r ru- J W oer) sela g 23 Februari &le jaargang. gemeenlek iezbigen,* De nieuwe kieswet is zaterdag door de kamer van volks vertegenwoordiger in haar geheel ge stemd met stemmen legen 31 en 1 onthouding. De Senaat komt den 27 dezer bijeen om deze wet te bespreken. De verslag gever is M. de baton Surmont de Vols- berghe. gewonnen heb- trekkingen zu|_ !"i’ gt'zamcni- M. Beernaert zal in 'l kort zijn ont werp van evenredige vertegenwoordi- voor dronkenschap, geacht. Plaetevoet Rochus, visssher te Coxyde, misdrijf- j bit bl.d ver: uitvoer gebracht, gaf de slaaf beschei den tot antwoord; immer op de wereld is er niets beter en ook niets slechter dan de tong. Niets beter, zeg ik; want de machtigste vorsten hebben hunne grootheid aan welsprekende veldover sten en wetgevers te danken. In de s.eden luistert het volk naar hen, die goede en verstandige wooiden spreken, en, in de huisgezinnen, heetscht een dracht en verdraagzaamheid, als wijze lieden door hunne welsprekendheid, het recht van de eenen, het ongelijk van de anderen, het voordeel van de eensge zindheid aan allen doen inzien. Niets slechter ook, meester, dan de tong zij is hel, die het vuur van twist en tweedracht tusschen de tnenschen aar.blnast; die den naijver en de vijand schap, en diensvolgens den oorlog, die schrikkelijke plaag van het menschdom, doet ontstaan; die verzet en opstand tegen de landswetten aanpiedikt; haat en nijd in den school der burgerij en onder de leden van een en hetzelfde huisgezin doet geboren worden; die de menschen. welke elkander als broeders moesten beminnen, ais wilde dieren tegen elkander aanjaagt, in een woord, die do oorzaak van alle kwaad op de wereld is, Meester en gasten stemden in de wijze uitleggingen van Esopus, die na tuurlijk noch berispt, noch weggezon den, maar integendeel in grootere eer gehouden werd. Wij achten onze geëerde lezers en le zeressen verstandig genoeg om na, drie duizend jaar, den Phrygietfften tabel- meester volkomen gelijk te geven, en geven hun, lot slot van dit artikel, de wijze woorden van den grooten Thomas k Kempis ter overweging Het heeft mij dikwijls berouwd gesproken; nooit, gezwe gen te hebben. Men zegt dal de gemeente-kiezingen zullen plaats hebben in October aan staande. mis schien tot meeidcre afwisseling, op de markt het slechtste koopen, dai hij maar kon bedenken. Wederom kocht de slaat niets anders dan tongen, en deed ze nogmaals op verscheidene wijzen toe bereiden en opdienen. Deze maaltijd echter viel in het geheel in den smaak niet meer van den gastheer en zijne utl- genoodtgden. Vol. gramschap riep de meester zijnen slaaf bij zich, om hem eene duchtige les te spellen. Had ik ii niet gezegd, snauwde hij Esopus toe, als deze voor hem verscheen, dat gij de beste en daarna de slechtste spijzen zoudet koopen. die aan gas’eu kunnen voo gezet worden En niettegenstaande mijn uitdrukkelijk bevel, komt gij twee maal met dezelfde gerechten voor den dag. Uw bevel, meester, heb ik stipt ten Gemeente-Kieswet. De Journal de Bruxelles bevat de vol gende nota r Wij meenen dat de regeering voor nemens is een kiezerskorps in te richten (voor de gemeenten) verschillende van dat hetwelk geroepen is do senatois, volksvertegenwoordigers en provincie raadsleden te kiezen. Men weet dat dit onderscheid in de linkerzij voorstanders telt, onder andere den heer Janson. Doch het zou sloftelijk ónmogelijk zijn eene nieuwe kieswet voor de ge meente op te maken, te bespreken en toe te passen voor de aanstaande ge- meeni e-k lezingen. liet zal dus het tegenwoordig gemeeniekiezerskorps zijn dai tot de aanstaande gemeente kieziugen zal over gaan. In dit geval was bei niet noodig de welke ièed- in Vertrekuren van «len IJzcnnweu «fc van den Buurtspoorweg. Januari tot 30 April October laatst hadden moeten plaats hebben, voor een jaar te verschuiven. o Spreken en zwijgen. Niels ter wereld schijnt gemakkelijker dan bet zwijgen, en nogians valt het - ondje dichthouden aan velen een las- !'g. ja zelfs een onmogelijk iets. Zijn mond en tong, den mensch niet gege ven om te spreken? vragen zij te hun ner verontschuldiging, als men hen op het onaangename van hunne handelwijze opmerkzaam maakt. Zij vergelen, helaas! de waarheid der gulden spreuk Zwij gen kan niet verbeterd worden. Hoeveel twist en tweedracht komt da gelijks onder de leden eener familie, onder geboren o( medebjrge.s uil de langlongciij niet voort? Langiongerij is immers de moeder der kwaadsprekerij en det lastertaal, want met verteller, en vooit ie vertellen, zegt hel volk, komen de leugens in bet land, en bet valt niet te betwisten dat de mensch aldus is ge schapen, dat hij negen op tienmaal lie ver kwaad dan goed van zijnen even mens ch spreekt of hoort spreken. Met veel waarheid verwittigt dichter De Genestéi Gij hebt twee ooren, Maar dén mond Dil zij u een tceken, Om veel te hooren, En weinig te spreken. De tong is maar een klein lichaams deel zij kan veel goeds, maar ook veel k'M-ads slichten. Dc Phiygische slaaf en wijsgeer E<opus, die door zijne fabels wereldberoemd is geworden, was daar ten volle van overtuigd, en op eene ver standige wijze wist hij, bij eene gepaste gelegenheid, zijne overtuiging aan an deren mede te deelen. Zijn meester had hem last gegeven hfil beste te koopen dal er kon gevon den worden. Esopus trok naar de markt <*n kocht er niets anders dan tongen, 'velke hij, op versebillige manieren, toebereide en zijnen meester en gasten bei opdienen. Deze keker, waarschijnlijk vreemd op, maar zegden niets. ’s Anderdaags moest Esopus, M-hiint den Woetis F imiddelijk na de graanmarkt, Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; mei de post 6 fr. Annoncen “20 een timen per regel. De groote tetters volgen.- plual.'iuiiuic. - Rechteilijkc eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. l'e Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen/ en ’Ibuitenlimd worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. M<n s< lirij: :n mi BQN'HOxVIMK-RYCKASEYS. drukker uitgever. Zwarte Nonnensiranl. 4. ie Veurne, en in de Postkantooren. lïcchterlijEke kronijk. De korrektionnele rechtbank van Veutne heeft veroordreld Zitting van 1 Februari. Gilton Isidoor, smokkelaar, g-boien te Lnigheniark, en Defever Mari», huisvrouw GÓnstanr La'uwors te Beveren, de eerste .10 fr. boet, voor dron kenschap, en 10 dag' ti gevang en 26 fr. bod, vsor smaa ljegensde poliiie; do twee de, voorwaardelijk o tr. boei, voo.' vei too van drank aan dronkaards. Desaever bodewijk, visscher te Goxyd-1, 100 fr. boet, voor, voor j rchi. Sv aels Leonard, wei rtman ta Vladsleo, 100 fr. boet, voor jacht. Bastoen Julius, metser te Rousselnere, 10 Ir. boei, voor dronkenschap, en 16 dagen gevang en 26 fr. b iet, voor sl .gin. Lambiècht Emiel en Limbrech Leo, visschers te Ad nkerke, voorwaariielijk, elk 1 fr. boet, voor dronkenschap, en de eerste nog 40 tr. en de tweede 26 fr. boei, voor slagen. jlaryn Remi, werkman te Wulveringheui 16 d rgen gevang en 26 boet, voor smaad jegens de politiien 10 fr. voor dronken schap. Zitting van 2 Februari. Pelgrim Angus’, aardewerker te Beveren. 15fr.boet, voor idronkenschap; 20 fr. voornachtge- rucht, 20 fr. voor braak van afsluiting, en 16 dagen gevang en 26 fr. boet, voor blagen^ Barb-ry Leonard, schouwvager leMe.c- kem. 26 fr. boel, voor slagen. Delbaere Amand. werkman te Watou, S maand'ii gevang, voor verheling.- Leys Benediki, dienstbode te Boeschepe, 16dagen gevang en26 fr. boet, voor slagen, en tweemaal 10 fr. voor smaad en di onsen schap. Versyck Isidoor en Schram Polidoor, j te Nieuport, voorwaardelijk, elk 1 tr. boet, 'i ben van TiOOO tr. ,ot’m"ei Voor ieder’der eei stfi t van 20 000 C.!I 4 5000 Ir. eh vei<d "id Verscliillige tijdingen. Gespaarzaambeidskring: Hoop doet leven Laatst aangekochte obligatie der leening van Brussel Serie 23182 Nr 15. Op Zondag 4 Maart, ten 4 ure na middag, zal te Oostduinkerke een prach tige stoet ingericht worden, welke de straten dezer gemeente zal doortrekken. Deze stoet zal samengesteld zijn uit verschillige praalwagens, verbeeldende de aldaar bestaande ambachten en nee- ringen, als muziek, hakken, smeden, horlogiemaken, scharenslijpen, baard scheren, enz., al uitgevoerd door inge zetenen van Oostduinkerke. ’s Avonds prachtig vuurwerk en fak keltocht In den nacht van zaterdag (ot zon dag is de herberg de Krokodil, te Wes- tende, door eenen brand in asch gelegd, ging.aanbieden. Het is gereed, maar hij i Naar het schijnt, .zouden de bewoners wil het eerst meódeelen aan eenige i nauwelijks den tijd gehad hebben om vrienden *1Pt brandtfnd huis te ontvluchten. Deze brand is aan kwaadwilligheid to wijlen. Aschwoensdagnacht werden uit dezelfde herberg drie hespen gestolen; na den brand ontdekte men aan eenen telegraafpaal geplakt een briefken, mél dende dat de biandsiichters zoo gauw niet zullen geknipt worden als de f:es- nendief. De booswichten moeien dus d-el maken van eene dievenbende en hebben waarschijnlijk den Krokodil door 't vuur vernield, om de a inhouding te wieken van den he-p-ndief Dec'erck dete Nieuport aa"gëHÓcden werd en altiier in 't gevang zi Het gerucht is in omloop dat de Paus lot opvo'ger van Mgr. Falct zal kiezen Mgr. De Braliauder, vikaris- getieiaal. die il ans ad interim de bis schoppelijke weerdigheid u toetent. Zondag 11 de>e is de schuur af- gebiand van M. Vnndenbergiie. mole- miar, er. koopman te Lcke Over 7 maanc’en werden dri<: zijner koeibcesien in de weide doodge.''eken. Daarom' denkt men dat de brand aan kwaad willigheid te wijlen is. Jlij koninklijk besluit wordt eene loterij ingericht ter gelegenheid der wereldtemoonste'ling van Antwerpen. Die loterij zal verse lenjerie reeksen biljetten, van éért mdlioen ieder, be- gujpen. De prijs der bi jëtten is bepaald op een frank. Er zullen drié trékkingen grschiedea de n" 000,000 tot 999 999 nemen deel aalt de eerste loting; de nr‘ 50’0 000 tjt 999.999 nemen deel aan dé tweede loting; de deidc m lamste juiillct ng van iedere reeks zal ai de ti'immeisbegiijpen van 000 000 tót 999 999. uiig.enomeit iV 8. Polidoor, j tr.'"voor'nacht- ^ze die in de 'twee eerste, ui^olingen X. 1 I voorwaardelijk, 20 fr. bor, voor jacht- f misdrijf. i en er zijn 1 lot vu lijke weerde'"au 83,090 tr. 2 ■I Veurne Siatje Veurne Fauboufg Nieuwe Herberg AlTeringhem Loo Hoogsthede-Linde Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem- 1 - Veurne Statie 6 CS 03 G 59 - 7 38 - 9 Uo 4 43 5i<i b 7» 4 M g Y 6 30. Ê6 42 f6 48 vau Veurne Statie E 3 15 Veurne Markt C’ xyde Nieuport Oostende 6 05 5 50 8 42 1103 8 59 11 20 9 07 11 28 919 11 40 925 11 40 VEURNE-OOSTENDE 9 30 12 40 3 14 0 05 9 30 12 46 3 20 6 11 9 48 12 58 3 32 6 23 1 06 3 40 6 31 1 25 4 00 6 50 2 25 5 00 7 50 OoMende Statie .E Nieuport Onaidu ynkerke H Cuxyde Vent ne Markt Veurne Statie Fru«»el Gent Urhtrneld* Cot Iruiaick 1) xiitU'ir 5 i-llill, Adiiktrlr Duiuki*rl.i* It>11 ll. rl 11* Aciule** v 5 rui >.r 1 i.nnulc I <i >vk I rl.i-i».l<!« !’4'J G. ul C> L.u-m-1 9 10 1 40 2 38 UAJ «52 543 j 25 5 02 7 i» 1 43 5 14 7 43 2 10 5 35 8 "U 238 O 5 853 2 56 0 15 4 07 7 00 5 00 - 11 49 3 SU 5 5" 1 58 4 «7 7'.5 101U 1920 430 125> -5 U •I 33 5 :’2 2 58 0 40 3 20 8 07 10 43 Ij Vvvi «-V VUUi J4VUI* I £521 «5 33 OoKlduynkcrke *5 5/1 f 558 >7 00 H IS SS I - Cr. C 1 5 3 45 6 22. 3 1 10 3 50 6 27 a 131 411 G 48 o 1 39 419 6 56 1 56 4 36 7 13 2 10 450 7 27 3 07 5 47 8 24 OOSTEN HE - VEURNE 5 00 7 42 10 06 12 25 2 58 6 50 1 27 4 01 7 52 1 44 4 18 8 09 1 52 4 26 8 17 2 04 4 38 8 29 210 4 44 8 35 VEURNE-YPER. - YPER «-VEURNE KS- 930 X 9 55 9 46 10 36 1 3 40 8 30 fl 13 7i'J I u. 8 49 7 9 12 I g 9 34 9 56 I 1'H'8 i l_ HO8 'S 4>0- «'58 7 94 7 16 7 24 9 56 7 43 10 14 8 42 11 14 er. ..«vu, <jerze]|€|er r*^pj.s po., |0, De jacht op de sneppen, in de boSschen. is toegelatcn van i Maart tot 10 April naast. 4 45 7 26 4 50 7 31 5 11 7 52 10 16 5 19 8 90 10 24 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52 4 40 7 22 1 i' 5 18 6 34 1.53 7 25 6 55 7 50 7 5 8 O" 7 55 '8 55 1100 <M« 6 58 o» uv. -• U 'FU l’J «JU I »J V -t Uoogstade Linde 5 37 8 19 10 43 11 33 1 57 4 37 7 27 8 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 4 52 7 41 f 2 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 3? Nieuwe Herberg 6 17 8 58 11 22 12 12 2 37 5 17 8 06 5a 6 38 9 19 11 43 12 33 2 58 5 38 8 27 VeurneVoorstad 6 43 924 11 48 12 38 3 02 543 832 i'exiyrr l - - ~ri 1 n-" 6 7 98 «4-2 8 50 9 21 9 4K y 59 rC 5t> 8 5Ö H 54 5 08 9 4 U5*> 7 .14 0 17 O .r7 V 15 55 05 9'.-5 11'40 120

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1