Nr 13. Woensdag 28 'Waart 1894. 51e jaargang, ile ministeriele Crisis. groot getul burgers zica als leden zul- Vriendelijk gegroet. Een lid. van F ggewaertscappello Heer Uitgever, Een plaaiske als ’t u beitelt Op zon Rechterlijke kronijk. De korrektionnele rechtbank van Veurne MM Kamer, Ij n naam van Joanna de Zinnelooze. Ron dom de hoofdgroep zijn een twintigtal figuren geschaard, in bet strenge ge schiedkundig karakter dat de meester aan zijne schilder ij weet te geven. Gespaarzaamheidskring Vrije Bur gers, te Veurne. Nummers der laatst aangekochte obligafien. Leening Brussel. Reeks 55186 nr 23. 84937 n’ 22. 42477 nr 5. 32700 nr 5 37921 nr 15. Dit blad verschijnt den Woens-jg. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraal, 46, te Brussel. .Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. dag 18 dezer werden hier al de burgers van 25 jaren samengeroepen, ten einde over te gaan tot bet stichten eener af- deeling van den bond van Veurne. Om dit te vergemakkelijken, waren de HH. De Jonghe, advokaat, en Jos. Cailliau, secretaris der gemeente, aangekomen. De vergadering voorgezeten door voor melde beeren, werd bijgewoond door de bijzonderste landbouwers der ge meente en een 70tal aanhoorders en begon rond 4 ure. De H. Cailliau gaf lezing van bet reglement dat, mits ee- nige kleine wijzigingen, werd aangeno men. De II. De Jonghe besprak nader hand, in boeiende taal, deze twee pun- plaats van policie-kommissaris ingericht en tot groote verwondering der be woners hebben er zich iot mi toe zeer weinig kandidaten vooigesteld. Alweer een goed gevolg van den II. Pmischtijd. Deze week tieett een kloosieibug >an Gent van e-nen per $O>n. die bij hem te biechten kwam ten titel van leiuggaaf, 20 000 fr. omta i gen welke di persoon mm eeurn inwo net van Gent omvreemd bad De eerwèérde geestelijke is erin ge lukt den eigenaar der ges olen weer- I dijen te ontdekken. Eene buitengewone stoutmoedige diefte is maandag, rond 11 ure’s mor gens, ie Yper, in volle marKt gepleegd, ging ie geven. M. Beernaert heeft aan den koning verklaard dal bij zijn omslag slaande hield, en zou Z. M. aangeraden hebbi n M. de Burlet te gelasten met de samcn.-t Hing van een nieuw kabinet. Denzdfden dag zijn de andeie minis ters naar het paleis omboden geweest. Zaterdag morgend weid in het paleis te Brussel een minisierand gehouden onder voorzitterschap des konings.(0( raausieut.n ullgt,lwpen ue vergaue- Dezo heelt nogmaals aangedrongen bij ring ging rond 6 1/2 ure geestdriftig M Beernaert, om bem zijn ontslag te uiieen, zoo dal wij mogen vei hopen dal doen intrekken; de andere ministers je iotjkoniU||(j(. vergaleiing een tn ben in-gi-iijk-da.iitoe pogingen aan- groot getal buigers zica als leden zul- gewend, doch M. Beernaert is bij zijn |en inschrijven. be>luit gebleven. v.;-,.a«i;;i, -- 's Namiddag-» heelt de koning nog verschcinene ministers naar het paleis cm boden, en deze helmen bij M. Beer- naeit hunne pogingen hernieuwd, doch I vruchteloos. de Landshecre, voorzitter der heeft vet ooi der-ld en 't Kuil de Roodelmke, voor- zit’er van den Senaat, zijn in-gelijlis bij Z. M. omboden geweest, die ook nog andere politieke pürsonuagies heeft ge- t oej en. liet besluit dat volgde op al die ge sprekken, is dal de Koning zaterdag besloten beeft de aangeboden ontslagen te anmeerden van de beeren Beernaert, mims’er van finantien etil.ejeune, mi nister van justitie. De overige ministers de Burlet, Van- denpeereboom. De Bruyn, dé Met ode en B-asstne blijven op hunnen post. De Moniteur van beden behelst 3 ko ninklijke besluiten van den 26 Maart 1" De ontslaggevingen van MM. Burlet, l’e Biuyn, Vander-peereboom, de Mcrode en Brassine biet aam eindende; 2’ De ontslaggevingen aanvoegende van MM. Beernaetl en Lejeune, als mi nisters van finantien en justitie; 3" De benoeming van MM. Victor Be gerem en Paul de Smet deNayertot ministers van justitie en finantien. liet nieuw ministerie is nu samengesteld als volgt M, de Burlet, minister van binnen- landsche zaken en openbaar onderwijs, voorzitter van den ministerraad; M. Vandt-npeereboom, minister spoorwegen; M De Bruyn, minister van landbouw, nijverheid en openbare werken; M. Begerem, minister vuu justitie; M. de Smet de Naeyer, minister van finantien; M. de Merode, minister van buiten- lai-dsche zaken; M. Btassine, minister van oorlog. Verscliilllgc tijdingen. ONZE STATIE. Ziehier den uitslag van de aanbesteding der werken voor de opbouwing der statie van Veurne, welke woensdag te Btussel heeft plaats gehad. Bestek fr. 85.888-12. Hebben aangeboden MM. C. Was- senhove, te Blankenberghe, fr. 79 660; J. Ei tiaelsteen, te Waterloo, ft. 85 029; M Vandendaele en E. Marty, te Cuie- ghem, fr. 85 770; C Sagaeii, en Minet- Decanmè e, te Komrijk, fr. 90 500. ,M Albrecnt De Viiendt, bestuur der der academie van An werpen, beeft eene prachtige schilderij voitooio, d e in he ju-t liepalcs van Veurne zal ge plaatst en in de aanstaande maand Ap-ii mge u dtgd wOideu. Zij stel’, voor Philips de Schoone. die d n eed aflegt in handen van den p.ie- laat van Si. Donaas. Rechts verrijst de hisior sebe figuur, gekend onder der. I wactaan het hof zegt men dat, zoo de komng zijnen leiugkeer naar Bresee! 1 zoo lang heeft uitgesteldliet enkel was pitein, 'e Vilvoorde, Donderdag werd voor de recht bank van Gent liet proces opgeroepen der Paters Dominikauen tegen .’Etoile beige. In dit proces zijn enkel de fransche bladen betrokken gebleven, de Etoile die den in'erview hel eerst mededeelde, La Tribune de lluy, de Journal de Huy, de Journal de Charleroi en de Piécur- seur, die hem overnamen. De bladen die er eene ve'taling van gaven worden niet vervolgd. Het proces is ingespan nen dour den overste namen-59 kloos terlingen, dio niet Campens ie Gent, Leuven en Boei in bet klooster verbleven hebben. De predikheeren vragen 1500 fr. van de Etoile en 1000 fr. van eik der andere bladen. De zaak is uit gesteld lot 2 April. Richard Devreke;, geboren te Vladsloo, den 19 October 1845, werk man, wonende te Breedene, echtgenoot van I in de Uzerenwegstiaat te Oostende; toen men hem opnam had de ongelukkige opgeliouden te leven. Men heeft zijn lijk I naar hel doodenhuts gebracht. ten nadeele van Alexander Grombez-Co- laert, voerman en eierkoopman, wonen de te Staden. Crombez had zijn wagen laten staan aan de herberg St. Andries, op de Kie- kenmarkt; zijne portefeuille, eene som van 400 fr. in versebillige species, lag van vooren op den wagen, bij welken vrouw Crombez stond te klappen. Op zekeren ooger.blik werd zij in de nabij heid geroepen. Toen zij terug bij den wagen kwam, was de portefeuille gaan vliegen. Vrijdag namiddag hebben onge veer 200 Belgen van den politiekommis- saris bericht ontvangen dat een uitdrij- vingsbevel tegen hen afgeveerdigd was. De meeste bannelingen bewoonden Roubaix, Watireloos, Croiz en mieken deel van de werkliedenvereniging, welker zetel in La Paix is, Belfortboule- vatd. Allen werden over de grens gebracht te Moeskioen en te Mom a-Leux. De uitgedieveueG waren beticht te Roubaix van oproet ige en omwentelingsgezinde werki g. Donderdag avond omtrent 9 1/2 ure, is in den omtrek van het hospicie te Moeskioen, eene moordpoging ge pleegd in de volgende omstandigheden. Een bode, 37 jaar oud, was eenigzins bedronken, in de herberg logement van Alois Dekeei schieter gekomen. Hij vroeg een glas bier, en vertrok, na het uitge- dronken ie hebben Een kwart uurs later keerde hij terug, en vroeg eene kamer - i voor den nacht, die hem gegeven werd, van onzen inboorling M. h wc>u. ixoit nadien veischenen '.wee vee- kooplieden van Moeskioen in de herberg De bode kwam met ben in gesprek, en Leening Antwerpen. Bij koninklijke besluiten var. den 23 dezer zijn benoemd Notaris te Oostvle'eren, in vervanging van M, R- ynaert, M. L. Rubbrccht, notaris te P oven Griffier van het vredegerecht van het 2d' kan on van B’tigge, in vervanging van M. Boury, i ntslaggever, M. C. Quaeg- beur, thans griffier te Nieupott. Giiffi r.u Ni'uport, M L.VaiiderMeersch, commis griffier te Brugge. In de maand Mei aanslaande zul len, te Dixmude. de echtgenooien Fie drr.k Dutreeuw-Henderyck de vijftigste veijaring van hun huwelijk feestelijk vieien. M. Frederik Vanderhaeghen, oud pastoor van Eggewaeriscappelle, is Zondag te llaielbeke overleden, in den ouderdom van 76 jaren, De Moniteur van gister beval eene lange lijst van bevorderingen en benoe mingen in leger, onder deze vinden wij de benoeming tot onder-luiienant van M. L.-C. Serpieter, sergeant bij het 2“ linie, zoon i Leopold Serpieter, gepensionneeide ka- i bracht. De wonden der meid, alhoewel zeer geuouum. 1CvCu. «lcll ..J. z lukKi f)|ei ,v.1!ir|lik. ar hel doodenhuis gebracht. ,i *1 7 u- Hei huwelijk van rms Karei van- In de gemeente Swevezeele is eene }j.nzoiiern 1I)Cl onze pi-|lises Josefina ui., (uitend in familie geburen. Al leen de naaste bloedverwanten der ver in fd -r. zul <ii de plecb ig-ie-d bij wonen. M tints, bingmneesi» r van Brussel, zal hef ambt vin oflici-.,r van don burger stand vi rvu len, en de kardinaa'-aa tsbis- scliop van M'-ctielen zal bel keikelijk huwelijk nz genen. Men v-rzekert dat de graaf van Vlaamle en geerue het oud historisch kasteel van tyyneudaeie zou willen koo- pen. Over eenige weken overleed te Carnières, in Henègouw. een oude vrek, die zijne loituin 20.000 fr. ih aciien en suliojes, in een hontten kistje in zijne kelder beg1 aven had. De Zitfng van 8 Maart. Parmentier Alfons rondleurder, Facon 11 -ndrik, werkman, en Caytan Gustaaf, metser, allen te Veurne, de eerste 30 fr., de tweede 26 fr. en de derde I 15 fr. boet, voer diefte. De eerste en derde i vootwaardelijk. I Depoorter August, landbouwer te Cler- i eken, voorwaardelijk 40 fr. boel, voor eerroof. Deruyter Justin, koopman in borstels te Gereken, 50 fr. boet, voorslagen. Louwye Isidoor, Louwye Karei, en Louwye Lodewijk, werklieden te Oostduinkerkc, voorwaardelijk, elk 26 fr. boet, voor ver- heling. Zitting van 9 Maart. Verslype Elisa, dienstmeid te R imscappelle, voorwaarde lijk, 100 fr. boet, voor huisdiefte, en drie maal 8 dagen gevang, voor enkele dieften. Vannieuwkerke August, slachter te Bove kerke, 10 fr. boet, voor dronkenschap, 4 fr. voor poliIieovertuding, en 30 fr. voor smaad. De bode kwam met ben in gesprek, wilde ben verplichten een glas voor hem te betalen. Een hevige twist ont stond, en de herbergier dreigde alle man aan de deur te zeilen. De bode gieep een mes en liep den baas achterna, die in. de keuken vlucht te. meid der herberg sloot de deur en plaatste er zich voor; de bode viel nu de meid aan en bracht aar twee mes steken toe, e< n in den vooraam. en den anderen in den linkerpols. De ongelukkige riep om hulp. Eenige gebn en kwamen toegelo< pen en hiel den den dader in bt dwang terwijl een andere de gcdai merie gm^ v'erwtiltgen. De gendarmen Claeys en Meirschman kwamen weldra iet plaat» en keilden i den woestaard aan. Terwijl hij naarde j gendarmerie geleid weid, poogde hjj zijne boeien te breken en men had veel moeite om hem te oveitncesmien ’sAn- Leome Wdlaeri, zakte Vrijdag ineen derda«3 we,d 11onder ,^d gdeide J naar de gevangenis van Kortrijk ge Onze lezers weien dat het ministerie zijn ontslag heeft gegeven, ten gevolge der verwerping van de E. V. in de af- deelir.geu der kamer. Vrijdag, ten 7 ure 26’s morgens, is de koning van zijne uttspanningsreis in Zwitserland te Brussel teruggekomen, en om 11 1/2 ure heelt M. Beernaert zich naar hei paleis begeven en is met den koning een uur in gesprek geweest. Z. M. heelt aan M. Beernaert bel spijl uitgedrukt. welk zijn ontslag hem ver oorzaakt iiad. Dil spijl is welgemeend, Btussel (en Noodzakelijkheid voor de land- bouwers, willen zij iels bekomen en om aan M. Beernaert tijd tol^ overwe- jiunnen toestand wat zien verbeteren, zich bij den bond van Veurne aan te sluiten; b) Noodzakelijkheid voor alle ware katholieken zich dichter onder de katholieke vaan te scharen, om den soci alisten wederstand te bieden Volgde dan de stemming de II Louis David werd tot voorzitter; H Demolder, atgeveer- digde, Donaius Moenaert, ondei voorzit ter, Desiié Willekecs en P. Verciuysse tot raadsleden u'igeioepen De vergade- .J- UB DE VEURNAAR

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1