Woensdag 6 Juni 1894. :Y jaargang. voor* Brugge zeehaven. Vrijdag Medelanders en vrienden van Pieter op onze beurt, veel geluk aan den eer- herten toe In vreugd En deugd En nieuwe jeugd, Gij jubelen meugi BS ij kjc Kermis» Zondag laatst had op onze wijk Be- westerpoorl de jaarltjksehe kermis plaats. Ter dezer gelegenheid had bel Ge meente bestuur onzer stad eenige feeste lijkheden ingericht, waaronder eenen wedstrijd voor wielrijders. Een dertigtal wielrijders hadden hen bit blad verschijnt den Wocns-.ig. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote 'etter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicity., Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. schikkingen voor den aanlegen de uitba ting van Brugge-zeehaven overeenge komen rn hel verdrag tusschen den i Slaat, de stad Brugge en de aannemers MM. Coiseau en Cousin is onherroepe lijk getekend geworden! Het aandeel van den Sta-1, in die werken beloopt 26,810,625 frank op eene gesameut ijke som ian 8,069,076 frank, De derde zittijd van hel assisenhof Rechterlijke kronejk. De korrektionele Reclrhank van Veurne heeft veroordeeld Zitting van 17 Mei. - Vandenaböcle Prudens, hovenier te Wounun, "0 fr. boet, voor bedreigingen. 26 fr. voor t dragen van een verboden wapen, 26 fr. voor ver nieling van afslutiing en 10 fr. voor schade aan meubels. Dclancker Alois, daglooner te Nieu- crppelle, 40 fr. boet, voor slagen, Victoor Achiel, werkman te Westvleteren, voor waardelijk 68 fr. boet, voor bosch- delikt. Deceuninck Sidonius en Decenninck R mé werklieden te Clercken, elk 26 fr. boet, voor smaad. Zitting van den 18 Mei. Vers'raete Alois, werkman te Woumeu; D’haene I»idoor, rondleurder te Mercken; Folens Julius, Verstraete Gyriel; Virslraete Karei en Verstraetn Julius, werklieden te Wou- men, de eerste 3 maanden gevang en S0 fr. boel, voor slagen en wonden onb kwaam- heid tot weiken veroorzaakt lubbende; de eerste en derde elk 8 dagen gevangen 26 fr. boet, voor braak van mobiker; voor vernieling van afsluitingen de eetsle twee maal 8 dagen gevang en 26 fr. boet; de 3’, 4", 5’ en 6* elk 8 dagen gevangen 26 fr. boet, voorwaardelijk voor de drie laals’e; de eerste nog 2 maanden gevang en 26 fr. boet, voor bedreigingen. Rossel Julius, slachter te Beveren, waardelijk 26 fr. boet, voor slagen. 27 van elke maand De sommen van 100 fr. en daaronder worden ontvangen van 1 tol 3 ure. i De sommen van 100 fr. en daaronder werden in de province op dezelfde da gen uitgewisseid in al de agentschappen der Nationale Bank. Hei kopergeld zal daarenboven ter betaling aanveerd worden door de ont- vangeis der rechtstreeksere belastingen, douanen en accijnzen, door de ontvan gers der registiatie en der domeinen en in de telegraafkantoren, tol een beloop van 10 frank; in de postbureelen, tot een beloop van 5 fr.; in de spoorweg- bureelen, ook tot een beloop var. 5 fr. behalve het geval wanneer de groote toe loop der reizigers dit zou beletten. Wij raden dus al onze lezers aan, van af 11 juni aanstaande al hunne betalin gen in de kleine statiën, zooveel moge lijk ir. koper te doen. Verschillige tijdingen. Bij koninklijk besluit van den 29 Mei wordt M. II. Bruynoghe benoemd tot burgemeester der gemeente Alve- ringhem. Een koninklijk besluit van den 25 Mei laai toe dat er in de kerk van Per- vyse nieuwe meubels geplaatst worden op de kosten van den beer pastoor. Een koninklijk besluit van den 28 Mei keurt de bijgevoegde vergrooting- en vernieuwings werken der kerk van Per- vysc goed. Morgen donderdag 7 worden dc militairen van Clercken, Dixmude en Veurne ingeleverd; den 14 deze die van Oostvleteren, en den 15 die van Nieu- port. Brugge zeehaven. Vrijdag r,a- voor de verschillige ioopstrijden doen middag is men bepaald wegens al de Priesterlijke benoemingen. Z. Hoogw. de Bisschop van Brugge heeft benoemd Pastoor te Westroosebeke, in vervan ging van M. De Beyer, overlsden, M. Samper, pastoor te Adinkerke; Pastoor te Adinkerke, M. De Braban- dere, onderpastoor te Passchendaele. Met vreemd kopergeld. De Monitcur van zaterdag bevat do wet, in den loop der week door de Kamers gestemd voor de intrekking van het vreemd kopergeld. Door die wet wordt te regeering ge machtigd de vreemde koperen muntstuk- slukken van 10, van 5 en van 2 centie men, welke in Belgie in omloop zijn, vocrloopig in de Staatskassen te ont vangen en de noodige maatregelen ie nemen om den uitvoer ervan te ver zekeren. Een koninklijk besluit van 1 juni, in uitvoering dier wel genomen, bepaalt dat de fransche, ilaliaansche en luxem- burgsche koperstukken, van 10 en 5 centiemen, alsook de engelscbe stukken van een penny en van een halven penny door de zorgen der Nationale Bank, tegen geld, wettigen gang hebbende in Belgie, zullen uitgewisseld worden te rettenen van 11 juni tol december aan staande. Van 11 juni tot lOaugusti zal de uit wisseling geschieden legen nomiaale weerde der stut.ken. Van 11 augusti tot lOoclober, met verlies van 10 p. c. Van It october tot 10 december, met vei lies van 20 p c. Het Staatsblad deelt verder een uit voerig reglement mede van de voorw; a den waarin de uitwisseling zal geschie den. Te Biussel zal het kopergeld ontvan gen worden in een wisselkantoor, dat de N; ticnale Bank zal inriebten in de feest zaal van het Paik der Vijftigste Verja ring. De uitwisseling zal geschieden van bijval bekomen heelt. ’s Avonds was et prachtig vuurwerk afgeschoten door onzen stadsgenoot M. II. Maelsiaf. Deze verschillige feestelijkheden had den eene menigte volk naar Bewesler- poort uitgelokl, en medeburgers van den Dijk en de dorpplatts zullen van hunnen kermis zondag niet kunnen kl;« gen. allen op die uitnoodiging antwoordde en naar England trok, in 1847, was Pieter Benoit, professor in het Sint Lodewijks collegte te Brugge. Die geleerde en eerevolle meester diende eenen deftiger, opvolger te heb ben, en zijn opvolger was M. Vermeulen, maar als of de moedige daad van zijnen voorzaal betrapelijk ware geweest, hij ook sloeg denzelfden weg in, en in 1849 stond hij ingelijst onder de Mis- sionnarissen van het bisdom van Salford (dat is Manchester). In 1850 kwamen zij beiden naar Belgenland weder om persoonlijk onder hunne vlaamsche medebroeders nieuwe zendelingen aan te werven. God dank zij gelukten, Zachtjes aan kwamen priesters en broe ders op. De zelfopoffering der eenen ontwikkeide den roep der anderen. Pie ter Benoit en Pieter Vermeulen waren over omtrent 50 jaar de eenigste vlaim- sche zendelingen, en nu zijn er omnent twee honderd Na zijne bij'reding onder de geeste lijkheid van England oefende Mr Ver meulen verschillige bedieningen uit* Van 1849 tot 1855 was hij te Manches ter, overste der eerste katholieke school en te zamen onderpastoor van St. Chad’s. In 1855 werd hij onderpastoor van Ste.Anna, ter zelfder stede. In 1861 van Onze Vrouwekerk in Ashton; in 1866 van St. Edmund's te Bolton; in 1873 van St. Edward’s te Manchester, en eindelijk pastoor te Blackley, waar hij 22 jaar irtftelijken dienst heeft gedaan. inschrijven. In de prijskamp Loop in volle vaart, afstand 10 kilometers, is M. August Coe- weerden jubilaris en roepen bem uil ter ny^ van Duinkerke eerst aangekomen; hij heeft dezen afstand afgelegd in 16 mm. 20 seconden de tweede was M. Atitoon Vaudevelde, van Duinkerke, in 17 minuten, en de derde Michel Ober, van Burburg, in 17 minuten 30 seconden. Daarna bad er een eiet koers plaats op de dorppiaats van Adinkerke, dia veel niet nalaten die heugelijke verjaring i dig en stille weg. Doch daar legen heb- i van ’t bisdom, waaronder hij oudst van dienst is; alsook de ontelbare katholieken dm op vele plaatsen des bisdoms onder zijn geestelijk beslier hebben gestaan, en hem allen als een trouwen, ouden vriend aanschouwen en eerbiedigen. En zoo is 't gekomen dat, willen of niet, - onze stadsgenoot, Pieter Vermeulen, zondag laatstleden plechtiglijk, hoogmis en lof heeft gezongen in do parochiale kerk van St. Edmund’s te Manchester, bijge staan aan den autaar door kanonik doc tor De Splenter, deken dezer kerk, en ook inboorling van West-Vlaanderen. -j- ik- Doctor Bilsborow, bisschop van Salford Tastbaar waren Gods inzichten, Baai .nj /yjanchestei), heeft hem de eer gedaan te prediken onder de hoogmis en hem verzocht op zijne beuit een sermoen te doen in hel Lof. De kerk was letterlijk opgepropt. Het puik der zangers en instrumenten van Manchester hebben aan dc plechtigheid veel luister bijge- - 1 r icht. Algemeen was de vreugd en de schaapstal der katholieke bisschoppen aant|oening der ontelbare bijstaander.0» van England zoodanig vol, dat e eene i - - algemeene scbaarscheid ontstond van yermeu|en wjj Veurnaars, wenschen .'clto'en, van keiken, bijzonderlijk van pi iesters om in de geeitelijke noodwen digheden van de gcloovigen te vooizien. In dien staal van zaken wendde zich de bisset op van Liverpool tot twee vlaun sche bisschoppen en hij schreef om hulp. Deze twee bisschoppen, tfgr. Boussen, van Brugge, en Mgr, Delebecque van Gen’, maakten dien noodkreet kenbaar ai n hunne gres'e'ijkbcid. Die eerst van Brugge op nieuweren j er uitgelezen leeraars aanstelde. S.echts j Februari 1887, verzocht hij zijnen deszelfs eersten |jjssc|)Op( doctor Vaughan, den legen- Mgr Bruno Van- woorc|jgen kardinaal aaitsbisschop van Mr Ostijn, deken te Meenen, Westminster, hem te ontlasten van zijne - nvuriA. Ofeele bediening, en sedert dien den 3 tot den 13 en van den 18 tot den geniet hij eene welverdiende iusi, als het mag lusten heeten, zich als voor en na, met hert en ziel bezig houden met alle slach van liefdadige werken. Vijliig jaar psiester zijnde, mocht hij niet nalaten die heugelijke verjaring te vieien, en hij wilde zulks doen, eenvou- de bisschoppelijke stall j j Z1 el( verzel aj (]0 geestelijken j was. Doca i de mensch schikt cr. God mikt. Ziet wat er gebeurde. In 1846, omstond er in lei land een vervaarlijke hongersnood, De anrdappelplaag ontnam den ler- l-Ander zijn eenigste voedsel. 6ij honder den cn duizenden, door de zwarte ar moede voortgezweept, verlieten de ler- landers hun ellendig eiland op den zoek achter een stuk droog brood. Wolken uilgehongerde lerlSnders zeilden naar America henen,duizenden van hen vlok ten zich neder in de groote steden en voorgoborchten van Etigiand, bijzon derlijk Londen Liverpool cn Manchester. dezen hongersnood gebruikte om dui zenden katholieke lerlanders te midden de protestante bevolking van het ket- tersch England te zaaien, en er alzoo traagzaam de bckcering te bereiden tot den alouden roomsch katholieken gods dienst. Met al dat, zat de herderlijke Een Veurnaar te Manchester. Zondag laatstleden, 3 Juni 1894, heelt ons medebuiger, Mr. Pieter Ver meulen, missionnaris in England, zijnen gulden jubilé gevierd van 50 jaar pries ter. Geboren te Veurne in October 1820, deed hij zijne studiën in T bisschoppe lijk collegio onzer stad. In 1839, trok hij naar ’t groot seminarie Brugge, en al hoewel nog maar diaken zijnde, wem bij, in 1843, leeraar aangesteld bij de Normale school, die alsdan nog ie Rousselare was en welhaast naar Thou- rout overging. In die laatste bediening was het dat hij priester werd gewijd, den Juni 1844, door Mgr Boussen, bisschop van Brugge ook een Veurnaar. Om de priesterlijke wijding te ontvan gen, verei?cht de kerkelijke regeltucht dat men op cens 25'“ jaar zij; doch werd er ter dezer gelegenheid in de korkewet gedispenseerd met Mr Vermeulen, l was oindnt die jonge geestelijk van 23 jaar en half, reeds uitmuntte in deugd en I gel erdheid, en van toen al liet iaden wat men eens van hem verwachten mocht. Den cerweerden Jubilaris zij lof, de boop die dc Kerk op den jongen priester staafde heeft hij niet verijdold. Eene treffelijke loopbaan van 50 jaar staal er getuige van. In 1847, werd het Sint Lodewijks collegie van Brugge op nieuweren voet gesticht door bisschop Boussen, die i den naam aanbalen van deszelfs eersten Principaal, Mr Brei, van hove, van 1,1. J van kanonik Benoit, reeds allen overle den, alsook van Mr Jan Delruo, rusten den Deken van Dixmude, van Mr P. S'ock, pastoor van Rirquons-Tout, van M. Aug. Valckc, kloosterbestierder te Brugge, van M. H. De Coninck, pastoor van Wenduine, toont genoeg hoe wijs bet Mgr. Boussen aan boord legde om een huis van onderwijs en opvoeding te stichten dat c_ - Brugge alkwam en woerdig was. Doca gebeurde. In 1846, omstond er in ...,J een vervaarlijke hongersnoot!, den Ier- -< .vw.. ...VZ.- -- W j i ui^ oil ©uno ■s

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1