I Tentoonstelling-Tombola. 1 V :17. J I bit blad verschijnt den Woens^g. onmiddelijk na de graanmarkt. - vata toepen, nooit. braaf S ptember. onder wijzers. morgen den hertog van Orleans ten. Natuurlijk wor- Vrije Bur- geleden. De wet heeft dat niets meer schaadt aan den mensche- een voor de te luiging, over or u si 1 12 September 1894. werd luitenant-kolonel in orifCHUsdig te zijn, en toch niet gemeenten, ncch aan de jaarwedden der onderwijzers. I nein heeft 5 was een toonbeeid van e en christene deugden, man, een goed echtgenoot, “.-2 en een geloovend katholiek.. eene redevoering, onlangs te N ij vel door hem uiigesptoken, de volgende verkla ringen geUaau ure ’s namiddags, mits betaling van 25 ccn iemen. üeze tentoonstelling zal gevolgd den van eene lote’ip-tombola. De prijs der loten is vasigesteld op 50 centimen per lot. De opbrengst der ontvangsten zal besteed worden tot onderstand der noodlijdende visschers der vlaamsche kust. Wij twijfelen er geenszins aan of het kunstminnend publiek zal het liefdadig inzicht der inrichters ondersteunen. Vj oensdag verdraagzaamheid dit werd hem gewrigerd. Na den en eerbied voor de vrijheid van an- log moch' hij in Frankrijk komen c deren. i v.c?d Hei haaide en schitterende katholieke leger. 1 n jD de kiezingen zijn de weêi wraak onzer vrienden geweest op die uitbersting van woest g. echter, die alsdan aan de katholieke be 51e jaargang -odii.-.i 'rijt ..t-nrijs. i.-. ’s jam's; niet de post 6 fr. Annoncen 20 een timen per regel. Dï groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen f - <n N' 15 *nl Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Hriinr >t<" ntzonderma der Vlaanderen} en //m.'.'m mt worden tmtvii-.igen door het Omes de Publicitè, Magdalenastraal, 46, te Brussel Men schrijft in bij BOX4HÜMME-l<Y'CK.ASjtt.YS, drukker u.tgcver. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. den en medeburgers gedaald wa3, op i ’F 1 auiuvllbftl,u rtUiC UIJH- den s'echten weg is gekomen. De over- lijke herinnering, doch die goed te nas ohfC'utiJig te zijn, en toch niet - de middelen te beschikken om zijne zing, de rchuld te bewijzen, maakt hem gevoel- andere stokslagerijen zich loos voor alles wat hem omgeeft. Want Brussel en elders komen i Eene tentoonstelling van kunstvoor werpen en schilderijen van groote na tionale meesters zal gehouden worden in eone der groote zalen van het Pavil joen dezer stad. Deze zal geopend worden Donderdag 13 September en voor het opnieuw aanstellen als het fi ansch leg gt looft met al den moed, dien gij bezit, de kampioenen van dat niets meer schaadt aan den mensche- en eerbied voor de vrijheid lijken geest dan laster. Het is J kwaad dat niet herstellen kan wat hel verslagen heeft. AHes, wat door men- schenhanden gestolen of vernield is, September. Vrijdag laatst was het de tiende ver jaardag van de geweldenarijen, den 7 I September 1884, door de Brtisselsche geuzen, ondet net vaderlijk oog van M. Buis en onder de bescherming van poli- cie en burgerwacht, op de weêrlooze katholieken gepleegd, die eene betoo ging f ielden ten voordeele der nieuwe schoolwet. ’l ft-, voor de katholieken eene pijn- r>- -TI- r-J komt nu dat, bij het naderen der kie- 1 mannen van 7 September en e had <li' graaf van Pat ijs gevraagd .^ger «y?» «Hex..- 1 VerscïiilIlisKe tijdingen. Gespaarzaamheidskring I'. j gers, te Veuiue. Numme s der laatst j aangekochte obligation van de leening i Antwerpen 1887 Reeks 11404 Nr 20 38404 6 53284 11 64136— 14 65237— 15 66606— 18 Lunst, aangekochte obligation der leening van Bi ussel door den spaarders kring Hoop doet leven. Serie 50407 N" 3. 4 en 5. Zaterdag 29 September aanstaande, ten II ure, zal in het Gevangenhuis dezer siad de aanbesteding plaats heb ben der levering noodig tot net spijzen en onderhouden der gevangenen ge durende 1895, alsmede van de open houding der knntien en van de leve ring van geneesmiddelen voor hetzelfde dienstjaar. Onze jonge stad: «noot M Abel Bru- ïc.fï eene nieuwe ouderscheiding De laistei-taal. Een lasteraar is een gevoelloos niensch. Hij is iemand, die geen hart heelt, voor niets en voor niemand. Met den vinger op der. mond, ofwel met een schuinsch kvpnkachtig lachje op het gelaat, spreekt hij over personen en zaken, waarmede hij niets te maken heeft; met een gezag alsof het gespro kene hem persoonlijk aangaat. Heeft bij ie s gehoord, of meent hij iets te hebben vernomen, dat hem be lang inboezemt, dan vraagt hij zich niet af of hij wel het recht beeft een oordeel uil te spreken over iets dat hem vol strekt niet aangaat; over zaken, die hem volkomen vreemd zijn; over personen, die hem geen rekenschap behoeven te geven, noch veel minder verplicht zijn zich aan zijne gedachten, waarmede de lasteraars gewoonlijk niet zoo karig is, to houden. Zoodra hel gesprek begint, wordt de grootste s’ilzwijgendheid opgelegd. Wat verleid wordt, wordt in het geheim verteld soms in gezelschap van zes, acht of meer personen. Vei trouw die stilzwijgendheid met zooveel ernst op- gelegd, toch nooit. Zij is de wachtpost van het leger helache geesten, dat een plaatsje in hel hart komt vragen, niet om uwe tong to scherpen en later, als de gelegenheid zich voordoet, te mis fit uiken om juist datgene wat u in het geheim verteld was. ruchtbaar te maken. Want ach, het is al zoo lang geleden, en misschim heelt een ander bet ook al verleid, niet waar?Juist dal is de weg, waarlangs de laster misdaden pleegt. Zoudt gij dwaas genoeg zijn, om groote misdaden, die men een fatsoen lijk mensch op zijr. geweten stelt, zoo maar losbollig als letten aan te nemen. Hoort men in zulke gevallen met al tijd uitroepen als Wat «egt ge daar? Maar dat kan immers nietDit is ónmo gelijk Daar geloof ik niets van Groote leugens die met kracht uitge- stooten worden, vallen altijd in de ter men van ongepasten luim. Zij veroorzaken door hare onmoge lijkheid eene soort van spotlust. Aleer niet. Maar juist dat kruiperige, dat ge heimzinnige dat half verborgene trekt aan, wekl den lust op om te ovei wegen, te passen en te meten, tot dat eindelijk een gevaarlijk monster den eerlijken naam van den belasterde heef', verslon den. En dan welke indrukken blijven nog achter Niet zelden ziet men, dat iemand, die floor laster iti de achting van zijne vrien den en medeburgers gedaald wa3, op De graaf van Parijs is zaterdag Engeland, overleden. zegepralen kan terug gegeven of hersteld worden; de misdaden door laster in hel leven ge- loepen, nooit. De lasteraar breekt a/ en verstrooit, maar verzamelen kan hij niet. lie Schoolkwestie» 1 rli'i Liareii vuïi de» Nzrrruwec «fi? heeft van tien kiesüiave zij heek ze i hun rechtstreekse!) ang gesteld. Hei land is in opstand gekomen, te gen van Hmnbeeck’s sietsei. De nieuwe regeering heelt eene wet moeten ma 1 ken, welke tegen dit mging en heelt, 8^8. zoon ongelukkiglijk heb- *^oeld1er \vas gelj0ll H hertogin van Door de dood zijns vaders in 1842, was de graat van Parijs tot in 1848,’ toen de omwenteling zijn grootvader j van den troon joeg, vermoedelijke troon- I opvolger. In 1864 trouwde hij in Engeland met Isabella, prinsos van Ormans, eene ---» van Ook is, nu da: de schoolkwestie be Monipenster. mj wie l ij zes kinderen bewerkt is, de oogenblik gekomen om heelt. D oudste prinses Amelia, is te aan de onderwijzers de stevigheid hunner gfmwoordig e ec.ngenoote van dor. positie te verzekeren. De nieuwe wet zal ook eene juistere vcrdeeling der nuldgelden scholen móeten iniióhten, zonder - kort te doen aan de begrooiingeti der broeder, den Hertog van Cnartres Duitschland opgevoe'd(o 1861 zij beide i deel aan t' bui gei ooi log. Zij keerd naar Emopa, waar I hield met wetenschappelijke studiën^ i oor- omen en hij het landelijk Door de dood van den graaf de Cham- bord werd hij de erkende pretendent geweld. Velen der legitimisten, wat hem in 1886 eene b? nieuwe verbanning uit Frankrijk op den tooging deel namen en er mishandeld hals haalde. weiden, hadden toen nog het stemrecht I In zijn bijzonder leven was de graaf niet en beza en bijgevolg dat vreedzaam van Parijs een toonbeeld van huis middel met om z.ch te wreken op de j houdelijke en christene deugden, een gfuterij. j braaf man, een goed echtgenoot, een I Dat middel is hun, door de herzie- j liefhebnend vader I. i ri*n£ der Grondwet, geschonken. Den M. de minister de Burlet. beeft in 14 Ociüber zu)|en zjj ëv001. de eersle i maal, het stemrecht uitoefenen en hunne i stem zal de veroordeelfcg zijn van de io>n i s’okslagera en sluipmoordenaars van 7 De wet van 18i9, welk men terecht g ptember de ongelukswet heelt genoemd, was voornamelijk eene ongelukswet voor de j nï .o-n c, I Bood van den Graaf van Parijs. De liberale regeeung van 18/9 84 ...vu-L....C.s willen maken, j De graaf van Parijs is zaterdag mo<- lussctien l;un geweten en gCI|d in zijn vei blijf te Stowe-House, in Louis Pnilip Albert van Orleans, boofd 'V' van -i koninklijk huis van Frankrijk, ‘i publoe£a.nke!'lt zijn, alle dagen, werd geboren te Parijs den 24 Augusti I U_re -?l> s mit^ags, en van 2 tot 5 .i qqq van - alles terug op zijne plaats móeten zei- en kh'mzoo.'. van Louis-Pailippe; zijne ten. Natuurlijk en t ben sommige oude:wijzers daardoor MecJembug-Schwerin. aan de regeering bet recht gegeven de onderwijzers in be- schikhaarheid te stellen. Onderwijzers zijn mij komen spreken en hebben mij de onzekerheid vat! hunnen toestand voor oogen gelegd. Ik l eb erkend dat t^auena, prinses .an Ormans, die onzekerheid hi zekere mate bestaal. Roehler van zijn oom, den hertog oogenblik gekomen om heeft, b oudste prinses Amelia, is te Carlos, koning van Porugaal; dan komt c»n zoon Philips, hertog van Orleans, j zijn opvolger, die thans 25 jaar oud is, daarna due prmcessen en een zoon, van Montpensier. De graaf van Paiijs werd met zijnen in namen den Amerikaanschen ien vervolgens hij zich veel bezig U- waarover hij zeer geleerde werden uit gaf. In 1873 herkende de graaf van Parijs den graat van Gbambord, kleinzoon van Karei X, als onbetwistbaar opp irboofd van het koninklijk huis van Fiankrijk. Deze belangrijke politieke daad deed de twee koningsgezinde partijen bij elkan der aansluiten en de graat van Parijs werd erkend als vermoedeiijke opvolger van zijnen kinderloozen neet. Tijdens den hangch-duitschen oorlog te mogen dienen, doch ra "rm 'v- 3 3 40 «30 Grut Kruifel 3 fC 3 02 4 22 9 03 Brunei Gent LichtiTwk’e GukOhiifli Dtxniud** Vent Adiukrrke Duinkerk© ?)uink»»rke Adiuker&e Veurne IHxiuade Ons’eiide Sl.itia N VlltKH t O«ki «ju ynkerka Cnxyic Veurne Markt Ven me Statie 8 4- «56 4’ 59 9 4 9 5', Veurne Statie Veurne Markt C"xyd« OoKtduyukerke Nieuport Goslendu VEURNE—TPER. 4 45 7 2« 450 7 31 r 5 19 VEURNE- 5 04 6 58 5 10 7 64 5 32 7 t« 53« 7 24 I r 6 4-4 8 42 11 14 I 5 55 0 42 f, 51 7 10 1014 7 5o 10 4 8 0.1 10rJ 9 1.1 12'18 I 2t> a «48 4 l- 5'0 CoHeitinrek K34 I.iclitrr*el4« 5 49 7 16 9 25 H> 40 6 06 6 12 6 24 6 32 5 6 49 5 00 5 00 Veurne Statie V-iurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem l.oo lloegsfaede-Linie Yper Statie Yper Statie 1’ Leo 1 Alveri,ij;b»m I Nieuwe Herberg 6 17 8 58 11 22 VeuineStatie C - Veu-neVoófSlnd 6 43 9 24 11 48 119 1 38 2/2 4 39 9 20 1 44 2 50 4 47 9 28 1 66 3 »2 4 59 9 40 02 3 08 5 05 9 46 - 1 47 258 -5 58 5 45 - 4 48 7 29 - 6 18 7 45 9 12 12 95 8 39 8 09 258 1249 6'5 803 C 15 7 12 5 00 r. 5 6(3 6 57 5 7 22 R 59 58 9 utl *JUKRÜniraQKaÏQ9DfflÊasiiËaffiiiK^iSttöËaanBiii^BÏg5innasiKDKHMi den S3uiïrtsj»o®rweg. 3 tot ®O September S994. OOSTENDE 9 3« 12 10 2 10 3 12 9 3C 12 16 ï.ifi 3 18 9 4S 12 8 J 28 3 3# 9 58 12 35 2 36 3 38 5 4i 7 47 10 1 17 53 1 54 6 18 6.12 >•4- 7 18 8 55 7 41 7 05 7 54 7 55 8 44 10 52 8 56 1 r 54 3 08 1147 3:0 H5'> 4o, 19’G 4 51 12 5, 5 1 1 55 5 -2 2 58 6 40 5 8 07 In 4.7 COSTKNi.'E- VEUR'Z 5— 7 25 9 55 12 18 5 51 «42 1111 08 8 59 11 28 6 16 9 07 11 36 ,6 28 919 1148 6 34 9 25 11 54 -- -■■^cceg^'aLIgaarwJ- - r:! 9 59 9 »5 Sll 7 52 1«16 800 1024 5 36 8 17 10 41 i u» 4 i 13 i 5 50 8 31 10 55 2 10 459 7 27 -S 6 47 9 28 11 52 3 07 5 47 3 24 5 4 4» 7 22 9 46 10 SS 1 3 40 «30’ Hoogstide Lindu 5 37 3 19 10 43 11 33 1 57 4 37 7 27 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 452 7 41 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 5 c‘~ :::i 1212 237 517 80s 3 6 38 9 19 11 43 12 33 2 58 5 33 8 27 5 ;3 12 st j flJ ,43 83j immn» mi- 6 08 7 1 8 40 951 9.16 10 «8 11 08 7 50 8 oO 8 37 6 00 9 10 7 28 1138 I I'1» 145 9 1» 2 54 4 07 YPER-VEURNE 1 5 3 45 6 22 1 19 350 6 27 131 41! 1 39 419 6 56 15« 4 3« 7 13 210 450 727 3 07 5 47 8 24 9 46 10 3S 1 -.3 1 57 437 7 27 1 rf - “«vv ZjIJ I A 0(n jn

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1