol de bespreking van het concert. Mevrouw Henriette Cuvelier, heeft door hare uitstekende hoedanigheden van kunstzangeres de bewondering en den lof van allen verworven. Reeds vroeger hadden wij de gelegenheid ge had haar zoo zeldzaam talent naar waarde te kunnen schallen, en wel na melijk op 21 Augustus 1891, in bet Casino van Blankenberghe. waar zij voor een aanzienlijk cosmopolitisch pu bliek eenige stukken van Peter Renoit heeft voorgedragen en ongeloofelijk werd toegejuioht. Hare contr-alto stem is buitengewoon uilgebreid en dilettanti met ondervin ding kunnen stoutweg beweren dat -zij in Belgie le huidigen dage hate weerga niet heeft. Dan is hel ook niet te vet wonderen dat zij den eersten pi ijs in bel Konink lijk. Conservatorium van Brussel heeft behaald, en dat haar ten biijke van achting en hulde door de Koningin een pi ijs werd toegékeud. De twee lieve melodijen van Emile Wambach Knapelijn, en het aria uit Yolande, bekwamen een overgiooien bijval; een weinig beven 't bereik van het publiek waren Mi^n Ilarledie/'je van Jan Blocks en Jonp/rou Kateline van Peter Benoit. Dit laats'e nochtans is eigenlijk voor orkest geschreven, liet is overheerlijk als gedicht en paiti'uur. luv.ivv*. ..^..1 I e> haalJelijk teruggeroepen door de begee ‘.et de toe- I I ^2 *2 I 2= -ë«’ en in welk tijdperk hel ook aan ’tbewind zij, mag velgelen Een ministerie heeft eenen steun noodig; hel kan niet regeeren zonder meerderheid. Ziedaar de groote fout die er begaan is, cn wij meenen die met volle recht te mogen aanwijzeii. Men weet miu of meer wat onderhande- kngen r gebeurden om M. Beernaert toch in ’i al nen brengen.... 1 >c r< Woensdag 24 Januari die aan de loting hebben moeten deel nemen. Het laagste nummer was2i. hethoogste 154. De. Cazel van Antwerpen zegt als volgt tiaar gedacht, da: wij ten voile deelen, wegens de oveieer.komAt tusschen M. Beernaert en de rechterzij gesloten Wij verwachten er ons aan dal tic pers, welke, it gin weer et: wind in. ons de even- retl g- V' itegeifwcórdlglng wilde opdringen, zal z .'tgea tlai de gesloten overeenkomst eene zigrptaal :s Voor die hervorming cn eene nedt ilaag voor M Woeste. Welnu, van dn alles is geen woord waar. Lang genoeg iceds is de toestand duister geweest; lang genoeg is er in dun donkeren gelast Laat ons ecus vlakaf zeggen wal er v.m is. Wal vroeg M. Beernaert aan de rechter zijden van Kamer en Senaat? Dal zij zouden brshssen «lal hel princiep der evenredige vertegenwoordiging in de wet zou worden geschreven, zooniet zou hij als minister altreden. Dizonderlinge eisch plaatste de volks- vei tegen wooidigers en senators in oenen uiterst moeilijken toestand. Persoonlijk was de meerderheid legen hel nieuwe stelsel. De wil der kiezers kenden ze niet, vermits er op dit punt nooit kiezingen hadden plaats gehad. M. Beernaert laten heengaan? Sedert bijna tien jaren stond hij aan 7hoofd der katholieke Regeermg en sedertdien had hij aan hel land en aan de conservatieve partij uitstekende diensten bewezen. In wat bestond nu de groote fout? In de kabinetskweslie ie stellen voor iels wat nooit had deelgemaakt van het katholiek programma; voor iets dat nooit het voorwerp was geweest eener grondige studie, eener ernstige bespreking; voor iels wat niemand kende en aan ellen als van elders opgedron- gen, moest voorkomen. En toch Men kan eene meerderheid leiden, doch voortjagen gelijk men met een dier doei, welk voorigezwetpl wordt, neen; ministerie, tol welke piflij het ook behoore gen rijst. i ik 4 40 7 22 ra 147 Lammens Gaston 35 l.ecot Emicl 80 Lehouck Gustaaf 122 Lehouck Karei 37 Lcpeire Leon 107 I.os Atfons 04. •157 9 50 9 55 'd ■V Veurne Stutje Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem Loo Hoogstaede-Linde Yper Statie Nieupurt C Ci.xyte Veurne Markt I Veurne Statie VEURNE- OOSTENDE 9 30 12 40 3 14 6 05 9 36 12 46 3 20 611 9 48 12 58 3 32 C 23 1 06 3 40 6 31 1 25 4 00 6 50 2 25 5 00 7 50 1 27 4 01 7 52 1 44 418 8 09 1 52 4 26 8 17 2 04 4 38 8 29 210 4 44 8 35 12 5. 5 11 I .33 5 22 - 5.8 6 46 3 20 8 <>7 10 4 g I Oostende Statie .E ivn|’vi X v' Oosiduynkerke £G 22 S 6 30 5 6 4Ï f 6 48 j.-TS&x 6 15 7 19 H 8 4o y. <z> 9 12 I 9 54 j 9 50 1" '8 i 11 08 7 o 8 -70 8 37 OOSTENDE—VEURNX 5 00 7 42 10 06 12 25 2 58 6 50 -6 05 5 50 8 42 11 03 859 11 20 9 07 11 28 9 19 11 40 S 25 11 46 90 Picavet flcctor 29 Pil rmiel y64 Pinsccl Juliaan 68 Decietstcckcr b ran» 142 Pinsun Hcncdikt 117 Poupcyc Camiel 119 Rathe Hector 110 Rosscy Remt 45 Rycka-eys Karel 63 Sanscn Jules 31 Schils Jozef 47 St' lxluruin Loop. 131 Trybou Victor 50 Vanlcnbusschc Th. 36 Vaniiacckc Isideor 150 v ertneersch Gustaaf 106 Verniccsch August. YPER—VEURNE 1 5 3 45 6 22 r 1 10 3 50 6 27 a 1 31 4 11 6 48 u 1 39 419 6 56 1 56 4 36 7 13 2 10 450 7 27 3 07 5 47 8 24 ft# 9 46 10 36 1 3 40 6 30 Hoogstade Linde 5 37 8 19 10 43 11 33 1 57 4 37 7 27 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 452 7 41 - -- 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 S Nieuwe Herberg 6 17 8 58 11 22 12 12 2 37 5 17 8 06 5g Veurne Statie 6 38 9 19 11 43 12 33 2 58 5 38 8 27 «S VeurneVootsUd 6 43 9 24 11 48 12 38 3 02 5 43 8 32 wmi i—wniim i ii ii ii h tprmu^w^wrwt-.r m uturn ihr MiiMBHwninnnilïWWMMBr 7 28’ 8 42 8 ;>o 921- 9 4‘- 9 59- 8 5G IC 54 5 08 0 1. II 49 5 59 6 58 957 1158 4 <'7 7.5 lOi'J 121'6 4 36 7 54 19 47 8 (5 10 57 9 15 12 05 9 25 10 40 1 20 A-9 16 I 46 2 58 5 IR 7 sg’-11 41' £.5' 5 45 6 34 8 42 -- 1 5 "2 7 29 f.53 8I>6 - 1 43 5 14 7 45 7 25 9 21-10 5 33 8 (.9 6 55 7 50 9 4»-2 58 6 05 8 5:> 7 8 0O '.159- 2 56 6 15 4 07 7 06 S <0 5 5<> C 3 t 3' 6 59 7 38 - 9<5 -mi n-m—i iime Slulie »E 5 15 urne Alark t 5 21 C-xydl? £5 33 Hosiiluytikri kü 5 5 Z1 N’ i upoi I r 5 58 OuSk'hdc 7 00 i "X y I’’’ H i -4 y- V «URNE-YPER. 4 45 7 26 4 50 7 31 511 7 52 1016 5 19 8 00 10 24 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52 o# asiel Gent Lichtrrxelde Co» h-tna 'Dilinudc Vru’tie I Admltrle Diiinkvrke 7 55 8 55 Dninki rke 6 UO Adn.kerKC Vjuri.e 4 45 li.JLudr* 5 'Ggi lun.n ck 5 34 Lichtci velde 5 49 Grm 7 ’6 i rustel UB Billoot Florimund 134 Blondé Frans 138 Bogacrt Benjamin 93 Brunein Marcel 27 Caverccl Amaat 85 Clacrhoudt Jozef 86 Cottry Jcroom 33 Marnhout Honoré 34 Danckacrt Constant lil Parmcntier Dcsid, 130 David Remi 49 Dcbergh Dcsidcer 126 Dcbuyscr Eduard c: lL_. 66 Dcclcrcq Eugecn 139 Dcjonghc Jozct 81 Dclnctcr Hendrik 61 Delanghe Hector 54 Demoldcr Hendrik 104 Dcwittc Pieter 56 D'hondt Hector 26 Duchatelez Oscar 88 Dupon Dcsldecr 152 Duprcz Medard 25 Ghysclcn Florim. 114 Houck Hendrik *1 Huyglic Hendrik Uci bUU UICi TTrt* UJto 1.-» V.. 6 58 7 04 7 16 7 24 9 56 7 43 1014 8 42 11 14 Yper Statie Loo Alveringhem Veurne Statie

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1