i 1 I 5ie jaarpan**. Woensdag 29 Augusti 1894. rschijnt den Woensdag. orimiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met i, ,st S Fr. Annóncen 20 centime» per reael. D> eroota letter i;;i.„i, n;a r_ t-..- wn «g ..,aéi LicliUr ,«hh Coi t««i«ick Diliuudo Veurne Adinltrke Duinkrrke Duinkrrke Adtnker^c Vcume DiiuUid? Curtvi»!»» <*k Dit blad vei volgens plaatsruimte. ftecblei lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annonren voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Puulicjté, Magdalenastraal 46 te Brussel Men schrijflui uij BONHOMnIE-RïCKA.Sh.YS, drukker uitgever. Zwarte Nonneuslraal, 4, te Veurne, en in de Postkanlooren. De prijs per gravuur is vas'gesield als volgt Voor de gewone exemplaar, fr. 6.00 verzendingskosten niet inbegr. pcn). Exemplaar vöèr de letters (ivai.l ia leun.) fr. 12,00. Vooi behouden exemplaar (Epreuvc d’ar- tisle). fr. 25,00. Het getal der voorbehoudene exemplaren is op 12 en dit voor de letters op 40 be paald. Men wordt verzocht zoohaast mogelijk de inschrijvingen te zenden naai M Herre boudl-Claey». Dyver, Brugge. te zeggen père en mere Ijdelheid der ijdelheden! Wilt gij overtuigd zijn, goede lezer, van de domme onget ijmdheid, van de zotte belachelijkheid in bet gebruik dier hullzinnige benamingen, overziet de uitdi ukktngen die ik hier opgeve Bel gië is ons papaland en het viatimsch is onze mamalale. Onze papa, die in den hemel zij', geheiligd zij uw Naam. Heilige Maria, Mama Gods, bid voor ons. Een Vlaming wil weerdig we zen zijner vourpapas en daarom houdt hij aan de voorpapalijke zeden en gebruiken. Abraham was een aartspapq; hij was stainpapa van een talrijk nageslacht!... hoffelijker, aanzienlijker De i.atpmij en de zucht naar groot beid nebben h er hunne rol gespeeld, zooals in vele ande re dingen, zij hebben de verouCeide namen van vader en moeder verbannen, bij de burge s en bij de werklieden zei - ven, om de zoogezeide treffelijke en fat soenlijke woo den papa en mama ui te voeren. Is bet niet kleingeestig, belachelijk, ja kinderachtig, te willen van den tn.in maken met twee woorden, en te pe zen groot en aanzienlijk te wezen, met naar een vreemd land te gaan om d,e woor den, welke nooit den eigenlijken zin van de seboone vEamscbe woorden va der en moeder zullen hebben. Ik weet niet, en ik kan mts zijn, maar daar is iets dat mij zegt, dat de woor den vader en moeder meer eerbied en achting uitdrukken, dal een vader en eene moeder meer gwag hebben bij hunne kinderen, dan wel een papa en eene ma ma De Drank en mel ‘iaai K^eel de sleep ellenden en i verdriet. De armoede was als mei eenen De drank is de ondergang van land; I tooverslag weggenomen, geluk en wel bij is het verdriet. de ellende in de J_ huisgezinnen; hij veibecs', verdierlijkt den mcnsch; hij benevelt zijne rede en zijn versland; bij berooft hun van alle edele gevoeltns; hij dooft in hun de stem des gewetens en des plichtbesef uit; bij doel bun zijne godsdienstplich ten verzuimen en zijn Geloof verliezen; hij doel na een ellendig leven schromen voor eene ellendige eeuwigheid. In andere landen zegt men dat de genever de nationale kwaal van Belgie is. Inderdaad hier wordt voor I25.000 000 bank 'sjaais in gcr.ever verleerd, bi lie eie wordt er 12 liters genever 'sjaars gedionken per inwooner!..., in Engeland 2 1/2 liters, in Frankrijk 4 luns, in Itnit-M-IPand 8 liters. In Belgie wotd<-n er dagelijks zooveel pinten bi-r gedronken als er inwoners zij tt lie liiti'ilies'ie:<t, mollen den bloei, den lorr-poid ran 't land betrachten, n tueioin rniton zij genoodzaakt zijn middels in het weik te stellen, om de ongelukkige zwelgzucht te bevechten. In Fi ank rijk is er een wetsontwerp tieergebgd gewotden, om de vrouw liet it cln toe te kennen den werkloon van innen man te ontvangen en er vrijlijk over te beschikken, in geval dat de man zulke maatregel verdient om zijn slecht gedrag. Voor het geval dat de man zijne vrouw en kinderen verlaat, vraagt men ook het recht voor de vrouw baar deel le hebben in het gewin van den man, naar evenredigheid met het getal kin deren waai voor zij te zorgen heeft. Zulke wel zoude iu Belgie ook kun nen goed doen. Ik wenschte dal er geheel het land door verzoekschriften ter onderieeke- ning rondgedragen wierden, om eene wei te vragen dat er b. v. maar in elke gemeente eene herberg of drinkhuis mag zijn, op 100 of 150 inwoners. Men zoude kunnen eiseben, zooals in nog andere landen, du: de herbergier eene vergunning hobbe, dewelke maar gel- digi voor zooveel bij eerlijk huis boude, en voor zooveel zijn huis de vereischte grootte en geschiktheid hebbe. Wij hebben hier in Belgie 3 herber gen per honderd inwoners, dat is vijf maal zooveel als in Holland en in Engeland. De politieke strijden hebben ook medegeholpen om herbergiers le ma ken, die moeten kiezer zijn. In eenen staat van Amerika was de kwaal der dronkenschap zoo erg, als bier, en om er een einde aan te stellen 2 j wieid er eene wet gemaakt, waardoor i tretlen der meesters oi het verkoopen van sterke dranken ge- i mogzale hij de dmigsle heel en ganseh verboden wierd Al met I naars was, die mocht w mei eens was de zaïlapperij geëindigd I len. Vertrekuren van den IJzerenwej; «fe van den Buurtspoorweg. JuslE tot SO September fi SO4. 3 ”5 Ö5! (.4» 7 18 Het portret van Mgr, Debrabandere. De uitgever vuti he. Poiliel zan Mgr Debrabandere, dour Ai. Coptnan geteckend, is de heer Herieb^ud., uitgever uur Gazelle van Brugge. Al de brugsche nieuwsbladen hebben groolen lot v,m ui< gewioctil gc.'.eid; sedert dien wordt liet oprtibaar le i toon gesteld m de Concetizale ie Brugge, en kunstenaars hebben onveutvvaardelijk dien lot goedge keurd en zijn hem vuhuutiJig bijgetredett. Hetgeen ’t weik des heereu Cuptuan ken merkt, is de oor.-piotikelijkheid. Een twee de teekenaar van zijn slach en is niet te vin den. Zijne nnniete van werken is wonder baar hel potlood wo dl in zijne hand een p> used, wa<r liij verbazende uitslagen meè bekomt. Ge makkelijn <u zeker omweip m, krachng en' edel naar de uaiute leruggege ven, lijn kleurgevoel, uitstekende vutm, niets ontbreekt ter vollediging van ren groot cn breed ontwerp, zoowel voor het gehoed als voor de m nsle bijzonderheden; in een woord, men vindt in dit portret de oorspronkelijke cn eigene kunst van den meester terug, dit onloochenbaar persoon lijk merk, waarop de kunstbladen Fedéra lion artistigue en Art moderne de aandacht vestigden, als M. Gopman zijne werken ten loon stelde te Brussel. Die het portret van Mgr. Debrabandere ziel, staal er in be wondering en g estdrift voor, want 't is een waar meesterstuk. De gelijkenis is treffend eu daarmeê wil len wij niet alleenlijk zeggen dat de kunste naar trouw de trekken van hel wezen des kerkvoogds afgeleekend heeft, maar dat hij eringeslaagd is den geesten de inborst van den bisschop le doorurtngen om hel portret te bezielen, te doen leven. Algemeen is de weiisch dat dit portret uitgegeven worde. De heer Heireboudi- Claeys onderneemt de uitgave. De afdruk geschiedt door de photogravure, en onder de leidinge van den teekenaar, mei al d j volmaaktheid, die de hedendaagsebo stel seis teu dienste der kunsmnaars stellen voor het verspreiden hunner werken. Zou zal de uitgave weerdig zijn van Zijne Hoogvv. den Bisschop, en weerdig v;m de I faam des kunstenaars, die fier mag zijn over zijn werk, omdat he: eenst-j meer zijnen ntel van me-ster bevestigt, hem gegeven door inrichtingsiaad der Toogzale van por der meesters onzer eeuwe, in w-ike der levende tecke die mocht werken ten toon stel I is de 9’ September. liet dunkt mij ook dat in de hutsge- i l‘ zinnen van die nieuwe mode, de opvoe- h<*t naar den post drage _j r ai >in h t i In i »-• - -- - kopergeld dragen bij sommen van 26 Ir. en minder. Muntennlmanakken. Twee der stokken van 5 tr. in de laatst uitgege ven munten-almanakken als gangbaar aangeduid, worden door de natiouale bank geweigerd te weten Leopold Pre- mier rol des Beiges 21-22 .lorif 1853 en Car. Felix D. G. rex. Sar. Cyp. et Hier. 1829. De vijffrankstukken van den Congo dragen de beeldtenis van Leopold II en zijn dus gemakkelijk te verwarren met die belgische vijffrankstukken van Leo pold 11. Wij verwittigen echter on-e lezers dal de Congo'eesche geldstuk ken geen wettigen koers in Belgie hebben. Het gebruik van gioene en onrijpe ding te nuntachtig, te verwijfd is, mei veel beslag eu lichthoofd ikheid, en dat zij onbekwaam is zulke mannelijke ka rakters te maken, die den waren Vla ming kenmerken. Daarentegen wil ik vinden m de huisgezinnen, waar de veelbeduidende benamingen van vader en moeder door de kinder» gebruikt worden, dat daar de goede aloude vlaamsche inborst bestaat, d u daar die pen en waren eerbied is jegens de ou- üeis, dat daar noch in handel o! wandel geetie vreemde naaperij noch zotte ijdei- »e>d nee -c a, in <-en woo:d dal ik daai nog een waar huisgezin aanuet naar den waien tnffelijken ouden leest Gezien dat er in de leege standen ook alreeds papas en mamas zijn, is het te vei wachten dni de tndde gaal uil zijn, en nu zal men om tiooge beginnen met Papa en 31nma. De ijdelheid, even als dt liefhebberij der nieuwe mode, heelt de seboone na men van va'ler en moeder nLs ouderwets veroordeeld. Dit is eerst begonnen bij de groote fatnilien, die wilden oud trscaetd maken met de burgerij en de tcegete klssum. Het woord papa werd beschouwd ais i 123 4 48 7J9 145 - 5 15 7 43 VEURNE-YI'ER. Ht> 7 34 5 11 7 52 10 16 519 800 1024 5 36 8 17 10 41 vaart alleen waren dear gekend. Het is toch wel de moeite weerd daar eens op na te denken, en op middels uil te zien om Belgie te redden van al de rampen en wee welke uil een ge- nevervat getapt worden. Opent eene gazette gij zult er eene gebeele reeks misdaden en ongelukken aanlreffen, die den drank hebben voor ooi zaak. Zend maar verzoekschriften om onze nationale kwaal te bestrijden. W. VerscliilUge lijdingen. Bij koninklijk besluit van 23 Au gusti wordt M. D.-J.-B.-H De Haene, ndvokaai te Veurne, benoemd'tot plaats vervangend rechter bij het vredege recht van het kanton Veurne, in vervan ging van zijn vader, ontslaggever. Bij koninklijk besluit van 24 Au- gusti wordt aangenomen het omslag van M. C .1 Verdey ni van zijn ambt van Prokurcur des Koningi hij de recht bank van ettrs en aanleg te Veurne ,’.1 Verdeyen wordt gemachtigd zijne rech'cn op pens oen te doen gelden en den eeritlel van zijn ambt te blijven dragen liet burgerkruis van eerste klas w-oidi verleend aan M. Emiel Woets, sekivtaris der slid D xminL1, e.n aan M. Leo Detollenaere, gemeenteontvanger en oud onderwijzer te Eessen, voor meer I dan3ojaar bewezene diensten. i Den 13 dezer heeft de brievendra- 1 get G. V. van Veurne, ie Wulpen op ronde zijnde, een Gjarig knaapje, dat in hei water viel en verdween, van de dood gered. De laatste dag dat men vreeind kopergeld mag uitwisselen in de post B.j gevolg, dat alwte nog koper heelt, j en niet voort uitgeve. Men mag er het ingetrokken 1' 7 xa a 12 1 54 4 40 7 22 3 06 8 02 4 22 9 03 00 6 12 04' 9 5' v 30 9 55 Bnioil 6 00 Ui 8 50 0 21 9 4* V 59 Veurne blMlie Vrurne Markt C »xyde Uoslduynkerke Niruport Oostende Oostende Statie Nicuport O<ml du y nkerke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 6 08 Uii 0 12 934 9 56 10 08 1108 7 50 8 30 8 37 T9 u M 5 5 7 25 551 8 42 11 11 C 08 8 59 11 28 6 15 9 07 11 36 6 28 9 19 11 48 6 34 925 11 54 6 15 7 12 5 00 550 6 0S 6 57 631 7 22 6 59 7 58 - 9 06 3:5 6 49 5 00 8 00 S 04 O SO 5 10 7 04 5 22 7 16 5 30 7 24 -TT—rr-rwn <rg>.«nf»4ï T TWrrrr.TIWlUJl III tMBMlMWMmiMJL.IXU— OOSTENDE—VEURNE $55 12 18 1 19 1 36 2 42 4 39 9 20 1 44 2 50 4 47 9 28 1 56 3 62 4 59 9 40 2 02 3 08 5 05 9 46 6 55 7 45 7 05 7 54 7 55 8 44 1U5z 8 56 11 54 3 08 11 47 5 56 11 55 4 «4 12 5 5 11 1 35 5 5 58 6 46 5 20 8 07 10 45 555 6 42 6 52 7 JU I 0 14 12 ‘-'6 4 33 7 50 IU 4’ 8 05 10 52 9 15 12 08 9 25 1040 ISO lil u-1 U_ II O 22 B 6 48 o VEURNE-OOSTENDE 3. 12 10 2 10 9 36 (2 16 2 46 3 18 9 48 42 78 2 28 3 30 6 24 9 5S 12 36 J 36 3 38 6 32 5 41 7 41 10 1 1 2 53 «48 8 42 11 14 VIO-I 47 258 l - a -io n 4.1 !fl(> 1225 559 809 258 1249 6 5 835 2 56 4 07 ÏPER-VEURNE 1 O 3 43 4 10 3 50 6 27 1 31 411 1 39 4 19 656 4 56 4 36 7 13 210 450 7 27 307 5 47 8 24 4 43 5(6 5 54 l.icllb-t vel »l« 5 49 fieu( 7 16 Ilruwel 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52 o O 9 46 10 36 1 -• 3 40 G 30 S Uoogstade LinJe 5 37 819 10 43 11 33 1 57 4 37 7 27 6 52 8 83 10 57 11 47 2 12 452 7 41 609 850 11 14 12 04 2 29 5 09 758 Nieuwe'Herbern G 17 8 58 11 22 12 12 2 37 517 8.0« 1 6 38 919 41 43 12 33 2 58 5 38 8 27 VeurneVowst.d 6 43 9 24 11 48 12 38 3 02 43 882 Vc«*r«ie - St ut i.i VcHirne Pauhourg Nieuwe Herberg Alveringbtiin Loo Hoogstaede-Linde Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem Veurne Statie

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1