i I De Nieuwe President Woensdag 4-Juli 1894. L Kronen en zetels. 51e jaargang E Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 ccnlimcn per regel. De groote letter s Bourgeois Karei, visscher te Adinkerko, het aandringen van onzer, senator baron 8 maanden. venen zeebricf, i v:sscher patroon. Priesterlijke benoemingen. Vrijdag heeft Mgr. i- M. Fuins-Jozei Carys, oud pastoor van Wenduyne, is Woensdag alhier over- h van en zonder vergunning van lid der vlaamsche akademie en genees heer te Couckelaere. benoemd tol rid der der Leopoldsorde Onder de jurés voor.de assisen van tijdens de 1” reeks waarvan de opening zal plaats hebben maandag 23 Juli, bevinden zich MM Edm. Cailliau, kwetste dat hij korts t E. Cmcco. va» Rousselaerc; R. Giirmyn. von (jen derden trimester, v vu'”vu, e Duitsche socialist, 1 b“ke; E. Pauwelyn, volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (Ier uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel.' Mt n schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkanlooren. ces-verbaal voor van den uitslag der koning Humbert ie Napels. Mancasi stemming aan den nieuwgekozene, die daardoor in het volle bezit zijner nieuwe weerdigheid gesteld werd. Vergcliillige tijdingen. Sedert Zondag zijn de vertrekuren van den ijzerenweg en den tram ver anderd. Men zie onze nurtabél. Maandag is de l^jarige z on van den slachter Dcspodi, te Wulpen, die Volgens gewoonte heeft het ministe rie zijn ontslag ingediend. La er heeft hel kobinet zijn omslag ingetrokken. I Vercoutler Lodewijk, visscher, te Adin- voor in zee gevaren te hebben zonder klok of misthoorn, zmder voorzien te zijn lezing van hel koninklijk besluit waarbij j de wetgevende zittijd van 1893 94. ge sloten wordt. Na de afkondiging van den uitslag (‘er kiezing heelt het bureel van hel con gres zich met ai de ministers naar het :|binct van den voorzitter van den Se- raai begeven. M. Casimir Pé.ier kwam er kort nadien. De staatshoofden hebben altoos veel meer dan andere personen aan de kui perijen der malcontenten en der geheime genootschappen bloot gesteld geweest. Zoo werden binnen de laatste 25 jaren vermoord 1’ De beroemde staatsman Rechterlijke krosttijk. De kcreklionele Rechtbank van Veurne hoeft 'eroo deeld Biysso Frans, Lenacrs Frans en Ver- saever Karei, visschers te Adinkerke; Ver- leene Hendrik, Vermote Frans en Cilcoea Idesbaldus, visschers te Coxyde; Vanbuck- have Alfons, visscher Ie Adinkerke; Hen- naerl Piet r. Lycke Jozef en Goudsmii Jules visschers ie Coxyde, elk 26 fr. boei, voor in z'e g' vis-cht te hebben met verboden i nel: de 2', 3 5’, 7° en 8’voorwaardelijk, j D'poiter Engel, visscher te Ooslduyn- I kerke, 26 fr. boet, voor zijnen kleinen visch van Popsringhe; J. Dubois, van Meenen; G. Dubuisson, van Kortrijk; N. Dtwilfiers. vm Mcenen; G. Vande Kerckhove, van Thiel J. Van N-s’e, van Rousselare; O. Verscheu- re, Poper.nghe; A. Verstraele, van Brugge. Kl ine Orden. MM. F. Van Wulle, van Caster; R. Beinaert, van Handzame; G. Bitermieux. van Sijsseelr; H. Briche, van Alveringhem; Th. Gallens, van Kortrijk; H. Cardoen, van Gheluwe; J. De Batne, van PoperiogLc; A. Dekoninck, van Brug ge; J. Delanole. van Haringhe; R. De Meu- lemeester, van Wareghem; J. Denys, van Rousselare; J. De Roulez, van Wei vick; J. De Rycke, van Kor-rijk; C. L. De Saegher, van Hrfinghe; K. Desmedt, van Rumbeke; H. De Vloo, van Veurne; Edtn. De Wispe- iaere, van Brugge; H. Godderis, van Lophem; K. Hoflacn, van Zonnebek<; Edw. Kervyn, van Thouroul; B. J. Lr l eur, van Elverd.ngh F. Muys, van'Ruisselede; A, Renier, van Meenen; A. Roose, van Kort rijk; P. R ynaert, van Brussel; M. Van Dromme, van Poperinghc; A. Van Neste, van Oosiroosebeke; A. Van Overschelde, van Meenen; F. Van Oost, van Ruisselede; II. Van Byckeghem, van Aarseele; L. Ver- riest, van Deerlijk- M. Vinck, van Veurne. M. Dupuy hoofdminister las het pro- i moordaanslag bloot en een weinig later I 1— I I-«I-j en Oberdanck, daders dier 2 mislukte aan slagen, hebben hunne misdaad met hun leven geboet. 4* Gasfield, de president der Ver- eenigde Staten werd den 5 Juli 1881, door den genaamden Guiteau, door een revolverschot gedood. Zelden zag men in een land zoo algemeenen rouw; het dankbare volk richtte hem een gedenk zuil op. Nu was het de beun van M. Carnot, president der Fransche Republiek. Men ziet, kronen en keizerszetels heb ben niet veel benijdensbaar; nadat zij zich soms voor het welzijn des lands eenige jaren hebben opgeofferd, worden zij door een schoelie, soms ven adel ijk vermoord. Die verlatene kerels zijn meestal de werktuigen van politieke kuiperijen of geheime genootschappen. De moordenaars zelve zijn meestal de grootste dwaaskoppen, ja, ware ellende lingen. der frnnHchc Republiek. De pteddeni is dood, leve de Presi dent Woensdag weerklonk die kreet door heel Frankrijk. Volgens de Grondwet van Frankrijk moet men onmiddelijk overgaan tot de verkiezing van eeneti nieuwen voorzitter, indien om de eene of andere reden de plaats open komt. Zoohaast M. Carr.ot overleden was kwam de mioisteraad bijeen en wierd bei bericht afgekondigd dal het Congres woensdag ging vergaderen om. tot de verkiezing van zijnen opvolger over te gaan. Hel Congres bestaal uil de vereeni- ging van den Senaat en van de Kamer, te Versailles zetelende onder het voor- zitierschap des voorzitters van 't Sinaal. Dat is nu reeds woensdag gebeurd. Kan er en Senaat zijn ’s namiddags te Vei lilies in Congres bijeengekomen en de keizing is in eene enkele stemming afgeloopen. De voornaamste kandidaten waren M. Casimir Périer, voorzitter der kamer, ondersteund door de gematigde re publiekeinen; M. Brisson, gewezen voot- zitter der kamer, kandidaat der radika- len, en M. Dupuy, voorzitter van den ministerraad. De rechterzij had beslo ten voor generaal Février te stemmen. De officiële uitslag der stemming was als volgt Aanwezige leden 851; uitgebrachte stemmen 845; ongeldige briefjes 6; volstrekte meerderheid 423. M. Casimir Périer bekwam 451 stem. M. Biisson 195 M. Dupuy 97 Generaal Février 59. bij gevolg werd M. Casimir Périer tot president der fransche Republiek ge kozen. De uitslag werd toegejuicht door De. meerderheid. De progressisten pro testeerden hevig en riepen Leve de maatschappelijke revolutie. M. Casimii Périer, geboren te Parijs >n 1847, is de oudste zoon van August Casimir Périer, welke mini ter van M. Thiers, gezant, senator, lid der akade mie en groot oflicier van ’t eerclegiocn was, en kleinzoon van den vermaarden minister van Louis Philippe. Do nieuwe Voorzitter is een man van krachtmoedige inborst, met eene gron dige geleerdheid begaafd en in bezit van een aanzienlijk fortuin, Men aanziet zijn optreden als eene zegepraal voor de behoudsgezinde par- 'ij; hij is geen vrijmetselaar zooals de meesten der fiar.scfie hoog ambtenaren, zcodat zijne verkiezing misschien wel pene ontspanning kan te weeg brengen den strijd legen de geestelijkheid cn De Kerk. S.vftveghem,-A. hdm, in den ouderdom van 74 jaar en 8 maanden, r Vertrekuren van den Uzerenweg van den Ruurtspoorweg. fl .Suli tot 30 September ASO4. Abraham Lincoln, president der Ver- eenigde Staten, in den schouwburg in 1865. De vermoorde had nochtans de uitstekendste we'daden aan zijn laad toegebracht en lelde om zoo te zeggen geen vijanden. De moordenaar was een zekere Wikes Booth, zijn wapen was do revolver. 2’Alexander 11, Keizer aller Russen, toen hij op Bitla irt 1881, per tijtuig naar zijn paleis wederkeerde. Bij de eerste ontploffing der dynamislbom we den twee lijfwachten gedood. De keizer sprong uil het rijtuig en riep God dank ik ben gelukkig ontsnapt. De bandiet ant woordde Het is misschien nog te vroeg o>n God te bedanken, en op het oogen- j blirvieler eene tweede bom, die den keizer zoo zeer I nadien oveilred. 3" Nobling. een loste in Juni 1878, twee revolverschoten op keizer Wilhelm te Bei lijn, op het i oogenblik dat de keizer een gëlukkiglijk slecht licht getroffen. In hél zelfde jaar den 29 October stond de koning van Spanje aan eenen Generaal Février. kanselier van het legioen van Eer, heeft donderdag M. Casimir Périer, als president der Repu bliek, hel grootlint en de eereteekens van hel legioen van eer overhandigd. Re lijkpleclitiglicid van M. Cat nol heeft zondag plaats ge had op de kosten van den staal. Van 3 ure ’s morgens was er volk te been en nam te stratetl in van hel Ely- seum naar O. L. V. kerk. Kwart na 10 ure verliet de lijkstoet het Elyseum, De kardinaal-aartbisschop omringd van zijne kanoniken ontving hel lijk aan de voorpoort der kerk. De kardinial zong den dienst, bijgestaan door den de aartsbisschop van Rheims cn den bisschop van Beauvais. Ten 2 ure 10 verliet het lijk de kerk. Ten 2.40 kwam hel toe in bel Pantheon en T was 3 ure 55 als de kist in hel Pantheon was neergelegd. De nieuwe president woonde de lijk- plechliglieid bij. Senaat. Zoo als bet te voorzien was heeft de bespreking van hel laatste deel der kies wet weinig spel geleverd op hel uit drukkelijk verlangen van bel gouverne ment. De linkerzij heeft wel gepoogd eenige wijzigingen te doen aannemen, maar het was verloren moeite; zij allen werden allen verworpen. Woensdag werd gansch de nieuwe kieswet aangenomen, gelijk zij door de Kamer gestemd is, door 38 stemmen tegen 18 en 1 onthouding. Daarna werd de wet gestemd op de jn zee niet weergeworpen te hebb ,n. koopvernietigende gebieken, welke de Bourgeois Karei, visscher te Adinkerke, senators der groote sleden hadden wil- j voorwaardelijk, 26 fr. boet, voor in zee len doen verschuiven tot later. T Is op gevischt te hebben met verbaden net. het aandringen van onzer, senator baron de Coninck dat deze wet is aangeno- kerke, 26 tr. en twee»ad 50 fr. boet, men. Vervolgen’ gaf minister de Burlet L. S oroae, van Bekeghem; G Van Mtillcm, wandelrit t van Brugse; Alf. Van Thuyne, van Thou- Emte. C otgny, brouwer te Loo. deed (Inter die Linden. De keizer werd f0U,. jj Viane, van Hals'e. Onderdiakens A, Bruyneel, van Maria- loop; H. Gallewaert, van C De Bruyne, van Nieuwkcrke. G. Dësaeghir, Vrijdag heeft Mgr. De Brabandere de eerste priesterwijding verricht. Zijn gewijd geworden lui priesters MM. Alt. DeI’oortero, van „.ian zwc(niT-ien ,vas in de Nieupoitvaart, B'’Ug^Kmi^AmrnS’ aldaar verdronken. van Ste biuis; A. Gomeyne, van Pollinc io- n on t ve; A. Dassonville, van Lendelede; E. J'J k,°"!^ *Jbsslu 1 van .30 Jun D’huyvelter, van Ruisselede; M Legrand, j is M. Kaïel De Gheldere, buefwisse.end vm Koruiji.; G Sm inent, van b-vevegh. m; J. Van de Caste I van Wervick; M. Van d t Plancke, van Wevelghetn J. Van Over sell‘1de, vin Thielt. j„. Diake s MM. A. Cassebeke, van Heule; West. Vlaanderen, vm Oostvleteren; J. Keste'oot, van Menie- Poelcappi lie; A. v ,n gemeenteraadsheer te V» urne, Camiel De D 'ckere, eigenaar te Dixmude, en 2 10 1 54 Oostende Statie Nicuport Oostduynkerke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 3 06 8 02 4 22 9 03 9 50 9 55 Gent Brussel Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Oostduynkerke Nieuport Oostende 5 04 6 58 5 10 7 04 522 7 16 5 30 7 24 6 08 7 10 8 40 9 12 9 34 9 56 10 08 11 08 7 50 8 30 8 37 1 25 1 43 2 10 2 38 2 56 4 07 9 41 9 55 1 53 5 22 2 58 6 46 3 20 8 07 10 43 3’5 6 49 —500 8 00 4 45 5 06 Cortemarck 5 34 VEURNE-OOSTENDE 9 30 12 10 2 10 3 12 6 06 9 3G 12 16 2 16 3 18 6 12 9 48 12 .'8 2 28 3 30 6 24 9 56 12 3G 2 36 3 38 6 32 5 4’ 7 42 10 14 12 53 6 48 8 42 11 14 I - - - - 1_, BW i 119 1 36 2 42 4 39 9 20 1 44 2 50 4 47 9 28 1 56 3 62 4 59 9 40 2 02 3 08 5 05 9 46 6 00 9 10 7 28 11 38 8 42 8 56 9 21 9 48 9 59 10 52 8 56 IC 54 5 08 11 47 3 50 11 55 4 04 7 20 10 14 12 26 4 35 750 1041 12 55 511 8 05 10 52 9 15 12 08 1 20 Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem’ Loo Hoogstaede-Linde Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem Nieuwe Herberg 6 17 8 58 1122 Veurne Statie 2 23 5 18 6 32 r.48 7 18 6 55 7 45 7 05 7 54 7 55 8 44 5 55 6 42 6 52 1 47 2 38 5 38 5 43 4 48 7 29 5 15 7 45 5 39 8 09 6(5 835 6 15 7 12 5 00 5 50 6 03 6 31 6 59 7 38 - 9 06 n OOSTENDE—VEURNE 5 7 25 9 55 12 18 551 842 11 11 6 08 859 11 28 6 16 8 07 11 36 6 28 9 19 11 48 6 34 9 25 11 54 73,1 P.epers, van GurniC; H. Scbotiey, Ilouthem; A. Spincerroaille, vm Deerlijk; VEURNE-YPER. 4 45 7 26 4 50 7 31 5 11 7 52 10 16 5 19 800 10 24 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52 4 40 7 22 9 46 10 36 1 - 3 40 6 30 Hoogstads Linde 5 37 8 19 10 43 11 33 1 57 4 37 7 27 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 4 52 7 41 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 5? 12 12 2 37 5 17 8 06 6 38 9 19 11 43 12 33 2 58 5 38 8 27 VeurneVoorstad 6 43 9 24 11 48 12 38 3 02 5 43 8 32 Brunei Gent Lichtervelde Cortemaick Dixmude Veurne Adinkcrlc Duinkerke DuinkerLe Adinkerke Veurne ÏHimude Lichter vel de 5 49 7 16 9 25 1040 YPER—VEURNE 1 5 3 45 6 22 a 1 10 3 50 6 27 A 1 31 4 11 6 48 1 39 4 19 6 56 1 56 4 36 7 13 «i 2 13 4 50 7 27-2 3 07 5 47 8 24 i 9 46 10 36 i - 73 tl S!

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1