I 1V 9. W oeusdag 28 Februari 1894. jaargang. 5F Nieuwe Bisschop. 3* Internationale Tentoonstelling van werkingen, van landoouwaiachieuen, Waaraan zijn die verschrikkelijke misdaden toe ie schrijven Wij antwoorden aan de goddeloos heid. Eu inderdaad; sedert 20, 30 jaar hebben de katholieke gazatlen en de De dynamieter is als de tijger; deze van verschillige voorwerpen enz. werpt zich op den eerste den beste, zefts al is hij verzadigd, en alleen uit bloed dorstigheid. Zoo ook de dynamieter. Pervijse, 26 van Februari 1894. Mijnbeer de Uitgever, ’t Was hier gisteren de eerste vergadering lot hel stichten van eenen katholieken Kie- zersbond, als afdeeling van den Boud van Veurne. In plaats van een honderdtal burgers,die men meende te mogen verwachten, waren er wel 300 tegenwoordig. Daar heerschte groote g estdnft in de zaal; en nadat de heer Dr Constandt, Burgemeester, eene scboone redevoering gedaan had, die groo- len bijval genoot, over d‘ belangen der stro ke, en dat er voorgehauden geweest was hoe die katholieke Kiezersbond tot leden aan- v -erdde al dezen die degroote g-ondstelsels aankleven van Godsdienst, Huisgezin en Eigendom, hebb. n de aanwezigen hen laten inschrijven als leden. De Bond was gesticht. Met eenparige stemmen en onder toejui chingen van di- gansche zaal, is Dr August Constandt tot voorzitter aangesteld, de heer Aimé Verschave als onder-voorzitter, en M. Emiei Torrelle als schrijver. Na Paschen zal eeno tweede algemeeno vergadering gehouden worden, en, gij rooogt er zeker van zijn, de geestdrift zal niet verminderen de Pervijzenaren zijn wakkere mannen, als het geldt hel goede oude te veidedigen en niet den deugdelij- ken vooruitgang voort te gaan. Een Pervijzenaar. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Ds groote ettei volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4. te Veurne, en in de Postkantooren. £7 00 Er is spraak, wat aangaande den Se naat, al de kiesomschrijvingen eener provincie te vereenigen. Er zouden dus voor den Senaat maar negen kieskollegies zijn. Het uitbiengen dor voorkeurstemmen ol panachages zal eenigszins gewijzigd, maar met geheel en ai verworpen wor den. In negen kiesomschrijvingen, die elk maar een n volksvertegenwoordiger kiezen, wordt bet stelsel niet toegepast. Eenige kamerleden zijn nogtans voor- Hier en daar. Maandag werd een ministerraad ge houden. waarop al de ministers, be halve de minister van oorlog, aanwezig waren. M. Beernaert heeft er lezing gegeven van zijn ontwerp betreffende de evenre dige vertegenwoordiging. De zitting heelt geduurd van 11 tot 1 ure. Ten 3 ure heeft de minister van finan- t«en zich naar bel paleis begeven, om er zijn ontwerp aan den koning voor te leggen. Eene groote vergadering van land bouwers, partijgangers der beschermde rechten, zal den 7 Maart aanstaande te Brussel plaats hebben. IKccliterlijke kronljk. De korreklionnele rechtbank van Veurne heeft verouideeld Zitting van den 8 Februari. Bouc- kenoogbe Camiel, werkman te Beveren, 50 fr. boet, voor slagen. Beden Hendrik, hovenier te Lom- bartzijde, 16 dagen gevang voor jacht. Gombrer Amand. landbouwei Westvleteren, voorwaardelijk, 100 tr. boel, voor jacht. Riviere Arnoldus, Vanhille Pharailde, huisvrouw Riviere, en Vanhille Hippo- liet, werklieden te Vladsloo, de eerste, voorwaaldelijk.50h. boet; de tweede 30 fr. en de vierde -40 Ir., voor smaad je gens depolicie; en elk 10 b. boet, voor nachtgedicht. Zitting, van den 9 Februari. Luise Dynamiet. Het houdt niet op in Frankrijk de eene dynamietaanslag volgt er op den anderen. Verlcdene week zij o er te Parijs weer twee geweest, in eenen enkelen dag. 't Is waarlijk om ei van te schudden en ie beven, hoewel bij deze twee aan slagen toch nog geeue menschenlevens te betreuren zijn. Die dynamtetaanslagen haren zooveel schrik, omdat zij niet tegen eenen be paalden persoon gericht zijn. Ht’my wierp zijne bom tn I huis Terminus, zonder te weten h j zou treffen; hij kende er niemand, maken van bet volk de ondergang zou zijn van de samenleving. Frankiijk is hel eerste en eenige land waar het onzijdig ot goddeloos onder wijs werd ingevoerd en verplichtend is. Over 10 jaar beeft hel de kloosterlingen uil het land gebannen; Parijs heeft de zusters van Lielde uit de hospitalen ver dreven: hei iransch gouvernement ver volgt nog gedurig door allerhande kne velarijen de bisschoppen en priesters; Frankrijk heelt de seminaristen doen soldaat worden, meenende en hopende dal zij niet meer naar het seminarie zou den terugkeeren en dat de kerk priesters zou te kort hebben. En nu zit bel vol anarchisten; het beeft voor de ellendelingen, die bet goddeloos heelt gemaakt er, die zich wapenen met dynamiet. Volgens den Brusselschen briefwisse laar van hel Fondsenblad, verandert het ministerie niets aan de bestaande kies omschrijvingen en zal er een quorum in de wet vastgesteld worden, welk na tuurlijk zal bepaald worden in de even- tedigbeid. van hel getal afgeveerdigden 8 Vertrekuren van den Uzrrenweg <fe van den buurtspoorweg. 3 Januari tot 30 April 1894. M. Woeste heeft woensdag in de Kamer een wetsvoorstel ontwikkeld, dat aan de katholieken eene eerste voldoe ning schenkt in zake van onderwijs. Dat voorstel heeft voor doel de ver- deeling der gelden, welke de gemeenten besteden om aan de behoef.ige kinderen het kosteloos onderwijs te verzekeren, de vrije scholen op denzelfden voet te stellen als de ofïlcieele en aangenomen scholen. s Z. H. de Paus heeft tot de waardig heid van Bisschop van Brugge verheven Mgr. De Brabandere, thans vikaris-ca- pitularis. Z. M koning Leopold heeft zaterdag na middag mededeeling van deze be noeming ontvangen. Mgr. De Braban dere en de heer gouverneur baron Ru- ztte hebben de mare ontvangen van wege den nuntius van den Paus. Die tijding weid zondag te Brugge priesters voorzegd dat het goddeloos vetkondigd door al de klokken van stad;v,n h“' unlk h» zij werd met geestdrift ontvangen in de stad en zal ongetwijfeld door geheel het bisdom welgekomen zijn. M Pie'er De Ibabandere is geboren te Oyghem den 25 September 1828. Na schitterende studiën gedaan te hebben in het klein seminarie van Rousselaeie, vertiok hij naar de katholieke booge- school van Leuven, alwaar hij licentiaat in kanoniek recht werd ontvangen. Mgr. De Brabandere werd priester gewijd den 21 Mei 1853. Na eenige juten ministerie weid hij in 1861 lee- raar van knnoniek recht in het semina rie van Brugge en in 1864 Lesluurder van dit gesticht. In 1807 weid bij eere- kanotiik van St. Salvaioi, te Brugge, en in 1875 pastoor-deken van Tnourout. Na vervolgens vikaris-generaal benoemd te zijn in 1880, werd hij kanunnik-titu- lai is in 1885 en aartspriester der stad Brugge in 1890. Eindelijk bij hel over lijden van Mgi. Faict werd hij, den 11 Jar.uaii laatst, vikaris-kapitularis be noemd. Mgr. De Brabandere is btiisprelaat van Z. H. den Paus cn ridder der Leo poldsorde. Volgens inlichtingen zullen de inhul- ding en de wijding van den nieuwen bisschop van Brugge rond den 20 Maart plaats grijpen. Tot dan bestiert hij het bisdom als vikaris-kapitularis. S® is»-- E’’ i 5 S Ëg .sZöjj K IC Regionale Prijskamp van Landbouw te Brugge. De Algemeene landbouwprijskamp der streek van de beide Vlaanderen, die te Brugge zal plaats hebben den 14 Juli en volgende dagen, doet zich voor onder de gunstige voor waarden. Het programma van dien grooten prijskamp bevat drie voorname afdee- lingen 1° Prijskampen voorbehouden aan de leder, der Landboawcomicen van de j dat ieder arrondissement het recht heeft beide Vlaanderen te kiezen. Op deze wijze zal eene partij Voor de dieren van de paarden- run- te Brussel ten minste het 6' deel moeten der-en tarkensrassen,de dieren van het vereenigen der in ’t geheel uitgebrachte neerhof, de melkkoeien aanschouwd stemmen, opdat een enkel barer kan onder het bijzonder oogpunt van de didaten genoemd weid, melkopbrengst, prijskampen 'voor het melken, voor geiten en melkschapen, voor boteren kaas, voor bijenteelt, voor moeshovenierderij, voor hofbouw en bloementeelt. 2’ Prijskampen tusseben de inwoners der beide Vlaanderen Tusschen syndicates en samenwer kende maatschappijen, tusschen maat schappijen gewerkt hebbende voor hel welzijn der getrouwe dienaars, tusschen nemens, bij wijze van amendement, eene vermindering van dit getal eentiamtge omschrijvingen, door de versmelting van sommige kleine arrondissementen voor te stellen. het koffie- hofsteeknechien en meiden, prijskampen ^ten 'Vien voor landbouwonderwijs en wetenschap- - j «.vu uc.cu, ».j v. -- pen, voor voortbrengselen van pioet- r «eh den koffiebuisboudernoen de be- velden en voor plans van hofreden, zoekers; hij voedde geeneo baat tegen j - iemand m bet bijzor.de.', maar wei etnen i toestellen voor melkerij, van landbouw- blinden haat legen de samenleving. werktuigen, i Al de inschrijvingen voor die talrijke prijskampen moeten genomen worden voor den 1’ Mei. Men kan inschrijvingsbew’jzen be komen en alle inlichtingen verkrijgen aangaande die belangrijke landbouw- bureol van het Uitvoerend Comiteit, GrooteMarkt, N'18,te Brugge. -w— Kiezingen. Er word gemeld dat de algemeene kiezingen zuilen plaats hebben in de maand November aanstaande. M. de Burlet, minister van binnen- landscbe zaken, zal krachtdadig bij de gemeentebesturen aandringen, opdat zij de opmaking der kiezerslijsten met den grooisien spoed zouden doen vooi uit gaan, plechtigheid, met zich te wenden tot het hiimol vnr> hal ÏTi i 01311 CoïYlltClt. VEURNAAR 9 O 9 56 Of 1 11 4 01 7 58 1 44 4 18 8 09 1 52 4 26 8 17 2 04 4 38 8 29 »10 4 44 8 35 9 50 9 55 6 IS 719 8 40 919 9 34 9 56 10 08 1108 7 50 8 30 Veurne Stutje Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem Loo Hoogsfmde-Linde Yper Statie Grut Biuskcl ÜB.Ö •t 6 00 648 6 58 153 5 22 958 6 46 3 20 807 1043 «51 7 04 7 16 7 24 7 43 10 14 8 42 11 14 9 30 12 40 3 14 6 05 36 12 46 3 20 6 11 9 48 12 58 3 32 6 23 1 06 3 40 6 31 1 25 4 00 6 50 2 25 5 00 7 50 4 43 516 C«.» h-niAick 5 34 21 «5 33 Oostdujrnkerke "2 5 41 w:-S 5 58 Nieuport Ooilduynkerke “6 22 Coxyie ”5 6 30 Veurne Markt 6 42 Veurne Statie 6 48 - 1141 1t'5 143 5 14 7 43 2 10 5 33 8 09 2 38 61'5 8 3Ö 2 56 6 15 4 07 7 06 5 00 5 50 6 03 837 6 31 6 59 7 38 993 916 1 46 238 e52 543 5 02 7 29 6 7 28 8 42 8 56 9 21 9 48 9 59 OOSTENDE-VEURNE Oostenda Statie .S 5 00 7 42 10 00 12 25 2 58 6 50 E 6 05 5 50 8 42 11 03 859 11 20 907 11 28 919 11 40 9 25 11 46 YPER—VEURNE 1 5 345 622 1 10 3 50 6 27 1 31 4 11 6 48 o 1 39 419 6 56 1 56 4 36 7 13 i 2 10 450 7 27 n nu ar i r* r» al VEURNE-YPER. 4 45 7 26 4 50 7 31 511 7 52 1016 519 8 00 10 24 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52- 3 07 5 47 8 24 «e S Yper Statie 4 40 7 22 9 46 10 36 1 3 40 6 30 Uoogstade Linde 5 37 8 19 10 43 11 33 1 57 4 37 7 27 i Loo 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 4 52 7 41 §2 Alveringhem 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 Nieuwe Herberg 6 17 8 58 11 22 12 12 2 37 517 8 06 S 6 38 9 19 H 43 12 33 2 58 5 38 827 £4 VeurneVooutad 6 43 9 24 11 48 12 38 3 02 543 832 518 034 0 53 7 25 6 55 7 50 7 1'5 8 00 7 55 855 1052- 856 IC 54 5 08 9 41 11 49 3 59 9 55 H 58 4 07 7 25 10 19 12 26 4 36 754 10 47 12 5] 511 8 05 10 57 915 1205 1 20 H w O o> O- 3** E Alveringhem Veurne Statie VEURNE— OOSTENDE Veume Statie 5 515 Veurne Markt Coxyde Nieuport Oostende ftruaia) Gant Lichter velde Covlemarck D xriiude Vru>ne Adinkerke Dnmkerke Duinkrrke Aditikerku A eiiri.e ramde L.rhUivelde 5 49 7 Ifi 9 25 1<»40

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1