Baron Karei de Coninck de Merckem uittredend lid; Graaf Leo Visart de Bocarmé Raphael de Spot, uittredend lid. Edmond Van Hee Vrienden, ten strijde. •r ■V 41. het van Kandidaten der Katholieke Partij arrondissement Veurne. 5F Woensdag 10 October IS94. VERKIEZINGEN DER WETGEVENDE KAMERS VAN 14 OCTOBER 1894. Kiezers. VERKIEZINGEN VAN DEN PROVINCIALEN RAAD op <>ctot»cr ft £91. Kiezers. /JJN DE VICTORIE ZEKER. ONZE ZEGE MOET GROOT ZIJN. Kiezers, liet zijn kasteelheeren. Nu hebben de liberaler, bet gevonden! Peist eens! de katholieke kandidaten zijn kasteelnceren. Kiezers, jtiargano. de nederlaag onzer tegenstrevers zit uit vierkantje onder het cijfer Kiezers, opgeiet! Ja! maar dal zijn libetalen, en bijge volg... cela dépend des cas, fcegt Bara. SENAAT KAMER DER VOLKSVERTEGENWOORDIGERS: uittredend lid- vierkantje dat geplaatst is boven den naam .van den katholieken kandidaat ónder het cijfer 9 Dit moet gij doen op al de st cmbriefkens die de voorzitter u zal geven. Het wit rondeken zwart gemaakt heb bende, plooit gij uwen stembrief of uwe stembrieven toe, in dezelfde plooien, met den zegel langs buiten; gij toont ze ge sloten aan den voorzitter en steekt ze zelf in de kiesbusse die op de .tafel staat. Er zullen twee kiesbussen staan. De eene met een rood pa [der voor de roode briefkens, en de andere met een wit pa- Indien men zijn stembrief ken vuil maakt, moet men aan den voorzitter een ander stembrief ken teugen en hem het vuil brief ken loegeiuiiiwen ternggeyen. Nu opgeiet! alzoo stemmen en anders Als de katholieken wederom aan het van het gouvernement zijn, en dat zullen zij, wat zullen zij nog doen? 1. Bescheimingsrechten leggen op de vreemde granen en vreemde beesten; 2. Groote vermindering der grondbe lastingen; 3. Belastingen op den rijkdom in renten en actiën; 4. Herziening van het kadastraal in komen; 5. Vermindering der successie-rech- len in rechte lijn; G. Groote vermindering der persoo- neele belastingen, in wat betreft de deu ren en vensters; 7. Vermindering van den diensttijd in het leger; 8. Do vergelding verleend aan den miliciaan verdubbelen; 9. Afschaffing der rechten op den in- landschen tabak; 10. Verhooging der schadevergoe ding van beesten afgemaakt voor ziekten; 11. Eene pensioenkas trachten in te rictnen voor de oude werklieden; Dit blad verschijnt den Woens .Jg. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de mist i5 fr. Annoncen 20 centimen per mgel. 1)groote etter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Am oneen voor Relgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en 't buitenland worden ontvangen door het Office he Pitut.tciTf., Magdalenastraat, 46, te Ihussei M. n sehrijtun bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat. 4. I Veurue. n Postkantooren. De liberalen schrijven en schreeuwen: De katholieken hebben niets bekomen en niets gedaan voor de landbouwers en de werklieden. Horktdaarover niet langer getwist. Hier laten wij eenige der wetten vol gen die de katholieken ten voordeele der burgers en werklieden gestemd hebben. 1. De wel op de spaarkas en op hei landbouwcredie:; 2. De nieuwe wet vooi de werkrech- I Iers raden; 3. De wet op de werkmanswoningen; 4. De ontslaging van persooneele be lasting voorden werkman. 5. De wet op de maatschapijen van ouderlingen bijstand. 6. De inrichting van verscheidene buurtspoorwegen, en de verbetering der buurtwegen. 7. Hei landbouwonderwijs ver«preid; 1 8. De wel op de vervalsching der i eetwaren; 9. De tarief van vervoer op staats- j spoorwegen voor de landbouwproduk- ten merkelijk verminderd; 10. De lasten op den koflij en op den tabak, door de libetalen gestemd, de eene gansch en de andere ten grooien deele afgeschaft. tt. De vergoeding voor afgemankte beesten vermeerderd tn in meerdere ge vallen toegepast. 12. De gemeentelijke financiën verbe terd mol aan eikel gemeente een jaar- lijkscb hulpgeld te verleenen van een ft^nk par inwo >er. 13. De ongelukkige schoolwet van 1879 algeschalt, en iwist en tweedracht veranderd m iusi en vrede op alle ge meenten. 14. Eene vergelding verleend van 10 fr. per maand aan de huisgezinnen wiens zor^n onder dienst zijn in hei leger. j uittredend lid. Onze Ie rs!ie\e;s- hebben, na lang gezocht en gesmeekt te le bben eindt iiuge, Donderdag, twee kandidaten gevonden twee IXieuporlnaren. Er is dus strijd in ons arrondissement voor de Kamer en voor liet Senaat. DAT VEBHI TGT O5S, want de strijd zal ons versterken, <n ons nauwer vereenigen. Ware er een straalke hoop van winnen geweest, de libe ralen hadden wei in onze stad kandidaten gevonden en had den niet moeten gaan bedelen naar Nicupoort. Daarom, vrienden, ten strijde Kwijt allen uwen plicht en ZAL VERPLETTEREND ZIJN. Neen, de kiezers zullen hen door geene grooie woorden laten vangen, maar de zaken beschouwende gelijk zij zijn, zul len zij stemmen voor volkslievende kas- teelheeren, en niet voor hoogmoedige en onbeleefde zoogezeide volksmannen, gelijk de liberale kandidaten wezenlijk zijn. Maar h propos van kasteelheeren? Ridder de S'uers, graaf Goblet d’Al- vieilla, baron de Vnèie, graaf de Kerck- hove, de Demerghem, baron Selys- 12. Eeee schoolwel maken die aan Lungchnmps, enz., enz. allen liberale iedereen iecht zal laten geworden. i kandidaten, zijn dat geen kasteelheeren! Zijn dat enkele beloften door een of I verscheidene kamerleden gedaan. Neen, de wetten die wij hooger ko men aan ie halen zijn reeds door al de katholieke kamerleden besproken en a.i'iVüC'<i geworden de ministeis die in rgadeiingen gesproken Wilt gij de hierbovenaangehaalde verbeteringen gestemd zien; Zendt eene gioote katholieke meerder heid naar de kamers. STEMT VOOR Baron de Coninck de Merckem Graaf Leon Visart de Bocarmé Horresco referent! ’t Is om le schrik ken en ie bever; op die enkele gedachte! Kasteelheeren .la, het zijn kasteelheeren! maar hunne kasteden zijn niet omzet met wachttorens, noch omringd met breede g>achieii, noen door ophaalbiuggen ge- slotéti; het zijn kasteden die openslaan voor eenieder, waar elkeen, zoo arm als rijk, zoo burger als werkman altijd wel gekomen zijn en op déguihanigsie ma nier en als vi ierlden onthaald worden. Kasteelheeren wiens herte klopt voor al wal edel en goed is, en die maar eene zaak beherligeu, den welstand van bel volk En onze Menhêêre Pito's? Zij die hen uitgeven voor mannen uit hel volk ge sproten, zijn zij zoo minzaam en vrién delijk mei dat eigenste volk waaruit zij boften gesproten te zijn, als onze vrién delijke kamerleden? Vraagt hel eens te Nietiport zij zul len u allen, zoo wel liberalen als katho lieken antwoorden. Menbêêre Piel Kwam van niet tot iel En nu kent Menhééie Piet Zijn zelven niet. M. Deswaïte is zoodanig volksgezind te Nieuport dat hij over tien jaren uit den gemeenteraad geborsteld wierd, en sedert dien hem nog niet heeft kunnen doen herkiezen. Ten andere, het spreekwoord zegt mei wieii gij verkeert, wordt gij ver eerd; 't en moet dus niemand verwon deren dat zij zoo lieftallig, zoo vriende lijk, zoo gemeenzaam met burgers en werklieden oinmegaan a's hunnen der den kandidaat, M. Hilaire Joye in 't vlaainschde geestige leutemaker. Wel! wel! ’t zijn alzoo do bertelijke mannen van komt kijkt Voor wien moet gij stemmen? Wie zal er meer van het gouverne ment bekomen de hoeren de Coninck en Visart ofwel de beerer. Deswarte en De- seck. I Kiezers, Hoe moet gij stemmen? Luistert wel! Gij hebt te huis ccneri kiesbricf gekregen die u laat weten dat gij moet gaan stemmen en waar. Gij gaat er rneè, Zondag morgend 14Oc tober, naar het aangewezen sternbureel. Als gij het sternbureel binnen zijt, gij toont uwen kiesbricf aan den heer voor zitter, dioden, of twee of drie stembrief- kens zal geven, volgens het getal stem men waartoe gij recht hebt. In geval gij kiezer zijt voor het senaat, zult gij nog zooveel steinbiiefkens ont- pier voor'de* whl/e. vangen; 'lis te zeggen, als gij recht hebt 1 aan ééne stem, dat gij twee briefkens zult krijgen, een wit en een rood; hebt gii recht aan twee stemmen, vier, en aan t!iie stemmen, zes. Gij gaat een Lieskelje binnen, legt de j njr[ puntje zwart maken in het I I verscheidene '-h iiehiuei, ebben ue oofd to d. n aanstaan- •ten z t ijd die wel v^oisid en voor te dragen. br iefkens op eene scort van lessenaar I li e in het kotje geiraakl is, neemt liet j j i flood dat rinn den lessenaar vast is met tn ketentje, en gij maakt met liet poliooi1. in t wit rondelen ZWART in hel zwart j pwtaq Sc --- i' ii ii HJiin J1-'"!" - ■■■_!- -■.■>-^■1 ii^i miiwiiwMi■■■w*"BriMnnmTTTTTr~ïwwrrwTnrnrrrm^ii XMJL' ME iKTiiM I» igrm tOWMMM—I t —Bami i Vlij VVXX II IVUOI. Ijl

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1