Nr 17. Woensdag 25 April 1894. 51e jaargang. her 4892. De Jesuieten wet. De afschaffing der wei, welke de pa ters Jesuieten uit bet duitsche rijk ver bande, is door bet parlement gestemd. WersclillllKe lijdingen. Zaterdag morgend is Z. K. 11. de graal var. Vlaanderen, vergezeld van zijne twee dochters de prinsessen Hen driks en Josephina, en den major Bur nell, zijn aide-de-camp, en Mev. de gravin Yve de Bahay, incognito met den tram uit Oostende, door Veurne gereden, zich naar Yper begevende, waar zij de St. Maartenskerk, bet stadhuis en an dere merkweerdigbeden hebben bezocht. Zondag avond, kwart voor’8 ure, hebben verscheidene personen cC-i luchtverschijnsel opgemerkt, dat met eene verbazende snelheid de lucht door kliefde en ve d ween in d'è richting van den zuiden, ce.ron tamelijk grooten Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. - Inschrijvingsprijs. 5 fr. sjaars; met de post 6 fr. - Annoncen 20cen<tmen per re«L j oroote letter volgens plaatsruimte. Rechter lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke Hummer's voor artikels, enz. 20 fr. het '100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en '(buitenland worden ontvangen door het Office be Pubucitê, Magdalenastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, Ie Veurne, en in de Postkantooren. Ablay. Deze had langen tijd in ellende te Parijs geleefd, na wegens speelschul den bet leger verlaten te hebben. Deze Ablay had eene verzekering op j het leven genomen bij de compagnie Gresham; kort voor zijn overlijden. Die verzekering werd genomen door mcé werking van mad. Joniaux en met bet inzicht, zegde men, de schulden van Allred Ablay te betalen. Evenwel, vijf dagen na de schielijke dood van dezen laatste ten gevolge hartziekte, volgens de overlij- deasakte ging,M Perrin, bestuur der der Gresham, eerst mad. Joniaux spreken, daarna M. den prokureur des konings Bené, en ten slotte, op 13 maan, M. den prokureur-generaai Van Schoor. Tal van bijzonderheden werden nu ruchtbaar gemaakt, en eene geheele reeks van zonderlinge omstandigheden kwamen aan het licht, die in waarheid tot de eeisie vermoedens aanleiding gaven. Over drie jaren was ten huize van Mad. Joniaux gestorven hare zuster, MejLeonie Ablay, eene vrouw die sim pel van geest was en die moest onder houden worden door hare zuster cn door baren broeder, den commandant Ablay. in dienst bij ’i 1* gidsenregiment. Zij stierf ook plotseling, en groot was aller verwondering, toen men vernam dat de vrouw, zonder middelen van be staan, eene levensverzekering had bij de Bdloise. Deze maatschappij betaalde circa 40.000 fr. aan de familie der overle dene, en eene andere maatschappij 30,000 fr. Den 17 Maart 1893, een tweede sterf geval ter. huize der verdachte. Ditmaal was het M. J. Van den Xerchove, nijve- raar te Gent, kolonel-overste van den staf der burgerwacht te Gent, een rijk man en oom van M. Joniaux. Hij stierf te Antwerpen, na een feest maal, onverwachts, ten gevolge eener beroerte, volgens de verklaringen der geneesheeren; te Gent kwam dit zoo on gelooflijk voor dat men van eenen zelf moord sprak. M Van den Knchove was gebouwd als een reus, ruiter en jager van eerste klas, en hij stond op hel puni aan zijn veel bewogen leven vaarwel te zeggen, door te trouwen met eene vrouw, bij welke hij eenen zoon bad. Deze drie sterfgevallen kwamen.aan het parket zoo vei dacht voor, de zaak der levensverzekeringen scheen zoo on gewoon,. dat het parket bei in twijfel begon te trekken ol mej. Ablay wel aan lypbuskoorts, M. Van den Xerchove wel aan beroerte en M. A. Ablay wel aan hartziekte gestorven waren altijd in dal zelfde huis. ’t fs toen dat de ontgravingen der lijken bevolen werden te Lubbeek, te Gent en te.Buysinger., en dat de onder zoekingen der wetsdokters en chimisten begonnen. Die onderzoekingen hebben thans een eersten uitslag opgeleverd volgees het schijnt heeft men vergift, namelijk mor phine, in het lijk van A. Ablay ontdekt, cn schijnt ook dal mad. Joniaux bij een apotheker te Brussel morphine ge- gekocht had. ’t Is nadat dit feil bewezen was, dat bare aanhouding weid be volen. Had. Joniaux is de dochter van wijlen luitenant-generaal Ablay enj ruim 52 jaar oud; Zij was in eerste huwelijk ge- Mad. Joniaux, die in de gevangenis zeer kalm is, verstoot hardnekkig alle beschuldiging, en beschouwt de drie slergevallen als een rampzaligen samen loop van zaken. Man en vrouw blijven be wee ren dat de geruchten over ver giftiging moeten toegeschreven worden aan een familielid, die hen wit ver derven Het. is tegen de vrouw alleen dat het parket vervolgingen heeft ingespannen. Zij is nee siachtig doch blijft hard nekkig alle plich'igbeid loochenen. Rechterlijke kronijk. De korrektionnele rechtbank, van Veurna herlt veroordeeld Zit ing van den 5 April. Costeno- ble Jozef, smid te Beerst, 100 fr. boet, voor een depot van poeier gehouden te hebben zonder vergunning; en 21 fr. 16 boet, voor een depot van petrolie ge houden te hebben. Vandepittc Philip, werkman te Nieu- port, 26 fr. boef, voor diefte. Paimentier Desideer, rondleurder te Veurne, 10 fr boet, voor scheldwoor den, en 8 dagen gevang, voor slagen. Balanck Dsideer, smid, Geeraerl Ka rei, werkman, en Rabout Valentin, ga- zelverkooper, te Pervyse, elk 40. fr. boet, voor nachtgerucht. De twee laat ste voorwaardclijk. Zitting van den 6 April. Legein Isidoor, visseber te Oostduinkerke, 200 fr. boet, voor jacht. MerlevedeSetafin, visscher teCoxyde, 4 weken gevang, voor jacht. Lepinoo Francis, werkman te Pol- linchove, 8 Jagen gevang voor diefte. Bulliiick Alois, konijnenkoopman to Couckelaere, 6 maal 8 dagen gevang, voor bedrog over de hoevee heid der verkochte zaak. Pysson Philip, werkman te Clercken, 1 fr. boet, voor dronkenschap, en 30 fr. voor slagen. te hebben, gaat zij naar bet rijk der dooden en bet katholicismus is, niette genstaande den Culturkampff. krachtig en machtig gebleven. Welk was de reden van die uitbanning der Jesuieten? Men heeft wel eens beweerd dat de proclamatie der onfeilbaarheid van den Paus de reden dezer uitbanning was, omdat het orde van Loyola immer du princiep had voorgestaan. In dat geval zal de prins von Bis- matk weldra hebben moeten zien.dat bet proclameeren van dit dogma geene de minste verandering in den staatkun digen toestand teweeg bracht, omdat betook geen nieuw leeisteisel was. Neen, hij hoopte des ijds de o’id-katho- lieken in Duitsch'and te begunstigen, eene scheuring in de kerk van Rome te brengen, en eene nieuwe kerk te vor men, die baren steun zou zoeken in den Staal, zooals bij de schismalïekén in Rusland.. Doch alles verslijt in de wereld, zelfs de haat en het recht komt den eenen of anderen dag weer boven. De terugkeor dezer orde (andere in richtingen zijn reeds teruggekeerd), maakt andermaal deel eener politieke richting. Bismark’s politiek is niet meer, en Wilhelm II houdt de teugels van het be wind. En wat heeft nu die onmenschelijke Culturkampff aan Pruissen gegeven? Eene verzwakking van het kalholicis- mus? Verre van daar. Hij heeft integen deel den Slaat verzwakt, door het zede lijk cn godsdienstig gevoel bij de volks massa te ondermijnen. De voorzichtige politiekers weten het wel; doch zij willen hel niet zien, al gevoelen zij het ook diep. trouwd met M. Faber, en zeven jaar na het overlijden van haren eersten man, met M. Henri Joniaux, ingenieur, be stuurder van 1* klas van bruggen en wegen. M. en Mad Joniaux kwamen goed overeen en leefden op zeer grooten voet, schitterende feesten gevende, alhoewel zij op een gegeven oegenblik door ver liezen werden getroffen. M. Joniaux is 48 jaar oud en ridder der Leopoldsoide, om zijn voornaam uiter lijke en om zijne wellevendheid en goede manieren in alle kringen zeer ge zien. Men begrijpt de opschudding die deze zaak, waarin personen van zulken rang betrokken zijn, moet verwekken. Geheimzinnige zaak. Sedert eenigen tijd houden de gazetten zich hezig met eene geheimzinnige zaak van vergiftigingen, die te Antwerpen, Leuven en Gent eene groote opschud ding verwekte. Het onderzoek, door het parket ingesteld, heelt eindelijk een uit slag opgeleverd. Mad. Joniaux, te Antwerpen, een der meest in de zaak betrokken personen, werd dinsdag avond bij den onderzoeks rechter llayoit ontboden. Zij kwam, ver gezeld van haren man en werd door den magistraat ondervraagd, terwiji M. Joniaux in de wachtkamer van het on- derzoekskabinet bleef wachten. Na een uur ondervraging deed M. Ilayoil aan de dame zijn besluit kennen, baar in hechtenis te nemen. Zij werd onmiddelijk naar de gevangenis gevoerd Deze aanhouding vei wekte in de stad eene o'ibeschiijvelijke om roei ing. Ziehier wat tol die aanhouding aan leiding gegeven heeft. Over een 6ial weken stiei f ten huize zijner zuster, mad. Joniaux, te Antwer pen, de oudluitenanl der ruiieiij Alfred I A. De ouderdom vastgesteld op l September 1894; B. De nationaliteit vastgesteld op 1 Juli 1894; C. De woonst vastgesteld op 1 Octo- Zijn kiezer voor <len Se naat in de zeilde voorwaai den, zij die kiezei z.jh vooi de Kamer van volksver- •pgenwooidigers en den ouderdom van 30 jaar beieiKt hebben. VOOR IMH mooier! alle de voorwaai len van het kie- A'isschap bestaan op 1 Oc ober 1893, Kiezerslijsten. uitgezonderd In al de steden des lands is men reeds begonnen of men is op *t punt van te beginnen met het opmaken der kie zerslijst welke zal dienen voor de aan staande kiezingen lot vernieuwing van Kamer en Senaat. Wij denken het dus noodzakelijk de volgende bepalingen van hel art. 47 der Grondwet mêe te deelen %>jn kiezers voor de Kamer 'nn Volksvertegenwoordi gers De burgtrs die ten volle vijf en twin- t'pjaar oud zijn, sedert ten minste een j1:|r hun weitig woonverblijf in dezelfde gemeente hebben en zich niet bevinden •n eon der door de wet voorziene geval len van uitsluiting. Eene bijkomende stem wordt verleend uit hoofde van iedere der volgende ^Oerwaarden I" Ten volle vijf en twintig jaar oud 2>ji',gehuwd of wel weduwaar met wei delijke afstammeling, en aan den Staat ‘minstens 5 frank lasten betalen, uil hoofde der pcrsoneele belasting, voor de woning en gebouwen die men in ge bruik heelt, ten ware men uit hooide van zijn beroep daarvan ontslagen ware. 2’ Ten volle vijf en twintig jaar oud «n eigenaar zijn He zij tan onroerende goederen ter weerde van minstens 2900 frank te be talen volgens den grondslag van het kadastraal inkomen in verhouding met die weerde. Het kadastraal inkomen is bepaald op 48 fr., ’t zij fr. 3 36 grond belasting. Hetzij van eene inschrijving op hel grootboek der openbare schuld of van «en boekje van Belgische rente op de spaarkas van ten minste 100 frank rente. De inschrijvingen en spaarboekjes moeten sedert ten minste twee jaar aan den titularis toebehooren. De eigendommen der vrouw worden den man aangerekend; die der minder jarige kinderen, den vader. Twee bijkomende stemmen worden verleend aan de burgers die ten volle v>jl en twintig jaar oud zijn en zich in een der volgende gevallen bevinden. A. Houder zijn van een diploma van booger onderwijs of van een bekrach- t'gd getuigschrift, vaststellende dat men «enen volledigen leergang van middel baar ondeiwijs van den hoogeren graad heeft bijgewoond, zonder onderscheid tusschen openbare of bijzondeie onder- vvijsgostictien. B. Een openbaar ambt vervullen of veitu'd hebben, eene betrekking be- kletden ot bekleed hebben, een bijzon der beroep uitoefenen ot uitgeoefend hebben, waaraan het blijkbaar vermoe den vei bonden is dat de titularis ten minste de kennis der vakken van het middelbaar onderwijs van den hooge- ren giaad bezit. De wel bepaalt die ambten, betrekkingen en beroepen als ook, desnoods, den tijd dat ze uitge oefend of bekleed moeten geweest zijn. Niemand kan meer dan driemaal stem gerechtigd zijn. [JfUlUV, 40 UUU1 UV/l UI IVUJblll ^UmVIMU, J APFIPT Na straks het vierde eener eeuw beslaan jejlsa VEURNAAR 4

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1