1 f u h h'h' .s a |V SS. Woensdag 2 Mei 51e jaargang. 5 SM. 'schijnt den Woens—ig. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letter i maatschappijen Ondetpasler te Steene, M. Ghy:c!on, wei ken kunnen hernomen worden. Joniaux, zou reeds bewezen hebben dat de ingewanden arsentk zouden bevatten. Oïlieuz Karei, vi.-c ive; kooper te Lom- voor dionkenschap en beleediging, en 26 fr. Hecht erlijke kronijk. Do korrektionnele rechtbank van Veurne heeft verooideeld Zitting van 12 April. Ryckewaert Priesterlijke benoertiingen. Mgr. de Vicaris Capilularis van Brugge Tot onde: pastor te Middelkerke, M. Van 4 ~j In de zitting van den 18 April heeft I heeffbenoemd geschil ontstaan zijnde tusschen den Overbake, hulppriester aldaar; neming, de Staat de werken niet kon doen coadjutor van M. de past .or aldaar. Verscheidenheden. Tijdens de bespreking der b’egroo'.ing de kamer had onze volksvertegenwoor- i diger graaf Visarl de Bocarmé gespro- bil blad v<* krediet i geschreven wordt in de bui tengewone begiooling. hetzij dat wij een afzonderlijk wetsontwerp voor stellen, ik oordeel deel dat in den loop van den tegenwoo.digen zittijd het vraagstuk moet opgelost worden. liet is voor goed vastgesteld dal M, J.-ak Vande Kerchove niet bezweken is aan eenen bloedopdrang naar de hersens zooals de dokters verklaard hebben, die hem verzorgden. Waaraan hij eigenlijk gestorven is, wordt nog niet gezegd; de scheikundi gen zijn nog zoo ver niet gevorderd. De rëgeering van M. Carnot, presi dent der tiansene republ ek, e ndtgt op 3 December aanstaande, daar hij den 3 December 1887 lot het president.1 chap verheven weid. .Natuurlijk lijst de vraag op of M. Car not zich weer zal aanbielen. De gevoe lens zijn zeer verdeeld en de president zelf weel nog met wat hij doen zal. De andere kandida en van welke gesproken wordt zijn MM. Casimir Pé iet. C iuI- lemel-Latour, Charles Dupuy Mëtine, Magnin, de Freycinet, Consta. s, Henri Bruson, Cavaignac, admiraal Geivais en generaal Mercier. Het aanstaande cosgrcs, dat einde October te Versailles zal plaats hebben, zal het zesde zijn sedert de stemming De geheimzinnige zaak Antwerpen- Gent-Leuven. Hel onderzoek dezer ingewikkelde zaak duuii steeds voort en liet schijnt niet dat liet in de eerste dagen zal ten einde loopen. Immers de zaak is duister, er zijn een een groot getal personen in gemengd en men gaat een groot getal jaren ach teruit. Tot hiertoe heelt men het stellig be wijs dat er morphine is gevonden in hel lijk van M madame Joniaux, die den 6 Maan te Antwerpen overleed. Van den anderen kant staat het zoo goed als vast dat mad. Joniaux dan en ook voor dien tijd bij twee apothekers van Biussel en drie van Antwerpen morphine heeft gekre gen. Dal zulks voor haar eigen gebruik was schijnt met aannemelijk. lift is gebleken, zegt men, dat M. Ablay gcenc gedachten van zelfmuoid meei koes'erde, op bel tijd-iip zijner dood Hij zou zelf-, naar Pai ijs geschre ven hebben toen hij zich ie An werpen bevond, dat bij geiusi was nopens zijne siofl lijke aangelegenheden. Uil de l.ca.iumiijk.e or derzoeken ge daan door verscheidene geneesheeren, voor rekening van ievetisierzekeiings- Ondanks de verpletterende bezwaren die legen haar worden ingeriebt, legl Mad. Joniaux nog altijd de grootste ze kerheid aan den dag. Zij antwoordt zonder aarzelen op ai de vragen, welke de onderzoeksrechter haar stelt. Tol nu toe hebben de experten nog geen definitief verslag nedergelegd over de ontleding der overblijfsels van M. Alfred Ablay. Wat Leome Ablay en M. J. Vandeukercbove beitelt, zij heb ben vooi beide eene nieuwe opgraving gevraagd. De ontgravïng werd toege staan en heelt zondag en maandag plaats {fehad. De wetsdoktors hebben al de inwendige organen meegenomen. - 9 56 gg -r 10 08 I "s'® voornemens zijn hunne keus le vestigen op een of anderen aanzienlijken priester, rite op dien post groote diensten zal kunnen bewijzen aan den godsdienst en aan hel land. ’t Zijn de katholieken die het voor naamste vooideel zullen trekken uit dien maatregel, daar op onze 9 provinciera den cr 6 zijn waar zij de meerderheid hebben. De volksstemming zal ook dat niet veranderen. Met de koninklijke prinsen, die van rechtswege lid zijn, zal de Senaat 97 leden tellen, ’t is te zeggen, dat hij tal rijker zal zijn dan de Kamer zelf in de eerste zittijden van ons onafhankelijk beslaan. km over de voltrekking der vlotkom >v». pinuu ^wvuuvu 4(4 44VV - Alfred Ablay, broeder van 1 van Nieupoi M. de minister De Bruyn verklaard, dat een L Staat en den aannemer wegens deze aan I llCUlOlg, -------- hernemen, vooraleer de experten door j de rechtbank aangesteld, de noodige beslat gingen gedaan hadden. Thans' hebben die experten hun verslag inge diend,en welhaast zullen de viltooiing:- wei ken kunnen hernomen worden. Isidoor er; Ryckewaert Gaspard, dag- looners te Adinkerke, de eerste, voor waarlijk, 100 f boet, voor jacht; de doktor zou Le n zelfs gezegd hebben Gij zult IQjaar oud worden. Dat bij niet bezweken is aan maag krampen is reeds lang uitgemaakt. Van den anderen kant hrengl lieton- derzoek aim het I cht dat madame Jo- niaux veel geld nooi ihad. Om er zich te veiscliaff-n kocht zij juweelen op ter mijn, en verpandde die. Die juweelen beeft zij aan de veikoopers teruggege ven. Zij was ook eene speelster en schijnt niet aliijd koirekt in bet spel gehandeld te hebben. Naar het schijnt zou hel parket eene bron ontdekt hebben waar madame Jo niaux kon puiten naar beliefte. Zitting van 13 April. Beauprez Te rekenen met 15 Juli zijn de itali- aanseho zilverstukken van 5Üce:iiim., 1 en 2 fr. niet meer gangbaar m Be'gie. Er zijn neringdoeners die schijnen daar geen acht op te nemen, en men gaat vooit met dit geld uit te geven. Groote moeilijkheden kunnen d a-uit voorispruiit n. want indien al het i'.ali- aansch geld dat de menschen aanlren- gen wederom in omloop g raakt vau nu tol 15 Juli zal de toestand der mindere bmgerij <n dtr werkende klas leeds 's anderdaags zeer gespannen woiden, aar.gezien dit kleingeld mets onderhen verspreid is. van gekende bekwaamheid. i maatschappijen zou gebleken zijn dat M. wee, leeds dat de katholieken Ablay zeer sterk van gestel was. Een De laatste tijdingen zeggen dat de scheikundigen nieuwe beiangrij ;e ouf- dekkingen zouden hfbben geuaa... In de lever van M. Allied Abay heb ben zij eene groote not vecibeid morphine gevonden. Het blij't bewezen, door hel onderzoek te Parijs en te Antwerpen dal Ablay van geenerlei veigiti gebruik miek. Hel scheikundig onderzoek van het lijk van Leonie Ably, zuster van Mad. T •-* n nzx>« rl l »<4 i» st'xivt <1 Uv z"i r» Hnl - -- j der Grondwet van 1875. Het is de voor zitter van den Senaat die dit congres voorzit. De kiezing gebeurt bij de volstrekte njuens UB oespruMug ucr uug.uuuug meerderheid der stemmers. De Senaat van nijverheid en openbare werken in i telt 300 leden en de huidige Kamer 581, dit maakt een totaal van 881 stemmers. gee.’iO ware socialisten in den -•len ware zij langs de provin- Cla'eiadea binnenkwamen. Maar langs die deui binnenkomen zal z,’Ar moeilijk zijn, daar zelfs in die ra- de burgerij in meerderheid zal zijn. Onder een ander opzicht mogen wij J^0 senatoriale zetels’, waarvan de ,llulatissen door de provinciale raden te 'Roemen zijn, ook niet als van geenen beschouwen; ’t is integendeel een (Cer belanglijk element en misschien der beste gevolgen van de herzie- I poor de bijvoeging van dc 26 nieuwe v en is de Senaat met alleen in getal eigrout, maar hij heeft ook zedelijk ^wormen. p11 is inderdaad stellig dat de par- die z( tels enkel zullen toekennen n Feitonen van ware veidnnsien eti De toekomstige Kamers. 'let is moeilijk te zeggen wat de '";ner, vernieuwd door het meervoudig sp’mrechi, zijn zal. Volgens hel advies 'an sommige personen, die in betrek J'1.!’1 met de werklieden, schijnt de ver- ai G< ring opzichten» het evenwicht der l !'r,ijcn niet zeer groot te zullen zijn; voornaamste wijziging zal misschien ?IJ", dat wij in 't Walenland eenige 'kien zullen zien kiezen in de plaats '•ir> docirinaiien. Indien men de nijveraars van Luik en '-"aileroi of de besluuiders van kool- en uit den omtrek van Bergen raad- I'le, gi. zullen zij u zeggen dat, den geest Cl werklieden van deze streken ken- ,e,ide. zij verwachten ze allen voor de f°C'alistsche kandidaten ie zien slem- n‘Cn. Deze zullen niet ontbreken ai de ge- Gcclasseerdcn van den ai beid, die zich eet>en naam maakten door te pcroreeren ln de meetings en bel inrichten van "crksiakingen, zullen dc eersten zijn Gl11 hunne kandidatuur le stellen bij de aa,istaande kiezingen. Dat er eenige zullen gelukken is bij- na '"et te betwijfelen. Plaats voor die ^'buwgekomen, heeren van de linkerzij; 'p.1,a ’i is natuurlijk langs uwen kant, isid uwe rangen, dat zij de bres zullen naken. En wie weet Gij zult misschien l[|d genoeg zij om ze daaibij te helpen. De vooruitzichten die men beeft voor (i Kamer zijn niet toepasselijk op den enaat, cn dat om verschillende reden. 'Ooreerst de cijns van kiesbaarhetd, p verminderd op 1200 fr., blijft eene doende hinderpaal om de kandidaten lJa,‘den van den eigendom, uit die ver- «adering le houden Mpti vindt somtijds socialisten, die G!?enaars zijn, maar men mag zeker ‘Je dat deze altijd socialisten in naam JU1‘en blijven, en nooit de verdeeling er goederen, bij voorbeeld, zullen v°orsie||eB. Dus Citaat, volgens plaatst uimle. Rechterlijke eerhersfellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belyie (ter uitzondering der Vlaanderen} en ‘tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitê, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Mm In ijn in bij BÜNHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwartt: Nomienstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Vertrekuren van <lcu IJzcrcnwcg vuu «len {Buurtspoorweg. fl IBci tot 31 Hlci I 2 j gïï Wegens de kwestie van Brugge-zee haven zegde de minister Hel siaa'sbe i tweede tot de kos en. stuur rekent aan de tegenwooidige i C kamers een ontwerp voor te stellen tol baitzijde, tweemaal 10 fr. boet, inrichting eenei aanleghaven nabij Heyst. i’ Het oogeriblik om een besluit te j boet, voer slagen, nemen is gekomen, en hetzij dat er een «SS» 1 20 0 00 0 48 6 58 830 8 37 1 27 4 01 7 52 1 44 4 18 8 09 1 52 4 26 8 17 2 04 4 38 8 29 210 4 44 8 35 o 10 7 10 8 40 9 12 9 34 Veurne SI ut ie Vcunie Al.ii k l C xyde Oostduynkerkc Nieuport Oostende 6 58 7 04 7 IC 7 24 9 50 9 55 6 48 /In miniefar Ro Rrtivn vPi'klflfird dn( Tnt Antb’Mal p-j-C.- 1U VlUM. W*« w - - - -j Veurne Sla tie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alvei inghem too Iloogstaede-Linde Yper Statie Yper Statie 1 w Loo Alvcringh em - Veurne Statie 9 56 7 43 10 14 8 42 11 14 9 30 12 40 314 6 05 9 36 12 46 3 20 611 9 48 12 58 3 32 6 23 1 06 3 40 6 31 1 25 4 00 6 50 2 25 5 00 7 50 1 33 5 22 2 58 6 46 320 807 1043 4 43 5C6 5 34 5 49 7 16 VEURNE- OOSTENDE 5 15 521 “5 33 T541 E 5 58 fl 00 rtiiiel Ge t l-ichtt-rxelde Coi l« nun ibxmude Veurne Adinkerko ^•uukerke Duinkerke Adiukcrke ’eurr.c “hiDude ••rtcnuirck Jr'clürivdde Gem Bfuud YPER—VEURNE 1 5 3 45 6 22 1 10 3 50 6 27 1 31 4 11 1 39 4 19 6 56 1 56 4 36 7 13 2 10 4 50 7 27 3 07 5 47 8 24 i 9 46 10 36 1 - 3 40 G 30 1 x. w 11 08 - 5 00 7 50 5 50 6 63 631 6 59 7 38 - 9 03 Oostende Statie .E Nieuport Ooslduynkerke 6 22 Coxyde 6 30 Vcui ne Markt E 6 42 Veurne Statie 6 48 VEURNE-YPER. - 4 45 7 26 4 50 7 31 5 11 7 52 10 16 5 19 8 00 10 24 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52 140 725 i;; Uoogstade Linde 5 37 8 19 10 43 11 33 1 57 4 37 727 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 452 7 41 Aiveiiiiftu’6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 j- Nieuwe Hei berg 6 17 8 58 11 22 12 12 2 37 5 17 8 06 6 S 6 38 9 19 11 43 12 33 2 58 5 38 8 27 ®g VeurneVoorstad 6 43 9 24 11 48 12 38 3 02 5 43 832 OOSTEN IIE-VEURNE 5 00 7 42 10 06 12 25 2 58 6 50 6 05 5 50 8 42 11 03 8 59 11 20 9 07 11 28 919 11 40 9 25 11 46 m—MUM I lil n 11 i t•F'r YrT-iHT-i 11 ■■!w»FS»rtiiirw<iw Bl ju mmqtoïWII 6 --9 16 I 47 2 38 5 18 7-28-1141 35’ 5 43 631 8 42 - 1 S5 5 02 7 29 1.53 8 50 - 1 43 5 14 7 43 7 23 9 21 - 2 10 5 39 8 09 6 55 7 50 9 48- 2 38 5 8 35 7 .5 800 9 59 - 2 56 6 15 7 55 8 55 10 52 - 4 07 7 06 8 56 10 54 3 08 941 11 49 3 59 9 53 11 58 4 07 725 10 19 12 26 4 36 754 1047 1255 5 11 8 05 10 57 9 15 12 05 9 25 10 40 1 GM ca S x «5 - H i E’’ J. a x

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1