T J y Ij 1 1 Aiigusli 3894. 51e jaargan ‘S Arbeid Adelt. oensdag K A 3 i bn blad 'crschijut den Woens ..ig. onniiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, fr. ’sjaars;_ met de post G fr. Annoucen 20 een timen per regel. De groote letter I c wij hoogen lor toe I n evenveel natuurlijke i waaraan zonder zich aan schande en oneer piijs te geven. In bet zweet u .vs aanschijn» brood eten. En toen Adam De akjemeene landbouwprijskamp voor Oost- en West-Vlaanderen, M Dewilte, van Nieucappelle, 4" prijs. In den 23" prijskamp Melkkoeien. M. L. Misselyn, van Nieucappelle, 1' prijs In den 24“p:ijskamp stieren (met boter beboerd wierden. de aardrijkskundige zegt In den 18" prijskam verzameling van ren stier, minstens drie melkkoeien en hunne afstammelingen (Veurne-Am- Is de arbeid voor eenieder verplicli zoo is bei ook billijk, dat hij, die talenten ontvangen heeft, er meer Doch neen, in zijne grenzelooze goed heid heeft God zelfs de straf in be- looning, de vervloeking in zegen her- De werkman is als de spil, waarom alles zich beweegt; gaat die spil teniet, in bedwang houdt. De adel van den arbeid toch is wel zooveel waard als die der ge boorte, daar deze berust op het geiuk. gene op de wilskracht van den mensen. Daarom mag de werkman overal lie. I het hoofd opheffen, en het zich toteere rekenen, werkman te zijn. En zelfs wan neer bij, die hooger geplaatst was, mocht zijn gevallen, en zich verplicht zou zien, den kiel van den werkman aan te trekken, dan nog zal niemand zich schamen zijne vereelte hand te drukken, Iedereen moet werken dat is eene verplichting, die zonder uitzondering op l i de dood een einde want arbei dverheft, arbeid adel:, ook I dan nog wanneer de adel arbeidt. nieuwe krachten te verzamelen voor den dag van morgen. En zoo gaat het dooi, lot dat de dood ons eenmaal rust geeft de eeuwige rust. En toch... Zoo de arbeid ons opge legd als eene rechtvaardige straf, ons geen voldoening schonk, zoo hij slechts, met onverbiddelijke strengheid het wooid vervulle. eenmaal over ons uit gesproken, o, dan zou de menseb voor zeker dit rampzalig bestaan vervloeken, dan zou hij reikhalzend uitzien naar bet oogenblik, waarop c. kwam aan zijn lijden. gehouden te Brugge den 14 Juli 1894 schapen, liet is arbeid, die den menscli I groot maakt, zijne zeden beschaaft, den geest veredelt, voldoening en tevreden heid schenkt aan bet gemoed. De arbeid veredelt den mensch, en als zoodanig vindt hij zijne waardeering in elk reek schapen gemoed. Hij die arbeidt, wordt geprezen, die niet ar beidt wordt gelaakt. Waarom toch zien wij met minachting neder op den lui aard. die zijn lijd in vadsig nietsdoen door brengt, die den diepsten afkeer ge voelt voor alles wat de minste inspanning en moeite eischt? En waarom zwaaien I 1 I Elkendeen heeft reeds vernomen hoe belangrijk de landbou vpuj^kamp van Brugge geweest is. Zoo merkwee, dige tentoonstelling van dit vak was er nog nooit m Belgie te zien geweest. De grootte alleen sloeg u bij het intreden, j backt te doen uitreiken. nu zooveel te meer streek die mêekampien In <ien tweeden prijskamp Meiriën j waart buiten de stad Biugge ligt, ten allen kante gioote l stallen, kioske gaanderijen, museums, i Hier en daar was het gezicht aange-I u'ptijs. naam afgewtsse d mul hepian'ingen lie j In dm 17" prijskamp voonte lende den boomteelt, de bo-chkweeke;ijen en j aderen. M. Devloo A. van Rousbruggo 1“ die weten den grond van hun laid te kennen en met de opbeurende middelen ie verbeteren. De tentoonstellingen de? boen nbonden gaven daar luidsprekende bewijzen van; en ’t was aangenaam om hooi en uitleggen door de hoofden dier bonden, welke middelen zij gebruikten o n door samenwerking hunne schoone uitslagen te bekomen. Zoo ook zou men moeten samenwerken in Veurne-Ambacht en zoo moet men aan de eere houden van bij den eersten landbouwprijskamp de eoste prijzen voor dieren en voor beier aan de boeren van Veurne-Am- Eere we ze gegeven aan de- Tï dreven had uil het paradijs, sprak Hij tot hem zuit gij uw daar nu stond, beroofd van alles wat hem we'eer tot geluk verstrekte, toen hij daar siond, veroordeeld om rond te zwerven over de wijde aarde om zijnent j wille gevloekt, toen gevoelde hij de zwiarte van zijn vonnis Werken, altijd werken, zonder ophouden, dat zou voor taan dat van alle menschen. M. Verscliaeve, van Alveringhem goede weiden bedekt en bejegend met j prijs, evenveel natuurlijke lijkdommen, dan i had men hel volgens het spreken van Keizer Karei, aan de rijkste streken dei ‘j wereld mogen vergelijken en het had in tijkdom met Indiëu gelijk gestaan, Ongelukkiglijk is daar veel aan iet an derd. De Veurne-Ambacntschc boeren houden aan tiet oude, gemoven i>:et dat de krachten van land en teelt ver slijten, en zij widen niet gelooven dat men even of men doel met andere din gen, de middelen moet zoeken en uit kiezer. om aan hel tand en aan hei vee de sierlijk en vruchtbare kracht te bewa ren. Ah! waren de al boeren van Veu< tie- Ambacht naar de tentoonstelling ge komen, dan hadden zij met eigen oogen kunnen zien hoe zij gelukken die keuze doen voor de vooinee ing der dieren en t Men bad gewaand in ee::e wereldten toonstelling binnen te komen. Op een j genen onzer ..1 wijduilgestrekte plein dat St Andries j en p ijs behaalden: rezen II baiakken op j van 3j mi oud. melktanden). M De Geuninck C van Oostkerke, le prijs. M. Ve’eecke, van Caeskerke, 3‘prijs. M. Vermeesch Louis, van Houthem, 3' prijs. M Demuys A. van Veurne, 4' prijs. 26" prijskamp voorlteelende stieren. M. De Geunynck Th. vanLampernisse, le prijs. 53e prijskamp zwijnen (beiren). M. Verstraete G. van Gaeskerke, 2e prijs. 70e prijskamp versehe boter (voort komende van hel kernen van volle melk). M. Dugaideyn Aug. van Loo, 3e prijs. Wat in de landbouwtentoonstelling vreemd kwam, het was van er klooster zusters. en priesters met hunne leerlin gen te zien mededingen; en het sprong iedereen in de oogen hoe zij op de hoogte slaan van alle vakken van het onderwijs. De Josephiten van Ghee- raardsbergen wonnen er eene gouden medalie; het collegie van Tidelt, het ge sticht van Alvelgliem, een leermeester van hei gesticht van Thorhout wonnen er medalien en belooningen. Het is een ware zegepraal voor onze katholieke ge.-tichifco. En de kloosieischolen ble ven bij de collegien niet ten achter. Prachtig waren hunne tentoonstellin gen. En het is zonder reden niet dat elkendeen er den lot van utlsprak. Veurne was daar ook vertegenwoor digd door de klooster school der Annun- tialfn Eene zaal van 31 meters lengte was niet te groot om de wei ken van ktn- ders en meesteressen ten toon te stel- M Lotus Misselyn van Nieueappelle 2' pi ijs. M. Deceuninck C van Oostkerke (Veurne) 3' prijs. In den 19“ piijskamp Veeizen (met eikanden). M. D. Delanote, van Rousbrugge, 1* prijs. M. A. Leplae. van Adinkerke, 3’ prijs. M. L Vermeesch van Honthem, 3" prijs M L. Misselyn, van Nieucappelle, 4° prijs. In den 20° prijskamp veerzen (met 2" denis getuigt hel. Geene streken die j tanden) M. L. Misselyn, van Nieucappelle, 4’ prijs. In den 21" prijskamp veerzer. (met 4 of moer landen). M. L. Vermeesch, van Houthem, le ieders schouders rust, eene verplichting, i niemand zich kan onttrekken, I tend, meer l’oen God den eersten mensch ver- ^-j wu!l ja|) jj^ bedeeld - - - I is geworden; dat hij, die door geboorte en fortuin hooger geplaatst is, en meer hulpmiddelen te zijner beschikking heelt dan hij, die bij zijne gebooile leeds den druk voelt der armoede, zich ook meer verdienstelijk moet maken. En eeren wij daarom de groote man nen, die, op welk gebied dan ook, door hunne volharding en werkzaamheid heb- ben uiigeblonken, zoo mogen wij ook zijn deel z.jn, en door z.jne schuld 0(]Zen Io( ujel 0nlll0U(ie„ iian den werk. i man, die, het weinig, wat hij heelt, zich een eerlijk bestaan tracht te vei- De mensch moet werken om te kun- I werven. nen leven, werken van den vroegen I morgen tol den laten avond, en als hij ’s avonds het moede hoofd ter ruste legt, dan is bet slechts, om in den slaap J duu verdwijnt met haar alles, wat zij i was i r» j naam afgewisse <1 mei beplankingen die Juincnbeplanting aangingen. Te mid- volgens plaatsruimte. Rechterlijke"eerherstellingen 1 fr. Een'Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr het Ï00 Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen l en ’tbuitenland worden ontvangen door het OmcE de Public,te, Magdalenastraat, 46, te Bussel. Men schrijft in bij BONHOMMB-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4. te Veurne, en in de Postkantooren. Verlrekurc» van den IJzereiiweg «fe van den ISuiiefspoorwcg. 1 Juli tot 3O Septeniger 1MM. hen die door vlijt den vóór den grooten ingang stond de I koninklijke kiosk en lag de ring waar de keuringen gedaan wierden. I W e zal u den pracht beschrijven der peeidcn, stieien, koeien, enz d>e ten bachisra-) tot n gesicld waien Da: hebben wij nog nooit gezien Zoo was de roep van vet artsen, landbouwers en kenners, ’t Was de roep van el kenden. Wat ons toch verwonderd heelt, t is dat het Veurne-Ambachtscho ras van slieten eu kotien zoo weinig mededingers vond onder de Veurne Ambachtsche boeren, dat er zoo weinig zijn die mededongen voor de boter. Waar blijven zij Of willen zij niet i op de hoogte blijven die bunnen naam eeuwen door vermaai d miek Loden ouden tij i war er. de boeren onzer streek meest in het vak beoefend; de geselde- Blauwe, de -j-o- De kaste lenij van Veurne wordt de boterbloem van West Vlaanderen genaamd. Was gansch Vlaanderen mei even tal.ijke i CM 1 54 3 f 5 6 49 5 00 «00 3 06 8 02 4 28 9 03 950 9 55 Veurne Statie Veurne Markt Coxydc Ooslduynkerke Nieuport Oostende .A prijs. 2 93 518 652 1.48 7 18 7 45 5 04 6 58 5 10 7 04 5 22 7 16 5 30 7 24 6 08 7 19 8 40 9 IS 9 34 9 56 1«08 11 08 7 50 8 30 8 37 1 25 1 43 2 10 2 58 2 50 4 07 Oostende Static Nieuport Ooslduynkerke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie YPER—VEURNE 1 5 3 45 6 22 1 10 3 50 6 27 5 131 411 648 1 39 419 6 5G 1 56 4 36 713 210 450 727 Z 3 07 5 47 8 24 VEURNE- OOSTENDE 9 35 1* 10 210 3 12 6 06 9 36 12 16 2 16 3 18 6 12 9 48 12.8 2 28 3 30 6 24 9 56 12 36 2 36 3 38 6 32 5 41 7 42 10 11 12 53 6 48 8 42 11 14 aan heil uic uuui ...j> en volharding hun medemenschen tot nut der maatschappij, tot eer en roem verstrekken? t-'- 1 19 1 36 2 42 4 39 9 20 1 44 2 50 4 47 9 28 1 56 3 62 4 59 9 40 2 02 3 08 5 05 9 46 9 46 10 36 1 3 40 6 30 S OOSTENDE—VEURNE 5 7 25 955 12 18 551 8 42 11 11 6 08 8 59 11 28 6 16 9 07 11 36 6 28 9 19 11 48 6 34 925 11 54 4 48 7 29 5 15 7 45 5 39 8 09 6 <5 8 35 6 15 712 5 00 5 50 6 63 631 6 59 7 58 - 9 06 3 20 8 07 10 43 6 00 9 10 - 1 47 2 38 7 28 1138 - 3 58 5 45 8 4-2 8 50 9 21 9 48 9 59 1-w—iBi itamwrauu-.r'ia - mi, Mrt— 6 55 7 05 7 54 7 55 844 10 52 8 56 1f 54 5 08 9 41 1147 5 56 9 53 11 55 4 04 10 14 12 26 4 35 750 1042 1251 5 11 1 55 5 22 2 58 6 46 VEURNE-ÏPER. 4 45 7 26 4 50 7 31 511 7 52 10 16 5 19 8 00 10 24 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52 4 40 7 22 llöogslade LinJe 5 37 8 19 10 43 11 33 1 57 437 7 27 L-n 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 452 7 41 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 Nieuwe Herberg 6 17 8 58 11 22 12 12 2 37 517 8 06 6 38 9 19 11 43 12 33 2 58 5 38 8 27 VeurneVoorslad 6 43 9 24 11 48 12 38 3 02 543 832 Pruttel Gent ÏJchtrrvehle Coi leiiiMf ck xnnuht V» 'ii’nc Adinkerke Duinkerkc DuinkiTke A dnikerkc Veurnc PHmnde Lichtenddc 5 49 Grut Krussel 1 L .1. J I... .'.II. 4 45 r» <>G tcniHrek 5 54 7 16 Vcurne Stalio Veurne faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem Loo Hoogslaede-Lindc Yper Statie Yper Statie Loo Alveringht m VrUf tie Sth tie 5 55 r. 42 6 52 7 20 8 05 10 52 915 12 98 9 25 10 40 1 20

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1