h I i?W |b.N N' 1». Woensdag 9 Mei 1894. 53" jaargang. gi 5... stede de Kleine Kwinte en de zooge- Pieiei Deplae, oud 58 jaar, herbergier het met bommen, moord en vcr- Priesterlijke benoemingen. M. Bossaer, geestelijke bestuurder in St. Augustin, te Brugge, is derde on derpastoor benoemd te Harelbeke. Verscliilligc tSjdiuscn. Maandag avond, rond G 1/-J me, is een schikkelijk ongeluk voorgevallen op de baan van den bum [spoorweg van tU'tCUen de but 9 IS ’l£l .'«18 niet te zoeken. Ginder in het Vatikaan hebben zij eene helder lichtende baak, die hun den weg wijst welken zij moeten volgen. Reeds hebben velen dien weg ingeslagen en de laak van de vreedzame oplossing der maatschappelijke kwestie ondernomen. In zijne onsterfelijke encykliek, Rerum Novarum, heeft L. li. de Paus de grond slagen gelegd van die leering over de maatscliappe ijke vraagstukken van den dag. L II. de bisschop van Luik, in eenen herderlijken brief, en Z. Em. de aartsbisschop van Mechelen, in eene aanspiaak aan de dekens van zijn bis dom, geven aan de pauselijke leering de ve:eischte uitlegging en verspreiding Dat zijn de zekere leidsmannen die den katboieken den weg wijzen op de baan der maatschappelijke hervorming. Ziedaar de nieuwe politiek, welke de oude moedelooze en slapende politiek moet vervangen. omstaan. I betaling. De rechtbanken kunnen nen steue ne hteine Kwmte en de zooge- De katholieken, daarentegen, hebben veroordeelen tol 2000 lr. boete en noemde Papedreef. j-1- -> «„dnno T><»-iim. i Pietei Deplaeoud 58 jaar, herbergier en koopman in gist in het Nieuw Coxyde, was op weg met gist voor zijne kalan ten van Coxyde; hij ging op den zijkant der baan, langs de riggels, gezellig koutende met eenen voerman die met kar en peerd, denzelfden weg opreed, waarschijnlijk niet denkende aan den trein die op dat oogenblik in aantocht was naar Oostende. leis over de Kleine Kwinte hoort hij schielijk dal de trein594 op zijne hielen is; hij ziel om, en, willende plaats ma ken om het gevaarte te laten voorbij snellen, wordt hij door bet machien ge troffen en een 80'.al meieis ver mtêge- sleept vooraleer de machinst stil hield. De ongelukkige had de hoofd.-ehedel verbrijzeld, een heen gebroken ea an dere wonden bekomen. Do lijkschouwing beeft gister plaats gehad. Bij koninklijk besluit van den 27 April wordt M. E. Van Ilee hei benoemd tol lid der besturende commissie van het gevangenhuis van Veurne. Een koninklijk besluit var. dezelfde dagteekening laat de herstelling toe der kerk van Haringhe. M. Karei Bulcke, landbouwer te Merckem is gemachtigd darink te stQ- ken uit twee perceelen land, aldaar. MM. Theofiel Cool en J. Callier zijn benoemd lol leden van het bestu rend bureel der middelbare staatsscho len van Nieuport, in vervanging van MM. A. Kempynck, ontslaggever, en F. De Rudder, overleden. Uitslag der stieronkcuiing tè Loo Bewaringsprètnie van 400 fr. aan Au gust Dugardein, te Loo. ld. van 200 fr. aan de gebr. Verdonck. te Beveren. 1° premie, 50 fr. aan Benoit Morlion te Beveren. 2C premie, 40 fr. aan Hendrik Roo* ryck, te Hoogstaede, 3' premie, 30 fr. aan Amand Butaye, te Beveren. 4' premie, 20 fr. aan de kinderen Feys, te Hoogstaede. Heden 9 Mei vieren de echtgenoo- len Frederik Dutreeuw Flendryckx, te Dixmude, de 50e vei jaardag van nur. hu welijk. De huwelijksaankondiging van prins Karei van Hohenzollern met prinses Josephina hangt nu in het kaske aan het stadhuis van Biussel. De gemeente Stavele wordt ge machtigd eene leening aan te gaan van 40,000 Ir. g§ In de a'gemeene verslagenheid door de dynamie’aanslagen verwekt, tracht het li! e ab-mus vruchteloos eene uit komst ie v;: den, doch het h^eft den moed met de valsche leerstelsels te vei loochenen welke de ooi zaak zijn dat het socialismus en het anatchismus zijn Bechterlijkc kronijk. Dq korrektionnele rechtbank van Vcurne heeft veroordeeld Zitiing van 19 April. Willaert Engel, visreher te Oostdumketke, 200 fr. boel, voor jacht. Engelbeen Rochus, visschcr te Oostdnin kerke, 3 weken gevang en 300 fr. boet, voor jacht. Dcquidl Karei en Dequidl Jules, werk lieden te Nieucappelle, de eerste 4 maanden en de tweede, vooi waardehjk, 3 maanden gevang, voor diefte met braak. Annet Karei, werkman te Zuren, twee maal 26 Ir. boel, voor diefte. __r. VVybouw David, muziekant te Clercken, den builen in’t getal te doen vermin- j 40 fr. boet, oor slagen. paid, werkman, Py.-son Philip, barstelver lie Politick sluimert voor hel ooger.blik en iedereen is er tamelijk onverschillig aan. Be groote politieke dagbladen vinden ter nauwernood de politieke vraagpun ten welke ben stof tol een hoofdartikel kunnen leveren. De oude politiek is dood, de nieuwe bestaat nog niel. Wel is waar, de anti klerikale partijen J liberalismus, ra- ^iikalismus, socialismus hebben den he viger. haat niet afgelegd dien zij tegen "den katholieken godsdienst voeden, maar hedendaags luistert niemand meer naar bun tot op den draad versleten gezaag over de aanmatigingen der geestelijken en de klerikale dwinge landij. Dc katlrolicken door hunne tegenstre vers niet of zoo weinig mogelijk, bestre den, doen de moeite niel ben te verde digen, er» houden ziel» bezig met te zagen over kwestien welke door het nieuwe kiezerskorps zullen moeten op gelost woiden. Er beBtaaat dus hoegenaamd geen poluickcn strijd. Maar men mag daaruit niet besluiten dat de tijd rustig is en dat men met volle betrouwen de toekomst mag te gemoet zien. Wel neen! De tijden zijn nooit onrus tiger geweest, nooit heerschte er meer verwarring en onzekerheid dan op onze dagen. De dagbladen slaan vol met lijdingen «ver werkstakingen, over socialistsche bttoogingen, over dijnamie'aanslagen. De piopagande met de daad, zoo heeft men eigens dat genoemd, heerleggen of worpen waarvan de ontploffing «teling verspieidt Uit die benaming blijkt het innig ver hand dat er bestaat tusschen deze pro paganda en die welke de oproerige Partijen maken bij middel van pen en woord. De socialistsche voordrachten, mee- tingen, dagbladen en vlugschriften zijn dus de rechtstrecksche voorlopers van die nieuwe soort van piopagande, welke, meer dan alle andere, de aan dacht opwekt. En welke is bel doel van die propa- gaude? Geen andere dan de vernieling aan te preken en door het voorbeeld daartoe aan te zetten de vernieling uit haal en wraakzucht legen de samenle ving. Is liet wonder dat de politiek slaapt, dat de politiek stom is tegenover zulke verschijnselen? deren. Nu, heden is dit nimmer te vreezen en M. de Smet-de Naeyer, minister van financiën, heelt het beslui ge nomen een einde te stellen aan de schreeuwende onreentveerdigheid van bet stelsel Re boer zal 'l al betalen. En inderdaad de grondbelasting drukt loodzwaar op den landbouwer, terwijl de financier van alle belasting vrij blijlt. De landbouwer moet zeven ten honderd betalen van de vermoedelijk geschatte opbrengst der gronden die bij bebouwt en der hofstede die bij bewoont, terwijl de groote nijveraars en zij wier fortuin in geldwaarden, of in realen, obligatien en actiën bestaat, geene roode duit be lasting te betalen hebben. Wij herhalen het, dat is onree' tveer- dig en die onrechtveeidigheid moet dus verdwijnen. De Uien public roept de aandacht op de stiaften, '...e dc personen kunnen op- loupen Wiike zie i |.iiuut:g maken aan op de baan van den b de uvei'red üg cp de wet'.en op de looi.- Veurne naai Coxyde, Dit blad verschijnt den Woenscag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; niet de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote h volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belyie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Oefice de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4-, te Veurne, en in de Poslkanlooren. Vertrckureu van den IJzercnweg van den Buurtspoorweg. 1 Mei tot 31 Mei 1934. 1 betaling. De rechtbanken kunnen hen daarenboven zijn al de gedane betalin- gen in winkelwaar nietig. Men veronderstelle dat een werkman gedurende zes maanden de helft van zijn loon getrokken heeft in meel, koffie, spek, kleergoed, er.z., en de patroon wordt vervolgd en veroordeeld, dan teelt de werkman het recht al wal hem in winkelwaar uitbetaald werd in klin kende munt te eiseben, zonder dat de patioon het recht hobbe vergoeding voor de geleverde waren te vragen. Dit is hem stellig verboden door artikel 8 der wel. Deze strenge wetsbepalingen zijn den kelijk de meester, der overtreders on bekend. Ook mogen wij zeggen dat het gerecht soms wel wat licht met de wet otnspiingi. Immeis zagen wij niet over eenige weken een twintigtal fabrikanten veroordeeld tot... 1 fr boete, voor waaidelijk, voor overtreding dezer wel? Dergeitjke vonnissen zijn stellig niet van aard om de ovei ireders at te schrikken. Openbare lasten. Aan de Wetgevende Kanytrs welke uil de kiezingen van October aanstaan de zullen spruiten zal als taak zijn op gelegd ons belasiingstelsel te wijzigen in der voege dal de eenen niet alles be talen cn deandcien niets. De grondbelasting onder andere moet merkelijk verminderd worden en dit werd meer dan eens door ons katholiek ministerie cikend. Doch tot hiertoe kon aan die noodzakelijke vermindering geen gevolg worden gegeven, omdat zij voor onmiddelijk gevolg zou gehad hebben hel leeds zeer beperkt kiezerskorps op j Zitiing v-in 20 April, Desp^ghel L'O paid, workman, Py-son Philip, bcrstelver kooper, en Dosp gbel Alois, werkman, allen te Clercken, de twee eerste elk 2 da gen gi vang, en fr. 3.04 boel; de derde fr. 3.04 boet, voor boschdelikt. De laatste voorwaardelijk. Veriez August, werkman te Houthem, 3 maanden gevang en 26 fr. boet, voor ge- kwalifieerde diefte, cn eene maand gevang en 26 fr. boel, voer enkele diefte. Lava Alois en Declcrcq Rer.aat, werklie den te Eessen, voorwaardelijk elk 26 fr. boet, voor slagen. Doom Eduard, werkman tc Oostende, voorwaaidelijk 26 fr. boet, voor dragen van verboden wapens. VUTT V EU I i-11 - 4 40 7 22 9 30 9 55 Ct >ydo Nieuport Oostende i 27 4 01 7 52 1 44 4 18 8 09 1 52 4 26 8 17 2 04 4 38 8 29 2 10 4 44 8 35 Brunei Gent Lichterfelde tïuilemaick Dinuude Vtuine Adinl ert<j Duitikrt kv Duinkrrke AdinLeikc Vruri.r Dbnjude 1 53 5 22 2 58 6 46 3 20 8 07 10 43 Veurne Statie E 5 15 Veurne Markt 5 21 Giydo £5 33 Ooslduynkei ke 7 5 41 5 5 58 ^7 00 -r'»< »4- Oostende Statie ,E Nieuport t Oosldu ynkerke ^6 22 Coxyle "5 6 30 Veurne Markt «6 42 Veurne Statie 6 48 VEURNE - OOSTENDE 6 58 7 04 7 1G 7 24 9 5G 7 43 10 14 8 42 11 14 OOSTENDE—VEURNE 5 00 7 42 10 08 12 25 2 58 6 50 S 6 05 5 50 8 42 11 03 8 59 11 J0 9 07 11 28 919 1140 9 25 11 46 5 18 634 53 7 23 6 55 7 50 7 15 8 00 6 - -- 7 28 - 8 42 - 8 56 - 92!- 9 48- tl 59- 7 55 8 55 10 52 - 6 00 648 6 58 Zondag was Isidoor Debruync, te Clercken, geheel den dag achtervolgd geweest door Isidoor Bogacrt, gewapend met een kapmes. In den avond viel Bo;:aert hem aan met zijn kapmes. Debiu'nc kon nog den slag atweeren, maar werd niettemin aan dc hand gewond; verder ontstond een verwoed gevecht waarin beide erge wonden bekwamen. De dader is aangehouden. De plechtige wijding van Mgr Dc Brabandcro als bissehop van Brugge, is vastgesteld op 11 Juni. 6 10 7 19 8 40 O 12 9 34 9 56 10 08 11 08 5 00 7 50 5 50 8 30 6 03 8 37 6 31 6 59 7 38 - 9 03 r> 4 43 5 06 Gurtetnarck 5 34 Lichtervclde 5 49 Gent 7 IG Bruitcl S® e W «r 9 30 1! 40 3 14 05 9 36 12 46 3 20 6 11 9 48 12 58 3 32 6 23 1 06 3 40 6 31 1 25 4 00 6 50 2 25 5 00 7 50 n1— I 1 Miuia nrnrwwiTffir»i.' 9 16 1 47 2 38 1141 3 52 5 43 1 25 5 02 7 29 1 43 5 14 7 43 «10 5 39 8 09 2 38 6 <5 8 35 2 56 6 15 4 07 7 CO 8 56 1( 54 5 08 9 41 11 49 3 59 9 55 11 58 4 07 725 10 19 1226 4 36 754 1047 1255 5 11 8 05 10 57 915 12 05 9 25 10 40 1 20 VEURNE-YFER 4 45 7 26 4 50 7 31 511 7 52 40 16 5 19 8 00 10 24 5 36 8 17 40 44 5 50 8 31 40 55 6 47 9 28 14 52 YPER-VEURNE 1 5 345 622 a 4 10 3 50 6 27 5 1 31 41t G 48 n 1 39 4 49 6 56 1 56 4 36 7 13 2 10 4 50 7 27 3 07 5 47 8 2 4 3 oe 9 46 10 36 1 3 40 6 30 Hoogsfade Linde 5 37 8 »9 1043 11 33 1 57 4 37 7 27 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 4 52 7 41 s 6 09 850 11 14 12 04 2 29 5 09 758 Nieuwe Heiberg G 17 8 58 11 22 12 12 2 37 5 17 8 06 &S -7' 3 6 38 9 19 11 43 12 33 2 58 5 38 8 27 *4 VeurneVooislad 6 43 9 24 11 48 12 38 3 02 5 43 8 32 ‘•if* Veurne Statie Vt uine Faubourg Ni* uwe Herberg Alveringhem Loo Hoogstaede-Linde Yper Statie Yper Statie Loo Alvei inglit ni Veurne Statie

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1