I ANTIQUITEITEN. i V ornsda» 19 September 1894. jaargan* 51 der kiezing at. met dal getwist in bet liberale kamp was gezi'en, was ecn pichter, met name tot keuken- eel- cn slaapkamer diende, la- man te Roc be. .?f I noemen van dit eenvoud g. maai waar ver haal. De man, die roo treurig bij den haard moedtjr, de jonge, zijne vrouw, de knaap cn bal meisje, zijne kinderen. Tien maanden voor den dag, Kicsmaren. lieden na middag, ten 3 ure vergnde ren de afguveeidtgden van den Bond voor de verdediging der belangen van arrondissement Veurne, om de kandi daten aan te duiden voor de kiezing van De katholieken te Oostende stellen als kandidaten voor de Kamer MM. I. Carton, advokaat, en Damman, reeder, die tiran? de kandidatuur aanveerd heb ben. De kandidaat voor bel senaat is nog niet aaogeduid. De liberalen hebben voor kandidaten j de uinredende leden M. Verbeke, voor I den senaat, en MM de Siuers en Pieters i voor de kamer. Pierre Mafthreu; die oude vrouw was zijne en de vrouw De katholieke kiezersbond van het ar rondissement Dixmude heetl MM. baron de Coninck de Merckem en De Lants- heere met algemeene toejuichingen op nieuw lot kandidaten voor Senaat en Kamer uitgeroepen. Voegen wij er ter loops bij dat beide afgeveerdigden verklaard hebben voor standers der invoer rechten te zijn. Zijn vervolgens als kandidaten voor den provincialen raad met eenparige stemmen uitgeroepen MM. Basile Baerl en Eng. De Groom, beide uinredende leden, alsook M. Cam. Quatannens, landbouwer te Eessen, in vervanging vac M. baron Frederic de Crombrugghe de Piequendaele, die geen nieuw man daat meer aimveerdt. De liberalen van Brugge stellen de volgende kandidaten voor de kamer MM. de Vrière, van Zedelghem, advokaat Serena er. notaris Ter mote, van Brugge. Voor den senaat wilt niemand kan didaal zijn voor ben. den g-ooten schoorsteenmantel een llruw vuurtje, rond hetwelk een een jongen en een meisje, gezeten waren Het meisje scheen z->. ds knaap Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centiimm per regel. Dj groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Ken N’ 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en "t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdaleuastraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonmmstraat, 4, te Veurne, en in de Poslkanlooren. van. Portaal, deuren, vensters, raampj°s, alles was gesloten; en ware er niet een klein rookwolkje boven uil hel dak ontsnapt, men zou gedacht hebben dal hel gebouw onbewoond was, Hel Inwendige beantwoordde aan het uit- JF Kiezing van 14 October. ■la, van 14 October. Binnen eene Maand reeds zullen wij den uitslag der bezingen kennen. ’t Is bijna niet om te gelooven dat de kiezing zoo nabij is, en nog wel eene kiezing, waaraan tienmaal meer kiezers zullen deel nemen dan vroeger, waarin, '>p een'ge uitzonderingen na, gansch de Mannelijke bevolking boven de jaar oer gaan stemmen. Toen die aanzienlijke uitbreiding van lot stemrecht door de Kamers werd aangenomen, dacht men algemeen dal zal nu een war boel worden in bet land. Gansch Belgiezal als in een soort van revolutie ver koeren; de\ menschen, de nieuwe kiezers voo:al, zuijen hei hoofd op hol hebben. Welnu, neen, gansch het .land is be daard, is rustig, is tevreden, alsof er volstrekt geen kiezing op banden was tilsol Let lol van het ministerie niet op bet spel stond, alsof alles zijnen gang ra1 blijven gaan. Er is wel een beetje wanorde, een beetje woeling, maar alleen in de li berale partij, waar doctrinairs, pro gressisten en socialisten aan bet kijven zijn voor de verdeeling der kandida turen. Te Brussel, bij voorbeeld, is het volop oorlog in het liberaal kamp. Denkt gij dat de burge'ij, de liberale burgerij zelf, z ch veel met dien twist bekom- Mert? Zij woont als geruste toeschou wer het kinkeel bij, en lacht met de kromme sprongen, die de doctrinaire, radicale cn roode hansworsten maken. Zij la.it die kwasten haarkepluk doen en zegt bedaard bij zich zelve wij zullen eer.s zien hoe die comedie zal afloopen. E' ztl waarschijnlijk nog te lachen val len. En van nu af reeds wordt er gelachen j d-: ti.'lti van zijn p.tcli Hoe ver-cl!' ik.k-.iij1; had zij toch n >g mju-- licht kunnen gestaan. Op i el'lua'; maar z'ekte en DE KOOPMAN «o»—- Het was een donkere, koude dag, tegen heleinde van den herfst. Dewind dreef naarden hemel grauwe, leikleurige wolken massa’s voor z ch uil, die zich weldra in stortregens zouden oplossen. De drooge, gele bladeren draaiden in hel rond, door oen wervelwind opgenomen. Van lijd tot 'i.;1 veranderde de wind, na eeriigen tijd peil .wen te hebb'-n, in een loeienden storm, in e<-n winteronweder. zonder bliksem, zon- d-i doaderslagen dat eersombirhe.d dan r-chrik inboezemde. De kleine boerderij Li Roch°, was wel in ov.-K-ensi. mm ng mei dit treurig weder. Ot choon de gebouwen ervan aan den kant van den weg en geheel t n al in hel gezicht ge.egen waren, hoorde men er noch geluid, n.ch beweging, neeh zelfs maar gegons De katholieke kiesvereeniging van Yper heeft de lijst barer kandidaten vastgesteld Kandidaat voor den senaat M. Sur- moot de Volsberghe, uiltredend lid. Kandidaten voor de kamer MM Ber ten en Colaeit, uittredende leden, en II. Iweins d’Eeckhoutte, in vervanging van M. Struye, die als kandidaat van den se naat voor de provincie zal aangeduid worden. een lid der kamer en een senator, en voor twee lede.i van den provincialen raad. Tot nu toe is er in het liberale kamp geen de minste van strijd tegen onze uittredende vertegenwoordigers in de kamers en den provincieraad. Wat w.is de oorzaak, da! deze welvaart zoo spoedig in ellende veranderd was? Niets dan eénige van die ongevallen, die j helaas! maar al te dikwijls in het leven der Wij zullen maar aans'nnds de personen landbewoners voorkomen. Di veeziekte was de Rlallen van den pachter binnongeireden. vrnchtig ovei Eene hagelbui, zooals men er bij men- welks kial -n zij langzaam verschoof. 1 (Wordt voorigeZei). Vertrekuren van den IJz.crcnweg van den Buurtspoorweg. 1 Juli tot 30 September fl SO4L. Ijen maanden voor den dag, waarvan zick geworden. <_>p <lil wj wii thans spreken, zou men ter natiwernood j Matlhieu zonder vee, zond r ktjen, r ■r geld, met twee zieke vrou.’ n, die oppas- noodig hadden. naar zetels, die bun voor den neus zul- ontsnappen. In gansch hel land heerscht inderdaad de diepe, de onwrikbare overtuiging dat de katholieken zullen winnen. In het vlaamscbe land is overal hun zege praal zeker; ie Brussel bestaat er de beste hoop, en in het walenland zullen wij waaischijniijk nog eenige zetels herover en. Van nu al valt eraan geene omverwer ping van liet katholiek minist tie meer te denken. Daar mogen de liberalen een krtiisken over maken. 1 En 'i is dat vooruitzicht, dat de katho Heken aan hel bewind zullen blijven, i dat het land zoo gerust maakt; het land heetl zich wel bevonden mei tien j reu katholieke tegeeiing. en het vet langt volstrekt niet om te veranderen. Ha! moest er eenige kans zijn da; de liberalen de meer der beid in de Kamers bekwamen, dan zon men overa1 ornust zien heerschen. Over al zou men het spook van den schoolooi lng weer vom- de oogen ziea; men zou ziclr atv ragen welke maan egelcti van km kvet vn ging, van papenvreter ij bet nieuw libm aal ministerie zou nemen. Men zou be vreesd, beangst zijn. En nu. nu is bet land, het liberale kamp uitgezonderd, in voile, rust; het wacht met vein ouwen tien uitslag en hei vraagt niet an ders dan dat het katholiek ministerie zou voortgaan op den weg vim bevredi ging en van beha tiging der belangen, die het lot alter voldoening gevolgd heeft. wendigo; in een groot brn’denvtrrrek, dat i fjii rmisg<«itt gnvuiiuim neuri-m, oa tot keuken- eet- cn slaapkamer diende, la- lukltige.r vvas dan dai van der. prebier gen iwee zieke vrouwen, elk in haar bed. i L< Ruche. Zijne moeder, zijne de eene liep naar de Zeventig jaren, terwijl I zijne kinderen geno’en allen b de ander» er nauwelijks dertig lel je. Onder I rondheid en waren opgeruimd brandde Twee eerlijke koeien, veertig -cnm n de kracht zijns levens en twee kinder m, j ontbrak geen kot ----I pn ..r .nl in rtu cht I b-walie spaarpenningen, die mee: dan vól j.rren oud Ie zijn; beiden hadden net lid I doende waren om d> p.-.-.-hl van n-q j ur vrolijke en onbekommerde gelaa dat ari i betalen, ders die leef ijd meebreng'. Wat den man betreft die hei voorover gebogen hoofd <n handen liet rusten, deze was hm levend at beeldsel der wanhoop. va ken en ene g-it n 'v ten <.p den zo'>-r,-ot hooi en strooi in de schuil-; -t ...j vergelen, er bij ■id t anks, dal is huldig was. i tiende ook was, g’iinrkk-lijk ver in ;ij alleen had nmt en .help’, men g hadden de vee- diti d j hoeve La hunre verwoes’it.- rond aangencht. v.<n den pach- -en waren god- gevouwen. Zou hij geen gelijk hebben Professor Emiel Yung der hooge* school van Geneve,, vraagt zich me< zekere onrust af, wal er van het ge bruik onzer beenen zal geworden, eer wij duizend jaar verder zijn Hij vóórziet met spijt, dat de mensch, binnen duizend jaar, het gebruik zijner beenen zal verloren hebben en het nog enkel versieringen aan bet lichaam zul len wezen. De menschen, zegt hij, toonen meer en meer eenen afkeer voor hel gaan, of schoon dit do ononlbeerlijksie lichame lijke oefening is. Hel is alzoo dat de stoom, de electri- citeit, de velocipeden, geheel het uit zicht van Zwitserland hebben veranderd, waar men niemand meer zijne natuur lijke beweegkracht ziet gebruiken. Iedereen is op zoek om te marcheeren, om hei even met wat, behalve mei zijne beenen. De toekomende geslachten zullen be stuurbare iuchibalien aan hunne venster?- gereed hebben, de electrieke rijtuigen zooras als den bliksem, zullen de vigi- lanten vervangen. Luchtballen en rijtuigen zullen zoo goedkoop wezen, dal iedereen zijn eigr voertuig zal hebben. En dit zal heleinde wezen. Onze beenen, overbodig, zullen flauw I schengehfmgen.s geene in bet land h ui ge zien, had den geheelen oogst stuk geslagen. Tot overmaat van ramp waren de moeder i van den pachter vaarlijk ziek geworden. Op dit -■'ogenblik wa geld, met twee zieke vrort -' i., <be oppas sing, cn twee kinderen, welke vc'-zorging n i x <~x 1 et F» n z l 1r» Liri ons, om niet te humenr V«' U dat hij vier hmid ePt| tb; h-'lb 'an zijn p mlil. bü-n de strflrn. Er Hoe vereb-ir.knij’; meelijn w.lido':, t I nd be-.i angei o kk> hagelslag rh.dd.m, gen tw n ig uiiji-n m h lnii)« hen was de vrouw t,.,v tei ingedspen De moedor was wakker- hare magere stijve handen i een rozenkrans een huisgezin gevonden hebben, dat ge- vin vrouw e.n v.e «dTOWW’WMPS 1 54 4 40 7 21 1 20 •u 555 6 42 652 5 04 6 51 6 10 7 04 5 22 7 16 5 30 7 24 3 06 6 02 4 22 9 08 9 50 9 55 Brunel Cent I.icLtervcld* Uortemarck Dixmude Veirne Adinkerle Duinkerks Duinkerke Adinkerke Veurne Diimiide Onslende Si.tie Nicuport Oo.lduynkvrke Coxyie Veurne Markt Veurne Statie Veurne Statie Veurne Markt C »iyde Oostduriikc; ke Nicuport Oostende 5 93 518 632 t. 4M 7 IS 7 45 - 3 5 6 49 5 CO 8 00 VEURNE- OOSTENDE 9 30 12 10 1 10 3 12 6 06 9 36 12 IC .2 16 S 18 6 12 9 48 12 tï 2 28 3 30 C 24 9 56 12 36 2 36 3 38 C 32 548 7 42 ion 12 53 U4S 8 42 11 14 in 1 55 5 22 2 58 G4Ö 5 20 8 07 10 45 1 19 1 36 2 42 4 39 9 20 1 44 2 50 4 47 9 28 1 56 3 62 4 59 9 40 2 02 3 08 5 05 9 46 6 00 9 1 0 1 47 2 58 7 28 11 58 3 52 5 43 8 42 8 56 9 21 9 48 9 59 SintT P.n IWAA tinzLx»«(xr» ...II 125 - 5 02 7 29 145 - 5 14 7 45 9 12 210 1225 559 809 238 1249 6C5 855 2 56 - 615 4 07 - 7 06 5 00 5 50 6 03 6 57 631 7 22 6 59 7 38 - 906 YPER—VEURNE 1 5 3 45 «22 1 10 3 50 6 27 A 1 SI 411 1 39 4 19 6 56 1 58 4 36 7 13 2 10 450 7 27 3 97 5 47 8 24 OOSTENDE—VEURNE 5 7 25 9 55 12 18 5 51 «42 1111 6 08 859 11 28 6 16 907 11 36 6 28 919 11 48 8 34 925 11 54 4 45 5 06 Cor tenxirok 5 54 Lichtervelde 5 49 Ge»t ld Bru««el VEURNE-YPER. 4 45 7 26 459 7 31 5 11 7 52 10 16 5 19 800 10 24 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52 V* 4 9 48 16 36 1 8 40 «80 Móogslade LinJe 5 37 8 19 10 43 11 83 1 57 4 37 7 27 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 452 7 41 S 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 g Nieuw.’lterberc 6 17 8 58 11 22 12 12 2 37 5 17 8 06 - Veurne Statie 6 88 919 11 43 12 83 2 58 S 88 8 27 VeurneVoorsted 6 43 924 11 48 12 38 3 02 5 43 8 32 I 11U v i' u i - r unu uc;*nt tR v IH «I R V- G 0 55 7 65 7 54 7 55 8 44 10 52 8 56 10 54 3 08 9 31 11 47 5 56 9 40 11 55 4 04 720 1014 1226 433 750 1041 !Ï55 511 8 05 10 52 915 12 08 9 25 1040 6 98 7 19 8 40 9 54 956 10 08 1108 7 50 8 30 8 57 6 48 v ;r Veiinio Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem Lno Hoogilaede-Lindt Yper Statie Yper Statie Loo Alveringhtm f.. Veurne Statie -- VeurneVooTSUd 6 43 9 24 41 48 12 38 3 02

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1