fel i f 7 aart 1894. Een schandaal. V' ooo 0 48 6 58 IS’ 10. IK .U S W ui a; 0 7 50 j g De liberale gazellen hebben weer een beenlje gevonden om er aan ie knagen, ’i Is een zoogezegd kloosierschandaal «loor de Ehii'le Beige opgerakeld. Dit blad trekt partij vooreen pater Domini- l aan ot predikheer van Gent. die na dat i :f zijne kap over de haag had gewoï I pen, wPggeWópen en gêitouwd was, mm' <iin klooster is teruggekeerd om i le; fe t.mtvlen en daarvoor onlar.gs ver oordeeld werd, De Eloile, eens door den liberalen advokaal Picard chieune d' enfer (bondin der hel) genoemd, om bare onbescbaam de lasteringen, heelt betrekkingen aan geknoopt mei den afvalligen pater en geeft zijne levensbescbiijving met aller bande schrikkelijke titels bet leven in de kloosteis, sptoenen. de geheimen, .de zuiverheid der klooster broeders, de geheimen van den biechtstoel ojit- meen eene die in zij over de afgod Fiére met hem Dit blad verschijnt den Woens..og. onmiddelijk na de graanmarkt. InsviirijviiM-sprijs, 5 fr. 'sjaars; met de-post 6 fr. Anmmcen “20 cenliinen per regel. Da groote letters v<,!gr lu.plaatsruimte. IRechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annonce» voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door hel Office df. Plitniicnfi, Magda’enastraat, 46, te Brussel. Mms' tirijitm bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uijgever. Zwart- Niumeiisiruat. 4. te Veurne, en in de Pn>*.Kanlhoren. BecMerlijkc kronijk» Do koirekiiumiele rechtbank van Veurne heelt vi;iu(,>idecld Zitting van 15 Februari. Vantomme Altons, werkman te Handzaeiue, 1 maand gevang, voor slagen. babbe Gust;».»:, wagenmaker te Vladsloo, voorwaal d, lijk, 10 f?boet, vóór smaad. Pysson Romania, kuntwei kster ie Clercl ken, 30 Ir. bo t, voor slag u, en 10 fr. voor vernieling van mtubele voorwin pen. Vas.. ur Karei, zonder beroep te Boe singhc, 30 fr. beet, voor dragen van eenen Val-Clleti naalli. Tam René, bmstelmaker, te Cleickén, voorwaaidelijK, 8 cagen gevang n 2G tr. boet, voor d.eke. Beun Amand, metser te Beveran, 5 fr. boei, voor dronkenschap, 26 tr. voor sl ‘gin, en iu ti. voor scheidwoo|uen, Mctiimn Desideer, dagloouer, geboren te Grooi Sypihe. en Loago Hendrik, schet p>!rek;.: r, gebaren te„G!erczen, de ccsic 4 <’rf i wecuc 1 ju ar govun^ voor die.be; elk 8 dagen gevang en 26 t?. boot, voor draj'-n van vabcht n naani; de tweede nog 3 maanden g. vang en 26 fr. boct. vooi; afiroggetaiij. Zilimg van 16 Februari. Loonis Pte1 ter, werkman te 1) x.nude, 2 maanden ge vang en '50 tr. boei, vdoc slagen, en 10'fr. voor dronkeiiscüxp, Vaulhournoui. Giiniel, werkman te Zar- ren, voorwaaruelijk, 26 tr. boet, voor sla gen. Defeve' Alois, gezegd Kb Bazar, borstcl- ve. kcoper ie GiercKen. 16 fr. boet, voor dronkem'cljBpp en 20 fr. voor vernieling yau miib'lani; vó’órwerp. a. l’yly.-ri Engel, vissenf:' le Óoslduinkérie, 21- m.gan g“Vaiig en 300 Ir. boet, voop j ichtn';!sd:tjr, V.iim' i brgb? Emtci, werkman te W il- pi-n, youjrwaardt.lijK, 16 dagen gevang dutte. 20 'o: JOinar eeuen falts beialeti van i f. I van sluieid, enz. Nog andere grove beschuldigingen zijn, op het zeggen van dien ongelukki ge. door l'Elude legen de paters uuge- braebt, wsaiop deZ. E. pater Prior aan hei blad den volgenden bi iel beeft ge zonden Hoer uitgever der Eloile Beige, Gij deelt in uw nummer 61, onder de rubriek Akluahleiteneeti artikel mede, gemeld Een verschrikkelijke roman. Hel teven van een geweien predikheer. Dn artikel bevat leugens en lasierin- i gen. Al mijne recliten vooi behoudende voor bet overige, teeketi ik, ai oversie I der Paters Piedikheeicii van Geul, bij- I zonder vei zet aan tegen do regelen ein- di*g*ende mei deze wooideti Z.ij eerbie digen hunne belo/teu met. Deze legeien maken grootelijks in breuk op onze eer en gij iult ervoor bij hel ijeiechl moeien veiantwooiden. Mijne broedeis en ik hebben ons voor niets te schamen. N.ununs de wet eisch ik, mijnheer de iiiigevei, de inlasching van dezen brief in uw eerstkomend nummer en bied u mijne groetenissen aan. C. PORTMANS, Prior der Paters Piedikheeren. uitrichten, moesten zij ooit aan het be wind geraken, want bet staat zeker en vast, dat M. Brialmont minister van ooi- log weidt in bet eerstkomend liberaal minisierift. M. Van dén Remden toonde aan, dat hel land al te veel krijgslasten düiagt. en dal aan België beter een viijwilli- gerslcger zou passen. Daarna schilderde M. Coiemans den ouden sabelsleper zoo koddig at, dat gauscii de kamer méermnals in gelach uitberstte, en dal M. Brialmont in woede opsprong en M Coiemans een onbeta- melijk wdot'd imar het hóófd wieip. zoodnt iiij lol de oide moest geroepen worden. M Woeste denkt dal !.vi huidig leger volrioeudt! is voor Belgii bij verklaart zich p'iHijgaeger van titel leiRpladerner t, hél land verwet rt hei allén'ian soldaat van 6 tot loO bank. Zie daar wal de l.beia'en ai zouden 1 Einde van het koningdom in Franklijk. Ommotdigd door de lampvolleuit slagen we'ke de lamste wetgevende kie- zitigr'ii voo zijne zaak hebben opgeleveid beet' du Gumt van Piiiijsoesloten een einde ie mellen aan de grooie uitgaven welke bij gedurende meer dan 20 jareti hm ft gedaan om de koningsgezinde ge dachten te steunen en. te verspreiden onder hep Fraosche volk. Te beginnen met l Jjnuaii schafte Inj :il dc bijzondere st kinarissen at welke bij aan het hoofd derdepaitements- kou ite ten bad geplaatst. (lij 1 e ft thans al de bijzondere, agen ten, n.issi di niinici r.fgeschati welke hij g; rn-c.li ,l'j. nRiijk dpoi zond om hel goede wuOrd le gaan verkondigen en <iu. iii d« veigadermgeu) welke op zijne kos'.en werden belegd, in eenevuuge taal den snijd ie gaan aanvuren welke er tin vi.ord.'de van liet koningdom werd gevoeul. Hij heeti den belli van bel getal per- soi eo. die hern legeliuaiig bezochten, en om zoo te zeggen eene soort van ♦■'•icvvücl t ui'mark km van denvciban ju n s. .'lig' fiahkt Metst al de plaaisclijkv bladen die zijim politiek vii'li’isivunden cn dan ook milde loe'agco van hem ontvingen, heb ben beiidit oiiiuifigeij dal ztj op zijne cvaleii niet meer moeten rekenen. Alleen enige bladen die zijne zaak zeei genegen waren en waai in hij door zijr.e bijzoi dere sekteiartssen xrilicieel zijne zier.swijïe deed kennen zullen blij ven gelddijken understand genieten, doch de toelagen zijn merkelijk inge-, klompen, Hei gevolg van dat alles zal tweederlei zijn, namelijk. dat, binnen kort, vele koningsgezinde bladen zullen verdwij nen en dat verschillende andere rechts omkeer zullen maken en zoo hevig repu- bliékeiriscugezind zullen worden als zij vroeger koningsgezind waren en dut het koningdom veel, zeer veel aanhangers verliezen zal in Frankrijk. Volgens onzo bescheiden meening, pleegt de Graai van Parijs eene daad die hel klaar bewijs is, dat hij overtuigd is van de onrnóge ijkheid vcor het koningdom, iu. lange jaren de teugels van bet bewind in handen te nemen. 1 etflrckuren van tien IJzercnwcg «S? van den Buurtspoorweg, 3 «Samtari (ot JLpriH 0 6 - 9 10 1 46 238 6 13 Sedert de nvóeiing van het alge- siennecht mbben de libera’en gedaanteve amict mg ondergaan i oog springt Vtoeger dachten werkiitdeii gdijk hunnen en zegden vol verachting H al wil men hel stemrecht aan ele melklieden gunnen, ze zouden zich voor een di tippel yenever laten om- koopin'. Nu komen de liberalen beweren dat zij er. tij alleen altijd de volksgezinder), de viieoden van den wei kiran zijn ge weest etiizullen blijven, dal zij alleen hebben gewerkt tol Vcrbetêting van zijn lot.... O die schijnheilige voiksfoppers Nu, wees! gerust,liberale heetoii,-de weiklieden kennen uwer, numéro en ze zul im u gedenken. Ze kennen hunne vrienden en weten bij ondervinding dat er bij u nooit, hulp en troost, maar wel verncnting is te vinden geweest. Neen, de liberalen zoo lang zij aan’t bestuur des lands zijn geweest, hebben nieis gedaan ten voordeele der werk lieden Generaal Brialmont, de fortenmaker, had sedert lang ge dreigd vroeg of laat voor de kamer van volksvei tegenwoordigers gansch oorlogswezen te onderzoeken wonden bloot le leggen. Dit schrikkelijk onderzoek, dat enkel moest schrikkelijk, zijn in zijnen om vang, heeft drie dagen geduurd dege- pensionneerde generaal heeft gedurende di ie zittingen lang zijne redevoeiing ge lezen. En wat vertelde hij zoo al? Dal hel leger van Beigie veel te klein is. dat bei 270.000 man op oorlogsvoet zou moeten kunnen lellen, dai er nog forten en kanonnen zouden moeten bij gebouwd worden. Dan zullen wij onze onafhankelijkheid kunuen staande hou den, moest een oorlog uiibersicn ms- schen Frankrijk en Duttschiand, en moest (\m van Duiden in.,ons land inval len. Daatidj wil hij nog, dat al de bur- j gels, welke in het leger niet diérffen, De nieuwe bissebop van B ugge, Mgr. péhrabandére, zou rond den 20 Maart gewijd wóifleti, volgens sommige lirusselsehe dagbladen. De tijd der wijding is nog niet ge kend. zegt de Gazelle van Brugge, maar t en zal alleszins voor Paskenen niet zijn. Eerst tnoet de plechtige benoeming gedaan’ziju in een eunststorie, tc Rome. De dag van dit consistorie is nog niet gekend. Men meent dat onze nieuwe hisschop den I Mei, feestdag der HH Pbilippus ;en Jacobtis, zal kunnen de heilige wij ding ontvangen. Die wijding beeft ge meenlijk plaats op eenen feestdag der Apostelen. Woensdag lit?eft de genaamde S. V.... dienstmeid bij Ch. Roelens, land bouwer, te Handzaeme, zich in de stal ling ópgetiaiigen uil liéfdeverd iet. Verleden woensdag avond werd te Clercker. een persoon aangevallen door twee kerels, die hem mishandel den en hem zijn geld en zijn zilveren zakuurwerk afnamen. De aanvallers zijn gekébd en er is proces-verba. 1 ten hun nen laste opgemaakt 1 Zöridag was Oosiduinkerke in volle t'est. Hel krioelde er van Venmarcn, N.euportnafi'n en ontelbare nieuwsgie- - t >en vaii het’omliggende, die toegesneld wni’ctrom den pracfrtigen stoet, door de it.gbze'rnen ingericht te gaan aan- W(ll. S'jtivUwm. De vet beelding\dêr ambaqh- I L-ti wa frog al tamelijk goed saamge I seld; en’de aanwezige menigte heeft 1 er (■eti-muigennam tim ije geslemn en de d be..bergiers 'hébben veel’ bruioeo ver- I 5? I® I 956 I «S rubriek Aklualileitèneeri artikel mede, en komt meci eu meer lot het inricblcn van een vi ijwilligeisleger. 1 a 9 56 Veurne Statie Veurne Markt Ccxyde leuport Ouitende 1 27 4 01 7 52 1 44 <1 18 8 09 1 52 4 26 8 17 2 04 4 38 8 29 210 4 44 8 35 9 4' 9 57 - III 9 50 9 55 uJ 1 33 522 2 58 040 3 20 8 07 10 45 9 30 12 40 3 14 U 05 9 36 J 2 46 3 20 6 11 9 48 12 58 3 32 6 23 1 06 3 40 6 31 1 25 4 00 6 50 2 25 5 00 7 50 6 58 7 04 7 16 7 24 7 43 10 14 8 42 11 14 9 16 I 46 238 II 41 543 1 V5 5 02 7 29 1 43 5 14 7 45 2 1 (I 5 .53 8 09 2 58 6'5 8 35 2 56 6 15 4 07 7 06 5 00 .5 50 6 63 6 31 6 59 7 38 - 9 03 - a— n 0118 en de 4 ,5(0 i.-u.Hick E 54 1108 g 8 30 7t8-1141 £5' 545 7 19 I «42- 1 '.5 502 7 29 8 49 8 56 - 1 43 5 14 7 45 9 12 9 91- 2 1(15 .53 8 09 9 34 ^48 tl 59 7 53 8 55 10 52 8 50 11 54 3 08 11 49 3 59 1 58 4 07 7:5 10 >9 12-26 4 36 7 54 10 47 12 3i 5 11 8(5 10.r7 9 15 12 05 9 2,5 je 40 OOSTKNUE-VEim-fZ 5 00 7 42 10 06 12 25 2 58 6 50 Ij 6 05 5 50 8 42 11 03 8 59 11 20 9 07 11 28 919 11 40 9 25 11 46 6 09 850 11 14 12 04 3 29 5 09 7 58 «T 22 1212 2 37 517 sog 9 19 11 43 12 33 2 58 5 38 8 27 3 40 6 30 11 33 1 57 4 37 7 27 11 17 2 12 4 52 7 41 5 18 054 6 53 7 25 6 55 7 SO VEURNE- OOSTENDE c515 1'5 21 «5 33 Oosiduynkerke 'S 5 Z1 v?.-z->'?358 >7 00 .'l I t rx cZl-x.Ao»' n v> n r> In U» zx I I Oostende Statie Nicuport L- Ooiidnynkerke ^6 22 Coxydc ”S 6 30 Veurne Markt Z 6 42 Veurne Statie f 6 48 VEURXE - Yl’ER. 4 45 7 26 450 7 31 5*11 7 52 16 16 5 19 8 00 10 24 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 1Ó 65 6 47 9 28 11 52 «I o-» - m ■■CTTtnSKXlwu.-—---- VcrscB»j!iag;e 4 SjtSJujscn. U ó-l «rr 10 68 I -L" 1108 750 8 30 I J .2 - UruMel Gent Lichterstede Coi leinaick I) m.udu Vi n» IIV AdivUikü 7-5 8 00 llmuki-rlu Duinkvtkc Adinkcr^c \<*nri.e hnnide, Cx.t icu.hi ck ÏS 5-ï L Hif.iWfdi! h -7.1 uf 7 Ij M-l h 40 ivo ccrrxiafc j j nr» '".Hij, Woensdag Veurne Stat e Veurhe Faubourg Nieuwe llerhej-g Ahet inghein l.oo lloogstaede Linde Yper Statie Yper Statie r - Loo Aheriaghem Veu me Stnt'.e TPER -VEURNE 1 5 3 45 6 22 o 1 10 3 50 6 27 5 1 31 4 1 1 6 48 1 39 4 19 6 56 1 56 4 36 7 13 2 10 450 7 27 3 07 5 47 8 24 s 4 40 7 22 9,46 10 36 1 - Iloogslade I.inJc 5 37 8 19 16 43 6 '2 8 33 10 57 Nieuwe Heibel,-, 6 17 8 58 1122 6 38 1 VeuineVooislad 6 43 9 24 11 48 13 38 3 02 5 43 8 32 -f J La M~gi|MraB~«eiilll I (I* 1 U711 'l'"1—hm

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1