Woensdag 20 Juni 1894. 51e jaargang. I F en de Kortom hel nii- De Kieswet. Gevolg gevende aan een verlangen van minister de Burlet, heelt de Senaat besloten geene wijzigingen te brengen aan de kieswet door de Kamer gestemd. Men is het nogtans eens om te be kennen dat deze wet zeer slecht opge steld is, en tot menige moeilijkheden kan aanleiding geven; maar men zal hierin voorzien gedurende den aanstaan den zittijd. Rechterlijke kronijk. De korreklionele Rechtbank van Veurne heeft veroordeeld Zitting van den 31 Mei. Bulcke Pieter, en Denys Ferdinand, werklieden te Merc- kem.de eerste tweemaal 100 fr. boet; de tweede 100 fr. voor jachtmisdrijf. Delen Isidoor, visscher, te Adinkcrke, voorwaardelijk, 100 fr. boet, voor jacht misdrijf. Z'lting van 4 Juni. Leny Pieler, smokkelaar, geboren te Watou, voordezen gehuisvest Ie Beveren, thans zonder be kende woonst in Belgie. 1“ 6 maanden ge vang en 20 fr. boet, voor bedriegelijKe ont vreemding van ongeveer 1000 tr. ten na- deelo van August Ameloot, te Beveren; 2’ 3 maanden gevang en 26 fr. boet, voor bedreigingen tegen denzelfden, en 3° 100 fr. boet, voor dragen van verboden wa pens. Rousei Basiel en Waels Octavia, land bouwers te Rousbrugge, voorwaardelijk, elk 5 fr. boot, voor hunnen ploegkouter 's naclrs op het land gelaten te hebben. Vanelveidmghe Alois, wtrkman te Keyem, 3 maanden gevang en 26 fr. boel, en ter be schikking van hel staatsbestuur lol zijne meerdeijartgheid, voor diefle en poging lot dief.e. Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs,^6 fr. sjaarsbuiende post 6 fr. volgens plaatsruimte. Rcchteilijke eerherstellingen 1 fr. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en - Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, dru W --v- Annoncen 20 centimen per regel. De groote letter Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel. drukker-uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Aanslag op minister Crispi. Zaterdag namiddag, ten 2 1/2 ure’ toen de beruchte italiaanscbe minister Ctispi, vergezeld van zijn sekretaris, zich in rijtuig naar do Kamer te Rome begaf, heeft in de Gregorianastraal, een jongeling, die daar sedert twee uren rondwandelde, een revolverschot op den minister gelost. Noch M. Crispi, noch zijn sekretaris werden getroffen. De kogel doorboorde bet rijtuig. Do moordenaar poogde te vluchten, doch hij werd door agenten in burgerskleeren aangehouden; hij schijnt rond de 25 jaar oud te zijn. Een afge- veerdigde, die zich ter plaatse bevond, nam den revolver en gat hem aan Crispi. Aanstonds was eene groote saraan- scholing van volk ontstaan. De menigte juichte den minister toe, en wilde den moordenaar te lijf gaan. M. Crispi zette zijnen weg naar de i Kamer voort; hij werd er met geestdrif tige toejuichingen ontvangen, en al de parlementaire groepen kwamen hem ge- luk wonschen. Priesterlijke benoemingen. Z. Uoogw. Mgr. de Bisschop van Brugge heeft benoemd Oudcrp is'oor van St. Salvators te Brugge, M. Loosveldt, onderpastoor van St. Elvy, te Kortrijk. Onderpastoor van O. L. Vrouw tc Korl- tijk, M. Cduo'yn, bestierder der Broeders Ex-iverianon te Biugge. Oudeipas oor van St. Eloy ie Korliijk, M. Vramhout, hulppriester te Ans ghem. B.siieider der Bloeders Exavenanen te B'tigg", M. Delameilleure, professor in 't kolf gio ie Moeskioen. Lid van dm bisschoppelijken raad on Pro.-yn daim Examinator, M. Deschrevel, licentiaat in de godheid, secretaris des bis- I doms. Liberale scheuring. Vroeger waren het de doctrinairs die te gen de radikalen aan 't twisten waren, nu lieden zijn het de radikalen die tegen elkan der aan 't krakeelen zijn. Over weinige dagen verkoos de liberale associatie hare 18 afgeveerdigden op het progressistische Congres, met opgelegd maudaal van alle overeenkomst met de doc trinairs te bevechten. Nu onder die 18 mannen telt men er vijf die er mordicus aan houden een monster verbond tusschen radikalen, doctrinairs cn socialisten te slichten. Hel zijn de heenn Janson, Feron, llanrez, Lorand en Robe>t. Ziende dit hun ontwerp weinig bij.al v.ndi, hebben zij hun ontslag als atgeveerdigd- n inged.end. E cc scheuring in 't radikale kamp moet hiervan het natuurlijk gevolg wezen. Een deel der radikale khek zal voorzeker naar 't socialistnus overgaan. h Zal echt leutig zijn te Brussel met oe aanstaande algemeene kiezingen; ongetwij feld gaan daar vier of vijf lijsten vau k ndi daten tegenover elkander staan. Dat belooft.. vyse op de kosten van den pastoor. Bij koninklijk besluit van den 13 Juni wordt M. de baron de 1‘ittcurs Hie- gaerts, volksvertegenwoordiger, be noemd tot gouverneur der provincie Limburg, in vervanging van M. Goupy de Beauvolers, overleden. Te Beveren, bij Rousbrugge, heeft men eene 80jarige vrouw, die door het weldadigheidsbureel ondersteund werd, in haar bed verwurgd gevonden. De moordenaar had al de meubels onder zocht. Uitslag der aanbesteding voor de vergrooting der woning van den statie overste te Dixmude en voor de verande ring van het ontvangstburcel. Bestek fr. 4619 71. Rebben aangeboden Decuypere, to Oostende, fr. 3989; A. Duyck, te Harel- beke, 4249; R. Roggeman, te Brugge, i 4260; A. Donny, te Eerneghem, 4619; L. Filliaert, te Nieuport, 5215. In 'tgouveinemeatshotel te Brugge zullen de aanbestedingen plaats hebben: 1’ Den 7 Juli, van da herbouwing der brug op den Dooden Arm van den Yser, te Rousbrugge. Bestek 28,000 fr. 2* Den 14 Juli, van de verbinding dec bouwwerken van een vlotdok met in- gangsluis en toegangkanaal in de l aven van Nieuport. Bestek fr. 73,333 13. Ontploffing te Brussel. Zondag nacht, kwart voor drie ure, beeft eana geweldige ontploffing plaats gehad in de woning van M. Cadonne, hoedenmaker, op den boek der Koningstraat en derOn- derwijzersstiaai. Twee slagen volgden elkander op. In geheel de straat zijn de vensterruiten verbrijzeld. Mannen, vrou wen cn kinderen zijn in nachtgewaad gevlucht. De woning van M. Canonne ligt langs binnen bijna geheel in puin. Men bemerkt groote scheuren in den voorgevel die veel geleden heeft en is moeten geschoord wotden. Op he eerste verdiep liggen de meu belen, de vensters en de plankenvloer in puin. Het tweede verdiep heeft veel schade geleden, alsook de twee gebuur- 1 huizen, waar de meubels van den bene- 1 den in stuk werden geslagen M. Canonne was op zijn bailengoed met zijn huisgezin, zonder dal waren allen gewis dood. De ware oorzaak der ontploffing is nog niet gekend. Dondeidag heeft Henri Duvillers, van Wervick, een drietal uren doorge bracht in de herberg der echtgenoten Bebangle-Coreman, op de wijk Koekuit. te Meenen. Ziende dat de bazin a leen was, heeft hij een broodmes gegrepen en de vrouw een 15tal steken ermede (oegebracht, waarvan verscheidene aan het hoofd. Hel slachtoffer is in de wor steling eenen kleinen vinger en cenen duim atgesr.edcn, De moordenaar is aangehouden en betuigt niet het minste leedwezen. De toestand van vrouw Behaegle is bevre digend; zij is alleenlijk zwak door te gioot bloedverlies en verschot. Zondag morgend, rond 5 1/2 ure, is Karei Hollebeke, rentenier te Gheluwe, in zijn buis vermoord, binst dat zijne dienstmeid in de mis was. Hel schijnt dat de daders met drieën waren; een derzelve is gevat. Zij hebben in het huis eene som van 11,000 frank in rentetitels cn spreien gestolen. Het collegie van burgemeester en schepenen der stad Brussel brengt ter kennis van paardenfokkers en koopl e- den dat de derde paardetjaarmat kt aan- gekondigd voor hel loopende jiar zal WerBCliiiitgc lijdingen. Zaterdag I Juli naast, ten 11 ure ’s morgens, in eene der zalen van hel gevang alhier, zal et overgegaan wor den tot de opening der soumissien voor de aanbesteding der levering van 30,000 kilogrammen half veile dooreengemen geide Steenkolen en 25,000 kilogram men Koólgruu-brikeiten. De aanbiedingen zullen ontvangen worden in voormeld lokaal van 2 tot 6 Juli, van 9 tot 12 uie s morgens, cn van 2 lot 4 ure na noen. In den nuu*t van woensdag tot donderdag hebben dieven den hovenier- hof bezocht van Heltodoor Reynaeii, bij den Tulipaan, en er eene hoeveelheid aardappelen gestolen; den volgenden nacht zijn er insgelijks patatten gestolen in den bof van Benoit Hendeiyck, bij de Duinkerkbrug. In twee andere hoven is er eene lichte schade gebracht aan de groensels. Een koninklijk besluit van den 9 Juni bepaalt het gewicht, de grootte en den den vorm van het nieuw nickelgeld dal zal geslagen worden om bet vreemd kopergeld te vervangen. De nickelslukken van 5 centimen zul len 3 grammen wegen en eene middel lijn hebben van 19 millimeters; die van 10 centimen 4 1/2 giammen en 21 milli meters middellijn. Zij zulien langs den eenen kant den belgischen leeuw dragen met de natio nale leus; riMon fait la force of Een dracht maakt macht, cn beneden bet jaar tal; op den anderen kant, de nominale weerde van hei stuk en het opschrift Leopold II, roi des Beiges of Leopold II, honing der Belgen Een koninklijk besluit van den 11 dezer verleent de volgende hulpsom- men Fr. 2990 en aan de kerkfabriek van Handzaeme, voor de herstelling der kerk en het bouwen van eenen toren. Fr. 1380-67 aan de kerkfabriek van Nieucappelle, voor het bouwen van eene pastorij. Fr. 1933 04 aan do kerkfabiiek van Haringhe, voor de herstelling der kerk. Een koninklijk beslui’, laat de herbou wing toe van den k.'iktoren van l’er- ^arleuxentairo werkstaking. M Qeuw van werkstakingen was er dit aan te kort, de wetgevende ka- n--00'1 °P zijne beurt in grève 1 en ^et 9*u'len der markt leert “B kooplieden kennen, zegt een l() Vlaamsen spreekwoord. De libera- der kamer die gedurende bet ge- la? werk der herziening zich ver- ’ebben met gedurig slokken in "Ie> te steken, hebben er op het -ite de kroon opgezet en zich uil de uu?IS*e Setrokken, met er simpel en van door te trekken. Het parle- leonil«dusingrm. fel)01 le beletten dat de beschermende tJ'?n Voor deD landbouw zouden ge le,"or(len, hebben de liberalen, bö- u dat de Grondwet niet loeliet ,(i 1 en 12 Juni te zetelen, bet simpelste e ee,1V0udigsle gevonden de d scussie »eni om alzo° bet gouveinr- 'e dwingen van foice majeure e "eigevende zitting te sluiten. volksvertegenwoordigers van Ant- !n ?en> hebben hun voorbeeld gevolgd, -. *;ze zÜn do oorzaak da; de liberalen hebb n beieikt. -r zijn 2 katholieke volkavcrtcgen- y^'oigers ziek en 2 builen t land, er e ?ên .er dus maar "ili over en dit is 2 e’n'g, om over eene wel te kunnen tIT1nien. Kamer is dua in verlof gegaan cn 'Vf*lsontwerpen die op bet dogorde ^'en, werden dus allen ingetrokken. i|Sc^Ze ontwerpen bestonden 1’ in de n,| nd’ng van vuur- en baakreebten en e|!ing van invoerrechten; 2° 10 mil- lieto '°Or den Congospoorweg; 3“ cre- j n voor Bruggezeehaven en voor ^'zeehaven. Iqi deze ontwerpen zijn dus uitgcstcld l( en aans’aandcn zittijd. Pen f v<'rlt’Benwoordiger3 van Antwcr- '-adder, op loer gelegen naar eene ^.■‘Renhcid om in den donker de onl- L«J'en van het ministerie te dwars- v^'I’en. Zij willen wel de wet op de e(“r, en bankrechten aannemen, maar |>r' *'®diet stemmen om aan Brugge en •ot/i e ,$ene zeehaven te schenken, dat Iigp le Antwerpen zelf waten woe- 1(^- II>eetingen belegd geweest, om een invo'ee<l le&en Bruggezeehaven An. er‘ecbten tc verwekken. i)iS('Ve.iPcn keerde den rug aan te. Sejd Z|J als Antwerpenaars hunne plaat- I 'J*e belangen opden eersten rangstel- v ‘s heel wel; maar als volksvertegen- ’’ördigers van bet arrondissement Ve,PÓn, hebben zij toch ook met den ,vJ||eri af te rekenen, en boe den buiten, 'iar het landboüwelement de hoofdzaak I 'I,aakt, hunne houding zal beoordee- Ér)« dit Is zeer twijfelbaar, doch wij I 'llfin in die zaak niet tusschenkomen. n alle geval, de taak is aigeloo en de aanstaande kiezingen, zullen ?er den toestand oordeelen en recht geschieden. (j,üe liberale partij heeft zich in volle j^licht gezet. Zij hebben getoond dal lde bescheiiniug van alle nijverheid (j’ er’. behalve die van den Landbouw. honende kaakslag door hel libera- nb,IUs «an den landbouwer in volle |ei?lch* toegebracht, zal bon, wij twijle i( 1 e’'niet aan, door de boeren gewio- 7 "orden. w aan?laande kiezing zal op dit alles H AA ■■■■■ESK3EtS3SKEElMSBnDE13CaKi2XkBnuSS!IMn'*C**MSC* DE

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1