I Woensdag 14 Februari 1894. 5F jaargang. iV 7. paste woorden en vloeibare taal aan de Nu ééns geestig, dan e>ris ernstig, heetl onze achtbare senator, in welge- landbouwers over hunne belangen ge sproken. Men hoort aan de kennis die hij bezit van deze benogen dal hij grondig de oorzaak van den landbouwcrisis be studeerd heeft, en het leven en den toe stand onzer vlaamsche landbouwers uit Daarna geeft de beer sekretaris lezing van bel reglement van den nieuwen Bond voor de verdediging der behingen van het arrondissement Veurne. De Injzondeie punten ervan zijn dat op ledeie gemeente eene atdeeling zou ge.-t'ctit worden bestaande ml alge- tneene ktrzeis; dat iedere gemeente ëét» algeveerdigden per 500 inwoners zoude benoemen, we'ke algeveerveei digden onder tien een bureel en bestuut raad zoude kiezen dat in de bootdplaais zou gevestigd zijn, en dat deze versclnllige atgeveei digden d i-m aal j.iars moeten bijeenkomen om ue be.angen der streek ie In spieken. Na eemge woordenwisseling waaraan verscheidene leden deel mimen, wierd er beslist aanstonds aan bet werk te gaar, om op iedere gemeente eene at deeling te stichten, welke atgeveerdig- den zouden kiezen, die zouden deel nemen aan eene naaste vergadering op 2“ PaaschJag, om bel reglement ie' overzien en bepaaldelijk vast ie stellen. Zekerlijk, de landbouw kan opgehol pen worden door het verspreiden van wetenschappen den landbouw betreffen de, door bet kundig gebruik der schei kundige vetten en manier van beploe gen, maar al deze middels zullen den landbouw niet redden. Zoolang als de vrije ingang van graan Vooraleer de vergadering gesloten was, heeft de heer senator wederom het woord genomen om te spreken over de evenredige vertegenwoordiging. Op klare en verstaanbare wijze heeft hij ons doi-n zien dat de evenredige vertegen woordiging, indien zij toegepast wierd, de dood zon zijn der kleine arrondissementen en kan'ons, twist en tweedracht zou te weeg brengen op iedere gemeente. N i hulde gebracht te hébben aan M.Becr- naerl, die zooveel diensten b weznn hoeft aan de katholieke partij, hetieiirl bij zijne houding in deze kwestie, en zegt dat niette genstaande M. Becrnaert, hij en M. Visart vast besloten zijn de evenredige vertegen woordiging te verwerpen én uit al hunne krachten te bestrijden. Langdurige toejuichingen laten zien dal de vergadering het ééns is met ohzx> achtbare vertegenwoordigers en van geen evenredige vertegenwoordiging wil welen. Op het einde der vergadering heeft M. R. de Spot hel woord genomen om de heeren senator en volksvertegenwoordiger te bedan ken over hunne, legenwor rdighi'd in deze vergadering, de aanwezigen bedankt van in zoo groot geial aan den oproep beantwoord ie hebben, de leden opgewekt om elk op zijne gemeente tot het stichten eerier afdee- ling mede te helpen en allen hand ir. hand te slaan om in de naaste aanslaande Lezing wederom do kathol ekc par’ij in senaat, ka mer, provincie en gemeente té doen zege pralen. De-vergadering is onder den hosten in druk nHeengegaan, iedereen met eem n vas ten wille bezield om het katholiek vaandel te doen stand houden, zich van de nieuwe polrieko omstandigheid meester te maken, en, h>'t oog gevestigd op de toekomst, de overw nn'g te verzekeren van mannen die hunne krachten, hunnen i voed en hunne bedieningen zullen gebruiken lot meerderen bloei en vooruitgang van godsdienst en maatschappij, on tot ondersteuning der al gemeene en bijzondere belangen van ons arrondissement. bil blad verschijnt den WoeiK. >g. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, tr. spars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimén per regel. De groote lethrs volgen- plaatsruimte! Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. -—.Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het i00. De Annoncen vooi Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. '"-l-.ii n ^-inijftin bij BONHOMME-BYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4, te Veurne, en in de Postkantooren. M. Pil, met de gewone welsprekend heid welke wij hem kennen heeft in eene prachtige redevoering het doelwit dezer nieuwe inrich’ing uiteengezet. De.uitbreiding van het kiesrecht, de stemming op iedere gemeente, de menigvuldige reeds besproken vraag stukken van algemeen belang, de nood wendigheden der landelijke bevolking, de noodzakelijke bescheriming van den landbouw, zijn zoovele redens die ons opwekken om eene nieuwe inrichting van de partij voor te stellen, welke het giheele arrondissement zoude bevatten, en op iedere gemeente eene plaatselijke aldceling zoude bezitten. Deze inrichting zoude voor streving en voor doel hebben al dc gemeenten van het arrondissement Veurne in nauwer verband te brengen, om alzoo beter de algemeéne en bijzondere be langen van iedere dezer te ondersteunen en te bewerkstelligen. Door de uitbreiding van hel stem recht zal bijna iedereau algemeene kie zer zijn. Wij moeten dus tot bet volk gaan, dat lot nu toe van de politiek wierd algehouden, zijne ware belangen, zoo onder godsdienstig ah onder maat schappelijk en stoffelijk belang doen kennen en hetzelve inlichten waAr de vr>enden en wAdr de vijanden zijn van godsdienst en samenleving. Het volk heelt eene groote hoedanig heid hel werkt mei hert en ziel om te bekomen hetgeene zijne belangen ver- eiseben; inaar. het heeft ook eene groote fout Het is gemakkelijk om misleiden en-is altijd beieid om alle slach van leerstelsels en waanzinnighe den voor waarheid te aanhooren en-te aaiiveeiden. Onze plicht is het, van ouder hei volk de ware princiepen te doen doorgaan en hel al te houden van die’leellng tlie regelrecht strijdt legen gHoo! en zeden, régen maatschappij, huisgezin en eigendom, en wier zege- pi aal de zegepraal zou zijn der godloos- Katholieke Kring van Veurne. Op Asschenwoensdag beeft in het lokaal van den katholieken kring eene vergadering plaats gehad van de bij zonderste ingezetenen der verschillige gemeenten van ons bestuurlijk arron dissement. De groote zaal was veel te klein om de talrijke atgeveerdigden te bevatten, welke aan de uitnoodiging der in- richtingscommissie beantwoord hadden. Niettegenstaande het slecht en ongunstig weder, waren er van de 26 gemeenten van het arrondissement slechts twee die niet vertegenwoordigd waren. De vergadering wierd voorgezeten door de heeren van hel comiteit van den katholieken kring en door de weledele breien Baron de Coninck de Merckem, '•enaior. en Graat Leon Visart de Rnearmé, volksvertegenwoordiger, die dezbijeenkomst met hunne tegenwoor digheid hebben willen vereeren Deze vergadering had voor doel Bet bespreken en tot stand brengen van eene nieuwe inrichting der katholieke partij m hel arrondissement Veurne. Na dat M. R. de Spot, voorzitter, de vergadering geopend tiad. eenige woor- d»-u van welkom aan de tegenwoordige led-n had toegestuurd en wat gespioken had over den huldigen toestand van zaken, en de verschillige punten van bet dagorde bad doen kennen, heetl hij I et wuoid gvgeven aan M. Pil, advokaal, en sekretaris der -inrichlingscominissie. De inkomrechten op vee en granen aan onze grenzen ontvangen, zouden voor den landbouw kunnen gebruikt worden, namentlijk tot het. ontslaan jler grondbelastingen belooper.de jaarlijks lot 24 milliocn fr., lot het herzien van het kadastraal inkomen en tot het stich ten van eene pensioenkas voor den werkman. Het spijt ons op zoo onvolledige wijze de meesterlijke redevoering van onzen achtbaren senator te moeten wedergeven. Onnoodig te zeggen dat langdurig handgeklap den achtbaren spreker heeft begroet. Het tweede en derde punt op het daguide was het bespreken der belan gen onder algemeen ea plaatselijk op zicht beschouwd, en het handelen over de bescherming aan den landbouw ver schuldigd. Verscheidene der aanwezigen hebben op deze punten het woord gevraagd en aan de heeren senator en volksvertegen woordiger vrijelijk hunne begeerten en verlangens uitgedrukt tot’i bekomen van zaken die aan hunne gemeente voordeel konden verschaften. Eenpariglijk o^k wierden door al de landbouwers en zij waren in groot getal 'in dé vergade ring aanwekig - réchten gevraagd op den invoer van'graan eri 'vee in ons land. Het spijt ons', bij plaatsgebrek, de verschillige vragen dié gedaan werden niet breedvoerig te kunnen opsommen. M. Leon Visart, onze geliefde volks- vertegenwoordiger,beeff aan verschillige punten van plaatselijk belang geant woord en aan velen laten kennen dat in het korte volkomene voldoening aan hunne vragen zal gegeven worden. M. de senator bad bijzonderlijk de taak op zich genomen orn de kwestie van den landbouw, van*den invoer van granen en vee te behandelen. A Voor brouwers en herbergiers. De Montieur van vrijdag bevat een koninklijk besluit, waarbij de-fabrikatie van en de handel in bier geregeld wordt. Vooreerst zal het streng verboden zijn in het brouwen voortbrengsels te gebruiken welke grondstoffen bevatten, nadeelig voor de gezondheid, alsook bier te verkoopen, dat deze gronddeelen bevat, of bier dat bedorven is. De vaten, flesscheni, enz^,;waarin het hier getrokken wordt, moeten in lees bare letters den naam ol de firma; als ook bet adres dragen van den brouwer •ot van den koopman. De kinnen, darmen, gewone trek- pompen, luchtdrukkingspompen,toe stellen met drukking van koolzuur, al welke diener. tot het tappen van bier, moeten in volmaakten staat var. reinig- xal de landbouw kwijnen. Hel is onmogelijk aan den vlaamschen landbouwer van te strijden legen de concurrentie der naburige landen. Al wat de landbouwer hier inoogst moet iechten betalen om in Frankrijk te gaan, en al wat de fi ansche en Duitsch boeren k-weeken mag lastenvrij in ons land hinncncebi acht worden. He1 graan van Ameiika, wordt op de markten van Antwerpen geleverd aan 14 fr. de 100 kilos. Met cijfers en bewijzen in de hand toont de achtbare redenaar in welke rmdeelige voorwaarden de belgische landbouwer zijne landen moet beploe gen. Al hetgeen hij opdoet en is geen geld weerd. Waaruit komt dal Dit komt alleenlijk hieruit voort dat de vreemde granen en beestialen vrij van rechten mogen inkomen en dat ons graan en ons vee t echten en zware rechten moeten betalen om uil het land te gaan. Van den oenen kant worden onze bel- gisclie markten volgegoten van vreemde waren die in vreemde landen op voor- deeliger en goedkooper wijze kunnen voortgebrncht worden en hier door hunnen overvloed de doodsteek komen geven aan den handel der landbouwers dezer streek; en van eenen anderen kant, wanneer onze boeien hunne wa ren bij hunne zuid-ot oosterburen wil len aan den man brengen, vinden zij de grenzen gesloten en mogen hunne wa ren slechts binnenvoeren, wanneer zij hun voorengesteld gewin bij wijze van rechten aan de tolbeambten hebben af gegeven. Mag of kan dit blijven duren? Neen! Aan den landbouw moet bescherming en groote-bescherming verleend wor den, en opdat onze landbouwers met gelijke wapens zouden knnrien strij den tegen hunne broeders van Frank rijk ftn Duitschland mo-oier. aan onze' grenzen dezellderecbton gelegd worden zooals onze waren bij het tntgaan van ons land aan onze gébu"cn moeten .be talen. Lang en breedvoerig, nog heelt de beer senator ov^r deze kwestie gehan deld; telkens nieuwe cijfers,, nieuwe bewijzen bijbrengende om ons te doen zien dat de nijverheid onder vele op zichten beschermd wordt, dat vele pro ducer. der nijverheid aan onze grenzen inkomrechten moeten betalen, en dat het billijk en noodzakelijk is, dat-aan den landbouw dezelfde bescherming als aan-de nijverheid verleend wordt. Volkswille is Godswjlle, en .wij zul len niet ophouden van werken tot dal wij dc rechten hebben bekomen. heid, der losbandigheid en der alge- meene schande. Om dezen, plicht te kunnen volbren- gen, om met bet volk, en de volksklas in verband te kunnen komen, om beter de algemeene en bijzondere belangen der ingezetenen onzer streek te kennen, begeeren onze achtbare en volksgezinde dagelijksebe order handelingen met hen, vertegenwoordigers van senaat, kamer grondig in acht heelt genomen, en provincialen raad dat in iedere ge meente eene atdeeling van den katholie ken volksbond zoude lot stand komen. Deze bond zou bestaan uit vrienden van de burgers- en volksklas, aan wie onze vertegenwoordigers hunne gedachten en strevingen zouden kunnen tnededee- len. en van wie zij de begeerten en be hoeften var. iedere gemeente in het bij- en vee in ons land bestaat, zoolang ook zonder zouden kunnen kennen, om dezelve waar bet behoort te kunnen verdedigen en in acht te doen nemen. Al deze afdeelingen zouden in ver band .staan met een bureel en eenen be- stuuiiaad die in de hooldplaats van bet urrondissenieul zouden gevestigd zijn. r

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1