i - h i 1 1 J WDMtr.d A 1 ]pl I A R iV 33. 14 AugusU ISSM. ft L Dit blad Vórscnijnt deh Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel, Dj groQte letter jaarlijks intrest óp intrest, aangegroeid i eeilen koor uit Athalia van Mendelssohn, en e De prijsdeeling in ’t kollegie te Veurne. in de prijs- er zijn «luitje bij verdient. En dat duitje bedraagt meer dan 5 p. h. wees daar zeker van. Hoe zou anders Rothschild in een tijdsverloop van circa 130 jaar een ver mogen van 10 milliard hebben bijeenge schraapt De stichter van ’t koningshuis Rothschild, Mayer Anselm Rothschild, richtte in 1770 te Fianklorl een wissel- t’i als men zulk eene prijsdeeüng kan zien. En dan de eerw. Heer afgezant van zijne Hoogweèrdigheid den Bisschop die in narhe van den Bisschop aaukon- digde dat in de prijskamp vóór fransche redevoering tusschen ai de leerlingen der hoogste klas van al de kollegiett, op 95 mededingers M. Hector Clacys, leer ling var; ’t kollegie te Veurne, de S4" plaats had behaald. Wat mij het meest getroffen heeft, '1 is het einde van de pnjsdeelmg. Een kind van Veurne kwam daar op den theater; twaalf jaar te reke was het daar geko men als eerste van zijne klas, en mi de twaalfde keer, en de laatste keer, kwam de Heer Joseph Schipman, nog geen 18 jaar oud, de eermtdaiilie ontvangen als eerste van 'Rhetorika. liet ia eene eer voor Veurne die ook met zijne gekende geestdrift den bekroonde naar buis ge leid heeft; ’l is eene eer voor de Noord- straat die al hare vaandels op de zolders heelt laten wapperen. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het ÏOÜ. I)c Annoncen voor lïelgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door hèt Office de Publicitè, Magdalenastraat46, te Rrussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraat. 4, te Veurne, en in de Postkan moren. jaar»uur vermeerderd. Waar moet dat heen? Doch men geloove niet, dat een Roth schild zich met 5 p. h. tevreden stelt. Hij beeft het recht in handen. Door zijn ontzaggelijk fortuin is hij nagenoeg hear en meester van de beurs. Naar wil lekeur doet hij den prijs der effecten rijzen of dalen. Een klein leugenachtig politiek berichtje in sommige invloedrijke bladen drukt of verhoogt den prijs der geldsweerdige papieren. En ondertus- schen slaat de millionnair Rothschild zijn noten. Hij verdient op enkele dagen miliioen en millioen. En diezelfde mil- lioenen gaan verloren voor mindere klassen, die hun zuurverdiende spaar penningen in die effecten hadden ge stoken. Zulke lage streken gebeuren er on eindig dikwijlder, dan men vermoedt. Maar zijn er dan bladen, die zich tot .zulke vloek waai dige zaken leenen? Wat eene vraag, lezer! Er zijn er mei. dozijnen, die voor hei geld bet publiek bedriegen, en bet van zijne spaarpen ningen helpen ontlasten. Een groot ge deelte der peis, die zich de koningin der aaide noemt, is niets anders dan oenc veile deerne, verachterlijker dan txne Pompadour. üp die wijze vermeerdert ’t kapitaal der Rothschilds niet slechts met 5 p. h. ieder jaar, maar met 10 p. h. en nog moer. Doch die geldkoningen hebben nog andere pezen op hun boog. Geen beianglijke gelilleening, heizij van regeeringswege ot van paiticulierc zijde, kan meer slagpn zonder de mede werking ol de goedkeuring en toestem ming der Rothschilds. Door hun eigen tnilliarden. cn door de inaebt die zij over kleinere geldko- nmgen uitoefenen, beslissen zij, in de meeste gévallen oppermachtig over 't slageG ofde mislukking eener leening. En nu zult ge wel op uw vingers kun- i nen uitrekenen, dal een Rothschild zijne duizende frank uitgezogen zij medewerking of toestemming tol die "*-> -- geldoperatie niet verleent, zonder dat hij heerscht in een kring, die ruimer of en- ger is, naargelang de grootheid der som, waarover de heerseber beschikt. Wie tornen gouds heeft, heerscht over eene gemeente, wie millioenen be zit, heerscht over eene provincie, wie miljarden in zijn kas heeft, heersch over heele landen. Zoo’n heerschar is Rothschild. Zijn troon staat gevestigd op meer dan 10 miljarden trank. Zijn schepter zwaait hij over keizerrijken, koningrijken en republieken. En met den dag groeit tijr; macht me: zij?i fortuin aan. Als die Nabot zich maar van zijn millarden levied,.. zal dan de som niet zijn, waarover die millionnairs na eenige jaren zullen be schikken Het is onberekenbaar. Te meer daar de overzadigbare geld wolven zich niet alleen met beursopera- tien afgeven, maar ook bun schraperige vingers in handels en nijverheidszaken steken. Reeds behaalden zij bij de ontginning der diamantenvelden van Kimberly fa belachtige winsten. Bekend zijn hunne listen en kuiperijen om den koper, kwikzilver en petrolcum- handel onder hun macht te brengen. En nu ook nog de goudmijnen in de Transvaal! Goudmijnen zoo rijk dat haar opbrengst lot dusverre geschal wordt op e^n derde van al de goudmijnen te zaraen. Nog eens waar moet dat heen? Als nu reeds het juk der koningen Rothschilds en hun joodsche onderko ningen, als een pletferende last op re- geeringon en volken, op staatkunde en geldmiddelen drukt, wat zal het wor den, als na enkele jaren de geldmacht dier lieden zal verdubbeld zijn. een groom som voor dien tijd. De macht van ’t geld. De grooic bladen wijzen ten zeerste op bet gevaar dat de wereld boven het hoofd hangt van wege de geldkoningen Rothschild, die pogingen beproeven om ook de Transvahche goudmijnen in hun 'bezit,‘of ten minsten onder hunnen uiïsijiterideii invloed ie iirengon. Rothschild ticheerscbt voor ’t groot gedeelte den toestand in Europa, den godsdienstignn, zoowel als den staat kundigen en den maatschappelijken toe stand. In vroegere tijden waren er Alexan dria, Cesars. Napoleons, ontembare ge weldenaars, die door het zweerd op het slagveld de volkeren bloedend neer sloegen en hen aan hunne dwingelandij •undei wierpen Tegenwoordig hebhen wij de Roth schilds, de Blcicbroders, enz., sluwe Ueiekenaars, die door list de beurs der natiën tnimmgelen. en haar hun juk op ■den nek prangen. Vroeger was hel de leeuw, die met ie greep van zijnen koninklijken klauw Ie vólker n omklemde en verwurgde, 'deden is het do slang die met hare ver- iaderlijke kronkelingen de natiën om klem! en te pletter drukt. Wel is er gevaar, dat het monster zijn vei stikkende omklemmingen erger en iiger zal toehalen, maar tegenwoordig, en sinds lange jaren reeds, ligt een groot deel van Europa machteloos in zijne ‘benauwende omstrengeling. Men behoeft n,nl zoo lang ra te den ken, -om de wam heid diet uitspraak in te zien. De macht van *t geld was altijd ver bazend groot. liet geld is een der drie reuzen krachten, die de wereld in beweging brengen. De geldzucht, hei zin-genot, •en de heer.-cbzuclii vormen, volgens de uitspiaak van onzen gedelijken Zalig maker. het bestaan, het wezen.de booze wereld. Nooit, althans in Christelijke tijden, was de -geweldige macht van T geld zoo .groot als thans. Wie geld heeft, Vertrekuren van <lcn IJ/ercnwcg «fc vau <len Buurtspoorweg. aïsili tot 'S0 September 3. SS-S. ïlnish'g Wij laten de namen volgen der leer lingen die, in de verschillige klassen, de prijzen van uitmuntendheid bekomen hebben Fransche klassen. 5e klas, Emile Corrulle, van Veurne. 4e klas. 1“ Prosper Vercamer, van Bulscamp; 2" Arthur Lampaert, van Moorslede. 3' klas. V Achille Vanlerborghe, van floogstaede; 2e Octaal Steyaert, van Wesiroosebeke. 2e klas. Cyrie! Barra, van Alveringhem. de klas.' Cyriel Vandevelde, van Sint Joris, bij Nieuport. Lalijnsche klassen. Zesde klas, Au gust Rabaey, van Lampernisse. Vijfde klas. Ernest Despot, v. Veurne. Vierde klas. Achille Brys, van Veurne. Derde klas. Rffsc Loyettej v. Veurne. Poësis. Alben Va'cke, van Dixmude. Rhetorika. Jozef Schipman, v. Veurne. Rechterlijke krowijk. De korrektior.ele Rechtbank van Veurne heelt veroordeeld Zitting van 20 Juli. Depuydt Pieter daglooner te Loo, 10 fr. boot, voor dronkenschap, en 8 dagen gevang en 20 fr. boet, voor smaad jegens de policie Double Karei, werkman, te Zarren, 8 dagen gevang en 2G fr. boet, voor slagen. Desmytier Romaan, «mid te Staveie, voorwaardelijk, o fr. boel, voor dron kenschap, cn 30 fr. voor slagen. Verhoest Benjamin, landbouwer te Jlerckcm. 30 fr. boet, voor slagen. Dewulf Romaan, wefkman ie Glei- cken, 2G fr. boet, voor slagen. Lafetün Frans, geboren te Yper, en Hoffman Lodewijk, geboren te Sart la- uocnuudA.i ui.uuk Bruyèt.ei elk 26 fr. hoet, voor slagen, en n ij pt aig>.-j- vei! w.u.m. Zij zenen gg voor f;,.ngen vaneen verboden wapen, en elk 10 ir. boet, voor dion- is aan leerlingen uit 't kollegie i met moeielijkheden donrnaaid, zoo prachtig uit te voeren, vraagt aan die tallijke toehoordms hoe volmaakt drama In ’tjaar Onzes Heeren, als men schreef 1994, de menschen die de be schrijving der gebeurtenissen van over honderd jaar zullen lezen, gaan zij hun nen oogen kunnen gelooven? Waren de menschen dan bijna al zot? zullen zij zeggen; welhoe, zoovele millioenen door de vensters smijten voor een zoo- gezeid officieel onderwijs dat er niet noodig is. Beziet eens de vruchten van het vrij en katholiek onderwijs: deiiig en christelijk volk komt d mr uil, dat de ouders vreugde geeft; en wat koomt er in algemeen uit het ander onderwijs? Waarom moet een klem steedje zoovele jn voor een vijfde wiel aan den wagen van ’t onder wijs? Ja, ja dal is de mode; ze is wel zot, maar’t is al gelijk de mode. Zie, ik had baast vergeten dat ik iets wilde schrijven van de prijsdeeling van ’t kollegie te Veurne in 1894. Ah, een verslag, zal men zeggen. Hola, Piero, geen verslag. In een verslag’t is altijd den zelfden rimram de gezangen wa ren zuiver en netjes afgehaald; het blij- spel en drama genoten veel bijval. Tut, kantoor op. Zijn vermogen was gering, mt, mt, Vrragt aan deze die in de prtjs- Doch laten wij hel op 200,000 stellen, dealing tegenwoordig waren hoetdles een groom som voor dien tijd. Dan i afgeloopen is Vraagt aan ben hoe het moest het naciica 130 jaar aan 5 p. h. mogelijk is aan I zijn tot ongeveer 120 millioen. En toch n mu G n h I is dit in werkelijkheid 10,000 millioen, V” iC‘Jer ‘r .I'.’ui lx-.-MeWen l'uigerlijke rente van 5 p. 11. circa 14 jaar zijn zij i0 tot 20 mihiaiden n Gij zici, dat de Rothschild zich met i u zeggen: dat doét deugd aan *t here niet vei genoegen. Hoe ontzettend groot j MVfYWXII s 1 54 iTwrnri I irv nnffniroflr Ofi millinnn P.n Innh i t Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Oostduyukerke Nieuport Oostende Oostende Static Nieuport Oostduynkerke Coxyde Veurne Markt Vrurue Statie 3 06 8 02 4 22 9 03 Hriiniel Gent Liehtoreelde Coi temarek Dixiimile Veiifnb Adinlci Ite Dliiakerle Duinkerks Adinkcrke V .’III I..* Biunude 1 25 143 6 08 7 1» 8 40 9 12 934 9 56 10 08 11 08 7 50 8 50 8 37 5 04 6 58 5 10 7 04 522 7 16 5 30 7 24 8 56 941 9 55 0 50 9 55- iMMBMWWn.MWI - 3 ”5 6 49 5 00 8 00 600 9 10 7 28 11 38 8 42 8 56 9 21 9 48 9 59 VEURNE-OOSTENDE 9 30 12 10 2 10 3 12 6 06 9 36 12 16 2 16 3 18 6 12 9 48 12 28 2 28 3 30 6 24 9 56 12 36 2 36 3 38 6 32 5 48 7 42 10 11 12 53 648 8 42 11 14 7 12 5 00 5 50 6 05 6 57 631 7 22 6 59 7 58 - 9 08 3 20 8 07 10 4-8 1 19 1 36 2 42 4 39 9 20 1 44 2 50 4 47 9 28 1 56 3 62 4 59 9 40 2 02 3 08 5 05 9 46 Veurne «Sta tie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem Loo Hoogs la ede-Linde Yper Statie Yper Statie 1’ -- - Loo Alveringhem Nituwe Herberg C17 8 5# 1122 V eurne Statie 1 47 258 338 545 4 48 7 29 5 15 7 45 2 10 12 25 5 39 8 09 2 58 12 49 6 05 8 55 2 56 615 4 07 - 10 54 5 08 11 47 5 56 11 55 4 04 12 26 4 35 12 55 5 11 1 55 5 22 2 58 6 46 4 45 5 06 Coi tenmpek 5 S4 IJcbtervelde 5 49 Geut 7 Hi Üriistel -i-JZ 5 18 0 52 1,48 7 18 6 55 7 45 7 05 7 54 7 55 8 44 10 52 5 55 (142 652 720 1014 7 50 10 4* 8 05 10.«2 9 15 12 08 9 25 10 40 120 -- OOSTENDE-VEURNE 5 7 25 9 55 12 18 5 51 8 42 11 11 6 08 8 59 11 28 6 16 9 07 11 36 6 28 919 11 48 6 34 9 25 11 54 rv W1U KJB VEURNE—YPER. 4 45 7 26 4 50 7 31 511 7 52 10 16 5 19 8 00 10 24 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 2 10 450 6 47 9 28 11 52 3 07 5 47 S 24 Z 9 46 10 36 1 - 3 40 6 30 ■i p YPER—VEURNE 1 5 3 45 C22 a 1 10 3 50 6 27 a 1.31 41t 648 1 39 419 6 56® 156 4 36 7 13 i 7 27. f 4 40 7 22 llkogslado Linde 5 37 819 10 43 11 33 1 57 437 7 27 6 52- 33 10 57 11 47 2 12 452 7 41 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 gj C47 ss« (4 1212 2 37 517 8 06 “- 38 9 19 11 43 12 33 2 58 538 8 27 VrorneVcoistad G 43 9 24 11 48 12 38 3 02 5 43 832

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1