e Baron Karei de Coninck de Mercke Graaf Leo Visart de Bocar Raphael de Spot, uittredend lid, Edmond Van Mee si 3 October 1894. 51e jaargang. ■V 49. het van Kandidaten der Katholieke Partij arrondissement Veurne. VERKIEZINGEN DER WETGEVENDS KAMERS VAN 14 OCTOBER Woensdag VERKIEZINGEN VAN DEN PROVINCIALEN RAAD op SS October Ml-I» De Liberalen en de Land bon ners. bil blad verschijnt den Woens-ac. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. 'sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. D? groote letter s i II II zijntjes; als zij maar oorlog en twee zij schreven in hun orgaan dat de kleri- I 1894. SENAAT uittredend lid; KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS: iiit tredend lid. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. .Men schrijft in bij BONHOMME-BYCKASEYS, drukker uitgever, Zwarte Nonnenstraat. 4. te Veurne, en in de Postkantoren. kamers voor ie stellen. Toen in het begiu van dees jaar hier te Veurne, eenen Bond lot stand ge bracht werd tol de verdediging der algemeene belangen van ons arrondis sement, vond het Advertentie blad we derom geene wooiden genoeg om die inrichting te beknibbelen, om de heeren senator en volksvertegenwoordiger uit te lachen en de bescherm rechten die verder gaande, dierf openbaai lijk in eene meeting uitroepen dal de boeren barbaren waren. dracht kunnen zaaien tot op de kleinste I van eene hatelijke schoolwet; aïs zij maar belastingen mo- dan zal het 3’congres plaats hebben in he: jaar 1941. Ziet, landbouwers, er is ei kei kwes tie van geduld te hebben; in het mid den der toekomende eeuw, zul en de liberalen ernstig uwe belangen ter herte nemen, uwe grieven bespreken, de mid dels betamen om u ter hulpe te komen, en de uitvoering er vanvelzetten tot een naaste congres. Geen betere vrienden voor de land bouwers dan de liberalen. Het Advertentie-blad, orgaan der li beralen van ons arrondissement, draagt ook de buitenlieden en landbouwers bij zonderlijk in zijn herte. Niet zelden vindt men in zijne ko lommen de aangenaamste benamingen ten hunnen opzichte, zooals dibbaard, kwezelaars, dweepers; en deze zijn maar een staaltje van al de lieflijke dom migheden en ezelarijen welke hel legen hen gedurig uitkraamt. Wanneer hei gouvernement den wets voorstel op de vreemde granen neder- legde, basten onze liberalen van Veurne tnede met de andere geuzenbladen; en Zii >tuil*vcu in liuu uiu.iuii ucii ue nicri- kale partij zoo ver de onbeschaamdheid j fftme®n,e "J e dreef' van eene uithongenngswet aan de I gen leggen voor nulielonze scholen; als gouvernement in de onmogelijkheid zijn wetsvoorstel te doen stemmen. Wanneer hel katholiek bestuur eenige maatregels ten voordeele van den land bouw wil nemen, dan vinden de liberale gazellen geene woorden genoeg om die maatregels hatelijk te maken en om alles te doen mislukken. Onderrichtingen voor den kiexvr. Velen onzer lezers zijn benieuwd om te weien wanneer en hoe de kiezer in de naaste stemming zal loegelaten worden, en hoe men zal te werke gaan met de kiezers die aan twee of drie stemmen recht hebben. Om dezen weetlust te voldoen, laten wij hier de onderriclri igen vo’gen dien stig voor de aanstaande kiezing van de wetgevende kamers in ons artondisse- ment. I. VJ atmeer inoi-t men stemmen? De kiezers worden ter stemming toe gelaten van 8 uren ’s morgens tot 2 ure ’s namiddags. Ten 8 uren ’s morgens wordt, indien dien de voorzitter hét nuttig oordeelt, er overgegaan tot eene naamafroeping der kiezers. De naamafroeping gedaan zijnde, Maar ook! wal kan hun den landbou wer schillen Als zij maar hunnen godsdiensthaat kunnen voldoen; als zij maar mogen roepen a bas la calotte; als zij maar hel volk van de priesters kunnen aftrek- ken en het zedeloos maken; als zij maar in de kamers kunnen zetelen, en veile plaaiskens uitdeden aan nichtjes en ko- In 1887, wanneer het katholiek gou vernement inkomrechten voorstelde op de vreemde beesten, is er geen eene liberale volksvertegenwoordiger die deze wet gestemd heeft. In de laatste zittijden, wanneer de heeren Dumon en andere, eenige ge ringe rechten voorstelden op de vreemde granen, hebben de liberale kamerleden zulk rumoer en geweld gemaakt, het schu'm van het volk tegen de hoogere overheid opgestookt en zulkdaniger. op roer te weeg gebracht, dat die heeren hun wetsvoorstel niet hebben kunnen doen doorgaan. Van dezen zomer, wilde bet katho liek gouvernement laten zien dat het bereid was, om door alle middelen den landbouw te beschermen. Het legde eene wetsvoorstel neder waarin een be gin van voldoening aan de landbouwers gegeven werd. Na de kiezing zou men verder gaan en volkomene voldoening schenken. En «ai deden onze, liberalen Wanneer de bespteking van het wets voorstel moest beginnen, weigerden zij langer nog te zetelen; zij verheien de kamers en stelden alzoo het katholiek l en te niete gnat en dat te lande en in stad armoede en ellende heerschen; Of sliett en verkwijnde al wat er is, als zij maar hunnen papenhaat kunnen voldoen, dat is hun genoeg. Wereldtentoonstelling van Ant werpen Zie 4C bladz. 1° kolom. j uittredend lid. zij maar de kazernen vol soldaten kun nen stampen, en door alle slach van dwangmiddelen don katholieken burger pijnigen; Wal scheelt hun dan dat de landbou wer, spijts werken en zwoegen, ten onderen gaat; dat dc werkman van ie lande bij gebrek aan weik naar stad moet trekken, en daar hel getal werke- die deze heeren beloofd hadden vooren Hoozen vermeerdert. dat de landbouw- te staan en te verledigen, door alle I p’Jyerhe.d kwijnt slach van schijnredens onder de vver- kende klasse hatelijk te maken. O die liberalenze zijn de boezem vrienden onzer landbouwers. aan landbouwers die beschermings- Helpt it zelven. Eertijds schold M lière Orban de boeren uit voor ploegen die in God gelooven, en minister Graux, nog Vertrekuren van den IJzerenweg «fe van den IKuurtspoorweg. 2 October tot 2 November S »O4L In het vooruitzicht der aanstaande kiezing hebben de liberale kopstukken van gansch het land een congres gehou den, óm de belangrijkste punten van hun kiesprograinma vast te stellen. In dit congres, vroegen eenige leden landbouwers, want er zijn ook nog liberale boeren dat de kwestie der beschermrecbien op het liberaal pro gramma zou iugeschreve.i worden. En Wat wiird c: beslist? Dat men geen lijd had om de land- bouwkWestie te bespreken, dat er an dere veel belangnjkere punten vooren- gingen en dat men die zaak tot een aanstaande congres ging verschuiven. Z’en hadden geen tijd! ze moesten papenvleesch fretten en als 'nen liberaal aan dien schotel bezig is, hij heeft noch ooi en noch oogen voor iets anders. En wanneer zal dit congres pleats hebben? Laat ons eens uitrekenen. Hel eerste liberaal congres had plaats in het jaar 1847, het tweede in het jaar 1894, en als wij de propor ie nemen, 1 De kiezing voor de wetgevende ka mers van 14 October nadert met rasse schreden. Iedereen is overtuigd dat de alge meene uitslag dezer kiezingen voor ons land zware gevolgen zal hebben. Eene zaak die thans het meest be sproken wordt is zeker wel de bescher ming van den landbouw. Daar wij den mensch moeten oordee- Ion naar zijne werken, laat ons eens zien boe de liberalen zich ten opzichte der landbouwers gedragen hebben. Geet: eene wet, werd door de libera len g( stemd ten voordeele der landbou wers. Voor hen was er onder het liberaal best’tur niets anders te verkrijgen dan scheldwoorden en uitjouwingen. Wanneer, in 1880. de helft van Vlaan deren door overstroomirigen gcleisteid, de hulp van bet gouvernement iniiep, dierf minister Roltn uitroepen Foor de die er is geen geld. Dezelfde minister antwoordde onze techten vroegen ““3 J la 1 i ...L 1 1 - J 4\. Vnn Nr A ^nnJni.lHbn nnmnun-e xrrvr»» A. LaMAA 9 Yper Static 4 40 7 22 r Grut Brussel 6 05 8 42 11 03 622 859 11 20 6 30 9 07 11 28 6 42 9 19 11 40 G 48 9 25 11 46 Veurnc Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Al vei inghem Loo Hoogstaerle-Linde Yper Statie 5 55 6 42 6 52 1 06 1 25 2 25 3 14 6 05 3 20 6 11 3 32 6 23 3 40 6 31 4 00 6 48 5 00 6 50 2 58 6 50 4 01 7 52 «42 t(56 9 21 9 48 9 59 850 8 37 fi 08 7 19 8 40 9 12 9 34 950 10 08 1108 s 6 48 9 50 9 55 Veurne Statie Veurne Markt Coxydc Oostduynkerke Nieuport Oostende Oostende Statie Nieuport Ooitduynkerke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 5 Hf 9 30 12 40 9 36 12 46 9 48 12 58 9 56 YPER—VEURNE 1 5 3 45 6 22 1 10 3 50 G 27 1 31 411 1 39 4 19 6 56 1 56 4 36 7 13 2 10 450 7 27 -3 3 07 5 47 8 24 f 4 45 5 06 C.urtemHrck 5 54 VEURNE—OOSTENDE 5 15 6 58 521 7*4 5 33 7 1G 5 41 7 24 6 00 7 45 10 11 7 50 8 42 11 14 1 55 5 22 2 58 6 46 3 20 8 07 10 45 OOSTENDE—VEURNE 5— 7 42 10 - U 25 1 27 1 44 4 18 8 09 1 52 4 26 8 17 2 04 4 38 8 2' 10 - 4 44 8 35 6 00 9 16 - 1 47 2 58 7 28 1)38 - 5 52 5 45 1 £5 - 5 02 7 29 145 - 5 14 7 45 2 10 - 5 39 8 09 238 - 6 ('5 8 55 2 56 - 6 15 4 07 - 7 06 5 00 7 50 5 50 6 05 631 6 59 7 38 - 9 06 - iiiTicnin - 2 93 5 18 6 32 6 4« 7 i« 6 55 7 45 7 05 7 54 7 55 8 44 10 52 8 56 10 54 5 08 9 51 1147 3 56 9 55 H 55 4 64 7 20 10 14 12 26 4 55 7 50 10 47 12 55 5 11 8 05 10 57 9 15 12 05 1 20 VEURNE-YPER. 4 45 7 26 450 7 31 5 11 7 52 10 16 5 19 800 10 24 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52 9 46 10 36 1 3 40 6 .30 -ï Uoogstade Linde 5 37 8 19 10 43 11 33 1 57 4 37 7 27 ’5 Loo 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 452 7 41 f 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 Nieuwe Herberg 6 17 8 58 11 22 12 12 2 37 5 17 806 6 38 9 19 11 43 12 33 2 58 5 38 8 27 v-u.i.eVoo.slnd 6 43 9 24 11 48 12 38 3 02 5 43 8 32 Alveringhem Veurne Statie Brunei Gent l.irhlrr\eldc Co» leinnrck Dixinude Veurnc Adinkerke Duinkerks Duinkcrkc Adinkerke Veurnc Diimude Lichtervelde 5 49 7 16 9 25 10 40

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1