i FEESTTEN Nr 30. 25 Juli 8894. Woensdag Oil blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graranmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimon per regel. De groote lefer scheiding. STAD VEURNE. ter gelegenheid der KERMIS VAN 1894. Roosendaal let program en de leerwijze van naai- f. I. en ten i bewijze daarvan een bijzonder diploom 1' prijs 50 Ir. 2" prijs 25 Ir. Voor de schoonste inlandsche Merriepeer den, gezegd Dertigmaanders. p prijs 50 fr. 2" prijs 25 fr. Voor de schoonste inlandsche Jaarling peerden, gezegd Achttienmaandirs. voldoen, mag de jury de prijzen vermin deren. Al de mededingende peerden moeten op de markt ie koop gesteld zijn. De verkoopers zullen geen standrecht moe ten betalen Inschrijving om 7 ure in de Rhetorika, bij E. Dewine. Rechterlijke kronijk. De korreklionele Rechtbank van Veurne heelt veroordeeld Zitting van den 30 Juni. Vandevelde Frederik, timmerman te St. Pol (Frankrijk), voorwaardelijk 2G fr. boet, voor zijnen zoon i niet aangegeven te hebben voor de militie- loting. Zitting van den 6 Juli. Wouters Romania, en Becuwo Romania, landbouw ster» te Pollinchove, voorwaardelijk, elk 1 fr. boet, vo »i scheldwoorden. Dewult Frans, (gezegd Syssen Slunse), voddenkooper te Nieuport, tweemaal 15 dagen gevang en 26 tr. boer, voor smaad jegens de poltcie, tweemaal 15 Ir boet, voor dronkenschap, en 20 tr. voorscheldwoorden Hyndrc x Émiel. diensik e ht teCoucke- lacre, 8 dag< n gevang en 26 Ir. boel, voor eerroof. Goticke Alfons, Decostcr Leopold, weik- lieden, Vaniseghem Arthur, rondleurder, en Mechels Jooris, werkman, allen teOostende, elk 26 fr. boet, voor verheling. Voorwaar- deiijk voor de drie laatste. Viaene David, Viaene Pieter, visschers te Adink-rke, Riinbaut Adolf, metser, te Langhemarck, de eerste 50 fr. boel, voor smaad j-’ger.s de polic e, de derde 10 tr. boel, voor dronkenschap, Stnibb- Theodoor. klompenmaker te Bovekerke, 26 fr. voor slagen. Lemahieu Jetoom, slachter te P'oven, voorwaardelijk 2.6 fr. boet, voor slagen. Woensdag I Augusti, Om 3 ure na middag, verscheidene y^RMAKELlJKHEDEN VOOR VELOCI- f’EDEN ingerichl door den Cycle Club Qezer stad. Donderdag 2 Augusti, Om 10 ure's morgens, VOLKSSPEL den hoek der Veslenslraat cn P.--~ -’ straat. En ten 4 1/2 ure na middag, bij de 1 annebrug. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het tOO. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Pos'kantooren. Jaarlijksche Peerdenmarkt te Veurne. Hel kollegie van Burgemeester en Schepenen der Stad Veurne maakt be kend dal de Jaarlijksche Peerdenmarkt zal plaats hebben op Zaterdag 4 Augusti 1804, en dat een groote Prijskamp zal geopend worden voor do peerden te koop gesteld op de markt, met unloving der volgende prijzen Foor de schoonste inlandsche Merriepeer- den van 3 tot 1 garen. 1’ prijs 50 fr. 2* prijs 25 fr. Voor de schoonste inlandsche Hengsten- peerden, gezegd Dertigmaanders. Vrijdag 3 Augusti, cm 4 ure, GAAIBOLLING in de Fluit. door de maatschappij Mild en Gespaarzaam. Zaterdag 4 Augusti, JAARLIJKSCHE PEERDENMARKT. Zondag 5 Augusti, LUISTERRIJKE DOELSGHIETING met den s’altn boog, in het Hotrl van Com mercie, om 2 ure. Ter 3 ure, luisterrijke LOOPSTRIJDEN voor WIELRIJDERS. (Zie de bijzondere program). Gedurende dit feest CONCERT in don lus hof der familie Despot Verwaarde, door de Melomanen. Om 10 ure'savonds, PRACHTIG VUUR WERK ter Groote Markt. ALGEMEENE SCHIKKINGEN, I. Ter gelegenheid der vermaarde Proces sie der Soduliteit die haren omgang zal doen op Zondaq 29 Juli, om 4 ure na middag, zullen do besturen der ijzerenwe gen en buurtspoorwegen buitengewone treinen inrichten. II. De schikkingen en prijzen der feesten zullen bij verdere programmen aangeduid worden. III. De lusthof der familie Despot Ver- waerde zal op al de dagen der Kermis toe gankelijk zijn voor hel publiek. Gedaan ten Stadhuize, den 7 Juli 1894. De Burgemeester en Schepenen, D. DE HAENE. Rij bevel de Sekretaris, C. Van Liclatervalde. En ten 4 1/2 uro Het burgerkruis van cer-te klas is ver'eend aan M. Jozef Vinck, bestuurder der Nijverheidsschool te Veurne. Maandag na middag heeft een ge weldig en vreeselijk onweder boven onze stad en omstreken gewoed, Ge durende eon paar uren ging de hemel open en toe en de hevige donderslagen verbeidden elkander, nint. terwijl een geweldige stortregen nederplaste. In stad is de donder gevallen op de schouw van ’t huis van Lodewijk Tryhou en rukte er eenige steerien van af; tn de bijgelegene bakkerij weid een open staande zoldervenster door den bl ksem dicht toe geslagen. Te Bulscamp, viel de bliksem op de hofstede gebruikt door Karei Lodewijk Decroos, bij de Valkenbrug, en heelt er de schuur en stallingen in brand gesto ken. Te Coxydo is de donder gedrongen in het huis van den genaamdeu Legein. De vrouw, die binnen was, werd neer gebliksemd, en lag in bezwijming, toen men haar vond. In de woning zijn eelti ge huiselijke voorwerpen vei brijzeld. Bij den bakker Suber is alles kapot geslagen wat op het scbouwboid siond. Bij de uamstatie, te Vinchem, is eena telegraafstaak gespleten en de bliksem is langs den draad in de herberg ge drongen en heelt er hel papier van den muur afgesebeurd. Langs den Uper- schen steenweg zijn een aantal telegraaf palen beschadigd. In eene weide te Lampernisse is een paard van Hendrik Vandenbruwaene, laedbouwer te Steenkerke, dood ge slagen. De militaiare dekoratie is verleend aan M. L F. Cornells, van Coxyde, brigadier bij de gendarmerie te peerd, Aan den 122" prijskamp bij den algemeenen prijskamp van Brugge heb ber. drie scholen der provincie deel ge nomen Eene stadsschool, die der zusters An- nunliaten van Veurne; eene landsschool, die der zusters van den H. Vincentius, te Wynghene, en eene lagere school met fiuishoudingsklas, die der zusters van ’i, Geloove, op het gehucht Ghinste, te Oos'.roosebeke. De 122’ prijskamp was ingericht voor erkende huishoudelijke buitenscholen voor meisjes, en bevatte Inrichtingen, tabellen, verzamelingen, landbouwkaar- ten, kruidboeken, schrijfboeken, keu- kenwerk, naaien, wasschen, bleeken, M. Lodewijk Puppynck, bekwam de strijken. Deze afdeeling is druk bezocht ge weest. inzonderheid door vrouwen die de werken fel be vonderd en de leer wijze zeer goedgekeurd hebben. De jut ij heeft de bewondering der 51=3 VerschlSlïjse Ujdingen. De prijsdeeling aan de leerlingen van hel bisschoppelijk kollegie van Veurne, zal plaats hebben woensdag 8 Augusti, ten 10 ure ’s morgens, 111 de groote zaal der H. Germana. Onze stadgenoot de jonge heer Cyriel Vanderslraete, leerling in bet koninklijk muziekconservatorium van Gent, heelt in den prijskamp voor 1894, de volgende oud rscueidingen bekomen: J Klas van orgel {V studiejaar) prijs I met groote onderscheiding. Solfegeklas2" prijs, ook met onder- scheiding. Maandag had in hetzelfde conser- I vatorium de prijskamp plaats in de l hoogste klarinetklas. Onze stadgenoot 1... 1--’- --- -- eerste prijs mei onderscheiding en met algemeene stemmen. In de solfegeklas bekwam hij den tweeden prijs, ook met onderscheiding. Bij de prijsdeeling van Sl. Lucas- ju.,j ucl school te Gent, afdeeling d r bouwkuh- bezoekers gedeeld en na rijp onderzoek, 1 de (zondagleergang) is eene eervolle l-• geval de mededingende peerden, me'ding verleend aan M Leonard De- denwerk ten volle goedgekeurd Hengsten. 1e prijs 50 fr. 2° prijs 25fr. Merrien. 1" pi ijs 50 fr. 2' prijs 25 fr. Voor de schoonste inlandsche Veulens geboren in 1894. T prijs 30 fr. 2“ prijs 20 fr. De twee prijzen voor iedere soort zul- I len maar toegewezen worden wanneer er ten minste drie mededingers zijn. door schoonheid of welgemaaktheid niet 1 Vertrekuren van den IJsserenweg «fe van den IBuurtspoorweg. ft Juli tot 80 September ftSOft. Hei kollegie van Burgemeester en Sche- pen< n der stad Veurne heeft, ter gelegenheid der Kermis, hel volgende Programma vasl- gesteld. Zaterdag 28 Juli, 8 ure 's avonds, zal het feest aange- kondigd worden door liet luiten der triumf Óm 8 1/2 ure, VOLKSCONCERT op de Gr<ote Markt, door hel Siadsmuziek «de Me'onnanen, onder tiet bestuur van M. H. Malon. Zondag 29 Juli, om II ure, MUZIEKAAL FEEST inden lusthof der familie Despot Verwaerde, door de Melomanen- Om 4 ure na middag, Uitgang der VER MAARDE PROCESSIE vin de Sodtdileil. Maandag 30 Juli, 11 ure 's morgens, CONCERT op Stad- schouwburg, door den Koorzangerskring S'<‘. Cecilia, onder het bestuur van M. B'tsin. Om 3 ure, VOLKSSPELEN aan de Nieu- POrtbrug. Om 4 ure, GAAIBOLLING door de Ware ^mbachlsl.edcn, bij K irel Pd, Roozcndaal- «Iraat, Om 4 1/2 ure, VUURVOGF.LSGHIETING v°or hel pompierskorps, op Si. Denijspkin. T Dinsdag 31 Juli, PRIJSKAMP VOOR DUIVEN, door dc n'aatschappij de Ware Lieth<bbjrs zon der Vrees, bij K; Thiry. Om 11 ure 's morgens; op Sladsschonw- “Urg, PLECHTIGE PRIJSDEELING aan uo leerlingen der Toeken- en Nijverheids- Scholen. Om 3 ure, PRIJSKAMP VOOR DE E1JNVISSCHERS, uitgeschreven door de Maatschappij de Onafhankelijke Lijnvis- Ethers. Om 3 uro, GAAIBOLLING door de Vrije Burgers, in den Tulipaan. Om 4 ure, KEGELBOLLING in den Snoek, bij de weduwe, Dawyndl Boter- 'Neegschaalslraat. Om 4 ure, VOLKSSPEL in hel Spaansch E wartier. Om S ure, VOLKSSPEL in de Noord- straat. l de (zondagleergang) x.1 J i r* ifl r I n o n zl i 1 hrtite van Veurne. 23 2 02 Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Oostduynkerke Nieuport Oostende Oostende Statie Nieuport Oostduynkerke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 3 CG 8 02 4 22 9 03 .1 9 50 9 55 I 47 2 38 3 38 5 43 4 48 7 29 5 15 7 45 5 39 8 09 6(5 8 35 6 15 7 12 5 04 6 58 5 10 7 04 5 Jï 7 16 5 30 7 24 6 48 8 42 11 14 9 48 12 9 56 J aan i YPER—VEURNE 1 5 3 45 «22 1 10 3 50 6 27 d 1 31 4 1! 6 48 1 39 4 19 6 56 1 56 4 36 713 2 10 4 50 7 27 3 07 5 47 8 24 1 53 5 22 2 58 6 4(5 3 20 8 07 10 43 3’5 6 49 5 00 8 00 Il I I— UfIWW ■■■■III ju i |j ,t jèBMHJ 5Ie jaargang. 955 12 18 1 19 1 36 2 42 4 39 9 20 1 44 2 50 4 47 9 28 1 56 3 62 i 59 9 40 3 08 5 05 9 46 2 23 5 18 0 32 648 7 18 6 55 7 45 7 05 7 54 7 55 8 44 5 55 6 4» 6 52 VEURNE OOSTENDE 9 30 12 10 2 10 3 12 6 06 9 36 12 16 2 16 3 18 6 12 8 2 28 3 30 6 24 12 36 2 36 3 38 6 32 5 48 7 42 10 1 i 12 53 1 54 OOSTENDE—VEURNE 5—725 5 51 8 42 11 11 6 08 8 59 11 28 6 16 9 07 11 36 6 28 9 19 11 48 6 34 9 25 11 54 4 43 5 06 Cuitemarck 5 34 '3 7 16 4 40 7 22 Hoogs lade Linde 5 37 8 19 6 52 8 33 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 SJ Nieuwe Heiberg 6 17 858 11 22 12 12 2 37 5 17 806 6 38 9 19 11 43 12 33 2 58 5 38 8 27 VcurneVoois'ad 6 43 9 24 11 48 12 38 3 02 5 43 832 1 57 4 37 7 27 2 11 47 2 12 4 52 7 41 S U 1 n - 6 00 0 10 - 7 z8 11 58- H 42 1 1!5- 8 56 1 43 - 921 9 10- 9 48 2 38- 9 59 2 56 - 10 52 4 07 - 8 56 10 54 3 08 9 41 11 47 3 56 9 53 11 55 4 04 7 20 10 14 12 26 4 35 7 50 1 0 41 12 55 5 11 8 05 10 52 9 15 12 08 9 25 10 40 1 20 VEURNE - YI'ER 4 45 7 26 450 7 31 511 7 52 10 16 5 19 8 00 10 24 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52 9 46 10 36 1 3 40 6 30 10 43 11 33 10 57 6 08 7 IV 8 40 9 12 9 34 9 56 10 08 11 08 5 00 7 50 5 50 8 30 6 03 8 57 631 6 59 7 38 9 06 Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveiinghem Loo Hoogs taede-Linde Yper Statie Yper Statie Loo Alveriugh m Veurne Statie Brunei Gent Lichtrrvelde Corteninrck Dixmude Veuine Adinkerke Duinkerke Duinkcrke Adinker<e Veurne Dixmude Lichtervelde 5 49 Gent Brussel

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1