j ANTIQUITEITEN. ft 51 V ocnsdag 39. jaargaiij. Bit Had Katholieke Krin;;. bouwptodukten gelegd wot den van met met 26 September 1894. gedurende dien tijd heeft hij uitste kende die isten bewezen aan zijn arron dissement. Met zulke kandidaten als onzen acht- derf katholieken Bond, i van de j aangaan. Daarin zullen zij, voor hen, voorzich tig en wijselijk handelen. Overgaande tot een ander punt op het dagorde, stelde M. Pil voor, de kandi daten aan te duiden voor de provinciale kiezing. Onze twee uittredende leden, de heeren R, de Spot en Edm. Van Hee, werden luidruchtig toegejuichl en hunne kandidaturen geestdriftig aanveerd. De heeren kandidaten bedanken de aanwezigen voor het vertrouwen welk zij in hen stellen, en beloven, van gelijk Terwijl de reiziger in de bedding van dit kleine riviertje loopt Ie waden, zullen wij den lezer eenige bijzonderheden uit zijne Vergadering der afgeveerdigden den katholieken Bond, den menigmaal in hunne redevoeiingen toegejuicui. M. De Roo, burgemeester van Nieuport, bedankte de heeien Senator en Volks vertegenwoordiger over de uitstekende diensten welke zij aan zijne stad bewe zen hebben en over de verklaringen welke zij gedaan hebben voor het toeko mende. M. Angus Pil neemt vervolgens ben woord om de beeien Senator en volks- vei tegenwoordige! te bedanken voor den onvertnoeibaren ijver met denwelken zij de belangen van ons arrondissement ter bene nemen. Dij doe vervolgens uitschijnen welk te groote rol onze achtbare senator ver vult in bet senaat, waar geene bespre king van eene belangrijke kwestie voor bijgaat, niet alleen van zijn arrondisse ment, maar zelf van geheel bet land, zonder dat hij er ernstig deel aan neemt. T Is met Visart dat de katholieken over 24 ja ren de liberalen hebben bui- tengeborsteld in dit arrondissement, en i Géraud Calvinhiac was in eén der ellen van Car.tal g'baren. Na slijper, waterdrager, paraplukooptnan ge weest te zijn, verbond hij zich op vijf en- 1 aan een eerzaam Israëliet, Samuel B.ónck genaamd. Do tij den zond tl w 4 hr-ei slecht hebben moeten in het verleden, met alle rrog-lijke krachten te werken voor het weu.ijn en den voorspoed van hun kanton. Nadat de vergadering eenige punten van inwendige orde geregeld heeft, stuurt de heer voorzitter nog een laatste woord aan de algeveerdigden, en ver hoopt, dat in geval er strijd zou zijn, iedereen op zijne gemeente zou mede werken om onze kandidaten op schit terende wijze te doen zegepralen. Wij vernemen dat de liberale asso ciatie van Veurne bijeengeroepen is voor hoden om te beslissen of zij ja of neen den strijd zal aangaan in de aanslaande kiezing. twee zakken koren, die nog op den zolder liggen, ons ver brengen. De hoofdzaak is, dat we ons niet aan wanhoop overgeven. Moed, Pierre! Ik heb een voorgevoel dal de hulp, die wij noodig hebben niet meer ver af is. God geve het, moeder! zuchtte de pachter. De ellende, die in de bo r lerij heerschte, was nog g'ooier dan de oude vrouw het schatte, Pierre Matlhieu had zijne moeder laten gelooven, dit de twee zakken koren, die zij <>p den zolder gezien had, er nog altijd waren; maar du laatste hulpmiddel ontbrak sedert een week. De pach er had zijn koi»-o moeten vei koopen om den ge neesh-er en de geneesmiddelen te betalen. Er was g-'en meel meer dan wat de trog bevatte; en als dn was opg-ge:en. zou er geen meer zijn Bij deze gedachte gevoelde de boer de wanhoop en i' van - grond des harten smeekte hij Geil, al de j Was de dood met Honderdmaal i mén, als de keus ons len minste gelaten is, zijn, zoo de zaken dezer twee mannen n el bijzonderlijk, rechten op de vreemde granen en vreemde beesten, in evenre digheid der rechten welke op onze land- bouwprodukten gelegd woiden wan j t.eer zij in een ander land worden over- gevoeid. 3’ Bescheiming van de vischvangst en van de zeevaart, met rechten te be komen op den vieemden visch in onze haven binnengebracht; het verlengen der vlotkom en vermeerderen der Haven van Nieu|ort, en bel bekomen van eene schuilhaven voor de visschers van Adin kerke Panne; 4° Verandering van de schoolwet van 1884, in dezen zin dat er gelijkheid zou bestaan voor alle scholen, zoo vrije als andere, die het programma en bet op ---W en ver- deeiing der hulpgelden aan deze scho len, in gevolge het getal der leerlingen die de school bij wonen. 5’ Mililiewet. Voor zooveel als zulks mogelijk is, het wijwilligersleger; en om te beginnen, aftrek van het jaar- lijksch contingent van het getal der vrijwilligers; Betere vergoeding aan de ouders wier zonen onder dienst zijn van 10 Ir. per maand. Vermindering van diensttijd, bijzonder- baren senator en volksvertegenwoordi- Onze tegenstrevers weten het ook wel, want verschijnt den Woens-ng. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. Di groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. I>e aren voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijn in bij BONHÜMME-RYCKASEYS, druiüker uitgever. Zwarte Nónnenstrant, 4, te Veurne, en in de Postkaniooren. Vertrekuren van den IJzerenwcg van den Buurtspoorweg» Juli tot 30 September ISSJ. a 0^ 1 ï-v tt, vnT’Ti Wxnn T’T'eni-T, Graal Leo Visart, beurte- om-d genomen om de ver- *«j- T - »- - - - - |)et I nen gebracht worden van twee op eën gerust zijn voot de toekomst. Onlslaging van dienst voor de pries- zij schijnen den strijd niet te durven DE KOOPMAN in «o»— 1' Vervolg. Pierre? zt-ide zij met zwakke stem. De pachter hief hel hoofd op, stond op en ging naar 't hoofdeinde der zieke. Hebt gij iets noodig, moeder? vioeg hij. Ik moot u eons annzien. Pierre, ant Woordde zij. en eens met u praten. De boer schoof een barkje bij hei bed en ging »r op zitten. Mijn zoon, zeide de zieke, gij geeft U aan eene moedeloosheid over, dut een mensch en christen onwaardig is. Hel gaal «l'ijd niet denz- Ifden gang. Ik was niet tuinder arm, toen ik. twintig jan n geleJen, Uw vader verloor. Maar onze Li -ve Heer kwam mij ter hulp. Gij zuil zien, dal Hij I ons verder helpen zal. En dan kunmii de 1 Woensdag laatst 19 dezer, had. in bet '°kaal van den Katholieken kring onzer du veigadeiing plaats der afge- vöerdigden van <k.. L—ÏJ:*1 101 het aanduiden der kandidaien van de aanstaande kiezingcn van de weige- v,'i.de kamers en van den provincialen Op twee of drie uitzonderingen na, men al de gemeenten van bet arron- dissement doi r vcrscheide.ne afgeveer- (ligdeu vei tegenwoordigd. -r._o Na eene korte aanspraak van M. R. zicht van den Slaat aanveerden; de Spot, voorzitter van den Bond, wier- ’■iii de tieeien Baton de Coninck do Muckem, en graaf Leo Visart de Bo- fiiirré, heide unitedende khmetleden, ’tiet algemeen handgeklap cn blijde toe- |u i-iüi:ger. Ms kandidaten der Bewarende Veieenigini/ uitgeroepen vjor de aan- s:mmde kiezuig van Senaat en Kamer ^ur volksyei tegeUwoordigetS. Daarna hebben de heeren Coninck en *|ug'; het woord genomen om de ver- Jchillige punten te bespreken 1 •iFSprogramma, welk zij in h_. ®u in de kamer zullen verdedigen, en de belangrijke stoffelijke verbeteringen "elke zij voor ons arrondissement zul- 'en liachten te bekomen. In dit programma vinden wij de vol- punde punten Eeihied en verdediging van gods- dienst, eigendom en huisgezin. 2” Bescherming van den landbouw, Cn dat bij a Ie mid iels, zooals gemak V;’n vervoer en afslag op de staatsspoor wegen; uitbreiding der wetenschap be- hekkelijk den landbouw, en bovenal cn De kiezingen van 14 October Bij koninklijk besluit van 20 Septem ber 1894, zijn de beide kamers (Senaat en Kamer der volksvertegenwoordiger.-) ontbonden, die op Zondag 14 October gansch moeten vernieuwd worden door i de 1,370 687 burgers of kiezers van Belgie, die geroepen zijn ter stembus. Onder deze 1,370,687 kiezers zijn er meer dan 1,200,000 die voor de eerste maal van dit recht zullen gebruik ma ken. Ziehier het juiste getal algemeene kiezers van Belgie en de stemmen, waar over zij beschikken. Kamer 1,370.687 kiezers i 2,111,127 stemmen. Senaat 1,158,714 kiezers i 1,874,924 stemmen. Onder deze 1,370,687 kiezers zijn er 211,973 van 25 tot 30 jaar oud en die gevolgentlijk geen kiezer zijn voor het Senaat. Wij geven hier het getal algemeene kiezers voor ieder arrondissement van West Vlaanderen. Arrondissement Brugge. 18 966 met 1 stem; 6061 met 2 stemmen en 4098 mei 3 stemmen, te zamen 29,125 kie- zijn het kleinste kiezen. Het is beter tot op het hun biood moeten bedelen, de twee heve, nuten gevaar ie loopen, den hals te breken. Eindelijk ging de wind liggen, en een regen, die een zondvloed geleek, veran derde in eenige oogenblikken deslooteh, aan weerszijden van den weg, in bioidvolle verkieselijker dan de schande, bevatte; en als dn was opg-geten, geen meer zijn L.j --- B -r - n- -- L - - (jen waanzin zich I bijgaat. De reiziger wenschte derhalve dat en plaats maken voor den storingen, dien hij voorspelde. Van twee kwaden moet baron de 20 fr. in plaats lijk voor heirvo«tvoik, welke zou kun- ger mag de katholieke partij in Veurne in van bel j het senaat jaar- C ters en on lerwijz irs. 6“ Belastingen op de mobilaire weer- i den, op den rijkdom en op de beurzen- speculatien, op naatnlooze maatschap pijen 7° Vermindering der grondbelasting en der erfenisrechten in rechte lijn en herziening van het kadastraal inkomen. 8’ Verbetering van den Bergen- en Duinkeikvaart. De heeren de Coninck en Visart wer- öpgenoim n. De ontwortelde, boomen had- t levensbeschrijving mededeelen. --- ,r- - - weg verspert digsie dorp-n - -- kan hij gemakkelijs een mensch verplette- achtereenvolgens s< hoorslcenvcger. scharen- ren, ziin brein meester maken. Uit den deze onstuimige wind mocht gaan liggen, 1 twinlmj irigen leeftijd bewoners der hoeve gezamentlijk lot zich Ie nemen. verkieselijker dan de schande, van brood te moeten bedelen. Want zij zonden j gebeente nat te regenen, dan elke vijf mi- onschuldige kleinen, dm lot nu toe zijne vreugde en zijn trots hadden uilgemaakl. Op een mijl afstand van de hoeve La Roché, en op den weg, die er heen leidde, had een reiziger ook zijne overdenkingen, beken. Eene beek in dezen toestand kan die, hoewel, niet zoo somber als die van niet anders dan overloopen< De slooten Pierre Matlhieu, toch niet rooskleurig wa- j overstroomden dus en stortten elk om het ren. Hij vroeg zich af of de woede van het zeers', hun overtollig water over den k: nt orkaan hem zou veroórlooven, zonder ern- en don weg uit. slige ongemakken een gastvrij dak te berei- 1 ken. Tweemaal reeds was hij van de been geraakt, *n bijna door een rechte windhoos n den tot nu toe slechts zijn tocht belemmerd; maar voor een populier een die op het oogenblik van zijn val voor- VEURNAAR 9 50 1 54 JU.'J—!J—1 Geut UruMel 5 04 6 5* 5 10 7 04 5 22 7 16 5 30 7 24 3 06 8 02 4 22 9 03 Veurne Statie Veurne Merkt Coxyile Oostduynkerke Nieuport Oostende 1 53 5 22 258 6 46 6 00 7 28 8 42 8 56 0 21 9 48 9 59 a O 2 56 4 07 5 55 6 42 6 52 7 20 7 50 Oostende Statie Nieuport Ooslduynkerke Coxyie Veurne Markt Veurne Statie 'Asiel Gent l.ichtervelde Coitematck Dixmude Ve irne Adinkerke Dninkerke Duinkerke Adinkerke Veurne Dhiuude Cui te me rek YPER-VEURNE 1 5 3 45 6 22 9 55 1 10 350 6 27 131 411 648 1 39 419 6 56 o 1 56 4 36 7 13 2 10 450 7 27 3 07 5 47 8 24 4 45 5 06 554 Licliterveldc 5 49 7 16 9 25 10 40 VEURNE-OOSTENDE 9 30 12 10 2 10 3 12 6 06 9 36 12 16 2 16 3 18 0 12 9 48 12 "8 2 28 3 30 6 24 9 56 12 36 2 36 3 38 6 32 5 417 41 10 11 12 53 6 48 8 42 11 14 3 5 6 49 5 00 8 00 j •O 3 40 6 30 -J- -v- 1 19 1 36 2 42 4 39 9 20 1 44 2 50 4 47 9 28 1 56 3 62 4 59 9 40 2 02 3 08 5 05 9 46 OOSTENDE—VEURNE 5 7 25 9 55 12 18 5 51 8 42 11 11 6 08 8 59 11 28 6 16 9 07 11 36 6 28 9 19 11 48 6 34 9 25 11 54 9 10 - 1 47 258 11 38-5 >2 5 45 1 25 5 02 7 29 1 4 5-5 14 7 45 2 10 12 23 5 39 8 09 2 58 12 49 61'5 8 55 6 15 7 06 5 00 5 50 005 6 57 6 51 7 22 6 59 7 58 - 9 06 5 20 8 07 10 45 7 19 8 40 9 12 9 54 9 56 10 418 11 08 7 50 8 50 8 57 |»«anetrovni>1 urfllnn hnf nnlr wal VEURNE—YPER 4 45 7 26 450 7 31 5 11 7 52 10 16 5 19 8 00 10 24 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52 ft ft .r4 40 7 22 9 46 10 36 1 - Hoogslade Linde 5 37 8 19 10 43 11 33 1 57 4 37 7 27 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 4 52 7 41 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 758 Nieu welter berg 6 17 8 58 11 22 12 12 2 37 517 8 06 6 38 9 19 11 43 12 33 2 58 5 38 8 27:5 VeurneVooistad 6 43 9 24 11 48 12 38 3 02 5 43 832 i‘>5 5 18 0 52 6 48 7 18 6 55 7 45 7 05 7 54 7 55 8 44 10 52 8 56 11 54 5 08 9 51 1147 5 56 9 49 11 55 4 04 10 14 13 96 455 10 H 12 55 5 11 8 05 10 52 9 15 12 08 1 20 Veurne Si a tie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringhem Loo Hoogslaede-Linde Yper Statie Yper Statie r Loo Alveriughem Veurne Statie Vivvw -- UUfc lu UUil utnu V1J» 1U1* A i l.:: r' i i i .l- .v. ntA.jr, r» Ji/x.-, tlq.....t n

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1