I 1 23 Mei 1894. jaargang. Woensdag KKKZJCnSLIJgTEff. 1123 986 rechten. beweginge maar wat verder uiisirrkken. den zittijd za' opmaken. le sluiten voor dal del al. De godsdienstkwestie in Frankrijk. Een zeker getal leden van de uiterste het aanleeren hunner ki ijgsoefenin- vereischt wordt. Banket. 191 256 197 265 De katholieken moeten het tot stand i weiktnans- ven en gingen, gilden, landbouwsyadi- Volgens de verklaring zijner'kalina- zi-^d'* eene" eerste vo%oëning“aan“dë landbouwers zal gegeven worden. Wij j moeten wei ken op de kiezers en de ge- over den toestand der aan gesloten klingen en veieeniginghen M. ter van Dtr.ani, heette de leden van den Bond welkom. De vi>'gaderirg stemde een adres aan Te zatnen Eenstemmige 1 weestemmtge driestemmige wesch uit, dat de wetgevet.de Kamers zoude stemmen 1" Dat de vrijwilligers van bet jaar lijkse!) contingent zouden afgerekend worden. 2° Dal aan de vrijwilligers eene vol doende jaarwedde zou betaald worden co na liet eindigen van bunnen dienst tijd, de vooikeur zouden bekomen voor >n hunne rechten, volkomen nul en niet waardig is. Wat zal koning Alexander nn aan- vimgen K'ezerslijsten ter inzage °P het Stadhuis en sarraat der stad, van den 12 Mei tol 8 Augusti daaropvolgende. De aanvragen tot het inschrijven of uitschrabben van eenen kiezer of hel 'ermeerderen van ’t getal zijner stem men, moeten worden gedaan van 12 Mei •oi8Juniinb grepen. Zij moet schrijfte- on|ossinc hjfc gericht woiden lot het gemeente- I bi-sium, en afzonderlijk voor eiken kiezer. Al de icchttiebbende stemmers heb- hen dus belang eens de lijst te gaan ha zien. POIiITIKK. In hot Vatikaan. Z II. Leo XIII heeft vrijdag morgend geheim konsistoric gehouden, en is overgegaan tot de benoemingen die reeds Vroeger werden aangekondigd. Bij den aanvaiig van het konsistoric, hield Leo XIII eene korte toespraak Waarin hij de kiezing van den nieuwen Putriark, Mgr Behnam- Bcniii heeft be vestigd. Op het einde van het konsistoric hoeft 'h-‘ II. Vader de Oosterlingen die te Home aanwezig waren, ontvangen en op hun aamlringen het pallium verleend aan ^gi’. Behnam-Benni. Be II. Vader zag er uitnemend goed hiUjn was zeer opgewekt. I geniet de H. Vader tegenwoordig ee»e blakende gezondheid. be terugkeer der ouders van Koning Alexander van i Eenstemmige Tweestemmige briestemmige Te zatnen 986 1689 Volgens art. 73 der wet. liggen de van liet publiek hel Policie-Dommis- Dit blad verschijnt den Woenscag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote 'etter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Be Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Püblicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYGKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. 1846 II. Senaat. 539 met 539 stemm. 382 761 mensebheid noemt. Hij verzoekt de dag- r t p JJUIU1U nuiu&u, MO UllOUluinvu - j - 55- schalt, doch wij moeten ook zoig. n J maken van een plaats gegrepen tweege voordezedelijke en godsdienstige Jbe-I belangen van den weikman Er is op dat punt een programma noodig. De katho lieken moe'en nauw veieenigd blijven om aan de maatschappelijke kwesties de te geven, m overeenkomst met de nieuwe noodwendigheden. Wij moeten de wmkinar.skbvs m in bun streven naar hooger helpen, mei hen te verlichten. De politieke eenheid is noo dig, en het beroep op die eenheid zal uitgaan van Dinant. (Langdurige toe juichingei der we kmanskiingen, onder het voor- I zitierschap van M. Woeste. In zijne openingsrede hetinnerde M. Woeste hel jube feest van den Bond, verleden jaar te Mechelen gevierd. Men zegt, ging hij voort, da. de tijd der demokratie aanslaande is. Wij betwisten dit niet, indien men er zich bij bepaalt eene wetgeving te eiseben, in verhou ding met de nieuwe noodwendigheden; indien meo echter daardoor verstaat de overheersching van eene klas over al de anderen, dat kan niet zijn. De toestand der werklieden moet ver beterd worden, de misbruiken 26° vergadering van den Bond der katholieke kringen, gehouden te Dinant den Zaterdag 19 en Zondag 20 Mei 1894. Zaterdag na middag werd te Dinant de zes en twintigste zittijd geopend van den Bond der katholieke kringen en Be houdsgezinde Vereenigingen van Belgie. De verga lering had plaats in het lokaal i kozenen om eene meerderheid in de Servië Kamers te bekomen voor de beschermde I i herstelling der ouders van den koning nederleggen en zal te kennen geven in hunne rechten, volkomen nul en niet- welk,e m^tregels er zullen genomen worden ten voordeele onzer landelijke bevolking. Hij raadt aan van verzoek schriften naar de Kamer te sturen. M. Montpellier zegt dal er besloten is dat ontwerp aan te nemen, zooals het zal voorgesteld worden. In Angusli zal er een landbouwcongres plaats hebben, -vu g' i.n n.-ucn v.iu uu uitvioib dat hel programma voor den aanstaan- hnkerzijde van de Fransche-Kamer, zijn, f aandringen van den heer Camiel Pel- j t„, JjUUlullc ,CC3l vc„ bdan, hij hoogdringendheid bijeerrge- burgerlijke verpersoonlijking, komen en hebben beslist da* hel noodig Was door eene aanslaande ondervraging, politiek van het kabinet. I>e i i rpdikale lnikerzi'de nooten. Wanneer hst uur der heildronken ge komen is, stelt M. Woeste de gezond heid voor van den Paus en van den koning. Eer.e legende, zegt hij, toont ons Leo XIII aan als moeiendeWezen Lumen in cielo', en inderdaad door al zijne da den, zijne wereldbrieven en encyclieken die de ganse! e wereld om hunne hooge wijsheid met verwondering hebben ge slagen is dal wel de naam die behoort aan Paus Leo XIII. Daarop volgen heildronken van M. Le Bou'enpé, van Dinant, aan de rechter zijde en in het bijzonder aan M. Beer- naeit, die gedurende tien jaren onze partij volkslievend gemaakt heeft; aan M. Woeste wiens werken wij kennen en aan wien wij zooveel erkentenis ver schuldigd zijn. Hij wenscht bijzonderlijk dat de eenheid onder do katholieken zoude blijven beslaan, om door die een heid nieuwe zegepralen te beko nen. Na nog eenige andere heildronken van de Dorlodot, dat M Gousol en M. Ledoux, neemt M. Woeste andeimaal het wooid om aan alle katholieken aan te raden van eensgezind en vereenigd tc blijven onder hel vaandel der katholieke pan ij, en hand in hand te werken voor hei bekomen der zegepraal. zZomSn sruste. Dit is een vraagstuk op hetwelk allen, die bezig zijn met den werkman op te betueo eensgezind zijn Het is noodzakelijk van aan den werk- man de zondagruste en de volle zondag» m ie te verzekeren. Sedert eenen tijd van hier, wordt er veel gedaan en ge wrocht ten voordeele der zoudagrusie. leis dat verwonderinge zal opwekken, 'i is dat die beweginge meest veld w.nt in de giooie steden en nijverige streken van ’t land. Niet dat de menschen altijd ioi die beweginge gedreven zijn door I o igere inzichten, deze des goddiensis, en deze van Gods geboden, neen, maar niettemin loejen zij de wet m der ge zondheid deer, zeggen zij dat hei eeno maatschappelijke noodweud g >.eid is ge woiden, verklaren zij wijo ende verre dat de wet der vooriö'enging den stil-v stand vereischt. eenen op zeven dagen. Maar, zij mogen zeggen wat zij wil len, onrechts feeks bekennen zij de wijsheid van Gods’s gebod. Den 7*“ da* zult gij rus’en, en zult hen toewijden aan den Heere, uwen God Doorloopt de dagbladen, en gij zult Brussel, Luik, Gent enz zien dee'. ne men in die algemeene beweginge. Fa brieken, Winkels Magazijnen, ja, zelfs tot Apoihekertjen sluiten langzamerhand den zondag. APe i vragen rust, allen vereischen ten minste eer,en huiven dag om de wet der gezondheidsleer te on derhouden, ja, om den werkman den tijd te geven van ook eens op zijne ziele I te peizen. Oh! mochte die a!gemeene beweginge maar wat verder uitstre kken. in onze geliefde stad. Jammer is het van I taf bpkofo. van plaatsen door don I lp„ ra“‘?n 'le8,al^"‘ 1,31 er 1" ^“"'5 Staal aansrednid. soo wel bewaard en zoo wol belaamd I 3" De diensttijd zoo veel mogelijk te verminderen en de soldaten geenen dag langer or.der dienst te houden dan hei voor gsu M Delvaux, volksvertegenwoordiger, Ziehier hel getal nieuwe kiezeers der sta-l Veurne, volgens de lijsten voor- ioopig gesloten de i 8 Mei 1894, en het Mutual siemmen dal zij zullen kunnen uitbrengen - Kamer van Volksvertegen- wordigers. 663 met 663 stemm. 394 789 I ure. Er ïijn niet min dan 200 tüfeige- voor zijne kristene gevoelens, nog ge wrocht wordt, jammer is hel dat nog magazijnen en winkels te vinden zijn, die den zondag nog meer dan op andere dagen, hunne vensters versieren om be tere zaken ie doen, I Gij jonge en opkom mde naringdoe- Het banket neemt aanvang om 1 1/2 ners geeft een spoorslag, en uwe zake r. nnn voofuilganiiSteekt de hooiden te M. Lamotie leest een verslag over de I te ver benen aan de beroepsvel eenigingen. De vergadering drukt den wensch uil dfhnt te openèn over de godsdienst- dat bet wetsomwerp betreffende die - kwestie nog in dezen zittijd zou bespro- ucersic linkerzijde IppR aan de ken wonlen. Zij trekt de aandacht der patYonngien men? Men he tl ons beloofd van den ijjkheid landbouw te beschermen en niet veidei dan verleden jaar Het is niet genoeg van beslissingen te nemen, men moet ze uitvoeien. Wij moeten weten waaraan ons houden voor de kiezing. M de Montpellier zegt dal er in dezen landbouwers zal gegeven worden. Wij Nj eene bespreking over de politieke inrichting te Dinant, werd de zitting ten 6 ure ’s avonds geheven. 2' Zitdag. De vergadering van zondag heeft plaats in de feestzaal van het collegie van Dinant, M A N colas bestuurder wensent den welkom aan de leden van den Bond. Aan M. Woeste, wiens glorie rijk verleden de erkentenis van alle katholieken weerdig is en aan baron d Huart, het hoofd der katholieke partij in het arrondissement. M. Doucet, volksvertegenwoordiger van Namen bespreekt de kwestie van het tweegevecht. Hij verhoopt dat deKamers hel wetsontwerp van senator baron de Coninck van Merckem zullen aanveer den en is er nog strengere straft in in voorzien. M Baron van der Straeten-Wailet, komt heilig op tegen het tweegevecht, dat hij eene afschuwelijke p'aag der alge blad-chrijvers nooit geene melding vecht, en keurt de woorden af van den minister van oorlog die in volle Kamers gezeid heef dat het tweegevecht een noodzakelijk kwaad was. De vergadering drukt den wensch uil dat de Kamers welhaast eene wel zullen stemmen die bet tweegevecht verbiedt Na de hcerm Cousot van Dinant en Bnbosia van Namen, over deze kwestie -geboord te hebben, neemt de vergad'- M de udvokaat Le Bou'engé, voorzit- nng de volgende beraadslaging. den Paus. E werd vervolgens verslag enten, en andere sooi (gelijke instetl n- uitgebrach’ over den toestand der aan- gen> in eene wettige maat de belangen 1 verzekerende en verdedigende van de- Vermeir van Beauraing, vroeg verscheidene klassen der maatschappij. beslist is ov' r de landbouw- /jj trekt de aandacht der patYomigien kwc'tie Z len de bcschcrmrechten ko- t werkmansbonden op de aoodzakc- I van hel gebruik van steike wij zijn dianken tegen te werken. Krijgswet. M. de Montpellier neemt de eerste het woord. Men moet z<’gt bij, en daarin komen de katholieken oveteen, de krijgslasten vei minderen Verscheidene ontwei pen slaan tegenover elkander deveiplicb- tende en algemeene krijgsdienst, de ge wapende natie, de loting cn het vrijwil ligersieger Het land moet zijne helling b< ginnnen naar het ontwerp der toe komst, dal do vrijheid van iedereen eerbiedigt het vrijwilligersleger. Daar dit niet in eens kan bekomen woiden, duikt de vergadering den de- wat er - C....^ -.V. - ril s<•;-iaIiS- uv.-v.—-A *'Che groep gevraagd zich bij haar aan spreekt over d°n rol van den Staat in ft sluiten voor da! del at. den openbaren bijstand. M Werkmansbonden en landbouw- syndicaten. be K<'U(ioiieKen niuoicu ue b’engen bevoordeeiigen van rH----- l ven Cm nifc. HU 11 MV m >a UM uvu vv n J >im <-

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1