I I i II "1 g 51e l Voorheen en nu. V oensdag 5 September 1894. bit blad vpfsi lr.jtil dm Woensiug. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ‘sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Dj groote 'etter s niet genaamd worden, als strijdig zijnde i I eerbaarheid. en de vervanging derzelve door eene- die eigenste zeden den godsdienst krenkt, en mede met den vlaamschen aard in dea niet doet vallen. Wanneer gaan toch alle Vlamingen hunne oogen open doen? (Zondagbode). volgen- plaatsruimte. Rechte! lijke eerherstellingen 1 fr. Een‘N'15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hetlOO. hr -oor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitë, Magdalenastraal, 46, te Brussel. “TTnscm'ijiiui bij BONHOMO-RYG1QSEYS, drukker uitgever; Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Rechtbank van Veurne. en draperijen, de bloemen en plumagien, die I behouden en dat de verbastering van de fijne kap, die zij van b Rechterlijke kronijk. De korrekijonele Rech bank van Veurne heelt veroordeeld Zitting van den 18 Augusti; Ros- seeuw Leonia, huisvrouw van Alois De wulf, huishondsi.fr te Dixmude, 8 dagen gevang en 26 fr. boet, voor vernieling van af Suiting. Bogaert Amand, Bogaerl Isidoor en Debruyne Isidoor, werklieden te Cler- ckeii. deeerste eene maand gevangen 26 fr. boet; de tweede 2 maanden en 26 ti boei, en tweemaal 8 dagen gevang en gevang en 26 Ir. boet, bedie-’giftgen. Zitiing van de 20 Augusti Vande- vooide Hendrik, werkman te Alve- ringhem, voorwaardelijk, Men berekene het verschil tusschen I gebaart van geen eentje. Ju alles. En dan laren wij de wimpels I Geeft ge iemand - Verschillisc tijdingen» Zondag avond is te Pervyse twist ont staan voor een niemendalle tusschen eeltige jongelingen, na eene partij bil- jardspel, in eene herberg der Veurnereke. De genaamde Theofiel Willekens, landbouwerszoon teEggewaeitscappelle, buiten gegaan zijn, werd achtervolgd. Van woorden kwam het tot daden; tiet mes speelde zijne rol, en Willekens ont ving eene steek in den rug, onder het schouderblad. Naar men zegt zouden de longen ge raakt zijn. Maandag scheen de toestand van den gekwetste nog al gevaarlijk. De vermoedelijke dader, zekere Cyriel Vermote.boerewerkman.is aange houden en alhier in het gevang gebracht. In den algemeenen wedstrijd der middelbare scholen van den eersten graad in 1894, heelt onze jonge stadge noot M. Abel Brunein, leerling bij het koninklijk atheneum van Brugge, in de derde beroepsklas de volgende onder scheidingen bekomen In wiskunde de derde prijs (3’ plaats), met 80 punten op 100, op 120 inge schrevene mededingers; In Engelsche Taal de tweede eervolle melding (8’ plaats), met 66 punten op 100, op 200 mededingers. Er zijn reeds voor 154,350 fr, vlaamsche nickelslukken van 5 en 10 centimen door de munt in de nationale bank gestort. Te Lo.o is er brand ontstaan in het houtmagazijn der weduwe Toortelboom, op de Vateplaats. In een uur was het vuut geblttscht. De oorzaak van den »i .1. met de regels van de hedendaagsche beschaving En zoo komt het van kleene tot groot: altijd aangroeien en aangroeien tot dat T volk God vergeet en leeft volgens zijn goeddunken. Ja, reeds vele Vlamingen zijn zoo diepe gevallen, dat zij, alhoewel katho liek zijnde, het kruis en O. L. Vrouw beeld uit den kamer en uil den toog der herberge gebannen hebben! Daarin alleene kan men zien dat de vlaunsche zeden het christen geloove Over 100 jaren was, volgens de in lichtingen genomen uit een bekroond weik der Belgische akademie, het dag- looi van den werkman niet zeer hoog in onze streken, doch de eetwaren ook waren in evenredigheid veel geedkoo- er. De kleerstofïen waren duurder, doch voedsel, woonst en verwarming kostten vee! minder. De prijs der verschillende verbruik- 5 oo Aliewyn Frans, dienstknecht te Be- veren, voorwaardelijk, 100 boet, voor vrijwillige wonden. Dewulf Karei, werkman, Beauprez Isidoor, slijpei, Vercamer Hendrik, bakker, Debruyne Alois, metser, en BeauprezAlois, slijper, allen teClercken, de eerste, tweede en derde 50 Ir. boet, en de vijfde, voorwaardelijk, 8 dagen gevang en 26 fr. boet, en 4 maanden gevang en 50 fr. boet, voor slagen en wonden. Men mag geen kruisbeeld meer in de kamers hangen, omdat de Fi arische nieuwmode het verbiedt.... en wilt gij een hangen doet het op uwen slaapka mer, waar het van niemand kan gezien worden, want... En zeg ook nievers God zegene als minste doorstond, mag nu nog een I er iemand niest, dat is te boe-richtig, te volle lomp, J - r, te strijdig mot de politeise! Maakt eene kleene buiging ot beter en I een gla- bier, steekt er een proficiat bij, wam God en mag Vertrekuren van den IJzerenweg van den Buurtspoorweg. 1 Juli tot 30 September flSOJ. 26 fr. boet; de derde eene maand brand is riet gekend. De schade is door voor slagen en 1 verzekering gedekt. I Den 13 September zal in de statie van Gent-zuid worden overgegaan tot te Alve- de aanbesteding der afbraak van de tweemaal 3 m ug op dé Krommegracht, op de ijzeren maanden gevang voor aanslag tegen de weglijn van Lichtervelde naar Veurne, Priesterlijke benoemingen. M. Tanghe, leeraar der 5e klas le Po- peringhe, is benoemd tot leeraar en uulpbewaker in hel bisschoppelijk kol- legie te Oostende. M. Vanderslichele, leeraar en hulpbe- waker te Oostende, wordt leeraar var» 't vijfde en T zesde in ’t collegie van Popei ingbe. M G D'nertoghe, uil het gesticht der doofstommen te Brugge, en M. A. Op- somer, uit het collegie van Oostende, woidan leeraars voor twee bijgevoegde handelsklassen te Iseghem; M. Valc- kenaere, uil het collegie van Meenen, wordt leeraar ir. het gesticht der doof stommen te Brugge; M Cracco, diaken in t seminarie, wordt leeraar te Oostende. Zijn gezonden om hunne hooge stu diën te doen Naar Rome, M. Desaegber, voor de godsgeleerdheid; Naar Leuven M. Brunecl, voor de godsgeleerdncid; M. Vanhove voor het kei kelijk recht, en M K Sentroul voor de vvijsbegeei te volgens S. Thomas. waren in België waren in 1789 De dagloon van den gewonen werk- rnan 8 h 9 stuivers (in ons geld 72 a 81 centiemen) de metsers, timmerlieden, seinijnwerkers, nokken 12a 14 stuivers 1 ot Ir. I.l7tot 1,26 Hei kantwerk bracht aan de meisjes 63 tot 72 centiemen op. Voor 22 centiemen, zonder hel brood, vond men eten in de heiheigen van Biusscl; met 45 centiemen daags kon een man zeer gemakkelijk in zijne voe ding voorzien, dit maakte zoo wat 150 Ir. ‘sjaars. De feestdagen afgerekend, beliep het loon voor hetjaar, 300 Ir.; er bleef dus nog 155 fr. over om te voorzien in klee- ding, woonst en vei warming. Wij spre ken van een jongman; wat een hoofd des huisgczins betreft, met tneer te wer ken won bij ook meer, en vrouw en kin deren wisten zich nuttig le maken Vol gens berekeningen van des'ijds kon een man met f lijk in al de noodwendigheden voorzien van een huishouden van 5 personen. Wij laten het aan onze lezers over die cijfers, aan ofïlcieele documenten ont leend. te vergelijken melde tegenwoor dige prijzen. De kleerstofïen waren destijds veel duurder, dat is waar, ook zij waren tienmaal beter en sterker. Een paasch- jas van de goede soort ging van vader tot zoon over, en drie generaties. De trouwjas weid op hel vijfagjarig jubilé van nog als ceremoniekostuuin de paarlen en robijnen, welke voor het vrouwgeslacht de schoonheden dezer eeuw zijn, nog builen kijf. Men zal gemakkelijk zien dat er lus schen de kosten van levensonderhoud van nu en van over 100 jaren, bijna geenc vergelijking te maken is. Hel keelgat van eene echte snapsneus onzer verlichte 19*eeuw kost thans bijna zooveel van onderhoud, als over 100 jaar het onderhoud van een 5tal!ig huis gezin. <>o<l uit den huize ‘t En is niet geiootlijk boe verre verlranschte zeden cn »e basiering ons vleamsch volk gebiacbt hebben; met alleen treffen zij het in zijne tale, maar ook in zijn kersten geloove en in de schoonste gebruiken van den vlaam- schen Heard i Gaal in het huis van den verfiansch- ten vlaming, van dezen die zijne moedertale versmaadt, den vlaamschen I aard verzaakt, en aanriee nl al wat van ‘t Zuiden komt; stapt den besieo kamer binnen en kijkt en keer lond Op de scuouwe, waar gij bij alle ware Vlamingen eeti schoon en grom kruis beeld zuft vinden, bernerm gij een staande uuiwerk. ot eemge beelden, die beter met en zouden bestaan, om des wille dat zij meest altijd onzedelijk of niet gekleed en zijn. Gij ziet dus de beeldtemsse van God is verbannen! De vlaming heeft altijd en vooien aan het schoon woord God iri den mond. Gaat hij 's nuchtens uit en komt hij wer kende menschen tegen, nog voor dat v hij Goeden dag zal zeggen, groet hij hen 85 gulden (155 fr.) gemakke- met een God voordere u! Vraagt hem iemand naar de gezondneid, weê; al zult gij den God zij geloofd ot den God zij gedankt! hooren. Is er iemand die mest, de vlaming zegt hem God zegene u. Stapt de bezoeker de vlaamsche en onverbasterde herberge binnen, de baas en de bazinne geven hem de bierschalle onder "t uitspreken van den wensch God zegene u! die al ve'e meer weerd is en beter klinkt dan die veifranschte Proficiats! ‘k En zou hier geen papier genoeg hebben, moeste ..„..j.. - - v t p benuttigd, en gezegden aanbalen, die door g’q ver- De kleindochter was niet verlegen met basterde Vlamingen als e<*ne diva isheid. grootmoeder I als eene grove onbeleefdheid achtergela gfërtd had, op feesten en kermissen te ten worden. verschijnen. - L--,J - Nu hebben wij stoffen daar men wel erwten kan doorLIazeu, met v.irige en hevige kleuren, doch die bij de eerste I zonnestralen verschieten en verdwijnen 1 gelijk de sneeuw voor de zon. Een I kleedsel dat vroeger eer.e halve eeuw ten i ball j iar méégaan, soms maar een trimester Men I diende soms wel in ‘t huwelijk ik al de shoone christelijke gebruiken AA 6 06 Oosiettde Statie N import Ooilduyn kerke Coxy'le Veurne Markt Veurne Statie 3 06 8 02 4 2! 9 03 950 9 55 555 6 42 6 52 Veurne Statie Veurtie Markt Oxyde Oostduynkerkc Nieuport Oostende 0,14 0,12 0,36 0.45 0,10 i,io 0,54 a 0,62 i,5o H 42 8 56 9 21 9 48 tl 59 1 53 5 22 2 58 6 46 5 04 6 58 5 10 7 04 5 22 7 1G 6 08 7 19 «40 9 12 9 34 9 56 1" <'8 11 08 7 50 8 30 8 37 Trim fel Gent l.ichti-rvelde C.ot teninrek Diiniud ,t Veurne Adhikerke Dninkerke Duinkerle A.linker .c Veurne TBxtnude Cu - 3 .'5 6 49 5 00 8 00 YPER-VEURNE 1 5 3 45 6 22 r 1 10 3 50 6 27 a 1 31 4 11 6 48 0 1 39 4 19 6 56 1 56 4 36 7 13 4 2 10 450 7 27 3 07 5 47 8 24 3 40 6 30 S 5 Bij koninklijk besluit van den 3 September zijn benoemd M. A.-C.-J.-E. Claes, onderzoekreehter bij de rechtbank van Veurno, tot prokurcur des konings bij dezelfde rechtbank, in vervanging van M. Ver- deyen, ontslaggever; M. A. Pardoen, advokaat te Gent, tot rechter, in vervanging van M. Claes. M. E.-H. Keys, rechter bij dezelfde rechtbank, is aangeduid om gedurende drie jaren het ambt van onderzoekrechter te vervullen. 1 - nmflniril 6 15 7 12 5 59 6 03 6 57 631 7 22 6 59 7 38 - 9 06 3 20 8 07 10 45 1 19 1 36 2 42 4 39 9 20 1 44 2 50 4 47 9 28 1 56 3 62 4 59 9 40 2 02 3 08 5 05 9 46 OOSTENDE-VEURNE 5 7 25 9 55 12 18 551 842 Uil 6 08 8 59 1 1 28 6 16 907 11 36 6 28 9 19 11 48 6 34 925 11 54 4 45 5 06 tuiuar ck 5 f I. chief velde 1» 49 1,,-ut 16 R.-ush-I 2 '3 5 18 O SS r.4< 7 18 6 55 7 45 7 05 7 54 7 55 844 1052 8 56 1C54 3 08 941 11 47 3 56 95 11 55 4 04 7.0 10 14 12 26 4 33 7 50 1042 12 55 5 11 8 05 10 52 9 15 12 08 25 10 40 1 20 6 00 9 10- 1 47 258 7 ï8 1158 - 358 5 43 1 25- 4 48 7 29 145 - 5 15 7 45 210 12 23 5 39 8 09 258 1249 6<5 85o 2 56 4 07 Brood van t* k'.vatilcit, het pond gewone kwititeit Vleesch, het pond Bier, den liter Zout, het pond Koffie, bet pond Boter Steenkolen, de hornderd kilos VEURNE-YPER. 4 45 7 !6 450 7 31 5 11 7 5! 10 16 519 800 10S4 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52 o® 4 40 7!! 9 46 10 36 1 - Iló'igslade Linde 5 37 8 19 10 43 11 33 1 57 4 37 7 !7 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 452 7 41 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 Nieuwe"Herberg 6 17 8 58 11 22 12 12 2 37 517 80S 6 38 9 19 11 43 12 33 2 58 5 38 8 27 VeurneVooislad 6 43 9 24 11 48 12 38 3 02 5 43 8 32 VEURNE-OOSTENDE- 9 30 1! 10 2 10 3 1! 9 36 1» 16 2 16 3 18 6 12 9 48 12 8 2 28 3 30 6 24 5 30 7 24 9 56 12 36 2 36 3 38 6 32 5417 42 10 1 i 12 53 648 8 42 11 14 1 54 Veurne-Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alvennghem Loo HoogsUede-Linde Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhem Veurne Statie WeiU Up j lllül yCCU papiCl iiuuucu, uiuu'.sv

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1