L’ Woensdag 83 Juni 1894. jaargang. dr graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post Dit blad verschijnt den Woensoag. onmiddelijk 40 fr. werkman te Wercken, voorwaardelijk, 26 fr. boet, voor slagen, Vanhille Hendrik, schipper te Dixmude, voorwaardelijk, 26 fr. boet, voor vischdelikt Pysson Romania, kantwerkster te Cler- cken, 50 fr. boet, voor slagen. visch is sedert zondag laatst toegelaten in de waterloopen en vaarten. Vrouw Remy en haren zoon gin gen dinsdag met hunne kat, met eenen muilezel hespannen, naar bunnen hof, bij het kerkhof te Nieuport, toen de muilezel, verschrikt door het uitsprin gen van een schaap, plotseling ter zijde sprong, en de kar in de gracht wierp, en moeder en zoon lagen er onder. De knecht die te voet het voertuig volgde, snelde aanstonds ter hulp en vond moederen zoon in eenen deernis wekkende!) toestand. De arme vrouw heeft twee beenen gebroken; de zoon die reeds gebrekelijk was, heeft een arm en een been gebroken en beide hebben nog andere kneuzingen. M. de advokaa' Lepoutte radicale volksveitegenwooidiger voor Brussel, is zondag aldaar overleden in den ou- deidom van 55 jaar. W ensd ig avond kwam Benjamin Moncarey, bakker te UperVleeschhou- werstraat, met den trein uit Gomen om 9 4/2 ure terug. Hij had eene reiskaart op zich heen en weer en moet te Hout- hem langs de achterzijde* afgeslapt zijn en vooruit ge oopen, wint eenige minu ten later overreed den trein hem. H;j had zich op de riggels geplaatst toen de trein voorbijstoomde. Hij werd heclemaal vermorzeld. De stukken zij ner bebloede kleederen hingen nog aan de wielt n toen de trein te Uper stilhield. Moncarey was weduwatr en laat twee kleine k nderen achter. Zijne jonge vrouw sc; ooi haar een kogel door het hoofd een paar jaren geleden. Het nood lot weegt zwaar op dat hnisgezin. Den 4 dezer is te Coucke'aere de schuur van den landbouwer en herber gier Prooi door den bliksem in brand ge steken en vernield. De schade bedraagt 1100 fr. door de verzekering gedekt. Langs den steenweg naar Lekezijn ver scheidene hoornen door den bliksem verbrijzeld. De maatschappij Pédale Club van Mechelen, verzoekt ons aan te kondigen dat zij, ter gelegenheid der kermis, de volgende wedloopen voor irapwielen uitschrijfl 1° Zondag 8 Juli, internationale wed loop op piste voor bicyclelten en tan dems. 2* Zondag 15 Juli a) grco'.e ringste- king per t apwiel; b) internationale wedloop op baan van 50 kilometers. Belangrijke prijzen in geld en ver scheidene kunststukken zullen de over winnaars toegekend worden. Een rijke vrek van honger gestor ven. Te Parijs, in de Bussystraat, vond men een genaamde Lelèvre van honger gestorven op zijne kamer, en in zijn bed vond men meer dan honderd duizend frank welke hij daar... spaarde. Uit Sicilië kom*n onrus'wekkende tijdingen toe 30,000 mijnwerkers zijn zonder brood; zij dreigen den oogst in brand te steken, daar zij toch van hon ger moeter s'erven, zeggen zij, en zij willen de anderen ook hun lot doen deelen. iwikl wilt kosteloos aan a'de- IjiJii llulJll zen die aangedaan zijn van velziekie, zweren, zweetpuislen, 1 puisten, jeukte, verouderde ontsteking Kiezers voor Kamer en Senaat. In ons land zijn er voorde Kamer 1 nndioen 356 duist 629 kiezets, waarvan I duist 59 mei eene stem; de overige •ifhhen twee of meer stemmen. De ka- "rkiezers al te gare genomen hebben millioen 57 duist 665 stemmen. 'oor hel Senaat zijn er 1 millioen •ƒ9 duist 732, kiezers waarvan 60 duist j -iu met eene slem; de overige hebben twee ol meer stemmen. 6e Senaatkiezers, al te gare genomen "■bben 1 millioen 842 duist 344 stem men. 'oor het arrondissement Veurne zijn (r- voor deKamer4582 kiezers met eene SCm, 1607 met twee stemmen, 1330 J”6* drie stemmen. Hel getal kiezers be- °°pt tot 7,519 en hebben al te zamen 1L/86 stemmen. 'oor het Senaat 3761 met eene stem, *•>68 mei twee stemmen, 1309 met drie 8,emmen. 'oor het arrondissement Dixmude ZiJn ervoor de Kamer 7671 kiezers met stem, 2384 met twee stemmen, '■•29 met drie stemmen, liet getal der Kiezers beloopt tol 11,584 en hebben al lc zamen 17,026 itemmen. q,'oor bel Senaat 6297 met eene slem, ~*T5 mei twee stemmen, 1514 met drie Sl|,rnmcn il« t gmul k ezers beloopt tot 10,155 er‘ hebben al te zamen 15,527 stemmen. Daar de airoudissementen Veurne- 6ixmude den zelfden Senaetir kiezen; ,Doeten zij. vereenigd 26 duist 351 stern- uitbrengen. om spoedig daarvan genezen te worden, gelijk hij zelt ganscu hersteld is, na ge leden en al de aanbevoleue middels te I hebben gebruikt. Dit aanbod heeft een j iieldadig doel en is hei gevolg cetier Priesterlijke benoemingen. Z. Hoogw. Mgr. de Bisschop van Brugge heelt benoemd Pa>toor te Luingne, in vervanging van M. Windekens, overleden, M. Meersseman, onderpastoor van St. Vedaslus te Meenen; Onderpastoor van St. Vedaslus te Mee nen, M. Permeke, gewezen coadjutor te Westroosebeke; Onderpastoor te Passchendacle, M. De Hulst, onderpastoor te Helkijn; Onderpastoor te Helkijn, M. Lefebvre, gewezen coadjutor te Luingne; Onderpastoor van St. Franciscus, te Meenen, M. Tyberghein, professor in St. Lodewijks collegie in dezelfde stad, in ver vanging van M Hoornaerl, belast door’t belgisch staalsbestier met het ambt van toe- gevoegden b>stierder der stichting van St. Andries ter Vlamingen, te Madrid, in Spanje. Professor in ’t collegie van Meenen, M. Valckenaere, van Handzaeme, priester in ’t seminare. Pastoor te Sysseele, M. Vercoutere, pas toor te Zande, in vervanging van M. Cop pielers, die bestierder w, rit van ’t geslicht der D.inen van hel chiistelijk onderwijs (Heinelsdaele) te Brugge. Pastoor te Zande, M. Vanneste, onder pastoor van O. L. Vrouw te Korlrijk. Vicerissen-Generaa', M. den kanonik Wafklaert, Doctor in Godsgeleerdheid, ge wezen vicaris-generaal vm Mgr. Fatcl, en M. den kanonik Rembiy, baccalauieus in kanoniek rcch secretaris v«n het bisdom, die de bedieningen van Ofllciaal blijfl be houden; Aartspriester van het Kapittel van de c lhedrale en der stad, M. den vicaris- gmeraal Waffelaerl. Tilulairen kanonik en secretaris van het bisdom, M. den eerc kanonik De Schrevel, licentiaat in de godsgeleerdheid, professor van kerkelijke geschiedenis in hel Groot Seminarie en bestierder van hetzelfde gesticht; Eere kanonik, M, Coppielers, bestierder der Da men van hel Christelijk Onderwijs te Brnhge; Bestierder van het Seminarie en professor van kerkelijke geschiedenis aldaar, M. Callewaert, licentiaat in kanoniek recht, onderpastoor van St Salvators, te Brugge. Rechterlijke kronijk. De korreklionele Rechtbank van Veurno heeft veroordeeld Zitting van 24 Mei. Deman Eduard werkman, Vynck Hendrik, visscher, Cloe, Arthur, werkman, en Dewulf Frans, vod denraper, allen te Nieuport, de twee eerste elk tweemaal 4 maanden gevang en 26 fr. boel, voor dieftc; de derde 4 maanden ge vang en 26 fr. boet, voor dictie, de vierde 2 maanden gevang en 26 fr. boet, voor ver- hehng en eene maand gevang en 26 fr. boet, voorslagen. Vermote August, dienstknecht te Westen- d\ voorwaardelijk, 5 fr. boet, voor dron ken chap, en 8 dagen gevang en 26 fr. boet vour smaad Leys ILndrik, landbouwer te Rous- brugge, 50 fr. boet, voor den burgemeeslir geboren te njct vei wittiga te hebbel) dat zijn vee eene 1 besmettelijke ziekte had. Devaur. Arthur, timmerman te Middel- kerke, voorwaardelijk, 30 fr. boet, voor smaad, en 26 fr. voor op den tram gespron gen te h bben als hij in beweging was. üet uyter Alois, bors elmaker te Glercken. ^ët^ad sheer'te Corlumarcq 8 fr. boet, voor dronkenschap, en 10 fr. 1 voor scheldwoorden. Lageitsse Hendrik, schaliedekker te Dix- mudc, voorwaaide.ijk, 50 fr. boet, voor slagen. Dewult Frans, werkman te Nieuport, voorwaardelijk, eene maand gevang en 26 Ir. b et, voor smaad. Zit.it g van f.5 Mei. Verscheuren Gyriel Verschillige tijdingen. Zondag morgend, rond 9 1/2 ure, 1 heeft men uil de Loovaarl het lijk ge- trokken van Maria Poorter, oud 49 jaar, huisvrouw van Jan Moneyn, werkman. Men gelooft dat deze vrouw moedwil lig de dood in het water gezocht heeft, want reeds meermalen had zij aan de geburer. verklaard het inzicht te hebben haar te verdrinken; zaterdag nog had zij dezelfde bedreigingen gedaan, en nu zondag, ten gevolge van oneenig- heid in het huisgezin en door huizelij ken nood gepraamd, heeft zij haar noodlottig voornemen ten uilvoer ge biachl. Zij laat 5 jonge kinderen achter. De volgende landbouwers hebben onderscheidingen op den landbouw prijskamp van Antwerpen bekomen Voor de stieren zonder tanden (Veur- neambachts ras), 3* prijs, M. Lodewijk Vermeesch, te Houthem; Voor de veerzen (ras der streek van den Condroz), 3" pnjs, Julie Defever, te Eessen; Voor de stieren zonder tanden van gekruist Durhamsch ras, eervolle mel ding. M. Aug. Demuys, te Veume-Wes- lerpoorl; Voor de stieren van gekruist Dur- hamsch ras, hebbende van 2 tot 4 tan den, 3’ pnjs, M. Hippoliel Rattié, te Coxyde; Voor de koeien van allen ouderdom (vlaamsch ras), l*en 4* prijs, Julie De lever, te Eessen. Voor de zwijnen van inlandsch, zui ver of gekruist ras, 2* piijs, M Karei Verslraete, te Caeskerke. M. Peltus-Eduardus Bril, oud pastoor ie Steenkei ke en laatst teZarren, is Zondag alhier overleden. Hij was te Veurne geboren den 17 Oogst 1820. De plechtigheid der wijding van Mgr De Brabandere als bisschop van Brugge, werd maandag gedaan door Z. Em. den kardmaal-aaitsbisscbop van Mechelen. De plechtige inhalingvan den nieuwen kerkvoogd beeft gister plaats gehad. Bij koninklijk besluit van den 30 Mei wordt de prijs van een dag onder houd in de volgende gestichten vastge steld als volgt voor 1894 Veurne St Jans gasthuis, fr 1 60; verlossingszaal, fr. 2 75. Dixmude St. Jans gasthuis en gods huis, fr. 3 18. Nieuport St. Jans gasthuis, fr. 1.80; verlossingszaal, Ir. 2 80. Alveringhem Godshuis van den H. Vince.nius a Paulo, 1 fr. Couckelaeie, Godshuis, fr. 0 36. Rousbrugge Gasthuis, fr. 1 00. Hoogstaede Godshuis, fr. 1 25. Proven Gasthuis, fr. 1 00. Watou Godshuis voor grijsaards, fr. 1 00. De burgermedalie van 1* Dood van Mgr. Pourbaix. Mgr. Poutbaix, hulpbisschop van Dootnik, is vrijdag morgend ten 5 ure oveileden, na eene kortstondige ziekte. Emile Joseph Poutbaix, bisschop van fc'tdociade, i. p. i., was Ttazegniesop 24 april 1845. Hij deed zijne studies in bel klein seminarie van 6onne Esperance, en werd priester ge dijd in 1871. Hij was opvolgentlijk onderpastoor te Bergen, leeraar bij bet {poot seminarie van Doornik en pastoor- deken van Charleroi. In 1892 werd Mgr Poutbaix benoemd voorzitiet van het gtooi setnirarie, in vervanging van Mgr. D'CtoLère, Op zfebrumi 1893 weid bij bisschop gB- 'v*jd ie Doornik en aangewezen tol hulp- otssebop van Mgi Duiouj?eaux. tiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; niet de post 6 fr. Annoncen 20 Centimen per regel. Dc groote 'etter volgens plaatsruimte. Rechteilijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraql, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantóoren. Zijn afsterven is een groot verlies voor het bisdom, waar hij algemeen ge acht en bemind werd. i Sr -,_.r klas is j L i verleend aan Placidius Louwagie, ge- uiGuu ----- - j r- Eene hulpsom van 190 tr. wordt der luchtpijptakken, borst-en maagziek^ verleend aan de kerkfabriek van Bove ten, het onfeilbaar middel laten kennen kerke, tol aankoop en plaatsing eener -- brandkas, moetende dienen om de hei- j lige vaten tegen de dieven te beschut ten - De vangst van alle soor.en van K>e Kamer. Onze volksvertegenwoordigers knaag- (**:n de vcrlcdcne week nog aan de '"'uwe kieswet. De liberalen spanden a,h‘ middels in otn de bespreking te ’•Tken, ten einde de eerstkomende be- •"l'f kir.g der invoerrechten en der bui- 'tngoworié uitgaven, nog in dezen zittijd Ónmogelijk te maken. De Kamer stemde nog in tweede lezing, Oat de wetgevende itiezingen vastgesteld gorden op den eersten zondag van Juli; t*!‘l de ktesbrief op papier van ver- scl illig kleur zal gedrukt worden, voor teder soort van kiezers, dal het potlood den inktstempel zal vervangen; dat aan (*e kiezers geen diners als vergoeding peer mogen gegeven worden; dat de Kiezers, welke niet gingen stemmen, zuilen te verantwoorden hebben voor den vrederechter. Eindelijk werd de.wel in haar geheel aangenomen met 70 stemmen tegin 44, efi de wet op de kiezers der provincie- senators met 59 stemmen tegen 37. I Al ff

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1