i 34. 5Ie jaargang, —a—a—11 hb i iiiw VEURNAAR 22 Augusti 1894. Woensdag huis gevonden nad Den 14 October zit len de kiezingen wil is het de toekomst nog uiige- J op zijne vrouw. v Jansseune Hendrik, herbergier te Isen- berghe, 25 tr. boet, voor de wet op de dronkensenap niet uitgehangen te hebben. Abeele Modest, herbergier te Woumen, voorwaardelijk, 26 fr. boel, voor de aangifl der geboorte van zijn kind niet gedaan te Lebben. Vileyn Emiel, visscher te Adinkerke. voorwaardelijk, 50 fr. boet, voor verdragen faisardeneieren in verboden tijd. Zitting van 6 Augusti. Jhsseyne Karei dienstknecht te Middelkeike, 26 fr. voor zijn wagen niet op l meter 50 van den tram gehouden ie hebben. Vandenbussche Garniei, landbouwer te voorwaardelijK, 100 tr. boet, voor jacht. Neyls Leopold en Ech-bns Frans, werk lieden te Lombarlzyde, de eerste 26 fr. boel, vcor diette; de tweede, voorwaarde lijk. 30 fr, boei, voor medeplichtigheid. Devaux Edmund, werkman te Lombart- zyde, en Vynck Pieter, werkman te Nteu- port, elk 8 dagen gevang en 26 fr. boel, voorslagen; de eerste nog 15 tr. boel, en de tweede 8 dagen gevang en 26 tr. boet, voor dronkenschap. zijne meesters eene kas geopend, met den loeziciiters, de bedieningen uil te oete- sleutel dien hij in huis gevonden nad, en tien van rechterlijke policie eene som van iond de 22 fr. en een zilveren I Van heden tot 10 September aan- I siaande zullen de tiansahe, italiaansebe, luxemburg«che cn engelsche kopersiuk- in de steden waar er geen agent- Ilcclitcrlljke kronijk. De korreklionele Rechtbank van Veurne heelt veroordeeld Zitting van 4 Augusti. Lehouck Adolf, werkman to Veurne, 10 fr. boet, voor ge reden te hebben met ongemuilbande hon den. Smal Maria, huisvrouw van Hendrik Pie ters, huishoudster te Loo, vooi waardelijk, 5 fr. boet, voor beleedigingen. Harre Lodewijk, dienstknecht te Proven, voorwaardelijk, 1 fr. boet, voor zijn tijtuig alleen gelaten te hebben. Brakel Pieter en Brakel Desideer, werk lieden te Oostende elk 16 dagen en 26 Ir. boet, voor slagen, en 20 fr. voor beleedi- Lagatie L?o, stodbreier te Crombeke, en 26 fr. boet, voor slagen de zeekust, in de moerassen en op de stroomen en rivieren. De patrijzenjacht is gesloten na den 15 November en alle slach van jacht is verboden na den 31 December <894. De konijnenjacht, bij middel van klop jachten of staande honden mag geschie den in de bosschen alsook in de duinen tot den 10 April aanstaande, en de konijnenjacht bij middel van beurzen en fretten is geheel het jaar toegelaten; de jacht op ’t waterwild langs den oever der zee, in de moerassen, alsook op de stroomen en rivieren blijft opea tot 15 April aanstaande. De jacht met meuten zonder vuurwa pens is toegelaten tot den 15 April. De burgermedalie on klas is verleend aan M. Hendrik Louwaege, schepen te-Noordschoote, en M Engel Hagliebaert, burgemeester te Reningtié, voor bewezene diensten gedurende meer dan 25 jareo. Trampolicie. MM. J Beaumont, A. Kerkaert, ontvangers te Bteedene, Aim. Nieiytick, ontvanger te Oostende, en Alidor Noorenberghe. ontvanger te IJ per, agenten der buui tspoorwegenOos- Den2l October balloieering. Den 20 Ociober provinciale kiezingen. Den 4 November ballotleering. Den 12 November kiezing der provin ciale senators door de provincieraden. De gemeenlekiezingen zijn tof toe komend jaar uitgesteld. M. de kanonik Beyaert, pastoor der Vlamingen te Parijs, is vrijdag mor- gend aldaar schielijk overleden. Te Brussel zijn er valsche vijf frankstukken met de beeldtenis van Louis-Phtlippe en het jaartal 1833 in omloop. De Moniteur van zaterdag bevat de beschiijving en de afbeeldingen van het materieei, dat voorlaat) bij de kiezingen moet dienen Stembus, omslagen voor de S'embiietjes, kiesgangen, enz. Donderdag namiddag? beeft er te Merckem en omstreken, zoo een grooten VerHclilIlltfe tijdluaen. Gister heelt de policie van Veurne in een logement dezer s ad aangehouden den NiPnnftI., Niennort Veurr£ genaatndeti Guslaaf Willem», oud 20 jaran, P van Avecapp He dienstknecht bij Jun Van I ‘ende-B ankenberghe en Veurne IJper, hazebrouck, hovenier te Rooseudael (Frank- I z,Jn b,J koninklijk besluit van 6 Augusti, rijk). Daags te voren had deze kei el bij I gelast, op deze spoorwegen, als baan- sleutel dien hij in huis gevonden nad, en tien van rechterlijke policie eene som van >und de 22 fr. en een zilveren i Van heden tot 10 September uurwerk gestolen. Een koninklijk besluit van den 14 dezer verleent de burgerlijke inedalie van l'klas aan M. Daniël De Haene, buigemeester en lid der provinciale stu- den bij sommen van 20 fr. of minder. Vele menseden twijfelen nog aan den juiste» dag der kiezingen. den 14 j I voorde Kamer plaatshebben. Eon goed werk. Verledene week heelt minister Van den Peereboom besloten een miljoen aan den landbouw ten geschenke te geven. De vervoerprijzen van de landbouw- vruchten wegen zwaar op den boeren stiel. M. Van den Peereboom heelt vastgesleld dat zij veranderd zullen wor den. De toegestane vermindering zal een miljoen beloopen. Een miljoen per jaar die min door de landbouwers aan den Staat zal moeten betaald worden. De minister heeft den hoogen land bouwraad gelast aan te duiden op wel ke voortbrengsels hij het best die ver mindering van vervoerprijs zou toepas sen. De booge landbouwraad heelt eene bijzondere kommissie aangesteld om de voordeeligste verminderingen aan te duiden. Dat zijn katholieke werken. Welk verschil bij de liberale woorden l>e nieuwe Kieslegers. In aanzien der aanstaande kiezingen ls men schier in alle streken des lands b®zig de legers in goede orde te bren gen tegen der. nakenden strijd. Overal, het heele land door, zoowel langs den ^nl der liberalen als langs dien der katholieke», worden de krachten ver- eenigd door het maken van bonden, om a,s eene geduente macht en met |ver- eenigde krachten in den toekomenden strijd te kunnen optieden.^ Het initiatief van zich in bonden te 'eieenigen is zeer piijsnaar, nuttig, hoodzakelijk zelfs; want zeer dikwijls heelt men ten spijie moeten ondervin den, dal eene sterkere partij door eene zwakkeie overwonnen werd, omdat de zwakkere beter ingericht, beter verde digd en beter geleid werd dan de ster- «Bte Do eendracht maakt de macht. Wij mogen liet echter gerust zeggen, onder het opzicht van eendracht hebben wij veel, oneindig veel vooiuit tegen de libeialen. Het grondbegin der katholieken is s'ellig, vast duidelijk en onwankelbaar, *h laat gcette de minste twijfel of dubbel zinnigheid toe. de oplossing van al de kwesties zijn gesteund op de waarheden *n de voorschriften van den Godsdienst e,i wijken zij hier van al of komen zij mede in tegenstrijd, dan kunnen ze nooit in hel katholiek programma wor den aangenomen. In de staalkundige maatschappelijke kwestie komen de ka- 'hoheken ook overeen, zij zijn even dui delijk en klaar, vijandig aan alle be zwaren van lasten, vijandig aan alle Voorbarige en nuttélooze S aatsuitgaven, betrachtende uit al hunne macht de be scherming van den al te zeer verdiukten landbouw welke de eerste en bijzonder ste nijverheid des lands is. •Met eeuigermate goeden biet moeielijk al de katholieke elemen ten onder eenen onderlinge» bond tot vereeniging te brengen, en dooi deze vereeniging eene sterkte daar te stellen Welke voor den vijand oninneembaar zal zijn. Beschouwen wij het vijandig leger waartegen wij in de kiezing zullen moe ten oprukken De liberalen langs hunne zijde zijn zeer verdeeld, zij bouwen op eene zandbank, zooals Leopold 1 zegde, *n hebben geen vast grondbegtn, de eene wil rechts de andere links. Alle pogingen lot vereeniging der verschillende fractien zijn tot hiertoe 'tuchteloos gebleven, de eene fractie Wil de andere beheerschen, ieder wil tie bovenhand hebben. Elk regiment is afzonderlijk aange voerd en heefi ook zijn bijzonder pro- Knimma. De doctrinairen, radikalen ptogressis- !en, socialisten. broeid en geboren zullen worden, be- hooren allen tot het leger van het zooge- zeede liberalismus. Inderdaad de verdeeling is groot langs den linkerkant, en zeer moeielijk zal het zijn voor hen doelmatig ten strijd te trekken. Dit is- echter geene reden voor de katholieken van zich niet in te richten of er al te gerust op te zijn; wie zijn vijand te klein acht, loopt algemeen in hel ver derf, daarbij heeft de ondervinding ons dal spel al lang geleerd. In den kiesstrijd, als door het libera- listnus of vrijmetselarij de heirkracht wordt uitgeroepen, dan vliegen al de broeders die nu haar om pluim vechten elkander in de armen, en vliegen in eenen ruk tegen het klerikale spook op, om de zoo donderende en gevreesde ar rogance sacerdotale den kop in te loopen. Als leeuwen vliegen zij tegen de rots van Petrus op, en zouden in een omzien al de katholieken verpletten, indien deze tegen dien onvoorzienen aanval niet wa ren toebereid en uitgerust. I I{en’ schap der nationale bank bestaat, in de poslbureelen kunnen uitgewisseld wor- diebeurzeit-commissie van West-VIaan- j deren, te Veurne, \oor bewezene dien- sten gedurende meer dan 25 jaren. Bij koninklijk besluit van dezer wordt het ontslag aangenomen vat. M. D. De Haene, van zijn ambt van plaatsvervangend rechter bij het vrede gerecht van net kanton Veurne. Bij koninklijk besluit van den 16 Augusti wordt M. August De Cuyper definitief benoemd lot bestuurder der middelbare Staatsschool te Veurne. Een pensioen van 868 fr. wordt verleend aan L.-H. Wambersie, oud- toezichtei' van klas in het gevangen huis van Veurne. De laatst aangekochte obligatie der leening van Brussel 1886 door den spaarderskring Hoop doet leven, is het n’ 24 der serie 34,833. De opening der jacht is vastge steld op 25 Augusti. Nogtaus de jacht bij middel van loop- hond of van den hazewind is slechts toegelmen te rekenen van löSeptember en deze op de fezanten met I October. Het is verboden bij sneeuw in open j regen gemengd met hagelsteen gevallen, veld te jig«.n, welke ook de hoeveelheid dat op de dorpplaais te Merckem, het sneeuw zij die den grond bedekt; de water ter hoogte atond van50centime- jacht blijft ech er toegelaten in de bos- ters, verscheidene huizen dezer doip- schen alsook op het waterwild, langs I plaats stonden onder water; de bliksem De doctrinairen, radikalen ptogressi»- :w,i, socialisten, anatchisteo en al die ’7/cn, welke door de warme zon der ver- I d"agëi7gevang hchte eeuw in de toekomst nog uiige- Op zijne vrouw.” Vertrekuren van Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs, 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Dj groote tetter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 2B fr. het 100. f)e Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen I en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicité, Magdalcnastraal, 46, te Brussel. Men schrijftin bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte iAonmmsiraat. 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. den IJzerenweg van den Buurtspoorweg. 1 Juli tot 30 September 1^94. 6 06 4 40 7 21 BtubmI Gent Lichter welde Corlrmarck Dixmude Veurne Adinkrrkc Duiakerke Duinktrke A (i in kerke Veurne Ditiuude Veurne Statie Veurne Markt Coiyde Oostduynkerke Nieuport Oostende 9 55 6 08 7 19 8 40 0 IS 9 34 9 56 10 08 1108 7 50 8 30 '3 Oostende Statie Nieuport Ooitduynkerke Coxyde Veurne Markt Veurtie Statie 955 12 18 1 19 ïl'ER- VEURNE 1 5 345 SÏ2 r 1 10 350 6 27 a Ut 4(1 048* 133 419 65«® 4 56 436 7 13 21» 450 727 307 5 47 8 24 - 3 >5 6 49 5 001 8 «0 7 12 5 00 550 6 03 6 57 8 37 631 722 6 59 7 38 - 9 06 3 06 8 02 4 22 9 03 1 36 2 it 4 39 9 20 1 56 3 42 4 59 9 40 2 02 3 08 5 05 9 46 1 53 5 22 2 58 6 46 3 20 8 07 10 43 OOSTENDE—VEURNE 5—7 25 551 842 11 It 6 08 859 11 28 6 18 9 07 11 38 1 44 2 50 4 47 9 28 6 28 919 11 48 6 34 9 25 11 54 9 30 12 10 2 10 3 12 9 36 12 16 2 16 3.18 6 12 9 48 12 8 2 28 3 30 6 24 9 56 12 36 2 36 3 38 6 32 5 48 7 42 10 14 12 53 1 54 1 47 238 3 58 5 43 4 48 7 29 5 15 7 43 210 1223 539 8 09 238 1249 6l5 835 2 56 6 15 4 07 -- 8 50 IC 54 3 08 941 II 47 350 9 5.» 11 55 4 04 7 20 1014 12 26 4 33 750 10 4» 1255 5 11 8 05 10 52 9 15 12 08 9 25 10 40 I 20 6 oo 9 io- 7 28 11 38 - 8 42 J 25- 8 56 143-- 9 21 9 48 V 59 4 45 5 00 Coi-tcniwrck 5 34 LichterveHe 5 49 Ce»t 7 16 Brussel VEURNE-YPER. 4 45 7 25 450 7 31 5il 7 52 1014 5 19 809 10 24 5 36 «17 10 41 5 50 8 31 40 55 6 47 9 28 14 52 9AG 40 36 i 3 40 6 30 Uoogstade Linde 5 37 8 19 10 43 1133 1 57 4 37 7 27 -, 6 5 2 8 33 1 0 5 7 4 1 47 2 IS 452 741'2 6 0 9 8 50 11 14 1 2 04 2 29 5 09 7 58 Nieuwe Herberg 17 8 58 11 22 1212 2 37 517 8 0« La 6 3 8 9 1 9 11 43 12 33 2 58 5 31 8 27 Veurne Voorstad 6 43 9 24 1148 12 38 3 01 5 43 83J i '3 518 632 r. 4h 7 18 6 55 7 45 7 05 7 54 7 55 «44 1052 5 55 6 42 652 VeurneSlatie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveriaghem Loo Hoogstaede-Lintic Ypcr Statie Ypcr Statie Loo Alveringhenri Veurne Statie VEURNE - OOSTENDE 5 04 6 58 510 7 04 522 7 16 5 30 7 24 648 8 42 11 14

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1