I u iV 20. Woensdag i 1« Mei 5894. 51 bil blad verschijnt den Woonscag. onmiddclijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, s Ir. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimon oer renel. Da croste letter Z. I 'i coo 0 48 er>8 Bezoek van Z. M. den Koning, De heeren Baron Buzetle en de Kerc- hove d’Exaerde, gouverneurs der beide Vlaanderen en de heeren Otto de Men leek en de Kerchove d’Ousselghem, f Algeiuvene Iziindboiiw- prijskamp voor Oost en West-Vlaandcren te Brugge, den 14 Juli 1894 en volgende dagen. Onder de hooge bescherming van 11. Brins Alb'echl van Belgie. danige maatregelen waarmede Neder- de vlucht genomen. In de buurt land den omloop der Belgkche centen j hij woont, geweerd heeft Nieuwe dynamietaanslag te Parijs. Vrijdag avond, ten li ute 35, weer klonk een schrikkelijk gerucht in het center van Parijs Aanstonds was alle man te been, om op inlichtingen uit de gaan er was vooi zeker een nieuwe dynamietaanslag ot eene ramp in een fabriek gebeurd. Het was een dynamietaanslag, ge pleegd op de avenue Kiener. Zekere August Gibol, een kamerdienaar, thans zonder plaats, kwam uit eene heiberg der avenue, toen hij aan hel buis n. 42 een soort van ronde buis van ongeveer 30 centimeters hoogte zag liggen, langs den linkerkant der koeispooit. Hij ging inslinktmalig uit den weg, doch pas had hij eenige stappen gedaan, of eene ge weldige ontploffing had plaats, en hij voelde zich vooruitgeworpen. Volgens Gibot verklaart, was er op dat oogenblik op de avenue niemand dan bij en drie kerels die dionken schenen, en die zich op den andeien kant van het gaanpad bevonden. Het huis, waartegen de aanslag ge pleegd is, hoort toe aan zekeren M. Raburdin; het is bewoond doorM. Mas sing en zijn zoon, die te Puttelange een fabriek van peluebe bezit, en te Parijs, in de Beranger.straat, een xsinkel. Vrij dag avond waren enkel de twee boven meiden en eene keukenmeid in het huis der avenue Kleber. De keukenmeid, mej Amouroux, was gelast open te doen, eiken keei wanneer er ’s nachts gebeld werd Zij war vrij dag ^vond re ds e bed, toen de on pof- had. Door den schok werd dal geld 1 zij uil haar bed gewoiden. het bezoek dal Hij zal brengen aan den prijskamp den 16 Juli. De heer Minister van Landbouw, Nijverheid en Openbare werken heeft zijn bezoek beloofd voor den 14 Juli, dag der Opening van den prijskamp en der werkingen van den jury. i s - Politiek. Er vall weinig uieuws voor in de politiek. Uitgenomen te Luik, de hoofd- stad van het Walenland met een nest anarchisten, die met dynamiet werken l'instar de Paris, heerscht overal rust en kalmie. Dat is een gunstig voortecken bij de aanstaande kiezingen. Nogtans mogen de katholieken niet op hune lauweren rusten. Er blijft veel te doen, om het volk ie leeien goed gebruik maken van het kiesrecht, dai de grondwet hel toe kent. Hel bij de politieke vereenigingen inlijven, het verhcblen door de goede pers, tegen de demagogen, die zullen pogen zijne stemmen meesier te worden, ziedaar een dringend werk, dat niel in «en dag kan gedaan worden en dal niet kan gelukken, tenzij al de katho lieken er met lever en toewijding aan helpen. Laat ons hopen dat in geheel hel ■land, op den builen gelijk in de steden, onze vrienden zich edelmoedig van dien plicht zullen kwijlen. Zooals dezer da gen onze sympathieke eerste minister M. de Burlct zegde, aan 't bankei dat hem te Nijvel werd aangeboden, werk en strijd dat moei ons aller leus blij ven. n Dal die oproep gehoord, dit orde woord gevogd worde en wij zullen de g'ooie nationale raadpleging van octo- bci aanstaande, do katolieken aan bet bewind zien houden en bevestigen. Bij koninklijk besluit van 30 April M W De Roo, burgemeester te Nit.u- pott, lid beroemd van bet b^chermings- comi et der werkmanswoningen van liet arrondissement Veurne, in vervan ging van M De Huddere. overleden. De tuchikóiner dei notarissen var) bei arrondissement Veurne, voor het volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Be Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. «- Zij liep nrai beneden, en opende de deur voor de policieagenten, die op het gerucht der losbi anding toegesneld wa len. De ontp'offing had enkel stoffelijke schade veroorzaakt, De linkervleugel der koetspoort was volkomen verbrij zeld; de stcenpaal langs den linkerkant der poort lag eenige meters verder ean s’ukken, eindelijk de ruiten van hel por taal waren verbrijzeld. De bestuurder van het laboratorium kwam een halt uur nadien ter plaatse en volgens zijn onderzoek, zou de bom ge laden geweest zijn, niet met dynamiet maar met cbloraaipoeiet. De policic heeft aanstonds een groen- selvetkooper, met name Beausoleil, aan gehouden, die in eene het berg stond te prteken, en die zeer te vreden scheen over dun aanslag, Beausoleil was in die herberg gekomen met een gezel, en bad drie glazen besteld, zoodal men denkt dat zij nog een deide verwachtten. Deze was niet gekomen, en de gezel van Beau- Rechterlijke kronijk. De korreklionnele rech'bank van Veurne heeti veroordeeld Zitting van den 2G April. Vanslembiouck Hippoliet, borstrlkoopman te Woumrn. 3 dagen gevang en fr. 4.50 boel, voor bosch- delikl. Deneve Arthur, metser Ie Nieuport, voor- waardelijk, 10 fr. boei, voor dronken.-chap, 8 dagen gevang, voor smaad, en 8 dagen voor slagen. Ghys Julius, v'sscher te Adinkerke, i fr. bo i, voor vaartdehkt D puydt August, Vriidanime Isidoor n I) ■h ‘<gher Hendrik, landbouwers leWaloii, elk 1 fr. boet, de twee laatste vroi waarde lijk, voor hnnne di n n op bezaaid land te hebben talen loopen. Zitting var. 27 April. Vanhove Guslaaf, h ibergier te Coxyde, voorwaaidelijk, 10 dan als een auar- fr. boel, voor eerroof. R isseeuw Leo en Rosseeuw Hendrik, r e klieden te D.xmiide, de eerste 5 fr. eti de tweede 10 fr. boet, voor dronk< n-.chap: de eerste 30 fr. boet en de iweede 16 en de eerste 10 Ir. boet, voor scheld -voorden. Dtclerck Theofi I, zon It beroep, to Mid- delkeike, 3 dagen gevang, voor diefie. Couzyn David, werkman te Veurne, 50 fr. boet, voor slagen. Weerebrouck Lodewijk, koewachter, Wcerebrouck Victor en Daems Engel, vis- sellers, all- n te Oostduinkerke, elk 26 fr. boe', loor smaad-, voorwaardtlijk voor de I d'Til I Ij gein Karei, dagloonT te Coxyde, 100 j fr. boet, voor jachimisdiijf. onder het volk heeft voor gevolg dat het overvloedig in de banden van den nijve- raar komt en deze wordt aldus de ware bankier van het kopergeld. En zoo komt het dat sommige nijve- raars voortduiend voor mindere of grooiere sommen in hunne kas hebben, sommen die slechts vooreen derde we zenlijke waarde hebben. Vroeger waren ot:ze Noorderburen, de Nederlanders, ouder de Belgische centen als’twaïe begiaven; er waren er wel voor vier millioen, zoodanig dat men genoodzaakt was er nieuwe in ons land te slaan. Nedeiland nam toen maat regelen tegen den omloop van de Bel gische pasmunt en heden zijn er daar geene Belgische centen meer. De Regeering bekreunt zich overi gens steeds over dezen toestand; doch tol nu toe zijn bare pogingen met geen goeden uitslag bekroond geworden. Zij zal dus wel verplicht zijn, om den omloop van het kopeigeld tegen te gaan, haie toevlucht te riemen tot dus- I so'eil had aanstonds na de ontploffing j__>--1 1 - 1 1 1 i waar is Beausoleil meer gekend als een dronkaai d, ehi i. Men denkt dat de dader van den aan slag zich van huis vergist heeft. In de Avenue Kleber, 59, woont bij Quesnay de Beaurepaire, vioeger procureur-ge- t neraal. thans kamervoorzitter bij hel hof van kassatie, in nummer 43 woont een ander magistiaot, M Seligman. Kopergeld. In de Kamer van volksvertegenwoor digers hebben zich eenige leden bezig gHioudeu met hel kopergeld waarmede Belgie in de laatste jaren oveis'.roomd is geworden. liet blijkt uit de bespreking, die daar door ontstond, dat er in ons land voor meer dan 4 millioen Fransche koper munt in omloop is. Die munt echter ver tegenwoordigt geene wezenlijke waarde; dus moeten wij het Fransche koper be schouwen als eene slechte belemme rende munt. Met die Fransehe kopermunt is het eenig>zins gelegen zooals met de assig naten ’t is eene waarde waaraan niets beantwoordt. Zelfs de bank van Frankrijk zou iedere groote betaling in Fransch koper weigeren. De assignaten hebben ons vroeger den gedwongen koers aan gebracht; voor den geringen man is dal nu ook tiet geval met hel Fransch ko per. Ongetwijfeld is koper voor hen die het maar als pasmunt kennen, weinig belemmerend. Maar voor den weikman, den kleinhandelaar en den nijveraar heelt het wel bepaald een gedwongen koets. Immers hoe zouden zij de eenige munt weigeren die de koopers bezitten? j ling plaats Het in omloop brengen van <TO,d 1 Voorzitters van het Uitvoerend Comiteit, zijn Donderdag voormiddag ontvangen geworden in het Paleis te Brussel, door Zijne Majesteit den Koning. Zijne Majesteit heelt de afgevaardig den met de meeste welwillendheid ont vangen. heeft levendig belang gesteld in al bijzonderheden van deze land- »CI bouwplechiigheid en heeft beloofd met M van Zuy'eu van Nyevelt. de Koninklijke Familie, op Maandag 16 M. U. Gombauh, oud Vertrekuren van <lcn Mzcrcnivcg <fe van den Buurtspoorweg. I Mei tot 31 HSci 8 894. Verscliillige tijdingen. Bij koninklijk besluit van den 8 Mei zijn benoemd M. baron R. van Zuylen van Nyevelt, substituut van den prokureur des ko nings bij de rechtbank van eersten aan leg te Veurne, in dezelfde hoedanigheid bij de rechtbank van eersten aanleg te Biugge, in vervanging van M. Veys, overleden. M. V. Schramme, advokaat te Oosten de, tol substituut van den procureur de» kunings te Veurne, in vervanging var. dö Roninklijke Familie, op Maandag 16 1 M. U. Gombauh, oud substituut te I Juli den Algemeenen Prijskamp der bei- Veurne, thans te Kortrijk, in dezelfde de Vlaanderen te komen een bezoek hoedanigheid te Brussel. biengen en tegenwoordig te zijn in do j plechtige uitieiking der belooningen. is Dezelfde atgévaai digden zijn insge lijks ontvangen gewoiden door Z K 11. Mgr dan Graaf van Vlaanderen en Z. K. H. Mii' Pi ms Albrecht van Belgie, die beloofd hi bben Zijne Maj' S, toil den Koning ie ve.gwellen tijdas i V1 I JfOB V I 1 I'I'l I C I'I) 1 1 >1 ló I) AAl.k Atin) aII.VI XVAV. 4 in IT ZlVX 1 z>. A Prarw. I 1 1 A. 9 56 4 40 7 22 1 20 do eerste 30 fr. boot 6 10 7 19 8 40 9 12 9 54 9 50 10 08 1108 7 50 8 30 8 37 “5 33 :i £5 58 *7 00 1 27 4 01 7 52 1 44 4 18 8 09 1 52 4 20 8 17 2 1)4 4 38 8 29 210 4 44 8 35 9 50 9 55 Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem too Iloogstiiede-Linde Yper Statie Yper Statie I' - Loo Alveringh?m Veurne Statie 6 48 e Truiiel Gent Lichtervclde Gortemaick l)iimude Vcuinv Adinkerke Ihiinkerke I)uink«*rke Adinkerke Veume iHiumde Oostende Statie ,E Nieuport Ooitduynkerke g6 22 Coxyle s G 30 Veurne Markt 6 42 Veurne Statie 6 48 C 58 7 04 7 10 7 24 7 43 10 14 8 42 11 14 YPER-VEURNE 1 5 3 45 0Ï2 c 1 10 3 50 6 27 a 1 31 4 11 1 39 4 19 656 1 56 4 36 7 13 2 10 4 50 7 27 3 07 5 47 8 24 1 33 522 2 58 6 46 3 20 8 07 10 43 Veurne Statie >5 515 Veurne «Markt 5 31 Coxyde Oostduynkerke "3 5 41 Nieuport Oostende VEURNAAK i gT 5ÏÏ S i e bs 1 J, -4 5 of od~- g g <N ts g 3 -S «o S I - 0 M E 3 Pi M Li ÏÖCTg O o b» 8 10 lo Ji g4" sS - aj -- ffl OOSTENDE—VEURNE 5 00 7 42 10 06 12 25 2 58 6 50 i 6 05 5 50 8 42 11 03 8 59 11 20 9 07 11 28 919 1140 9 25 11 46 9 46 10 36 1 3 40 6 30 443 51'6 Guitimarck 5 54 Lichtervclde 5 49 Gent 7 IA Brussel VEURNE-j OOSTENDE 9 30 12 40 3 14 6 05 9 36 12 46 3 20 6 11 9 48 12 58 3 32 6 23 1 06 3 40 6 31 1 25 4 00 6 50 2 25 5 00 7 50 5 18 634 6 53 7 23 6 55 7 50 7 05 8 00 7 55 8 55 10 52 8 56 IC 54 3 08 941 11 49 3 59 9 53 11 58 4 07 7 25 10 19 12 26 4 30 754 1047 1255 5 11 8 05 10 57 915 12 05 925 1040 I - - R—- 9 16 1 47 238 7 28 - 1141 352 543 8 42 - 1 25 5 02 7 29 8 56- 1 43 5 14 7 43 9 21 - 2 10 5 39 8 09 9 48 - 2 38 6 05 8 35 959- 2 56 6 15 4 07 7 06 5 00 5 50 6 03 631 6 59 7 38 - 9 03 VEURNE-YTER. 4 45 7 26 4 50 7 31 5 11 7 52 10 16 5 19 800 10 24 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52 «O I»v V.vat.w V «*U 4 V OU 4 O ‘*V OU 73 Hoogslade Linde 5 37 8 19 10 43 11 33 1 57 4 37 7 27 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 4 52 7 41 6 09 850 11 14 12 04 2 29 5 09 758 5» Nieuwe Heiberg 6 17 8 58 11 22 12 11 2 37 5 17 8 06 S s Veurne Statie 6 38 919 11 43 12 33 2 58 5 38 8 27 ^3 VeurneVoo.slad 6 43 9 24 11 48 12 38 3 Oï 5 43 8 32

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1