feesten ter gelegenheid der kermis van iö94. Nr 29. 5Ie jaargang. Dit blad verschijnt den Woenscag, onmiddelijk na de. graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; niet de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Dj groots letter 'Ml en diensvolgens kiesbaar zijn *oor van familie Despot Verwaaid1', door aanbesteding vaa deonde>ucmng der f* volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De zlnnonren voor Relgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitê, Magdalenastraal, 46, te Brussel Men schrijn in bij BONHOMME-RYCKASEYS. drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Jaarlijksche Peerdenmarkt to Veurno. Juen zeJU.uUU ontvangen en Woensdag IS Juli 1894. 1 m,n' ste 1200 fr. rechtstreoksche belastingen Om 10 ure’savonds, PRACHTIG VUUR WERK ter Groote Markt. A LG E M EENE SCHIKKINGEN, I. Ter gelegenheid der vermaarde Proces sie der Sodaliteit die haren omgang zal doen op Zondag 29 Juli, o:n 4 ure na middag, zullen de besturen der ijzerenwe gen en buurtspoorwegen buitengewone treinen inrichien. II. De schikkingen en prijzen der feesten zullen bij verdere programmen aangeduid worden. III. De lusthof der familie Dospot-Ver- wacrde zal op al de dagen der Kermis toe gankelijk zijn voor het publiek. Gedaan ten Sladhuize, den 7 Juli 1894. De Burgemeester en Schepenen, D. DE HAENE. Bij bevel de Sekretaris, C. Van I.iclitervelde. ?ndif MM. Hendrik Bernier d’Hongerswal en Hij poliet Cuvelier, te Veurne; G. B eyne, te Dixmude, B” Karei de Co- ninek, te Merokem; B°” G. deConinck, te Woumen; B*“ Fiederik de Crombrugghe, te Vladsloo; Heliodoor Despot en Raphael de Spot, (e Veurne; P. Dezwar- le. te Nieuport; Arthur Meighelynck, te Walveringhem, en graai Leon Visartdo Bocarmé, te Alveringhem. Op de lijst der 50 burgers die hoogst aangeslagen zijn na degene die min dan 1200 fr. rechtsireeksche belastingen be talen, vinden wij MM August Ilootsaeger (betalende i of bij de postmee-t.us. Op Zateidag 4 Augusli i P'ovir.caal gouvcruemenisho-ei te Brug- briefjes van duizend frank elk geul i .ui maakten hunne rekening met den kas- van 183 bank en waren twee heeien van omtrent de 30 jneii STAD VEURNE. van Burgemeester en Sche- s|ad Veurne heeft, ter gelegenheid {eiijlj1’®'5’ het volgende Progianima vast- Zaterdag 28 Juli, vind iUre 8 avond’, zal het feest aange- |8d worden door het luiten der triumf- C °n’ 1/2 ure, VOLKSCONCERT op de ve Markt, door bet Stadsmuziek de °manen, onder het bestuur van M. Baton. Zondag 29 Juli, 1 ure, MUZIEKAAL FEEST inden ’tl, v cr *an,die Despot Vcrwacrdo, door i1 Uro na middag, Uitgang der VER- '-'ARDE PROCESSIE van do Sodaliteit. Maandag 30 Juli, I ure 's morgens, CONCERT op Slad- 5“°üwburg, door den Koorzangerskring te- Cecilia, onder hel bestuur van M. ‘flsin, Oa> 3 ure, VOLKSSPELEN aan de Nieu- Mrug. <7 4 ure, GAAIBOLLING door de Ware rliisl eden, bij Karei Pil, Roozendaal- 1/2 ure, VUURVOGELSGHIETING r het pompierskorps, op St. Denijsplein. Dinsdag 31 Juli, ‘'HIJSKAMP VOOR DUIVEN, door de ik, {^appij de Ware Liefhebbors zon- Vrees, bij K; Thiry. I ,n 11 ure ‘s morgens; op Staisschouw- 4% PLECHTIGE PRIJSDEEL1NG aan •tboler^n^On ^er Teeken- cn Nijverheids- l.lfe.3 urp’ PRIJSKAMP VOOR DE U,*SSCHERS, uilgcschreven door de al’lJ'j de Onafhankelijke Lijovis- Vjc'”,,3 ure> GAAIBOLLING door de A Burgers, in den Tulipaan. y0! ure, KEGELBOLLING in den bij de weduwe, Dawyndl Bolcr- kabaalstraat. U>‘jJpure> V0LKSSPEL in het Spaansch v.?1’1 6 ure, VOLKSSPEL in do Noord- VergciilIIiffe lijdingen. Vlaamsche feestdag van 11 Juli. Veurne is ditjaar niet ten achteren ge bleven in hei vieren van den Vlaatn- seben Hoogdag. Jammer dat de fransche zuidwesl.-rwiiid eeuen stok in het wiel gestoken heeft, en geheel den voor middag zware n gezonden, beigecu een is aan bet be.lagged en versieren van menige buizen. Het he; n leren van dezen roemrijken dag heelt bij onze bevolking veel ge wonnen, en ten jaie zal Let feestbetoon algemeen zijn. ’s Avonds heelt onze muziekmaat schappij De Me'omanen, altijd bereid otn Hengsten. 1* prijs 50 fr. 2* prijs 25fr. Ir. 796 50) en Leopold Bieswal, fr. -- •- I r\» AM C roo IO v_ Een koninklijk besluit verleent machtiging lot herstelling van den zij gevel rechts der kerk van den 11. Bavo, te Wa ou en her nieuwing van hel dak- werk der torenspits en der dakvensters van dat gebouw. Een koninklijk besluit machtigt de besturende commissie der burgerlijke godshuizen van Nieuport tot aanneming in het godshuis dier stad, om er ge durende haar leven onderhouden te worden, van de genaamde Sofia Brlliet, zonder beroep wonende te Nieuport, met last, voor deze laaiste, eene soin van 1,097 fr. 87 c. in de kas van voor melde godshuizen te storten. Maandag heeft ter Panne de plech tige in-tellatie plaats gehad van M. De Bruyne, als pastoor dier nieuwe pa>o chic. De Pannenaren hadden aben go- wedieveid om hunnen birder op ctue 1 uitstekende wijze buide te bieden. I Uils’ag van de aanbestedingen voor de aannemirg win de unvwrings- egenvlagen beeft over- werken voor het maken van eeuen dok beletsel geweest met toegangssluis aan de haven Nieupoort. Bestek 73 333 Ir. 13 Hebben aangeboden MM DeCioedl, Brugge. 54 300 fr Everaert, broeders, Geut,' 72 900 fr. Opgelet voor 2;i Ju'i. - B-i. jn <-.!T1|0,,., ,-n;: Z.j rcM üi ccu een tiental dagen hebben de ilu born- i weir/r koperachlig. De rand is’reïi--)‘ scho stukken van 2 fr 1 Ir en 0 50 f 1 f fïen.* .•v..»rr.j - hunne volle weerde niet meer. Men wi i- de feesten door hare medewerking op gere ze dus overal, en de bezittri te luisteren, een op'octil gedaan rond gen ze seffens naar de nationale de stad met toortsen en fakkels, en voorafgegaar! van eeuen transparant, waarop 'angs de eene zijde de Vlaam- (0 ure on bad’s morgen*, zal. scf’e L 'i-uw te p'ijkcti .-toird en 1 andere, de woorden 11 Ju i 1302. l'/aanderen die Leeuw; Heil Breydel en De K In de. hank BjUisim- fr» n>->- 1894, en dat een groote Prijskamp zal geopend worden voor de peerden te koop gesteld op de markt, met uilloving der volgende prijzen Voor de schoonste inlandsche Mcrriepeer- den van 3 tul 7 jen en. prijs 50 Ir. 2' prijs 25 fr. Foor de schoonste inlandsche Hengsten- peerden, gezegd berligmaauders. 1’ prijs 50 fr. 2* prijs 25 fr. Voor de schoonste inlandsche Meiriepeer den, gezegd Dertiginaanders. I* prijs 50 fr. 2" prijs 25 fr. Voor de schoonste inlandsche Jaarling peerden, gezegd Achtlienmaanders. Merrien. 1’ piijs 50 fr. 2’ prijs 25 fr. 788 18 te Veurne. Voor de schoonste inlandsche Veulens T' geboren in 1894, 1' prijs 30 fr. 2* prijs 20 fr. De twee prijzen voor iedere soort zul len maar toegewezen worden wanneer er ten minste drie mededingers zijn. In geval de mededingende peerden, door schoonheid of welgemaaktheid niet voldoen, mag de jury de prijzen vermin deren. Al de mededingende peerden moeten op de markt te koop gesteld zijn. De verkoopers zullen geen standrecht moe ten betalen Inschrijving oin 7 ure in de Bhetorika, bij E. Dewilie. vernieuwingswerken der vloed en ebbe- deuren van het benedenhootd des Gra- venisluis cn der ebbedeuren van het bovenhoofd der Veurnesluis te Nieuport. De werken zijn geschat op 15,853 fr. 61 centimen. Zondag had de prijskamp plaats voor wielrijders van Brussel naar Nieu- port. Ten 8 u. 50 vertrokken de mede dingers uit Brussel. Ziehier den uitslag- Doortocht te Gent10 ure 50; 1* Aiguillon, van Brussel; 2*Rerchmans, van Leuven; 3’ Garin, van Maubeuge. Dooltocht te Brugge 1' Gat in, 42 u. 35; 2’ Pielte, van Dinant; 3* Berchmans, van Leuven. Aankomt te Nieuport 2 u. 58 tn. 14 sec., dus 6 uren 8 minuten na het ver trek uit Brussel, Berchmans, wielrijder- lielhebber te Leuven, wordt als over winnaar uitgeroepen; 2* Garin, van Mau beuge; 3' Moreau, van Brugge, Een ongeluk gebeurde bij de aan komst der weilrijders te Gent. Een rijder draaide uit de Calalognestraat naar de controol af, juist als een tiara van de Koornmarkt in de richting van de Brugsche poort wegreed. Een heer, ziende dal de wielrijder op den tram ging botsen, riep stop een minuut; maar de bediende antwoordde dat gaal u niet aan; ik weet wat mij te doen staat. Een second lat r botste da wielrijder op den tram. Gevolg Zijn rij wiel was erg beschadigd en hij zeil be kwam eene wonde boven de linker oog. Maandag heeft de koning de land bouwtentoonstelling van Brugge be zocht. Op geheel den doortocfit stond eene talrijke menigte geschaard. Alle da maatschappijen der stad waren geiang- schikt van de statie naar de Groote Markt. Geheel de stad was bevlagd. Ten 1 uur 20 minuten kwam in de statie, die prachtig versierd was, de bijzondere trein uit Brussel met den graaf van Vlaanderen, en kort daarna uil Oostende de trein des konings, waar de heeren ministers Begercm en Da Bruyn ook plaats in genomen hadden. De koning droeg hel uniform van opperbevelhebber des legers. Na de burgerwacht in oogenschouw genomen le hebben, verliet de koning de s alie en werd geestdi iftig toege- juicht. Hij nam plaats in hot eerste rijtuig m»t den graaf van Vlaanderen. In het tweede waren de ministers, in het derdo de officieren, in het vierde de gouverneurs van We>t en Oosl-Vlaan- dereii. Overal op den doortocht heerschte do meeste geestdrift en weergalmden de kreten Leve de koning! leve minister DeBiuyti! Leve Brugge-Zeehaven De geestdrift steeg ten top als de koning op de Groote Markt verscheen. Het was een gejuich en gewuif zonder weerga. Onze vorst heeft met veel aandacht de m mkweerdige tentoonstelling bezocht en talrijke deelnemers iverdieude I u k We nci e n t o eg c sl u u r d Er zijn reeds nieuwe uickehtukken ccn Woensdag I Augusti, VfDo 3 urc na middag, verscheidene |j 1 ’AKEL1JKHEDEN VOOR VELOCl- i-5 mgerichl door den Cycle Club Donderdag 2 Augusti, 10 ure's morgens, VOLKSSPEL aan hork der Veslenstraat en Roozendaal - Ir^t. i, *-!l ten 4 1/2 ure na middag, bij do at|Di'brug. Vrijdag 3 Augusti, ure, GAAIBOLLING in de Fluit. de maatschappij Mild <n Gespaaizaam. Zaterdag 4 Augusti, Jaaiilijksche peerdenmarkt. Zondag 5 Augusti, ^..^’ISTERRIJKE DOELSCHIETING ti( n stal n boog, in hel Hotel van Gom- .|.eie> om 2 ure. v ';i’3ure. luisterrijke LOOPSTRIJDEN y WIELRIJDERS. (Zie de bijzondere 1J'. 'Ju:ende dit feest CONCERT in den ij. ‘f,‘der familie Despot Verffaatd'*, door J‘e omanen. Coninck. Op de groote markt gekomen, heeft zij verscheide welgekozene stukken uit gevoerd, onder andere de Vlaamsche Leeuw die door de begeesterde me nigte we. d meêgexongen en luidiuchtig toegejuicht. De laatst aangekochte obligatien der Iteuing van Biossel, door den spaar- derskring Hoop doet leven, zijn Serie 14584 N' 13 35762 12 47065 04 Zaterdag. 21 Juli, ten 11 ure voor middag, zal er in St. Nicolaaskerk al- h er een Te Deum gezongen worden, ter gelegenheid der 63’ verjaardag der in- iiulding van Koning Leopold 1. Kiesbaren voor den Senaat. Op de lijst der bewoners van het arrondis sement Veurne Dix nude die als eige naars of vruchtgebruikers ten voordeele I van den Staat voor ten minste 840 fr. Het kollegie van Burgemeester en grondlasten aangeslagen zijn of ten Schepenen der Stad Veurne maakt be- I kend dal de Jaarlijksche Peerdenmarkt betalen, tu uiuuo «Ul^Ulld IVlCOUc zal plaats hebben op Zaterdag 4 Augusli voor den Senaat, bevinden zich in het f sier, Reeds was een hoop ge, worden overgegaan to de opc-.in.-e op kant gezet. Op dii oogenblik I nrrrwTi --“ii" - mm ~7irr«imiiiiimiHiFmMï”rrrF^~^?^TTirr^ PW I t tn - ll

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1