i II. 14 Maart 1894. 510 jaargang Woensdag erai«*hllllise tijdingen» ONZE STATIE. De aanbeste- Hiezlngen. In de ministeriele omgeving wordt verzekerd dal de eerste kameikiezingen waarden van moeien aangeduid worden, volgens de 10 Tr. boet, voor 3en handel van beenhou wer en hebben. Menige klachten worden ons gemaakt wegens bet losloopen der honden en bij zonder lijk der trekhonden, zoowel bij dage en des avonds als bij nachte. T Is alsof het reglement op die kwestie eene doode lener ware. Eu inderdaad; sedert eenigen tijd ontmoet men, vooral des avonds, niet een, maar soms drie vier worden van het ontvangstbureel met woning ter -i Veurne is vastgesteld op s middags, van die grooie ongemuilbande bonden die den kost gaan zoeken in al de wijken van stad en voor den voorbijganger weleens zeer gevaarlijk kunnen worden. Zal men den pul vullen als 't kalf ver dronken is De evenredige vertegenwoordiging. ®wod het gemeentehuis aange- Er worden strenge straffen bepaald legen de pogingen tot kiesomkooperij, taalstoornis bij de ktezingen, enz. Ziehier eenige bijzonderheden over het wetsoniwerp der evenredige ver tegenwoordiging. dinsdag in de Kamers neergelegd door M. Beernaert. Voor de Senaat. Het ministerie stelt voor de kiezingen te duen geschieden per provincie, maar zal vrijwillig verzaken aan zijr. gedacht, volgens bet nieuw stelsel zullen plaats als de Kamers het begeeren. De aanbiedingen der kandidaten voor de Senaat moeten ten minste door 200 kiezers o; derteekend zijn. Voor de Kamer. De kiesomschrijvingen blijven be staan en de evenredige vertegenwoordi ging wordt niet toegepast in de om schrijvingen waar een volksvertegen- ■wooidiger gekozen wordi. Er wordt een bijzonder qvorum be paald voor elk gewest. T is te zeggen, •dat het getal stemmen noodig om geko zen te worden, in elke omschrijving verschillend is. In de arrondissementen waar er voor twee zetels gekozen wordt, zal het quo rum of het vereischte getal stemmen 2/5 der stemmen plus I beloopen. In de arrondissementen met 3 of 4 zetels 1/3 plus 1. In die met 5 of zes zetels, 1/4 plus 1. In die van 7 tot 12 zetels, 1/5 plus 1. In die met meer dan 12 zetels, 1/6 plus 1. ’i Is te zeggen dat in zulke arrondisse menten eene partij die niet 1 slem op 6 bekomt, geen zetel krijgt. De aanbiedingen der kandidaten voor de kamer moeten ten minste door 100 Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. S fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Pcblicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. gen, waai vier volksvertegenwoordigers gekozen worden. Stelsel D'lbmdt. Is het stelsel D’Hondi, dal verkozen wordt voor de evenredige vertegen woordiging. Met dn stelsel zijn alle kiezers gelijk de lijst zij volledig of onvolledig, eene stemming, uitgebraebt aan T hoofd eener lijst, geldt voor zooveel stemmen als er plaatsen toe te kennen zijn. Die aan ’t hoofd eener lijst gestemd heelt,mag op geene andere lijst meer stempelen. Anderzins is de kiezer vrij gelijk met bet tegenwoordig stelsel. De kiesverenigingen mogen de orde hunner kandidaten aanduiden. De stemmen bij voorkeur zijn toege laten 't is te zeggen de kiezers mogen in hunne partij de mannen uitstoken, die zij liefst hebben, door eenen dop te geven nevens hunnen naam. Andere schikkingen. Bij het wetsontwerp op de evenredige vertegenwoordiging heeft het ministerie nog andere schikkingen voorgesteld ter vollediging der kieswet. Zoo stolt het ministerie voor de stem ming in de gemeente te doen geschieden in de plaatsen van ten minsten 500 in woners. De stemming zal van 9 ure moigends tot 2 ure ’s namiddags duren. De kiezingen zullen plaats Lebben, voor de Kamer, den derden zondag van oktober; die voor den Senaat, den vier- den zondag. De kiezer die mei komt stemmen, zal voor de -eiste atwezii 1 gestraft worden met eene boeie van 1, 2 ol 3 tr., volgens het getal stemmen, E essen, meente Alveringbem die taks te vermin deren. Een koninklijk besluit van den 5 Maart aanveerdt hec omslag van M. Kempynck als bestuurlid der middelbare Staatsscholen van Nieupon. I* M. Arthur Snick, van Pollinchove, heeft zijn laatste exaam van geneesheer IC VU3lV|CtCrCII| IU. li. jzctotv»* vw een der advokaten, dat in plaats van 8 viller gezamentlijk uilgeoefend te miljoen te weinig ontvangen te hebben, de aannemers 5 of 6 miljoen te ceel zou den getrokken hebben door de schuld der al te groote toegevendheid van de officiers der genie, die waarlijk het geld met hamers gebroken hebben, eu om zoo te zeggen den zot gehouden met. de lastenbetalers. M. Woeste pleit voor de aannemers et» M. De Becker, gewezen volksvertegen woordiger voor Leuven, voor den Bel gischen Staat. Vrijdag avond, rond 6 ure, kwam da weduwe Carlier, herbergierster te Duin- ketke, terug van Coudekerke, waar zij bloedverwanten had bezocht. Langs de Moeresvaart gaande, plukten bare twee docblerkens, 8 en 5 jaar oud, bloem- kens. Het oudste viel in 't water; vrouw Carlier sprong er achter er. gng het meisje grijpen, toen zij bemerkte dat haar jongste kind ook in ’t water lag. Alle drie gingen bezwijken toen M. Jourdain, pastoor van Coudekerke, daar toekwam en de vrouw en haar jongste kind redde. Hij haalde ook bel oudste kind uil, maar 't was reeds dood. Vrijdag morgend heeft Karei Van moerkerke, oud 50 jaar, meesterknecht in de vlasfabriek van zijn neef M. i. Vanmoerkerke, te Gulleghem, zich voor de lokomotief van den tram van Meenen- Kortrijk die in volle vaart kwam aange reden, laten vallen en werd doodgere den. Zijne aimen en beenen waren bijna afgereden. K. Vanmoerkerke, was on langs ziek geweest en sedert dan leed bij aan zinsverbijstering. Eene moordpoging is op don steenweg van Sieendam, bij Duinkerke, gepleegd. D. Oeboom, foorekomer te Duinkerke leeide in onmin met zijne vrouw, die hij van ontrouw verdacht. Vrijdag wachtte bij ze af langs genoem den weg. waar zij en de knecht Des. Vanackei, moesten terugkomen van de loore-van Si. Pol. Toen zij naderden loste Deboom zes revolverschoten op zijne vrouw en kneent; dezo laatste alieenjweid in den schouder en de bil geuoffeii; eene viouw die meêreed, werd licht geraakt. D. De boom beeft zich dan vei hangen. Van de leening van Biussel 1887, dia nog maar 7 jaar oud is. zijn 4700 lo j ‘s uitgekomeo, wier betaling door de bezitters nog niet geeischt werd. Van die lotjes zijn er vij? die 100,000 fr. winnen, vijf die 2500, zeven die 1000 Ir. winnen, enz. .Verledéne weik vergezelde een kroegbaas' van Antwerpen een lijkstoet. Aan de kerk gekomen, weigerde bij binnen te gaan en viel aan 't vloeken en lieren. Ik zou liever stikdood vallen, zegde hij, dan toe te laten dat men zulke komedie met mijn lijk spele. Denzelfdcn avond zit hij aan tafel; op eent liet hij een schieeuw en viel dood, gelijk bij ge- wenscbl had. Ook is hij burgeiiijk in de aarde ges'opt. De srnd Brussel be taalt jaarlijks 140 duizend frank voor hel onderhoud der Brusselsche tandloo- pers en bedelaars die gevangen gezet weiden. En hoeveel loopen er nog! en hoeveel ellende heerscht er nog in die stad? De socialisten hebben in de Fransche Kamer een voorstel nederge- legd strekkende om de doodstraf ai te schaffen. Die brave zielen kunnen niet lijden dat de dynamietards onthoofd M. Gustaaf Pecstecn-de i ar rondissement Veurne-Oitende vertegen woordigde ut den seuaut, is te U Jgge Rechterlijke kronljk. De korrektionnele rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Zitting van den 22 FebruJri. Piete s Ferdinand, bakkersgast te Gent, eene maand gevang en 26 fr. boet, voor bedrie- gelijke ontvreemding van 3 acharen, ten nadeele van Lodewijk Dekeyrel, te Veurne. Torreele Pieter, vkscher te Oostduin- kerke, voorwaardelijk 100 fr, boet, voor jachtmisdrijf. Vanneuviile Victor en Corteel Etniel, vis- schers te Oostduinkerke, elk 16 dagen ge vang. voor jachtmisdrijf. Vynck Pieter, daglooner te Lombart- zyde, 3.maanden gevang en 26 tr. boet, voor sagen. Zitting van den 23 Feb. Degraeve Alois en Annel Pieier, schaarslijpers, te Clercken, de eerste voorwaardelijk, eene maand en de tweede 15 dagen gevang, voor slagen; Double Jan, metser, en Decoster Lode wijk, werkman, beide fe Nietfport, de eer- s'e 16 dagen gevang en de tweede 26 fr. Herrewyn Octavia, huisvrouw August werk<sl>r te Vinchein, eene maand gevang m 26 fr. boet, voor b.di i gelijke ontvreemding. Beaupiez Eugen a, huisvrouw August voorwaal* delijk, 2 maal 26 til boet, voor diefte. Karei Verstrame, Hoopman te Et-ssen, In Mei naast zal een wedstrijd plaats hebben voor het begeven van twee plaatsen van ingenieur bij het spoorwegbestuur. Deze die de vereischte hoedanigheden bezitten o n aan den wedstrijd deel te nemen, moeten hunne aanvragen zenden aan den minister van spoorwegen, ten laatste den 20 April. Mevr, Lantsheere. moeder van den voorzitter der kamer, is donderdag te Assche overleden, oud zijnde 90 jaar. Volgens nu gemeld wordt zal het burgerlijk, alsook het kerkelijk huwelijk van prinses Josepbina plaats hebben in bet paleis-des konings. Mgr. De Brahandere, de nieuwe bissebop van Brugge, heeft tot wapen gekozen, een azuien schild met oud zilveren 'linker met gouden top, belast met het chrisma in keel, omktansd met eene groene lauwerkroon. De leus is: In te confido. In u betrouw ik. De munster van binnen landsche zaken heeft aan zijn budjet eene wijzi- I ging voorgesteld strekkende om eene 1 toelage van 300.000 fr. te verleenen .- voor de niet aimgenomeue scholen, doch die de voor waarden van aanneambaai- beid veieenigen. Mihtaiie geldverkwistingen Er woidt thans te Brussel een proces ge pleit van de fransche aannemers der Maasforten tegen den belgtschen Staat, i worden! M. Gustaaf Pecsteei en dit geding zal voorzeker veel op- Vrtère, die van 1851 lot 1859 het schudding te weeg brengen in hel land, aangezien het blijkt uit do pleidooi van Provinciale gemeentekiezinsen De heer de Burlet, minister van bin- I nenlandscbe zaken, heeft een wetsvoor- nieuwd- stel neergelegd, meldende dat de pro-i Koninklijke besluiten machtigen1“ vinciale- en gemeentekiezingen tot het gemeente Rousbrugge-Hai inghe tot toekomende jaar zullen uitgesleld wor- 31 December 18Jo eene Kourtakst te den en in heel het land zullen plaats sle0er. op het slachlvieesch, _u de ge- -t hebben, na algcineer.e ontbinding der kiezers gcti ekend zijn in de mnschrijvnt- gemeenteraden en de stemming der nieuwe wetgeving die aan de toekomen de Kamers zal worden toeverlrouwd. 1 boet, voor bedriegelijke ontvreemding. I I’ welke hij bezit; d»-n tweeden keer zul- De,-myter, werkster te Wouwen, len de boelen, 5, !U en 15 Ir. bedragen. De namen der onthouders zullei. esne I Priesterlijke benoemingen. hebben op Zondag 21 October naast. Na de stemming zullen de stembussen loegezegeld en toevertrouwd aan tiet postbestuur, welk die naar de ariondissements-hoold-plaatsen zal zen den, waai de stemopneming moet ge beuren 's anderdaags 's middags. De uitslag der eerste groote kiesraad- pleging me', het meervoudig stelsel zal dus maar gekend zijn den maandag 52 Ocober avonds. De provinciale kiezingen zouden eerst steding der werken voor hel bouwen plaats grijpen nadat de nieuwe kamers een nieuw provinciaal kiesstelsel heb- statie van bet aangenomen. Woensdag 21 dezer maand, De 26 Senators die buiten alle voor jer pem-s van Brussel. Hel bestek be- cijns, door de provinciën |oopt tol 85,888 tr. 12 cl. nieuwe Grondwet, zouden nu genoemd Koninklijke besluiten machtigenI VEURNAAR I 5 ghem; pastoor te Snellcghem, M. Fraeys, onder- met OndersCht idlDg atgelegd. M. J. Van Gaver, bestuurder van het gevarr genhuis van V.urne, is in dezelfde hoedanigheid worden door de beslaande provincie- benoemd te ij per m. c-l.-a. Dendat,-kom- r mies van i* klas in het centrale gevang van Gent, radCÜ. js voorloopig bestuurder benoemd van 't gevang 4 Mgr. de Brabandere heeft benoemd tot pastoor te Oostvleteren, M. H. Devoghel, pastor te Snclle- pastoor te 1‘itthem; onderpaatoor te Pitthem, M. Delanotc, professor in ‘t klein seminarie te Rous- setacrc; onderpastoor te Zarren, M. Boutens, pro- fessor in hetzelfde gesticht, in vervanging van M. Viacne, die coadjutor wordt van zijnen broeder, proost van St. Joseph, onder Hooglede. 1...J - mies van i* klas in het centrale gevang van Gent, J I van Veurne I M. Jozef Cailliau is benoemd tot bes’uurlid m Vcuiuc, in vervanging het mandaat van M. H. Declercq als bestuurlid wordt voor zes jaar ver-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1