I 3 40 6 30 12. 894. 1 N' «je z Woensdag 21 Haart Katholieke Kring van Veurne. -- programma van het LUISTERLIJK CONCERT gegeven op r 2’ 3’ 51e jaargang. 12 I I De Evenredige Vertegenwoordiging. 4 49 11 17 Onder andere opzichten r.og beginnen j coo r. 48 6 58 4 4 3 1 3 5 2 3 1 1 H 16 12 15 13 8 4’ 5" 6e de onbepeikte voorstellen voorbehouden tol de open- i' men den Paus gelooid over Ijk zijn ontslag Dat is nu 30 j.iaa geleden. Sedert dien hebben de vrijheid van gedachte en de vrijheid vandiukpeis genoegzaam getoond vat zij inhadden en waar zij de maaiscbappij naar toe leiden. Het socialismuB. bet communismus, hel anarchismus de geheime genoot schappen nebben de samenleving 10: <>p den boord van den afgrond gebracht, zoodanig dal de regeeringen nu ook verplicht zijn die pesten te veroor- deelen, die de Paus over 30 juar veroor deelde. De gouvernementen zijn lange blind gebleven, n aar de bommen der anar chisten hebben hun de oogen openge rlaan en nu beginnen zij te zien hoe ge vaarlijk die vrijheid is, d:e aan elkendeen toelaat zijne gedachten opentlijk ie doen kennen en te verspreiden. In alle landen worden er wetten gevraagd om de ver spreiding der anarchistische leeringen te beletten. De anarchisten beletten van hunne dwalingen te verspreiden, wat is dat Dat en is niet anders dan gelijk ge ven aan den Syllabus van Paus Pius IX, nie'. anders dan de beperking der zoo gevierde nieuwerwetsche vrijheden. s o Z. c &S I gat sche kabinet i z>jn. i MM. Beernaeit Rechterlijke kronijk. De korreklionn^le rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Zitting van 1 Maart. Victoor Camiel, weikman te Clercken, voorwaardclijk 26 fr. boel, voor slagen. Plaisier Modest, daglooner te Oostende, 10 fr. boet, voor dronkenschap, en 8 dagen gevang, voor smaad. Dobbelaero Pieter, herbergier, en Dob- belacre Jules, werkman te Nieuport, elk 10 fr. boel, voor dronkenschap, en, voor smaad, de eerste 10 fr. boet, en de tweede 8 dagen gevang en 26 fr. boet, Desaever Eduard, da^boner te Coxyde, 100 fr. boet, voor jachtmisdrijf. Hennaert Lodewijk, visscher te Coxyde, 16 dagen gevang, voor jachtmisd ijf. Cornelte Hendrik, Deraadt R mi en Pd- laert Pifcler, landbouwers te Westvletcren, voorwaardelijk, elk 1 fr. boet, voor hunnen ploegkouller ’s nachts op het land gelaten te hebben. Dcpeser August, landbouwer te Bevcren, 1 f?. boet, voor zijnen ez<l op bezaaid land te hebben laten loopen, en 10 fr. boet, voor beleed igi n gen. Baert Valentin, zonder beroep, te Loo, voorwaardelijk, 5 fr. boet, voor dronken schap. de menscheii klaaider te zien Loe zeer stemden, hebben verklaaid dat zij hunne De tijd zal ’t uitwijzen. ’tJaar 1864 gaf Paus Pius IX den vermaarden Syllabus uit. Wat is de Syllabus De Syllabus is niet anders dan de kor te inhuud der voornaamste dwalingen van onzen tijd, die door Paus Pius IX in in zijne aanspraken en encyclieken waren veroordeeld geweest. In den Syllabus had de I’aus het socia- lismus het communismus, de geheime g< nootschappen, enz veroordeeld als zoovele pesten, die de samenleving len onder brachten. De liberalen kwamen op legen de verooideeding, wam zij sneed, zeiden zij, legen de vrijheid van gedachte, eene onzer nieuwerwetsche vrijheden. De paus had nog de burgerlijke vrijheid van eei edienslen en de viijbeid aan allen gelaten van openllijk en in’t openbaar al hunne gedachten en ziens wijzen te laten blijken veroordeeld omdat zij gemakkelijk de volkeren in het zedi n- engeestesbederf werpen en de pest der onverschilligheid in zake van Godsdienst verspieiden. Nog eens kwamen de liberalen daarte gen op en dezen keer namens do vrij heid van drukpers en de vrijheid van ceiediensien, en zij scholden don Sylla bus uit als een werk van verslaving en geesiesverdrukking. de Paus gelijk had dachten te veroordeelen. i Wat is immers de vtijheid van diuk- 1 pers geworden i losbandigheid geworden, een we~k van zedebedeif waarvan gij u geen gidacht kunt maken. De walgelijkste schriften, de onzede- lijks'e boeken, de vuilste printen worden oper.tlijk verkocht, dank aan de zooge zegde vrijheid van eens gedachten ie uiten. Er zijn bijzondere bladen ge sticht die voor doel hebben de ergste dr iften op ie wekken, de scaandelijkste ondeugden te verspreiden en aan do jeugd alle bedorvenheid en beestrgheid te loeren. Er worden gazenen verkocht, die alleenlijk van ontucht leven, op de ontucht sp cileeren, voor welke niets meer heilig, niets meer eerbied weet dig is, die alles met hunne vuiligheid en bun venijn besmeuren. De zaak is zoover gekomen dal in Frankrijk gekende liberalen en god- loochenaars zich verplicht gevoeld heb ben eetien bond te stichten om de open bare losbandigheid le bestrijden en van de wetgevers maatregelen te bekomen om zooveel mogelijk die pest tegen werken. Ah Had 30 jaar i van r viijueid van drukpers en uiting van gt- bare bespicking. i i Vrijdag avond is er, onder voorzitter- i schap van M. Beernaerl, een minister- i Dat is geen vrijheid meer; 't is eene laad gehouden, om den toestand te onderzoeken, waarin het gouvernement gebracht is door de verwerping der evenredige veingepwoordiging in de aldeelingeo der Kamer. De liütép, ndance zegde zaterdag het kabinet schijnt besloten de open bare besprekingen van hel ontwerp be- trekkelijk de V. ie weigeren. Hel omslag van het ministerie schijnt zeker.» Al de dagbladen hebben onmiddelijk dit nieuws rondverspreid, en verschei dene braden nebben zich gehaast om het (oekomsig kabinet samen te stellen. Eemge hebben zelfs de namen vooiuii- gezet van M De Smet de Naeyer, Nys- seris, senator Descamps, Surmont de Volksbeigiie, professor Vanden Heuvel der umveisileit van Leuven, enz. De Counter de Bruxelles sprak van M. Woes e als kabinetshoofd. Doch lol nu lot nu toe is mets van dit alles echt, noglaus bewterl de Courtier dat, na den afloop van eenen nieuwen minis terraad, zaten ag gehouden, het ni t j te i 1 naert vo hardde 75 De liberalen (doctrinairen) hebben allen tegengestemd, de progressisten voor, de rechterzij heeft zich verdeeld. Onder de onthouders bevindt zich onze vertegenwoordiger M. de graaf Leon Visart. Eenige liberalen vragen dat het land zou verdeeld worden in distiik en, die voor niet meer dan een atgeveerdigde stemmen; anderen willen de arrondisse menten verdeden in distrikten van hoog stens 4 of 3 afgeveerdigden. De leden der rechterzij die legen vertegenwoordiging te bespieken. Er waren f" geen zeiden gebeurt. In al de afdeelin gen weid de kwestie van stemming gelegd. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Da groote 'etters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr la cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belyie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijn in dij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnensiraai. 4. te Veurne, en in de Postkantooren. Wcrtrckuren van den IJzerenweg van den Buurtspoorweg. 3 Janu ri tot 30 April fl 7 41 H -EH De krisis ot titaan ten gevolge der stemmingen in de atdeelingen is erg en wordt nog verwikkeld door deafwezig- 1 1 ;s, die donderdag een uitapanningsreisje naar Zwitserland is gaan doen, en die van den toestand onmiddelijk. is verwittigd geweest. OnlMlnx vni* ministerie. Gister heeft M. Reernaot t in D 'ide Ka mers aangekondigd dit hel kabinet werke- 'j j aan den koning gezondt n heeft Wij zillen, zegde M. Beernaart, den terugkeo des konings af»’achten, vooraleer andero beslissingen te nemen. Priesterlijke benoemingen. M gr. de Vicaris Capituleris heeft be noemd Leeraar van poësis, in 't klein seminarie, te Rousselaere, in vervanging van M. De- lanote, M. A. Dierick, leeraar der 4e latijn- sche klas, in *l zelfde gesticht; Leeraar der 4e latijnsche klas, M. A. Van de Putte, leeraar der Se latijnsche kks; Leeraar der Sg latijnsche klas, M. V. Van de Velde, 2e surveillant in 't zelfde geslicht: 2e surveillant in vervanging van M. Van de Velde, M. A. Louwagie, diaken in hel seminarie. Schoolopziener van het katholiek lager onderwijs voor het landelijk gedeelte van het gebied,Rousselaere. M. Dierick, leeraar I bij het klein seminarie. meer twijfelachug scheen of M. Beer- iii zijn voornemen om af te lieden. De ontslagbrief van het .1 zou reeds gesclneven Volgeiis loopende gei uebten’ zouden -.ten L.jeune alleen aiite- Vrijdag zijn de verschiilige afdeelin- den. gen der Kamer bijeen gekomen om het p wetsontwerp betreffende de evemedige 135 leden tegenwoordig, het- heid des koning: piinciep ter Zie bier den uitslag der uitgebraebte stemmingen 9 6 9 8 9 8 1 20 om 6 E. Druyts. Adam. Roeland. 6 05 5 50 8 42 859 11 Ï0 9 07 11 28 919 1140 9 25 11 46 7 04 7 16 7 24 1 06 3 40 6 31 1 25 4 00 6 50 2 25 5 00 7 50 1 27 4 01 7 52 1 44 4 18 8 09 1 52 4 26 8 17 2 04 4 38 8 29 210 4 44 8 35 Saintis. Goublier. Dierckx. de Hartog. Clodomir. Faure. Verdonck. Flégier. P. Bernard. van Esse. Gounod. Lacoune. 8 56 921 9 48 9 59 Rruuul Gent lachl'T'cIde Corlematck 1) xmude Vcuriw Adinkerke Duinketke Duinkerkc Adiukerku Vrurr.e 1 timudc i VEURNE 1 5 3 45 6 22 1 10 3 50 6 27 1 31 411 6 48 1 39 419 6 56 1 56 4 36 7 13 210 450 727 3 07 5 47 8 24 Hr X OO 5 50 6 03 631 6 59 7 38 - 9 05 «<Oso 55 o - d i PW E t 7 1/2 ure stipt 's avonds, Onder het bestuur van Af. Th. RETSIN, met de welwillende medewerking van heeren liefhebbers der Koormaatschappij Stc. Cecilia. 9 36 12 46 3 20 6 11 9 48 12 58 3 32 6 23 9 56 7 43 10 14 - 8 42 11 14 Veurne Faubourg Ni.-uwe Herberg Alveringhem Loo Hoogataede-Linde Yper Statie Yper Statie F Loo Alvennghrm - Nieuwe Herberg 6 17 8 58 11 22 VeurneStat:e r VeurneVoorslad 6 43 9 24 11 48 1 35 5 22 2 58 6 46 3 20 8 07 10 48 9 12 9 34 9 56 10 08 11 08 5 00 7 50 8 30 8 37 L .juviw III w I I 13 CCUC d’iphtnn lo UOrnnnrlnAl - 4 45 5C6 h fHHTck 5*4 1. i vrlde 5 49 Gent 7 l6 I rusktl 1 til - - -- - I EERSTE DEEL. 1 Ontwaak! Koor. i Dat waart gijLied, gezongen door M. René Biys. 3 Air varié, voor Saxophone, uitge voerd door M. Achiel Brys. 4 Credo, Hymne, gezongen door M. Joseph Cailliau. 5 Ik houd wel van een grap, Klucht lied, gezongen door M. Jute* Vuylsteke. Pri'ere. b/ Aubade Familière, gezongen door M. Charles Cailliau 7 Ik ^al ‘t mijn leven lang teklagen, Kluchtlied, gezongen door M. Gustave Spilliaett. TWEEDE DEEL. i Les Proscrits, Koor. a Le Credo du Paysan, Romance, gezongen door M. Rene Brys. 3 En ik ^eg dat k de Meisjes be klaag, Kluchtled, gezongen door M. Gustave Spilliaen. Stances. b/ Qa fait peur aux oiseaux, gezongen door M. Charles Cailliau 5 Duo uit Le Chalet, gezongen door MM. Joseph Cailliau en Julei Vuylsteke. 6 De gefopte Gendarm, Tweespraak getrokken uit het blijspel Een Alisgreep, door MM. Gustave Spilliaert en Arthur Viane. OOSTENDE—VEURNE Oostende Statie .9 5 00 7 42 10 0» 12 25 2 58 6 50 Nieuport i 6 05 5 50 8 42 11 03 Onaiduyiikerkr «6 22 - Cuxyde "5 6 30 Veurne Markt 5 6 42 Veurne Statie 6 48 DE VEURNAAR 6—9 16 146 2 58 6 13 VEURNE-0««TENDE i VEURNE YIER - YPER VEIE 518 7 28-1141 «52 545 7 19 H I Veurne Statie “515 6 58 9 30 12 40 3 14 6 05 Veurne «lal e 4 45 7 26 9 50 1 I 651 42-1‘-5 5 02 7 29 8 40 gS0 |o I I Veurne Markt i 5 21 7 04 9 36 12 46 3 20 6 It I Veurne Faubourg 450 7 31 <1 ns tn fr.-, .so r.n -7 A., I Coxyde „533 Oostduynkerkc T 5 41 Nieuport 5 58 Oostende 7 00 f.55 8 56 - 1 43 5 14 7 45 7 23 9 21- 2 10 5 35 8 (19 6 55 7 50 9 48 - 2 58 6<5 8 35 7 15 8 00 9 59 - 2 56 6 )5 7 55 855 1052 - 4 07 7 06 8 56 1C 54 5 08 9 41 11 49 3 59 9 55 11 58 4 07 7 25 10 19 1226 436 7 54 10 47 12 5'. 5 11 8f5 1057 9 15 12 05 9 25 10 40 4 50 7 31 9 55 5 11 7 52 10 16 5 19 800 10 24 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52 9 46 10 36 1 r- r w»»vin !/lon rrnnam i nl rl/» I Atdeelingen. Tegen. Voor. Onthouding. Afwezig OO 4 40 7 22 Hoogstade Liu.l< 5 37 8 19 10 43 11 33 1 57 4 37 7 27 ^9 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 452 7 41 H 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 - ;i .2 1212 2 37 517 806 6 38 9 19 11 43 12 33 2 58 5 38 8 27 «FS :z: ...J 12 38 3 02 543 832

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1