1 lï Us’ i M 5le jtuirgan^. Woensdag 33 Januari 1894. a 3 De veroordeelden voor misdaden zijn Dat Be'gifc’a beide stammen groeien, Dut Taal en volle Viijhrid bloeien En Eendracht zal den broederband Versterken in 't lief vaderland. De nieuwe kieswet. De bespreking der nieuwe kieswet als bijloopers van slecht vrouwvolk; degene die voor wangedrag ontheven worden van de voogdij of bet vaderlijk. llcchtcrlljke kronijk. De korrektionnele rechtbank van Veurne heelt veroordeeld Zitting van 11 Januari. Vanbrabant Jozef, herbergier, te Zarren, 5 fr. boet, voor dronkenschap, en tweemaal 30 fr. voor smaad. Debruyne Fideel, muzickant te Gleic- ken, lö dagen gevang <n 26 fr. boel, vco slagen, en 15 fr. voor vernieling Van mobilaire voorwerpen. Vaninsberghe Leopold, gezegd Polle Die 't fransche juk ter neder velden, Met moed te snellen naar 't gevecht Voor eigen laaien heilig recht. Vlucht dien strijd, o Vlaandren, Slaat toch niet aan spaandren Uw zoo dierbaar pand T Belgisch Vaderland Met laster, Satan, wilt ge ons tarten En weekheid storten in de harten Gij loert op Vlaandren als een gier, W('g, wég, gevlóékt'1, weg van hier! Ui’der vaderen gemeente Rees de machtige Gemeente; En uit Vlaandien’s milden grond ’t Vrije B-Igenlund ontstond. ten; degenen door de korrektior nele rechtbank gestraft, ondetgaan dichts eene lijdelijke uitsluiting, in evenredig heid van hunne straf. Er is geene uit sluiting van het stemrecht voor minder dan eene maand gevang. Is de veroor- deeling voorwaardelijk, dan wordt de uitsluiting ook opgeschorst. Worden insgelijks uitgesloten Dege nen die in 5 jaren tijds ten minste drie maal veroordeeld zijn geweest voor dronkenschap, alsook de weggejaagden van het leger. De kwestie van het stemrecht der be- hoeftigen is niet opgelost geweest. Zij is uit gesteld geweest tot ra de bespre king der wet op de gemeentekiezingeri. Voor de ka merk lezingen zijn nu alleen de personen uitgesloten, die op hel tijd stip van de herziening der kiezerslijsten geplaatst zijn in een toevluchtshuis. De behoeltigen door de weldadighejdsbu- reelen ondersteund, zullen dus kiezers blijven voor Kamer en Senaat. (Met begeestering). O zie! een koningszoon, Zoo minnelijk, zoo schoon, Komt knielen voor bel beeld der helden Die Vlaandren’s roem en macht herstelden, En Norland’s gcuden spraak, Miskend door vreemden smaak, Klinkt zegevierend op ten hemel Begroet door ’t juichend volksgewemel. Wij zweren hem getrouw te zijn Hoezee en heil voor Boudewijn! Om den vijand te veig uizen Die in T land was komen huizen, Streed eens Breid» 1 als een held Op h» t roeraiijk Sporenveld. Vlaandren’s taal en dietsche zeden 1 Waren met den voet vertreden Wie. wie zou de radder zijn? T Koningskind, Prins Boudewijn Brugge’s beiaard luidt de zege; Overal, op markt cu steg-, zijne kennis niet ontnemen. Ook is het coodzakelijk dat de werkman door zijn gedrag en zijne werkzaamheid, de ach- Het werk is edel. Is hel werk voor de menseben in het algemeen noodzakelijk, dan mag men zeggen dal hel eene dtingende plicht wordt voor den werkman plicht die hij zoo geern vervult, omdat zij ons met hel beslaan zelve opgeleid werd. Het ben van hem die gedut ig bezig is, wordt met geene plichtige ge noegens bekoord, heeft een wijze ge zegd. Is deze spreuk troostrijk voor den werkman, zij toont ors lanpv» een ande ren kant haar nul voor de zedelijke vol making der menschen. Het werk is alles in deze wereld .- zonder werk zou cr niets zijn. Het is hel werk dat ons de vooitbiengst van den rijkdom cn bijgevolg den welstand verschaft. Zonder weik, dal alles gel den doet, zon hel kapitaal eene doode weerde zijn TH zamen vcrccoigd noch tans. heeft het dc nijvetheid geschapen en al die wonderen voortgebrachl die ons van ver wondering doen verstommen Door het werk ook werd hel huisgezin en de eigendom gevestigd en onder houden. Hel werk is bet onweerlegbaar teeken van zedelijkheid, eerlijkheid, moed cn alle edele deugden. Zijne middelen zijn talrijk, zijne werken oneindig, zijne ge volgen ontelbaar. Het eerste van deze is de onafhankelijkheid die het zijne kinderen verschaft. De menseb bemint de vrijheid, dat is onweerlegbaar. Maar de sr.noonstc en de duurzaamste vrij heid is deze die bestaat in tc kunnen leven door de hulp zijner handen, zijner n’jveiheid, zijns geestes, in den schoot der familie, in den vrede des herten, ontbetmgen die dikwijls de luiheid en het niet vooruitzicht tot oorzaak hebben. Het werk verschaft ons daarenboven het onwaardeerbaar en blijvend genoj dal een eerlijk hert smaakt, wanneer het mengelwerk. Gaarne daden wij hier den tekst ee.ncr cantate mede, loegewijd aan de nagedach tenis van onzen immer be'rcurden prins Boudewijn. Het ged ebt werd door e< n onzer stadsgenoten veryaard gd. De par i- luur r.'f geschreven worden door den Anl- 'wetpsch»n toondichter Emile Wamb ch. dien wij <p het Concert van 21 Januati laatst hebben mogen torjuichen. De eerste .uitvoering van di’ werk zal op het einde vat) het jaar plaats g’ ijpen. Boud^wljit-Cantntc.1 Gedicht van t F.óroi o Pl-EI flNCK. (Algemeen koot). Gegroet, o bakermat der Vrijheid, Europa’s Godgevallig ooid, Waar alles leeft in roem en b’ijh' id En kunst cn schoonheid immr r gloor’. zijne volbrachte taak overziet ea be- wondei t. Het werk is nog een middel van stoffe lijke en zedelijke volmaking, omdat hel den werkman van de verdet lelijkste en noodlottigste gewoonten afkeert, hem tot ovendenken breng:, zijns gelijken leert beminnen, zijn karakter verzacht, zijn betl verheft en zijnen geest veredelt. Hel werk eindelijke leidt den weik- ir.an tot de piijzensweerdigste gelijkheid tot deze die volgt uil de viije uitoefe ning van eigen gedachten en krachten. Men mag te rechte zeggen dat de luide voor bel weik de adeltitel des werkmans is. Schoone adeldom, mijne vrienden, want hij heeft geene voor ouders ter bevestiging tioodig Dit blad verschijnt den Woensdag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Degroole lett rs volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N’ 1.5 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenastraat, 46, tc Brussel. Menscbrijitin bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantoren. Vertrekuren van den Ijzerenweg van den Buurtspoorweg. 3 Januari tot 30 April ISÖ1. ting weerdig worde waar bij recht gezag. opheeft. Hij moet de ondeugden uit-De veroordeelden voor misdaden zijn roeien die helaas op onze dagen nog voor altijd van het stemrecht uitgèslo- zoo diep ingeworteld zijnonmatigheid, wanotde, ruwheid. Hij dient te verstaan dat bij eene weerde beeft, niet alleen als lid der maatschappij en als mede werker tot het algemeen welzijn, maar eene eigen menschelijke weerde. Onge- Iwijleld moet bij voor anderen werken, maarniet als slaat en vei lager van zijn jelven. Hij heelt in het werk zijn eigen te ee.biedigen met de regels van rechten j welwillendheid te ondei houden, met ia I vei stand en wil de vrijheid te bewaren Ongetwijfeld is bet werk niet altijd d e hij lit zijne volmaking noodig heeft, met dezelfde gunstige oogen aanzien Nooit mag bij tijoe mi n-iehelijke weerde geweest als heden. De tijden zijn ge- j vergeten die hem noch va geboone, lukkig lang voo bij. toen wei ken zich van vooruitgang, rijkdom noch schijn vetlagen was. En hebben zij de droe- j voo Ucoml; naar die testaai inonver- vigsie ongelukken moeten dingen, het i uiengbaie krachten zijner ziele. was juist omdat zij bet nut en de gtoot- heid van het werk met verstonden. Langzamerhand heeft het Kiistendom dit lage gedacht ontwoiteld, ’t weik in eer beisteld en de achting en den invloed weeigeiieven waar het ri cht op heelt. Ten huldigen dage is het weik eene macht waar al de giooien der aaide mede te lekenen hebben Van liet eene uiteinde der wereld tol hel andere, ver heerlijkt men het, wam iedereen gevoelt dat mcr. zonder arbeiden niets is, mits vermag, niets bere'k'. Werklieden, bemint dus bet weik, want het is de viijheid. Stelt al uwe krachten in uw beroep dal u niet alleen het leven maar ook bet zoete genot der onafhankelijkheid verschaft Dc stand van den wet liman boezemt wcerdigheid en gerustheid in; met) kan den rijke zijn goed, maar den arbeider Ete 12 1 s u begint in de Kamer een beetje te vorde ren, wel niet veel, maar toch genoeg om te hopen dat het wat rapper zal gaan. Twee voorname Iwestien, twee der grootste struikelblokken zijn nu uit den weg geruimd De uitsluiting der ver- ootdeelden en de kwestie der beboefti- gen. De Kamer heeft beslist van hel kies recht uit te sluiten Al de veroordeelden voor misdaden; zij die een slecht huis houden of gehou den hebben of die veroordeeld geweest zijn om een geheim huis van ontucht te hebben gehouden; de personen ler be schikking van het gouvernement gesteld Gij stoi)' t aan T hoofd der volksbeschaving, Mijn Vhandren, en uw edel zwaard. Bevocht der volkeren onlslaving, En Vrijheid heeft hel steeds gebaard. Uw ridders streden dan als helden Ter redding van des Heilands graf; En fier mocht Vlaanderland vermelden DjI Baldwin droeg den keizersstaf. Toen trouweloos u kwam belagen De li otsche en onbezonnen Waal, Heldhaftig hibt gij hem verslagen Door Breid' I’s en de Conicc's staal. Wen T volk, verdruk', zijn noodkreet slaak- En T hoofd moest buigen voor'l gé weid, [te De dietsche Vrijheidsgeest ontwaakte En baarde Jacob Arleveld. Maar achwat zijl ge laag gezonken, Gij, vroeger ’t vrijste volk der aard, Dat nu in boeten ligt geklonken Rijs op, cn woid-der vaadren waurd! Wij zweien op b( I graf der helden VEURNAAR 6 58 c Outlcnde 8 37 SflQS 350 8 42 1103 I I' 1 25 .4 00 C 50 2 15 5 00 7 50 133 5 22 2 58 6 46 3 20 8 07 10 43 Veurne Statie Veufne Faubourg Nieuwe Herberg Alveiinghcni Loo Hoogstede-Linde Yper $tatie Yper Statie f ,Loo Alveringht ra 1 Veurne Sb*lie BOOZE GEEST. GEEST DES VADERLANDS. VLAMINGEN. GEEFT I El VADERLANDS. VLAMINGEN. BRUGGELINGEN1. Nieuport Oottduynkerke 6 22 Coxy4e 8 30 y- - Veurne Statie >6 48 Muziek van Emh.s WAM BACK. DróetudiUn*. VLAMINGEN 100 7 50 5 50 8 30 6C3 e 31 6 59 7 38 - 903 YPEB-VEURRE 1 5 3 45 6 22 110 3 50 6 27 131 41.1 6 48» ‘2 22 2 22 I 56 4 36 7 13 j 210 450 7 27 -2 3 07 5 47 8 24 i 9 46 10 36 1 3 40 «30 916 1 46 2 38 0 13 7 28 - 11 41 543 7 19 8 4)-1 25 5 02 7 29 8 40 8 50 - 1 43 514 7 43 912 9 J1 - 2 10 5 33 8 09 9 34 848-238 «15 83b 956 9 59 OOSTENDE—VEURNE Ooiteudt SUtic .E 5 00 T 42 10 0» 12 25 2 58 C 50 22 2 22 .3 1 27 4 01 7 52 - 8 5S 11 20 1 44 4 18’8’09 - -T 9 07 11 28 1 1 52 4 26 8 17 Veurne Markt «6 42 949 11 40 -2 04 4 38 8 29 Veurne Statie g 6 9 25 11 46 210 4 44 8 35 ■■■■■■■■■■MaFicüiaMHsanaaBiaHmai 916 1 46 2 38 1141 git 543 J 25 5 02 7 29 1 43 5 14 7 43 2 10 5 33 8 09 238 «15 83b 156 6 15 4 07 7 06 8 56 10 54 3 08 9 41 1149 3 59 9 53 11 58 4 87 7ï5 1019 1226 430 754 1047 1255 511 8 05 10 57 915 12 05 9 25 10 40 120 5 18 634 L 53 7 23 6 55 750 7 «5 8 00 7 55 ’8'5'> 10 52 - «00 648 6 58 H IS 10<>8 *c,Ct'g 1108 *c> 750 Sm e M 3 5 s VEURNE-. OOSTENDE Veurue Statis .6 515 0 58 9 30 12 40 3 14 6 05 Vrume Markt 5 21 '7 04 936 12 46 3 20 6 11 C-jyde Ï5 33 7 16 9'lil 12 58.3 32 6Z3 (lixtduynknke 3 7 24 9 56 1 06 3 40 6 31 Ni. upurt |5 58 ■-,r7 43 1»14 1 25.4 00 6 50 -Ij >7 00 ,r8 42 1114 VEURNK-YPER. 4 45 7 26 9 50 450 7 31 9 35 4'»» 7.52 16 16 5 19 «80 10 24 1 39 419 656» 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52 _rie 4 40 7 22 f 1; 7‘ Hoorstade Linde 5 37 8 19 10 43 11 33 1 57 4 37 7 27 f 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 452 7 41 H 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 Nieuwe’Hei berg 6 17 8 5d 11 22 12 12 2 37 517 8 06 5 - r 6 38 919 11 43 12 33 2 58 438 8 27 VeurneVooisUd 6 43 9 24 11 48 12 38 3 02 5 43 8 32 "2 FtqmcI Gent Lichterfelde Coi IrntB' r.k F> intiwie Vruin* Adiukvrke Dtiinkei ke Dumkurke Adtbker»t V«»ur ».e 1 ikmudc Lichtci velde 5 49 Grut Biustcl V 4 43 516 C..i t.marck 5 34 7 16 GEEST DES VADERLANDS. VLAMINGEN.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1