Woensdag 4 April 1894. 1V 14. jaargang. 51e Avondfeest in den Katholieken Kring. De heer Cyr. De Becker, pastoor van UT. Het kabinet bestudert het bedrag der ri' v J Er wordt uit Brussel gemeld dat het ministerie in de kamers geene bespre king zal openen, noch over eene nieuwe verdeeling der kiesdistriktennoch over het eennamig stelsel, maar zooveel mogelijk de stemming der kieswet be spoedigen. onderscheiden is van de gerstbloem. Deze belasting zal grootelijks voor deelig zijn aan de maalderijen en zal voornamelijk de fransche bloem treffen, welke onze bloemfabriekanten bijzon derlijk konkurrentie aandoel. nadeelig dan de vuile jenever die heden- daagscu mei üe uevigsie vcrgiivcu wuiu. gereed gemaakt, en zooveel kwaad on zijn, bewijst bet Woensdag heelt de Koning aan M. Beernaert een bijzonder blijk van gene- De brandewijn werd ook verbruikt in ons land. Het woord zelf is overgegaan in de taal der Franschen brandevin, doch deze gebruiken r.u meestal het eau de vie dat eene verbaste ingis van eaudevigne alsof zij door die vcande- ring een aanlokkeud iquete op eene vergiltgde flescb wilden plakken Nu die brandewijn, gebrande gestookte wijn, was zekfci honderdmaal minder De Moniteur van donderdag deelt twee koninklijke besluiten mede van28Maart, waardoor MM. Beernaert en Lejeune tot ministers van staat benoemd worden. Hel getal staatsministers beloopt thans tien, namelijk MM. Frère O ban, Baia, Nothomb, Lambermonl, De Lants- heere, 't Kim de Roodebeke, Guillery, Woeste, Beernaert en Lejeune. I - St Remigius te Montigny-sur Satnbre (Henegouw), doet eenen oproep lot de liefdadige personen om hem door hur.ne aalmoesen te helpen voorzien in hel bouwen van eene katholieke school, eenen werkmanskring en een hospitaal voor gekwetste en zieke wei kliedert. Alle giften hoe gering ook worden met dank aanveerd. Oudtijds werd er veel wijn gedronken zelfs bij gewone lieden. En geen wonder Er waren veel wijnbergen in ’l land, bij zonder in Brabant, Over een vijftigtal jaren zijn de laatste verdwenen in deze laatste .«treek Men vindt er thans in bet Luikcrland, langs de boorden der Maas, bijzonder aan de stad Hoei. In den ouden tijd was onze inlandsche wijn beroemd; de hertogen van Burgundio gebruikten hem aan hunne tafel, en stelden hém boven de moest- gekende- wijnen van Frankrijk. Als gewone herbergsdrank is hij nog zoolang niet verdwenen; want de dichter Livinus De Meyqr, zegt in éen hoek gedrukt te Leuvep in 1725, heb bende als titel-De gramschap En als bij zulks beschreef, nam hij voor toonoel, hetgeen, hij rond zich zag gebeuren. Alzoo vertelt de Spanjaard P. Cornejo volgens wij lezen in de fransebe ver taling door Chapuys Brih’e histoire guerres civiles adve- nues en Elandte, el des causes... (ficelle, Lyon, Jean Beraud, 1578, dal onze voor ouders dronken du vin et de Ciau bouillie dvec une eertaine matière laquelle ilt appellent Cervoise (bier) qui est si forte qu'elle enyvre comme du vin quand on en boil trop, .Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per. regel. De groote ’etters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè<Magdalènastraal, 46, te Brussel. Menschrijftin bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. we ministers MM. dc Smet de Naeyei en Begerem, met de gebruikelijke ceremo niën den eed afgelegd in de handen des konings. Zij werden aan den koning voorgesteld door M. de Burlet. Hel ontslag van M. Beernaert zal waarschijnlijk den welgevenden zittijd veel verkorten. Al of bijna al de wets- oni'verpenuiigenomen de begroetin gen en de kieswet, zullen naar den toe komenden zittijd verzonden word n, derwijze dal de Kamers voor half Juni in verlof kunnen gaan. Kamers ontbinden cn het nieuw kiezers korps zal voor deesmaal den tweeden dinsdag van October tot de herkiezing van onze wetgevers overgaan. Het ware voorzeker een doorzichtige profeet die don uitslag dezer kiezingen zou kunnen voorzeggen. Doch in ’t alge meen verwacht men zich aan eene groote zegepraal der katholieken. De kollegas van M. Beernaert hebben besloten hem als blijk hunner bewonde ring en verkleefdheid, een geschenk aan te bieden, welk zal bestaan uit het portret van den gewezen finantienminis- ter. omringd door de portretten der andere ministers. lijkste passagen op gepa«fe maat en beweging in zuiver klinkende tonen uit te voeren. De heeren J. C. en J V. eerst in hun lied en dan in hunnen tweezang hebben ons doen hun muziekaal- en zangtalent bewonderen. De tweezang Le Chalet wierd door hen met veel behendigheid en brio uitgevoerd. Wat M. C C. betreft, om niet altijd in dezelfde herhalingen te vallen en dezelfde loftuitingen te vernieuwen, zul len wij niet anders zeggen dan dat zijne stem en zijne welgekozene liederen den meesten bijval bekwamen en met ge noegen en met bewondering door de aanwezigen in de meeste stilte wierden aanhoord. En voorzeker zou er iets aan het con ceit ontbreken moesten onze twee gas ten A. V. en G S daar niet zijn, om door hunne kluchtliederen en geestige tweespraken onze lachspieren wat te ontwikkelen en onze, avondfeesten blij geestig te doen eindigen. G. S. verdient eetie bijzond re mel ding door de manier op dewelke bij zijne kluchtliederen aan liet publiek weel voor te.dragen. Aan de inrichters en medewerkers van dit aangenaam feest bieden wij onze gelukwepschen en onzen innigen dank. En zoo eindigen ofize winterfeesten, Ware hel met dat de zomer noódza- ke!ijk is voor 't groeien der vruchten, der wandelaars, andnis wij zouden wederom aan den winièikant willen zijn om onze welingerichte en goedge lukte feesten fe zien herbeginnen. Eene welveidiende hulde brengen wij ten slotte aan M. Th, Retain, die noch tijd noch moeite gepaard heeft om aan onze muziekliefhebbers de vérschilligc zang- en muziekstukken aan te leeren en het avondfeest met zijn kundig kla- viergespel op te luij een. Een brok geschiedenis over-het drinken. Dat onze voorouders altijd goedo drinkers geweest spreekwoord Gallus edax, Belga bibax, Germanus utrumque de Fransch- man is een eter, de Belg is een drinker, e ui scher is het alle bei. Oudtijds ro men bier, wijn en ook brande ij1'. Het geb'uik van bier of wijn klimt O| »ot l_n"J g- liefde diank geweest in ons land In den ouden tijd had ieder welgestelde boer zijn eigen brou wei ij. Of men toen k achtig bier dronk kan men aan de de menschen viagen die weien ervan spreken Sedeii dien is hei verveer den van hei bier in de handen van de b ouwers gevallen; maar, buiten eenige beroemde bieren, heeft het veel van znnen naam en ook zijnen smaak verlo- ”n. Buiten de praalzucht en de zucht om groot te doen, moet men daaraan ook wijten dat vandaag de boogero klas- s n meestal wijn drinken en bun geld ar Frankrijk dragen. Het bier heeft Older bet volk den r.aam van ki achtig en gezovd te zijn, hoewel Kneipp zegt dat bet hoegenaamd geen sterkte geeft en het bloed verarmt. Toch als de ge- linge menschen ziek worden, laten zij vin lijd tol eenen liter bier halen, om wat kracht te krijgen, zeggen zij. Over renigen lijd was er op de dorpen geen bier als in de herbergen; tegenwoordig hebben de welgestelde boeren een vat in den kelder, cn komt een glas bier op de tafel bij de maaltijden. ontroerd. De Koning was in grooten tenue van oppergeneraal. Slechts eenen persoor. heelt bij vroeger dezelfde eer bewezen, als nu. De* weikman te arm omkwijn te toen hij de vijftigste verjaring zijner in- koopen en geenen smaak vindende in J- •- *--■ «- >--j hel bier, dat hedendaags bijna overal veel te wenschen laat, heeft zich met eenen verslindenden drift op den gene- en tweedracht in hel huishouden, vernie ling der gezondheid en verbasteiing van bet geslacht, alle kwalen vloeien ler uil voort; de genever levert de stof voor de gazetten over moord en ongeluk ken, iedereen klaagt er over, maar de vernieling zal voortduren, tot dat het jongere geslacht, in andere gedachten en gewoonten opgevoed, de oude on deugd, wij hopen hei door Gods gratie, zal doen verminderen, zoo niot ver dwijnen. fllechterlijkc krouijk. -I)i: ko: rektionnele rech bank vju Veurne 'hééft veroordeeld Zitting vin 13 Miart. S ienen Gyriel. werkman ie Oucuen.-. vooiwaa.delijk, 50 fr, boe', voor dictie. Denui Prosper, werkman te Poperinghe, 3 maanden gevang en 26 fr. boet, voor diofle met baaak. Vandepitie Lucia, huishoudster, te Mere- kem, 26 fr. boet, voor slagen. Gonsales Edward, virscher te Oostduin- kerke. voorwaardelijk 16 dagen gevang en j 26 fr. boet, voor diefle van strandgoederen, 1 en 100 fr. voor jacht. Zitlmg van den 16 Maart. -- Pinte Au gust, v.sscher te Oostduinkerke, 50 fr. boet, v. o- j icht Wicke Karei, timmerman te Reveren, voorwaardeiijk, 15 dagen g-wang, voor Blondeel Jeroom,. werkman te Beveren, voorwaardeiijk, 40 fr. beet, voor slagen. Vausleeger Emiel, visscher te Lornbart zyde, 10ö‘fr. boet‘vóór jacht. Hosten Leopóld, dienstknecht te Vrtic- hetn, en Dénys Cyiiel, dienstknecht to Wulverinjrhem,- do eerste, voórwaardelijk, tweemaal 100 fr. btiet, voor j cht en de tweede nog 26 fr. voor smaad. Verscheidenheden. rechten "wX^heï^voornetnenris^té stellen op de granen welke niet tot voe ding van den mensch dienen. De granen die mei veigoedingsrechter. zullen belast worden, zijn de haver, de gerst cn zomergerst, alsook de gerst bloem en tarwebloem. Deze laatste 1 wordt belaM. omdat zij bijna niet te het rijpen van den oogst en hei pleizier werden ui gevoeid. Met zijne twee liederen beeft M, R B. i stem beeft merkelijk gewonnen in klanken aange naamheid, en moest hij dezelve willen 1 oefenen, in konen tijd zou hij een heel schoone baiyions'ein bezitten. De jonge A. B. is een ware artist in de volle omvatting van hj.t wooid. Geene wendingen, geene grepen zijn f 8>-roep»hif van Brussel, 6 Januari 1887). hem op den saxophone te moeilijk. i - Een koninklyk besluit van 27 miart laat t«o Mei evenveel gemak weet bij de moei - Op 2’ Paascbdag gaf dc katholieke kring, met de medehulp der koorzan- gersmaatschappij Ste Cecilia, onder hei kundig geleide van M. Th. Retsin, zijn tweede en laaisie winterfeest. Wij zullen in geene lange bijzonder heden treden nopens dit alleszins wel i gelukt avondfeest; alleenlijk willen wij I ons te vreden houden mei een kort over zicht te geven over de verschillige pun ten van het concert. Onlwaïkl en Les Proscrits, zijn twee genheid en spijl in zijn aftreden gege- geheel moeilijke koorzangen, die met smaad. ven veel juistheid, met veel muziekaal ge- Blon De Koning, vergezeld van kolonel voe- en kunst door de koorzangers- voorw.i Dony heeft zich r.aar bet ministerie van maatschappij op onverbeterlijke wijze Vans Ions der eerste verdieping ontvangen werd door M. en mevr. Beernaert. financiën begeven, alwaar hij, in de sa- j tnnq der eerste verdieninir ontvangen I -j----- j veel bijval genoten. Zijne Hel bezoek heelt drie kwartuurs ge- duurd. De Koning toonde zich allerhar- lelijklst en hoogst genegen jegens hem die, gedurende tien j u en, zijn eeis'e minister was-. Vooraleer, in de groote vestibutil van het ministerieel hotel, in zijn rijtuig te stappen, beeft de Koning de hand van mevr. Beernaert gekust en aan zijnen i wijn en ook brande de boog-te oudheid; en is altijd ver worpen. Armoede en ellende, twist --j--gewezen eersten minister menigmaal de daagsch met de hevigste vergiften wordt pancj ge(jfukt. M. Beernaert scheen zeer der de menschen verricht. Hei drinken is eene oude kwaal. Maar nooit is zij zoo verschrikkelijk geweest namelijk M. den baron Lambermonl, trede in het ministerie van buitenland- sche zaken vierde. VEURNAAR i W»nr als ’t druivensap belfmnjtrl Jfcict verstand. Ia d'herberg vol krakeel,- het mesk^n in de ft and. I 1 1 8. 1 j ann M. D. I)e llaone, te Veurne, da»ink te steken uit I IPDir ^en herinnert het publiek dat hpt L1 El)lu 1 Vleeschxtrakt der Cie Liebig alleen onder d u naam mag verkocht worden. (Vonnis van het Een koninklijk besluit van 27 maart laat too e?ne partij zaailand, gelegen in SUeukerka.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1