I IV Woerisdng 1894. Bil blad verschijnt den Woensdag. onmiddelijk Die spoorweg die daar gelegd wordt senaat 30 jaren. Moeten ingeschreven worden op de kiezerslijsten waarvan de opmaking thans geschiedt en die zullen dienen l het spaar- kunnen niet meêgerekend De kiezers die eene tweede stem be komen hebben als huisvader, kunnen er eene derde bijvoegen, indien zij ter zellder tijde eigenaar zijn van een on roerend goed of van eene renteinsebrij-' ving. Vaders des huisgezins. Hebben reent aan ééue bijkomende stem I De huisvaders die te gelijker tijd deze lugcschiuven worden. Meervoudig stemrecht. De kiezers die recht hebben tol meer dan eene stem benooren lot drie klas- ,-ea de huisvaders, de eigenaars, en de geleerden. Ëekwaamheidskiezerg. Hebben recht aan twee bijkomende stemmen Al de personen die een ambt beklea- den of bekleed hebben in art. 19 der kieswet voorzien. De bijzonderste zijn Die een diploma of een bekrachtigd getuigschrift bezit ten waarbij vastgesield wordt dat zij eenen volledigen leergang van middel baar onderwijs van den boogeren graad hebben gevolgd, zonder onderscheid lusscnen de openbare of bijzondere on derwijsgestichten; de docteurs, de ad- vokaten, de notarissen, de officiers van het leger, de priesters, en al degene die een diploma der lloogscbool bekomen hebben. lijk welke manier te bevoordeeligen. Maar bat ons wedeikeeren tot onzent builen n.et genoeg POLITIEK. Onze zuiderburen hebben wederom doende geweest. Die hanschmans zijn oprecht droeve kinders, zij bandelen met hun ministerie gelijk de jongens met hun speelgoed. Als hei eenige maanden meegegaan beeft, krak! zonder reden, enkelijk om bel niet meer aanstaat, *1 moet weg en buiten. Het ministerie Casimir Périer dat men meende rotsvast te staan, is de verledene "eek gevallen. En dal voor eene prulle van niemendalle. Omdat bet staatsbe stuur niet wilde borge spreken dal de spoorwegbedienden der maatschappijen gingen mogen deel nemen aan een Con gres dat te Parijs zal gehouden worden. Verschillige invloedhebbende kamer beken hebben bij Sadi Carnot geroepen geweest om voor eenige maanden een hieuw ministerie aan eer. te faaselen. 't En zal maar moeilijk gelukken denkt men, daar eenige van de bijzon- derate reeds deze zending geweigerd hebben. Eencn ijzerweg in den Congo. Sedert eenige dagen houden de ga zetten zich nog al veel bezig met het leggen van den ijzerweg in den Congo. De geldmiddelen zijn uilgeput, en er is een nieuw krediet noodig van 10 mil- lioea franken, om de werken te kunnen Voortzetter!. En wie zal die 10 millioen beulen? De Belgische Staal, ’t is te zeggen, ik en gij en alleman. ’l Is wonder, als er spraak is Var! ijzeren wegen, of ware het ook in Congoland of van forten aan de Maas, van Biugge- en Brussel- Zeeuaven, daar vindt men millioenen bij de masse, en als er kwestie is van landbouw, en van hulpgeld of hulpm.ddelen voor de landbouwers, geen gehoor in Israël. De landbouwers en zijn niei afgunstig van de andere menschen, noch en be- geeien zij uiet dat er geene nuttige wer- ken uitgevoeid worden, maar toch zij zouden willen hun deel bekomen in de koeke; en als het staatsbesluUr niet kau bekomen dat er bescbermrechten op de' vreemde granen gestemd Worden, zij vragen dat er bij geheel dien steenhoop i millioenen waarvan bier Looger kwestie I is, er nog een heel kleintje zou gevondett wo.den, om de landbouwers op ’t is go- men gemeenlijk noemt boekje, 1 worden. zerslijsten hunner gemeente te gaan nazien, en zonder verderen uitstel te onderzoeken of alle vrienden en kennis sen op de lijsten zijn ingeschreven met het getal stemmen waartoe zij recht hebben. in geval er reclamation te doen zijn voor het bekomen van insehi ijving of uiischrabbing van kiezers, steil het be stuur van den katholieken Bond zich geheel en al ten dienste om alle noodt- ge inlichtingen diesaangaande legeven. Alle reclamation moeten ingediend worden met de vereischte bewijsstuk ken ten allerlaalsten den 8 Juni aan slaande. Er valt dus geen tijd te verlie zen om de noodige stukken voor deze date in gereedheid te hebben. Tot meerder gemak laten wij hier ee nige uitleggingen volgen over de voor- i waaiden welke vereischt zijn om het kiesrecht te bezitten. Om kiezer te zijn voor de wetgevende kamers .zijn er diie algemeene voor waarden vereischt de nationaliteit, de ouderdom en de huisvesting. Er is zelfs nog eene andere voor- veilaten hebben. De schippers, die geene andere Wti kunnen onze’vrienden van den J woonst hebben dan hun schip, worden opwekken de kie- ingeschreven op de plaats hunner ge- booi te. Ouderdom, De kiezers voor de kamer moeten ten - volle 25 jaren oud zijn; deze voor bel drie\oöi waai den verviBlen 1° Getrouwd zijn, of weduwaar met wettige afstammelingen; de eebtge- scheiden heelt geene bijkomende stem. 2* 35 jaar oud zijn, op 1 September voor de kiezingen van October naast, al aanstaande. 3* 5 ft. persooneele belasting betalen aan den Staat. De patenten lellen niet, en de grond belasting in dit geval ook niet. Men moet die belasting betaald hebben in het jaar 1892 en ingeschreven zijn voor 1893 Degene d.e ontslagen zijn van perso- neele belasting te betalen uit oorzaak van hun beroep, mogen eene bijkomende stem toegekend worden. Eigenaars. Om recht ie hebben aan eene bijko komende slem uil hoofde van eigendom, moet men de eene of de andere vuor- waarde vei vullen 4° Op 1 October 4893, sedert een jaar eigenaar zijn van een onroerend goed van een kadastraal inkomen van minstens 48 tr. hetwelk gelijk staat aan eene grondbelasting van f« 3,36, ten bei' 1892 tot den 4 October 4893; al hoe- voordeele van den Staat. wel zij ook sedert deze date de gemeente 2" Op I October 4893 sedcit twee 1 i- 1 jaren eigenaar zijn van een kapitaal van I minstens 400 fr. rente op den Belgi- i zit en van gelijke weerde. in verschillige gewesten van Duitsch- waar(je die eene hoofdvoorwaarde is, land is er eene werkstaking van een i nieuwe soone: de werkstaking der werk- i lieden van de biouwerijen. De werklieden vragen verhooging, de brouwers willen geen geven. Om de brouwers te benadeeligen hebben de Werklieden gezame.atlijk met de socia listen besloten geen bier meer te drin ken gebrouwd bij de brouwers die hun- he eischen »iel willen toestaan. Dal die werklieden moesten een be- aluit nemen van geen bier meer te di in ken, ’t ware nog veel beter. In de andere landen van Europa, is lol onze groote voldoening alles rustig en kalm. deze die 25 jaren oud zullen zijn den 1 September aanstaande. Huisvesting of domicilie. Om recht te hebben van stemmen in eene gemeente, moet men ten minsten sedert een jaar in die gemeente gehuis vest zijn. Door kiesdomicilie verslaat de kies wet de plaats waar iemand zijn gewoon verblijf heeft. (Art. 56). De wet veieischi bet verblijf, de we zenlijke woning; degene die zijn bur gerlijk domicilie heeft in eene gemeente zonder er wezenlijk te verblijven, mag niet ingeschreven worden op de kie zerslijsten dezer gemeente. Voor wat aangaat de eerste kiezers- n. (Art. 88) lijsten, de eeuigste waar wij ons nu De prijs is een frank per esemp aar, II)t;(je bezighouden, men moet als kiezer 'vanneer de lijst niet meer <l«n JUu inschrijven deze die hun veiblijf gehad kiezers beval; boven du gela., woi l bebben in de gemeente van den I Octo- de prijs vermeerderd met 59 cenluncii per du zend ingeschreven o! breuk va.ii dn getal. (Alt 88.-2). KicKcrslijsten. Van verscheidene kanten wordt er ons geviaagd waarom de kiezei slijsten dit jaar niet uiigeplakt zijn als voor- gaande jaren. Hierop antwoorden wij I dal de nieuwe kieswet de aanplakking algeschaft heeft, omdat hel getal kiezei s le groot is en de aanplakking in som mige steden eene buitengewone gioote plaats zou bekleeden. Is er dan geen middel om de kiezers lijsten te overzien en te onderzoeken Ja zeker. De wet schiijft eenen dubbelen maal- tt’gel voor, opdat het publiek een ern stig toezicht kunne uitoefenen op de kiezerslijsten 1° ledeieen mag, zo>wel in hel se Cietariaat der genieoii-ö als in tiet buieel Van den policiekommissaris, inzage en kopij nemen van de kiezerslijsten, en de andere stukken deze lijsten betiefïende, die er neergelegd zijn (art. 89). 2’ Hel gemeentebestuur is verplicht exeiuplaien óf afschriften der kiezers lijsten al te leveren aan eiken persoon die ei de viaag van doet. Wanneer de kiezerslijst minstens 450 kiezeis beval, moet zij gedrukt of geauiograteerd wor den. (Art. 88) na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr.’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote etter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 4 fr. Een Nr IS cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen i en 't buitenland worden ontvangen door het Office be Publicité, Magdalenastraat, 4G, te Brussel Men schrijft in bij BOMMOMMIi-RYGKASiiYS, drukker uitgever, Zwarte Awmensiraal, 4, le Veurim, en in de Poslkantooren. Daar zijn zoo kortbondig hlogeiijk dn bijzonderste schikkingen der nieuwfl kieswet, voor wat hel stemrecht betreft, uiteengèdaan. Ten slotte, manen wij onze vrienden en kennissen van de buitengemeenten nog eens ten dringendste aan btland kiezerslijsten te onderzoeken, en ofwel zelve of wel door tusschenkomst vau hel bestuur van den Bood; de noodige re clamation le doen na den 8 Juni it kei le laat. De amb.caaars van den slaat, de offi eieren en ministers der eerediensten worden ingeschreven in de gemeente waar zij laats, een verblijf van één jaar hadden op 4 October 1893. Uitsluiting door de wet voorzien. Hier geven wij alleenlijk de gevallen van uitsluiting welke zich het meest kunnen voordoen in onze streek. Mogen op de tegenwoordige kiezers lijsten niet gebraclil worden 1° Degene die gedurende de vijf laat ste jaren tol diiemaal toe veroordeeld geweest zijn voor openbare dronken schap; 2° De opgesloten krankzinnigen; 3° Zij die sedert 1884 veioordeeld weiden lol eene gevangenisslial van acht dagen ten mins.e, wegens diefstal, verbeling, misbruik van veitrouwen, af- lioggelarij, valsche getuigenis, omkoo- koopir.g van getuigen en bedriegelijke banbieuk; 4" Zij die, buiten de gevallen in bo- venstaaud nummer voorzien, sedert 1888 vtrooideeid weiden tot eene ge vangenisstraf van minstens eene maand. 5’ Zij die niet voldaan hebben aan de wetten op de militie, of veroordeeld we. den tol militaire afstelling, uit bel leger door slecnt gedrag weggezonden werden of bij eene luchtcompagtne werden ingelijid. 6° Zij üie in een loevluchtbuis van den staat zijn opgesloten. De oudeumgeu m een godshuizenge- l opgenomeii, mogen, om deze reden, niet uil de kiezerslijsten weg ge- i zij niet vallen niet alleenlijk dengene wiens ouders \UUiela. moeien zij op de kiezerslijsten van schen Staat; ofwel een renteboekje be- Congofeeschen spoorweg. zit en van gelijke weerde. ^ie spoorweg die daai Do sommen ingeschreven op hetgeeno 115 een klem smal dingen de isils zijn le weten niet begrepen zijn in een der menigvuldige gevallen van uitsluiting door de wei voorzien. Hieiover een woordje verder. Nationaliteit. Hel kiesrecht voor de wetgevende kamers wordt toegekend aan dengenen slicht die Belg zijn van gebooite of de groote I nationaliteit verkregen hebben. (Art. 1). worden, indien Door Belg van geboorte verstaat men oudür eene jer uitsluitingen hieibovtn Belg waren tijdens zijne gebooite, maar insgelijks dengene die Belg geworden is ingevolge eene verklaring vóói de bevoegde overheid gedaan, of aauzien wordt als Belg over hel uitwerksel der wet. De hoedanigheid van Belg moet, voor deze kiezerslijsten, bestaan op 1 Juli. (Art. 131). Marie Leplae, oud 16 jaren, dochter Vah M, Alois Leplae, landbouwer te Adinkerke, de«n inorgend met hare, oudere zuster naar de markt gekomen zijnde met eene rente boter, is bij het afstappen uit het rijtuig waarmeê zij naar Veurne gekomen waren, schielijk doodgevallen, N* A 1- C? L 1 zx C .v 1. z, /k I’ n l-k rx 1 4 uufirpii iiuinnu 'znria irniwim fu inuur ^t. Ill 111S11 J "JU 11. 1CI11V UJJ UCU J.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1