V oensdag 8 Augusti ISM. dfl'aire lucrative. V 32. ■i schitnt den Woens-ag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sja.irs; met de post 6 fr. Anrmncen 20 centimes per regel.Osgroota letter Hebben aangeboden MM. Wybo, voie) Bouillon, 22,000 fr. J Gedaan le Veurne, den 21 Juli 1894. Burgemeester en Schepenen, (Get.) D. DE HAENE. Bij bevel De Sekrelaris, (Get.) C. Va.x Lichteryslde. Eene buitengewone omstandig heid belet ons het nummer van heden in zijn gewoon formaat te laten verschijnen. HAVrOOK van den Notaris FIL»RI2OOMB< TE WULVERINGHEM. Un fabricant de Verviers dem. agents pour la vente aux particuliers. Force re mise. Ecrire avec léfér. II. K. 106, Pu R” Verviers. Het Kollegie van Burgemeester en Schepenen der stad Veurne verwittigt het publiek dat (er gelegenheid van den Feestdag van Onze Lieve Vrouw Hemel vaart, die van dezen jare op eenen woensdag gevierd wordt, de Marktdag 5' ■iv bil bind w»| Verschillige tijdingen. Met onderscheiding tieeli M. Marmus Vanhouwe, van fseubeigbe, zijn exaam afgelegd van kandidaat in natuurweten schappen. Bij koninklijk besluit van den 23 Juli zijn de bureelen van weldaad van Leysele en Houthem gemachtigd de vol gende giften te aanveerden, gedaan door M. Eduard JBoudeweel, handelaar te Duinkerke 1° Het weldaadsbureel van Houthem, eene hofstede aldaar gelegen, gioot H. 234845 C., verpacht aan 2,700 fi. 2’ Het weldaadsbureel vat: Leysele, eene hofstede aldaar gelegen, groot H. 234120 C., verpacht aan 2,700 fr. Donderdag is het proces der mooid Davidsfonds-Veurne. Het Hoofd b stuur van het Davidsfonds laat ons weten dat de exemplaren van het boek, welk den 1 Juli 1894 moest veischij- ter drukkerij van den heer Buerbautn, Antwerpen, door brand vernield zijn. r er deze maand geen boek aan de inschrijvers worden ge geschieden zal. het prachtig vuurwerk te I afgeschoien door onzen stadsgenoot M. Hippoliet Maelstaf. Alhoewel zijne faam als vuurwerkmaker niet meer te maken is, wenschen wij hem nograns van hei te geluk over het welgelukken dezer feest. Woensdag 29 Augusti 1894, om 3 uren namiddag, te Veurne, Siate- plaats, in hei Hó.el de France bij d’heer Victor Vlamynck, Openbare Verknoping van Eene goede Vetweide groot H. 2- 93 00 C”, bij kadaster sectie B,Nr534, 535536 en 537gelegen 'te PoItinc.h - uoo dooi net gehuchte deFintelen diclii oost de Loovaart. li»«ïeb‘U«Lt'uüit’g uiei I" October 1891. Ti eieii en veuiere inhereiiiye.i bij ge noemd ‘i> No a u FLÜRlZOhNE. Zaterdag 25 Augusti 1894. om 4 ure na middag, ter herberg Rsa- sendaele, bij Charles Velghe, te Adin- kei -ke-Par.ne, vei kooping in eene zitting van Adinkerke Panne, bij het groot hotel 1° Ger ellijk Woonhuis met 7 aren 35 cent bebouwden grond en zandakker, gebruikt door Jules Ghys, mits 144 fr. s jams, tor i Mei 4895. En 2° Woonhuis en 7 aren 35 cent, bebouwden grond en zandakker, ge bruikt geweest door wijlen Pieter Vel- ghe. Si ns hacdslag. KANTOOR van den Solaris SI^iPKIiAElRK, TH VKVKWE. :S’ r’ Geboorte a. j 30. Goddons Maria, dochter van Hendrik <n Co t Nalhaba. Bewesterp. 3 Aug. Debergh Julia, doch er van Benedict en Vmrderstraete Maria. Oost«traat. Bonte i Romaan, zoon van Pieter en Moerman Leonia. Bewes'erpoort. Getal geboorten sedert l Jan- 67. Huwelijksaanko nijgingen. 5 Aug. Devos Alexander. beeld ho r wer met j Woensdag 22 Augusti 1894, j om 3 uitslip' na middag, ter zittingszaal van den beer Vrederechter te Veurne, ar» -w" wst ajx. sssjl, ^.ogs- zonder uitstel, van 4. Een schoon en gn eflijt Woonhuis i nvi schuur en Stallingen, medics 8 aren Erf', gelegen 'e^« deuorpplaats van Laai- prrnisse; gebruikt geweest door wijlen Edouard David. Seff ns handslag. Maar ir.gesteld fr. 1750. En 2 H. 5 -0154 C. Erve, onder grond van Gebouwm, Hof- en Zaziland, gelegen te Alveringhem, bij de Kruysse; in gebruike van Louis Di-coussemakcr, en andere, tot 1 Gember 1894. Venieeld m 4 koopen. Afzonderlijk slechts ingesteld fr. 10,050. Inlichting n te bekomen bij de Notaris sen SYOEN, le Loo, en VANDENBERGH8, te Peivyse. Veurne, G Augusti 1894. Mijnheer den Uitgever. Gelief mij een klein plaatsken in uw blad te verleunen om mijne verwonde ring uit te drukken dat van dit jaar het stadsbestuur op ors niet gepeisd en heeft, en ook hierover onze mistevre- Onze jaarlijksche kermis. Volgens oude gewoonte geven wij •een kort verslag over onze jaarlijksche kennis en de feestelijkheden der verle dene week. Hei scheen dat onze kermis met een voordeeiig weder ging begunstigd zijn; •den zaterdagavond, binst aai onze voor treffelijke fanfaren «De Melomanen» de kermis instelden met welgekozen en prachtig uitgevoerde stukken, stonden de sterren te pinkelen aan 't firmament en schenen ons toe te juichen en aange naam weder te voorspellen. Maar lacy in die hoop waren wij wel haast bedrogen, en den zondag namid dag begon bel weer te pronken en rond den avond viel een welgevoede regen die de vreemdelingen^ haastig naar huis joeg, en de Veurnaars zelve alle lust tot wandeler, en kermissen ontnam. Maar, zoo haastig niet, en laat ons be ginnen met den Zondag morgend. 's Morgens heerlijk warm weder. Veel wolfk in stad Om tl </■-’ uren in den lusthof Jer familie Despot, hebben de Melomanen» een der prachtigste con certen uitgevoerd welke wij tol nu toe i.og gehoord hebben. Eere en lof aan •den ijver igen bestuurder M. II. Maton, *tt aan zijne kundige muziekanten die ztctt zoo wel van hunne taak gekweten hebben en meesterlijk de stukxen heb ben uitgevoerd. ’S namiddags heeft onzejaarlijksche itoeiprocessie altijd dezelfde, en altijd •even nieuw en aantrekkelijk, in tegen strijdigheid met andere feesten die na •eenigen tijd vervallen en te niete gaan, ook altijd en in steeds toenemend getal, vreemdelingen naar Veurne doen toe- siroomen. Met de meeste orde beeft zij de straten «Jer stad doorwandeld en ongelukkiglijk op het einde van haren doortocht voor «ie opkomende wind en regenvlagen haren weg moeten vet haasten en ver kollen. De Veurnaars zullen nooit geen dank genoeg kunnen wijten aan het broeder schap der Sodaliteit, dal sedert 250 ja- ren onophoudend deze boetprocessie in stand behouden heeft; en buiten de re dens van geloof in godsvrucht, hebben wij er nog eene andere om tot den bloei on het beslaan van hetzelve krachtdadig mede te werken. Kermis Maandag om elf uren hebben onze koorzangers een luisterrijk concert gegeven op stadsschouwburg onder het bestuur van M Th. Retsin. De verschillige koolzangen werden met veel brio, met veel zwier en kunst uitgevoerd. De verschillige nuancen weiden goed onderhouden, en de zan gers trachtten de gevoelens in de koo- reu bevat en die hen bezielden, ook bij de toehoorders te doen doordtingen. M. Hacken, eerste pi ijs van bet ko ninklijk Conservatorium van Brussel, bad zijne welwillende medewerking verleend om dit feest doot eenige keu rige vioolstokken op te luisteien. Hei spel van M. Macken is zoet cn aan- den archet die hij zoo kundig zoo meesterlijk over de snaren laat glijden en er tonen doet ontstaan, zoo melodieus en zielroerend dal de aanhoorder er waarlijk van begeesterd is, en de ontroe ring lot in zijn hert voolt binnendringer). Luidruchtig en welverdiende toejui chingen onderbraken meer dan eeits den meester in zijne uitvoering. op M. Carnot, president der fransche republiek, voor het assisenhof van Lyon begonnen en vrijdag geëindigd met de ter dood veroordeeitng van Caserio. De strafuitvoering zal ie Lyon plaats heb ben. Woensdag avond heeft M. Goffinet, ingenieur, gehecht aan de wapenfabriek i van Herstal, zich te Middelkerke, bij den Krokodil, onder de locomotief van den tram geworpen. Vier tijtuigen rol den over zijn lichaam. Zijn lijkwas vrees lijk verminkt. Hij was te Middelkerke zonder reisgoed aangekomen; in zijne schijnt hij zoo gemakki- ic vucieu ui --...,r_l Zijne viool spieekt waarlijk onder in getal zijn rond de ..vv.v, gesteld is op den Dinsdag 14 der maand denheid uit te drukken. Verleden Augusti. jaar op koekezondagvan de ketmis wa- j ■- «r- j— ai f..i:ion«, genaam; geene wendingen zijn hun te i ren er scboor.e Coursen voor veloctpeên i moeilijk: alle grepen hoe lastig die ook rond de vesten van stad; in geheel de wezen mogeu schijnt hij zoo gemakk.- ronde van de vesten was er volk en was lijk uit te "voeren als of hel kinderspel ei nering voor de herbergiers die talrijk ware. Zijne viool spieekt waarlijk onder in getal zijn rond de vesten. Een ieder was konient over die tchoone feeste. Wij petsden van dit jaar wederom hetzelfde batje te hebben; maar neen, de feeste moeste op de markt plaats hebben; ’i is waar die menschen zijn te beklagen, en als er' iets te doen is, is ’l nooit op de mat ki. Zijn wij dan geheel en gansett de ver- j stekelingen geworden? ’lis ook slechten tijd voor ons; wij i verkoopen ook geerne; wij moeten ook ‘asten en comribulten betaleu, zoo j Gfit -wed, van Mathilde necr<)q?; wel of de herbergiers van de markt; j Kurvers Leonia, zonder beroep, te Vearxe en wij zouden begeeien dat als er tees- 1 ten gegeven zijn, die neering en verleer bijbrengen, wij er ons deel zouden van hebben. Vriendelijk gegroet. L'en herbergier van rond de. Vtsten. volgen.' plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 4 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het >30. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen') en ’/buitenland worden ontvangen door het Office de Pudlicitè, Mag dol en astraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BUNHOMMÈ-HYGKAbkïS, drukker uitgever. Zwaru- NonneiiMrual. 4, te Veurne, en m de Poslkanlooren. Kermis Dinsdag, 's morgens om elf uren was er plechtige prijsdeeling aan de leerlingen der teeken- en nijverheid- scheol onzer stad. De tentoongestelde werken getuigen van den kunstzin en vooruitgang der leerlingen en strekken tot eere der meesters. De Heer Vanbelleghem, heeft door opsomming en uilbieiding der punten van hel programma doen zien boe nut tig de lessen zijn van gezondheidsleer en staathuishoudkunde in de nijverheid- school gegeven. Volkspelen en andere feestelijkheden. De volkspelen hebben grootelijks on derbroken geweest door hel slecht we der, welke bijna geheel de kermisweek en op de bijzonderste dagen geduurd heeft. Nochtans, allen zijn, dank aan de le den der feestcommissie, die hunne taak behertigd hebben, zonder geschil en in de beste ordeafgeloopen. Hei wielrijdersfeest, dat dees jaar op de marki heelt plaats gehad, en in spe len veranderd was, omdat, volgens het schijnt, men geene liefhebbers genoeg ging hebben om aan Coursen deel te nemen, heelt ook wel gelukt. Jammer dat do ballon x in brand gekomen is en dat men er geen ander gereed had om hem te vervangen. De prijskamp voor lijnvissebers en de doelschieting van Sml-Jooris gil de telden ook vele liefhebbers; zoo dat deze verschillige feestelijkheden, voor onzen koekenzondag veel beweging en levendigheid jin stad gebraeht hebben. 's Avonds was de markt vol volk om bewonderen vond men maar 48 centimen. Frankrijk, Zwitserland en Belgie hebben reeds voor 68 millioen italiaan- sche zilverstukken naar lialie verzonden. Belgie heelt er voor 4 millioen geleverd. Uitslag der aanbesteding voor de vernieuwingswerken aan de vloed- en ebbedeuren van het beoedenhoofd van het Gravensas en de ebbedeuren van het bovenhoofd van het Veurnesas, te Nieu- port. Bestek 15,853,61 fr. I [lebben aangeboden MM. Wybo, “Antwerpen, door breed vernield zijn. I 0 Ten gevolge daarvan kan er deze maand Ramscappelle, l-i-.GJf) fi., De Cloedl, geen dv „...vl.. Ij- Blanken berghe. 14.990 fr.; De Bloom, leverd, wal eerst in hel begin van October Coulkeike, 15,900 fr.; Le Bois (Hanne- i V i I A S’— Ï7 Mr I I 4 I /.nJ nn m m V/iAv n f i !rI r» 0 A I» nt- '9 I <111 HI 1 1 7- --‘-‘-i- i «4»»srK«rl8jll4e Stami va.t* Veurau-. J~-- O - - - r l 4 1 vnini Bouillon. 22.000 fr.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1