V 15. 11 April 1894. jaargang. 51e W oensdiig I «emu gekwetst Zijn rechter ooglid wits afgc- Daarna werd hel wetsontwerp ge stemd. strekkende om de gedeeltelijke vernieuwing der provinciale raden dees jaar op ie schorsen. De provinciale raden zullen blijven bestaan gelijk ze nu samengesteld zijn, tot hunne aanstaande ontbinding. De bestendige deputation blijven ook in bediening. Er zullen ook, tot de ont binding, geene gedeeltelijke kiezingen meer plaats hebben. De Moniteur die de kieswet zal bevat ten in de twee talen, zal aan al de ge- meentesekretarissen van het land gezon den worden. vechten ei: getuigenissen voor de recht bank. j ue namen uer nieuw uenoeiu pen afgekondigd woiden, I De scheepvaart zal ondeibroken zijn op de vaarten van Plasschendaeie slechts het vlaamsch spreken. Zoo kun- I der moesteelt naar Engeland te bevoor- Hij voegde erbij dat, bij lage tij, de schepen in de vlotkotn van Nieuport nog niet kunnende binnenvaren, het hoogst noodig is d;e kom te volliekken om de betrekkingen met .Engeland ie verge makkelijken. Hij heelt den minister op- te willen onder uit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centiinen per regel. Degroote letters volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annunceu vuur Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en 'tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BUNHOMMli-RïCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Het nieuw Ministerie in de Kamer. De verklaring, don 3 dezer door den nieuwen hootdminister M. de Burlet in de kamer afgelegd, brengt hulde aan den algetreden minister Beernaert, die gedurende tien jaren lang Belgie op eene uitstekende wijze beheerd heeft. M. de Burlet bedankte hem voor zijne beweze- ne diensten en drukte zijn spijt uit over zijn aftreden. M. do Burlet deed vervolgens in korte woorden den toestand kennen, die de ministeriele krisis heeft verwekt. Het ministerie trekt het wetsontwerp be- treilende de evenredige ver tegenwoor digheid in, maar bet zal een nieuw ont werp van kieswet nederleggen, welk iitt huidig meerderheidsstelsel en de 'erdeeling der kiesdistrikten behoudt. Hel zal de oplossing dier kwestien over aten aan de toekomstige Kamers. Volgens de grondwet moet alle twee jaren de kamer bij helft vernieuwd wor den. Het gouvernement zal die bepaling doen naleven en ook den tegenwoordi- tfen zittijd in Juni sluiten. Tegen dat tijdstip zal al het werk dat de huidige kamer nog te verrichten heelt moeten *dgeda n zijn. De toekomstige kamers zullen moeten beslissen welk het kiezeiskorps voor de provincie en de gemeente sal zijn. Hel gouvernement zal een ontwerp nederleggen de herniuwing der provin ciale raden toe vertrouwende aan de fcnaatkiczers, een nieuw ontwerp op de vuur- en bankrechten en waarin ook invoerrechten zullen gesteld worden op de granen die niet tol voeding der men- schen moeten dienen. De ministeriele verklaring werd met de meeste aandacht aanhooi d, en dc hulde aan M. Beernaerd geestdrilig toe- Rcjuicfti door dc rechterzij. Op de ministeriele verklaring is eene bespreking gevolgd, waartoe de rechten op (te vreemde granen aanleiding gaven. De liberalen Graux, Lambioffo, Fdron, ®nz hebben hel ministerie aangevallen omdat het die rechten ging voorsteller. De katholieken Woeste, Fiis en Car- tuyvels hebben integendeel hel ininiste- f|e geluk gewenscht omdat hel in zake van rechten op de vreemde granen, die eerste toegeving wilde doen aan de bel li sche landbouwers. zilverstukken van 2 Ir., 1 Ir., 50 en 20 centimen kan tot 24 Juli aanstaande in de postbureelen gedaan worden, voor sommen die de <0 Ir. niet te hoven gaan, alsook in de Nationale bank en bij de ontvangers der belastingen. Te rekenen van 25 Juli worden die zilverstukken in de staatskassen niet meer aanveerd. Een koninklijk besluit van den 2 April machtigt de gemeente Clercken, desnoods, bij wijze van onteigening voor openbaar nut, de noodige gronden aan te koopen, voor bet leggen van de eerste afdeeling van den gekasseiden buurt weg die Clercken met Langemarck moet verbinden. Vrouw De Can-Vandermeerer.. regente in de middelbare school voor meisjes te Nieuport, is definitief tol lee- raarster van lichaamsoefeningskunst be noemd. Het ontslag van M. C. Van Over berg, als arrondissements kommissaris van Kortrijk, is aanveerd. M. Ver- ciuysse, lid der bestendige afveerdiging van West-Vlaanderen wordt voorlopig gelast het ambt van anondissemeiits- kommissaris van Kortrijk waar te nemen. M. C. Van Overbergh is benoemd tol bijzondere sekretaris var» M. den minis ter van justitie. r De 11. Bloedprocessie zal uitgaan te Brugge, op Maandag 7 Mei. Deze prachngfl geestelijke stoel zal dit jaar nog nieuwe en schoone groepen hijki ij- gen. Uii St. Kruis wordt het ovet lijden gemeld van giaaf G. Visarl de Boiam.é, burgemeester dier gemeente en broeder va:: giaaf Leon Visarl, volksvertegen woordiger van Veuine. Het hu we ijk van prinses Josephi- na van Be'gie is vastgesteld op 22 Mei. Uitslag der aanbesteding voor hel bouwen eerier nieuwe naald en herstel hngsweiken aan den toren der paro chtale kerk van Elverdinghe. lot) R. Follet, te Oo.'tv!eieren, 35400 fr J. Bienvenue, te Vlamertinghe, 34500 fr. Un Rome wordt gemeld dat het geheim consistorie voor de aanstelling der nieuwe bisschoppen, waaronder Mgr. De Brabander, zal plaats hebben op 18 Mei. Deopenbaie zitting, waarin de namen der nieuw benoemde bissebop- zal plaats naar Nieuport, van Moerdijk en Bour gogne van 1 tot 16 Mei; op de vaart van Rousselaere naar de Leye van 15 Juni tol 15 Juli, en op de vaart van Brugge naar Sluis van 23 tot 29 April. De gemeente Proven mag tot 31 December 1894 eene keurtaks stellen op het slaclitvleesch. Theoretische en praktische leer gangen van bieënteelt in vier lessen t worden te Zarren, door M. Jules Hut ver.ich, bijenhouder te Gent- btugge. De eerste zaak die maandag voor hei hol van assisen van West-Vlaanderen opgetoepen werd, was ter» laste van I ze'd, hel leder van de banken is ge- Alois Delever, Isidoor Bogaeit, beide j scbuuid. van Zarren. en Lod. Carnier, schaarslij Slechts twee personen die'in de res- per, te Clercken. Bogaen en Carnier tauiatie aan talel zaten zijn erg ge- zijn voóitvluch ig. ling in *t vlaamsch van bet staatsblad des te noodzakelijker zal wezen, daar al de Belgen kiezers zullen zijn en er onder hen een overgroot getal bevinden die nrm er in den Senaat en Kamer leden zetelen die maar het vlaamsch alleen verstaan, en die zullen ’t recht hebben niet alleenlijk een vlaamsch .-taatsblad ie lezen, maar zelfs de vlaamscha rede voeringen die zij in de kamers uitspre ken. Om die reden zal M. de baron de Coninck ook de vertaling der Annales parlementanes^ vragen tijdens de bespre- j ^“iien‘gegeven De Hamer heeft donderdag Je wijzigingen doo' den senaat aan de kieswet gebracht. __.4 aangenomen door 60 stemmen tegen 39 gewekt deze kwestie <-*<* 2 onthoudingen. zoeken. - De uitwisseling der lialiaansche •iei.; deze !aaiste-is s'ec-his aan de ban king van het budjei van justitie. j Onzo volksveitegenwoordiger graaf - Leon Visart beefi in de zitting van vrij- I e vereenigingeo zullen later uiige- dag verschjllige middelen aangeduid •'Ocdigd worden a’gevaardigden ie zen- öt. den uitvoei van de voortbrengsels p,) naar eene bijeenkomst, waar een der moesteelt naar Engeland te bevoor- omiicit, gelast met het regelen der deeligen. stooging, zal gevormd worden. J' k:: 1':s Betooging ter eere van M. Beernaert. De Gi ondwetlige Behoudsgezinde Ver eniging van hei arrondissement Brussel I die het ontwerp heelt opgevat van eene algemeen" betooging ter eere van M. beernaert. heeft besloten onmiddellijk de inschrijving te openenden einde hem een bewijs van genegenheid ie kunnen aanbieden, waa'dig van den man die zoo uitstekende diensten bewees aan de katholieke partij en aan het land. Men kan inschrijven in al katholieke vereenigingen en kriagen en in de hureelen van al de katholieke dag- en Vveckbladen van bet land. De bijtreden- In den avond van 1 Januari waren zij in de herberg var. Staeleu. Carnier vroeg drie glazen bier, en toen men hem dezelve bestelde, wierp hij ze op den grond. Dan trok hij zijn mes en sloeg ermede naar de bazin Leonie De spegel, die hij in den arm trof, en ver volgens naar Staeleri, en deze zijn hoofd willende bevrijden, bekwam eene steek in de rechterhand. Dadelijk wapenden Carnier en zijne gezellen zich met stoe len, bierglazen en andere tuigen om alles te vei brijzelen. Defever biacht met bet een of ander voorwerp slagen en kwetsuren toe aan Karei Clauw; Carnier aan Sidonie Beauprez. Alle drie verniel den den huisraad, sloegen twee bran dende petiollampen in stukken en ver oorzaakten daardoor een begin van brand. De uitspraak van ’t vonnis moest gister plaats hebben. In drie dagen zijn er te Korti ijk zes verschillende dieften gepleegd, Men stool namelijk bij een wachtoversie van den ijzerweg 4 konijnen; 2° bij den timmerman Coppens 7 beitels, schaven en een e.igelschen sleutel; 3* waschgoed bij den hovenier Vandenbioeke; 4’ bij D’uuyvetler, in de Vaartstraat, 5 hennen en eenen lorabaarlschen haan; 5* bij Lefevre 3 konijnen; 6° bij Dewaele. iti den Doornijkschen wijk, «ene lombaart- sche hen die zat te broeden op 15 eiers met bioedsel en al. Het schepencollegie van Brussel biengt ter kennis van peet denfokkers en koo; Inden dat de tweede paard n- jaarmarkt van dit jaar zal plaats hebban* de i woensdag 25 April, van 9 ure ’s morgens tol 3 ure na noen. Zaterdag heeft eene ontploffing van grauwvuur plaats gehad in de kool mijn le Gou/fre, te C a elinenu Op het geiuchl van den slag hebben al de mijn werkers kunnen vluchten. Drie gekwet sten zijn afgrijselijk verbrand; een was, om zoo te zeggen, levend gevild. De drie slachtoffers zijn gehuwd, en een is reeds overleden. Zaterdag avond hebben twee groo'e branden plaats gehad te Rijse Eerst brandde de maalderij van M. Petit, wonende te Brussel, en korts daarna de biouwerij van de gebroeders Deswa te. De schade voor dezen laatsten brand, be loopt tot 500,000 fr. Weec een dynamielslag. Woens dag avond, kort na 8 1/2 ure, is te Parijs weer een dynamietaanslag be gaan, onder de vensters der restauratie Foyot, door de hoogere burgerswereld bezocht, en ge'egen tegenover het ge bouw van den Senaat. De slag was ge weldig. De ontploffing had de vens er- ruiten der restauratie en die der na burige gebouwen, waai o ider het paleis van den senaat doen springen. Eene drankslijterij tegenover de restauratie heeft vooral erg geleden. Groote spie gelruiten van een centimeter dikte waren in gruis vergaan. Binnen was alles ver- brijz ld en overhoop geworpen. In de restauratie is de muur boven het .venster waar de bom ontplofte half I vernield, bet vens e aam is losgeruk', de spiegels aan de muien zijn verbrij- Alois Defever, Isidoor Bogaeit, beide j sebuutd. f Clercken. Bogaert en Carnier tauiatie ?an tafel zaten zijn erg kwetst :.de anarchist .en f< an che dichter Deze drie personen leven sedert lang Lament Tailiade en eene zijner viiendin- in vijandschap met bel 'huisgezin van L>idooi S trelen, ten gevolge van'wisten,' den gewond. Th lade-was veel erger t rukt en de recbterka. i van Lel gelaat Vcrscliillige tijdingen» Bij koninklijk besluit van den 6 April wordt M. A. J. Jonckheere, kandidaat- deurwaa der te Ghistel, benoemd tot deurwaarder bij de rechtbank van eersten aanleg te Veurne, in.vervanging van M. Pyson, overleden. Bij koninklijk besluit van dezelfde dagleekening wordt M. J. Ramault, kan- didaat-noiaris te Kemmel, tol notaris be noemd te Proven, in veivanging van M Rubbrecht die naar eene andere verblijf plaats is overgegaan. Donderdag avond heeft men, bij de visiet van den dein 2180, die ie Adin- kerke ten 8 24 uil Duinkerke toekomt, in een kompartiment van 3’ klas, een kinderlijkje foetusgevonden. Het parket werd aanstonds verwitugd en begaf zich ler plaats om een onderzoek te doen. De bevelhebber der gendarme rie Deschcnkelen en de gendarm De- ciaeker hebben hei lijkje naar Veurne gebiacht. Zondag avond heelt men aan het laatste bareel voor de statie vanDixmude bet lijk gevonden van Joanna-Theresia pensier, w du we Dieusart, landbouw ster ie Eessen, oud 79 jaren, welke door den laatsten trein overreden was. Zij had ten 7 ure hare hoeve verlaten zonder dal men wist waar zij was. In de senaaizitting van 3 dezer heelt M. Van Ockerhoul een verzoek schrift ondersteund der Vrije Vlamin gen van Brugge, waarin de vei taling van den Moniteur in hel vlaamsch wordt gevraagd. Onze senator baron de Coninck on dersteunde do bemerkingen van M. Van I Ockerhout en voegde erbij dal de veria hebben den 21 derzelfde maand. I I UUU tuil Uïül^lUUi gUbUi uurmubP U4V VËURNAAR

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1