J 1 I I 3 if B 8 jaargang. 28. e° sa H Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letter digers is vin hel gezag. Waar andeis, 1" prijs 50 fr. 2' prijs 25 fr. ven mocht men vrij en vrank, het volk opwinden tegen het geestelijk en wette- naar de stem 0l|Zer herders, wij richtten der Stad Veurne maakt be kend' dat de Jaarlijksche Peerdenmarkt Rechterlijke kronijk. De korreklionele Rechtbank van Vearne heelt veroordeeld vnn Dixmude, Yper. De jonge Veurenscbe cyclist woman, was bijzonder belang- volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr IS cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMMÊ-RïCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstl-aat, 4, te Veurne, en in de Posfkantooren. Godsdienst te c_ ken dier landen hebben zoogezegde on zijdige scholen opgei ichl, waar het streng verboden was het kind van God Sterfgeval. Wij lezen in den Coumer du Limbourg over het afsterven onzen inbooiling M. Cousin, broeder Josephiet, te Tongeren. Wij hebben met innige droefheid het afsterven vernomen van Mijnheer Pros per, in de wereld Frar.cies Cousin, ge boren te Veurne den 2 April 1836, in het Geslicht der Josephieten getreden den den 20 September 1858, geprofest den den 10 December 1860 en godvruchtig in den Heer ontslapen in liet Si. Mater- nus College te Tongeren, den 3 Juli 1894, bediend met de laatste Sacramen ten van Onze Moeder de Heilige Keik. De eerbiedwaardige kloosterling, die zijne schoone ziel aan den Schepper komt weder te geven, was met de schit terendste hoedanigheden van het nart en den geest begaafd. Zijne godsvrucht was buitengewoon, zijne kennissen zeer uitgestreki, zijne zelfopoffering ken de geene palen. Wie zal de uitstekende diensten herin neren, door den betreurden afgestorvene aan de jonge geslachten bewezen, ge- dutende zijne zoo verdienstelijke loop baan heel en gansch toegewijd aan het onderwijs der jeugd De meesters, de leerlingen, de ge- wezene leerlingen van bet Si. Maternus College verliezen in Mijnheer Prosper eenen geachten confrater, eenen teerbe minden leeraar. Sedert verscheidene jaren, bewoonde Mijnheer Prosper onze stad. Om de onuiiputbare goedheid van zijn hart, om zijne grenzelooze zelfop offering genoot hij de diepe achting van al degenen die in betrekking met hem kwamen. Wij koesteren de zoete hoop dat de Almachtige, die door den mond van zijnen proleet gezegd heelt dat degenen welke er andere in de wegen der ge rechtigheid zuilen onderwezen hebben glinsteren zu len gelijk de sterren ge durende de eeuwigheid, reeds zijnen trouwen dienaar in de bemelsche glorie ontvangen heeft en dat Hij hem de be- loomng geschonken heeft welke Hij be loofd beeft aan degenen die vooral het rijk Gods en zijne rechtvaardigheid zoe ken. Eene bedroefde menigte woonde ver leden donderdag den lijkdienst bij, die in de kapel van het St. Maternus College gezongen word. Het puik onzer bevol king had er aan gehouden alzoo eene laatste hulde te brengen aan den heili gen en uitstekenden kloosterling, wiens afsterven de meesters, de leerlingen en gewezene leerlingen van het Si. Mater nus College in üiepe verslagenheid dompelt. Merrien. 1' ptijs 50 fr. 2° prijs 25 fr. Voor de schoonste inlandsche Veulens geboren in 1894, 1' pi ijs 30 Ir. 2' prijs 20 fr. De twee prijzen voor tedere soori zul len maar toegewezen woiden wanneer er ten minste drie mededingers zijn. In geval de mededingende peerden, door schoonheid of welgemaaktheid niet voldoen, mag de jury de prijzen vermin deren. Al de mededingende peeiden moe'eti op de markt te koop ges eld zijn. De veikoopers zullen geen standrecht moe J ten betalen Inschrijving om 7 ure in de Khetorika, bij E. Dewitte. dan in vergaderingen, waar God en Kerk bespot wierden. waar men het wette- wierd ui zijne heilige zei vrijmetselaars belemmerd. Hel minste woord dat bij liet hooren om het volk te waarschuwen tegen het verfoeilijke fiberalismus, sociahsmus, anarchismus en alle slach van hatelijke ieeringen, koste hem de borooving zijner jaar wedde, hij wierd voor de rechtbanken gesleuid eri mo^st geheel dikwijls met maanden gevanj* zijne heilzame verma ningen boeten. In do clubs, samengesteld uil alle slach van godsdiensthaters en galeiboe- WecscliilSige tijdingen» De loopstrijden van de Panne, Zon dag laatst, 8 Juli, hebben de wielrijders van de Panne, met medewerking van de Veurimars, zeer luisterrijke loopstrijden in de Panne gegeven. Deze waren ver deeld in 1° een sneljoop, 2° eene ring- steking, met een totaal van 115 frank prijzen. De control zetelde ten gasthove van M. Cassiers. De volgende heeren maak ten er deel van Frans Huysseune; Raphael de Spot, Emile De Jonghe en Leopold Plettinck. Voor den snclloop waren er zeven ingeschrevenen. M. Alberik Cracco, van Dixmude; M. Willem Moreau, van Brug ge; M. Georges De Coene, van Yper; M. Van der Stuyft, van Yper; M. Pieter Carpentier, van Yper; M. Antoon Van de Velde, van Duinkerke; M Moerman, van Ghyverinch'jve. 1’“ prijs, 20 fr., aan M. Willem Mo- eau, van Brugge; 2d0 prijs, 15 frank, M. Van der Stuyft, van Yper; 3dc prijs, 10 frank; M. Pieter Carpen tier, van Yper; 4de prijs, 5 frank, M. Alberik Cracco, van Dixmude; De ringsteking wekkend. Er waren niet minder dan zes en twintig ingeschreven rijders. Het maxi mum der te steken ringen was negen. Hieronder de uitslag 1“° prijs, 20 frank, M Firmin Patrein, van Vi u ne. buiten kamp 9 ringen. 2d" prijs, 15 frank, M. Georges De Coene, van Yper. 3de 12 frank, M. Willem Moreau, van Brugge 4d* 10 frank, M. Ernest De Vrome, van Vladsloo. 5do 8 frank, ex aequo M. Nouwynck, van Dixmude, en M. Carpentier, van Jaarlijksche Peerdenmarkt te Veurne, Het kollegie van Burgemeester Schepenen zal plaats hebben op Zaterdag 4 Augusti 1894, en dat een groote Prijskamp zal geopend worden voor de peerden te koop gesteld op de markt, mei uitloving der volgende p: ijzen Foor de schoonste inlandsche Merriepeer- den van 3 tol 7 jtven. Voor de schoonste inlandsche Hengsten- peerden, gezegd hertigmaauders. 1’ prijs 50 fr. 2” prijs 25 fr. Voor de schoonste inlandsche Merriepeer- den. gezegd Deriigmaanders. pi ijs 50 fr. 2" prijs 25 fr. Foor de schoonste inlandsche Jaarling peerden, gezegd Acbt'ienmaanders Hengsten. te prijs 50 fr. 2° prijs 25fr. Priesterlijke benoemingen. Z. H. de Bisschop van Brugge heeft be noemd .- Onderpastoor van St. Joseph, te Oostende, M. Bousson, professor in ’l colkgie van IJper; professor leUp-r, .1. Desmedt, diaken in ’tseminarie. 'Professor in ’t Kol legie van Meenen, M. Storme, diaken in ’l seminarie. lijk gezag, noch Paus, noch keizer, noch koning of alwie aangesteld was «m bol gezag te doen eerbiedigen wierd ergespaard, de ongcrijmdste en hatelijk ste beschuldigingen mocht men er uit braken, zonder dat men moest vrcczen van voor de rechtbanken te vei schijnen of ecnigzi.'is verontrust te wezen. Met hertzeer zag men mannen dekorce- rcn, die schaamteloos genoeg, Je afschaffing vroegen van Altaar en Troon. Eindelijk is de maat vol, deze die vtind gezaaid hebben, maaien nu storm, niets wordt er nog geëerbiedigd, alles wat nog in den weg loopt, moet van kant. Zonder werken wil men nu op zijn gemak Ir ven. Liberalen en socialisten hebben den weikman de ooren vol ge blazen, zij hebben hem opgestookl tegen den rijke, bem geleerd dal er geen God was, dat men moest leven om te genie ten en aan niemand rekening te geven hadden over ens doen en laten. De on gelukkige werklieden hebben dit ver gif ingezwolgen, zij stellen in ’t werk wat hen aanbevolen wierd en men is verwonderd dat men niet vreest aan te leggen op het leven van hooggeplaatste personen, men s verbaasd omdat Sadi- Carnol, vermoord is, getioffen door den dolk van eenen lialiaanschen sluipmoor denaar 1 Edoch, verwonderd moat men niet zijn; men oogst wat er gezaaid wierd losbandigheid, twist en tweedracht. Het goddclooze Italië, het godvergetene Frankrijk geven er oni dezer dagen liet klaar bewijs van Op den I a'iaanschen eersten minister Cihpi, wieid ei gescholen, gelukkig zonder hein te tnflên. De dader wordt aangehouden en wat antwoordt hij op de hem gestelde vragen? Ik wd de dood van hem. die hei ongeluk van [talie b-'ivrocht heeft, ik wil hem van kant, "mdat h j een der opperste vertegeuwoor streng verboden was bet kind van God j |jOe ijjner zjjn (je vruchten of Gods liensl te spreken. De priester p|ukt van zijnen p'xfodipnsi tiding door de i zjjne onzijdig geuzen van lerU’ckuren van <lcn Uzereniveg tX: wau den buurtspoorweg. ft Juli tot 30 September ISO4. Zulk zand, zulke vrucht. Sedert het vierde etner eeuw, wér- ken Frankrijk en Italië, om overal den gezag onder de voeten trapte, beeft doen veidwijnen. Dc geu- j tjje ongelukkige dit geleerd. En Frankrijk’, die het verstandigste land der beschaafde wereld zijn wil, i dat het n godsdiensthaat, van /c scholen, die volgens de geuzen van allen deesem, Frankrijk en Italic, groet moesten maken, er. die het dieper en d per in den afgrond doen zinken, die mikcn da: alwie iels bezit in ges adige onruste verkeert. Hoe gelukkig mogen de ka ho'ieke Belgen, zich aehten, naar de slem der bisschoppen geluisterd ie l ebben tijdens de rampwet van 1879. Hier ook in ons Vaderland wilde Pie je Van Humbeek, ons zulke scholen opdrmgen! Onze bisschoppen waai schuwden hun ne schapen, wij, ka holieken, luisterde i i godsdienstige scholen op om hel volks kind, zooveel mogelijk te bevrijden van het liboiali-inus, vader van 't socialis- mus en grootvader van 't anarchismus; zeker hebben wij daar aan te danken, dat in ons lieve vaderland, nog alles zoo kalm is, in vergelijking der andere streken of gewesten. 1 54 i Oostende Statie Nieuport OoitduynLerke Coxy-te Veurne Markt Veurne Statie VEURNE 5 04 6 58 5 10 7 04 522 7 16 5 30 7 24 3 06 8 02 4 22 9 03 Veume Statie Veurne Markt Coxy Ie Oosiduy nkerke Nieuport Oostende Br u. iet Cent Lichte rselde Corteniaick Dixmude Veurne Adiukerke Duinkerke Duinkerke Adinker.e Veurne Dixmude 5 55 6 42 652 9 10 53 1 S3 1 43 2 10 2 38 2 56 4 07 6 (8 7 19 8 40 9 12 9 34 9 56 10 08 11 08 7 50 8 30 8 37 9 50 9 55 a 5 6 48 9 ft w «KJ 6 00 7 28 11 38 8 42 8 56 9 21 9 48 9 59 Zitting van 22 Juni. Suffys Hendrik, werk man te Oostcappel (Frankrijk), 2 jaar gevang en 100 fr. boet, voor diefte. Scherrier Hendrik, kleermaker te Stavele, en Dewulf Jeroom, dienstknecht te VVcstvleteren, voorwaardelijk, elk 16 fr. boet, voor slagen. Vcrbrugghe Leonard, schoenmaker te Wercken, voorwaardelijk 26 fr. boet, voor slagen. Geryl Rochus, werkman te Oostduynkerke, 26 fr. boet, voor slagen, en 10 fr. voor vernieling van roerende eigendommen. Willacrt Engel, werkman te Oostduynkerke, 24 dagen gevang en 3oo fr. boet, voor jacht met stroppen. - 3 5 6 49 5 00 8 00 1 47 2 38 3 38 5 45 4 48 7 29 5 15 7 43 5 39 8 09 615 8 35 6 15 7 12 5 00 5 50 6 03 631 6 59 7 38 - 9 06 J -r». ,i Woensdag 9 9 Juli 181M. OOSTENDE y 9 30 1! 10 10 3 12 (1 00 9 36 12 16 2 16 3 18 6 12 9 48 12 8 2 28 3 30 6 24 9 56 12 36 2 36 3 38 6 32 5 48 7 42 10 11 12 53 648 8 42 11 14 OOSTENDE—VEURNE 5-725 5 51 8 42 11 11 608 859 11 28 6 16 907 11 36 628 919 11 48 6 34 9 25 11 54 9 55 12 18 1 19 1 36 242 4 39 9 20 1 44 2 50 4 47 9 28 1 56 3 62 4 59 9 40 2 02 3 08 5 05 9 46 V prijs 50 fr. 2’ prijs 25 fr. YDF.r.-VEURNE 1 5 3 45 6 22 r 1 10 3 50 6 27 a 1 31 4 1! 1 39 4 19 6 56 1 56 4 36 7 13 2 10 450 7 27 3 07 5 47 8 24 8 05 10 52 9 15 12 08 9 25 10 40 1 20 4 45 5t>6 Curtemurck 5 54 Licbtervelde 5 49 ■Geut 7 16 Brussel 2 98 518 632 6 48 7 18 6 55 7 45 7 05 7 54 7 55 844 10 52 8 56 IC 54 5 08 9 41 11 47 5 56 955 11 55 404 7 20 10 14 12 26 4 35 750 104i 1255 511 1 55 5 22 2 58 6 46 5 20 8 07 10 43 VEURNE-YPER. 4 45 7 26 4 50 7 31 5 11 7 52 10 16 5 19 «00 10 24 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52 4 40 7 22 9 46 1036 1 340 6 30 lloogstade Linde 5 37 8 19 10 43 11 33 1 57 4 37 7 27 2 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 4 52 7 41 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 s a- Nieuwe Heiberg 6 17 8 58 11 22 12 12 2 37 5 17 8 06 S» Veurne Stetie 6 38 9 19 11 43 12 33 2 58 5 38 8 27 VeurneVooislad 6 43 9 24 11 48 12 38 3 02 5 43 832 Veurne Statie Veui ne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem too Hoogstaede-Linde Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem 1 7 Veurne Statie

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1