Raphaël de Spot, uittredend lid. Edmond Van Hee, uittredend lid. 17 October 1894. 5Ie jaargang. Uitslag der kiezing Arrondissement Venrne» I I Kandidaten der Katholieke Partij van het kanton Veurne. 17,266 Uitslag Woensdag voor de wetgevende Kamers op Zondag 14 October H. dixmude. VERKIEZINGEN VAN DEN PROVINCIALEN RAAD op October ■i Dit blad vnrsdiiint den Woenscac. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post fr. Annoncen 20 centimen per regel. De groote letter 1 L.» i::i. 1. 4 f.. \’n- \Tr A h’ ,A-. A mm vo/v. ™h*UI o ano QHA* LaHAi) - Kiezing van eenen Volksvertegenwoordiger. GETAL STEMMEN VOOR Getal briefjes. M. Fiére Orban, zoo lang bet opper- i 2 I 1 2 Geldige stemmen. Nietige briefjes. Dixmude Nieuport Veurne 1590 1056 97 38 NUWPOKT. 566 414 VISART DE BOCARMÉ (katholiek). DESWARTE. 2827 900 2460 1331 788 912 1056 997 1394 744 DESECK, (liberaal). 1064 682 1259 1114 1143 1137 1039 859 1771 1420 926 1011 863 1473 98 40 429 330 351 336 394 476 172 1193 756 Te zamen 103 50 57 64 44 65 110 68 77 88 74 66 53 127 108 67 r~ V J.> 90 115 1 2 3 4 6 6 1 2 3 4 6 y 8 9 10 11 12 884 477 578 720 613 928 562 93 45 59 59 30 56 76 DESWARTE, (liberaal). 188 138 161 194 188 284 322 386 98 423 113 332 VEURNE. 447 311 334 336 384 466 182 XIEUPORT. 526 374 1 2 3 4 5 6 7 1033 528 656 827 706 1043 689 De .be'pften welke zij vóór de kie- hoofd der doctrioairen, komt te Luik in zing gedaan hebben, zullen zij nu, i kamers, voor zooveel het hunne macht en invloed vermag, van woorden in daden doen overgaan. Nog ueiis, kiezers, aan u zij lof en eeiel;aau .u, onzen herteltjkóptitjn dank! De liberalen die, min of meer, van ge- De Senaatkiezing geeft den volgenden uitslag DE CON1NGK 10,758 stem. 1,746 4,762 men dien wij au reeds kunnan voorzeg gen. Moest hel zoo zijn, vrienden, cp onze lauweren niet geslapen, maar moedig aan ’l werk! 3 De twee slachtoffers welke de libera- J len zullen opschai telen, of die, zooals Deswarte Pieter, zich zelven zouden willen opdringen voor de provinciale kiezing van 28 October naast, moeten nederlaag ondergaan welke ia grootte aan deze van 14 dezer niet moet onderdoen. Zoo dus, in geval van strijd, de han den uil de mouwen, es eene tweede ver plettering voor de geuzen voorbereid, j om de heeren Raphael de Spot en Edmund Van Hee met eene overgroote meerderheid te doen zegevieren. Zondag heeft het algemeen stem recht voor de eerste maal zijn vonnis over e Staaisregeeriag van Belgiuit gesproken. volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr IE cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. hel 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Ofmcï de Publicity, Mag dalen astraal, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenslraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. Ingeschreven kiezers, 7581. Geldige stemmen 10,899; nietige briefjes, 555. Volstrekte meerderheid, 5450. VEUEWE. De algemeene uitslag is als volgt Veurne 5482 stem, voor M. Visart en 2488 voor M. Deseck. Nieuport 2949 980 Te zamen 7431 3468 M. de Graaf Visart de Bocarmé is dus gekozen met eene meer derheid van 3965 stemmen. Hipi Hip 2 Hcurah! De uitslag der stemming van 14 Oc tober II. van ons arrondissement is ver pletterend voor onze tegoostreveis. Goze alom geac. Ij en gekende volks vriend, graaf Leon Visart de Bocarmé, zegepraalt met eene meerderheid van 4OÖO stemmen. De uitslag det stemming van het ar rondissement Veurne-Dixmude voor hel eene senaat, is niét min schniei end. Baron de Goninck de Merckem be komt eene meerderheid van 11,000 stemmen. Wij achten bet 6187, dus eene meerderheid voor M. den Baron de Coniuck van 11,079 stemmen. Alle Belgen die den ouderdom van 25 jaren bereikt hebben, weiden tot de stembus geroepen, om bun boontje in de schaal te leggen. liet kiesrecut in Belgie is eena volkskwesiie, eene na- en in plaats pralen. f gekozenen zich weeidig zullen looncn van Zondag, dal i van bet vertrouwen welk de kiezers in teruitgang der grrrrroote liberale partij, hen gesteld hebben. Kiezing voor den Senaat. Ingeschreven kiezers, 16,781. Geldige stemmen, 23,455. Nietige briefjes, 1659. Volstrekte meerderheid, 11,727. deCONINCK de MERCKEM (katholiek). 1041 976 982 943 831 p M OIO 1049 1034 828 588 750 1141 Wij achten het ons als eenen plicht aan u, kiezers van hel arrondissement Veurne, onze rechtzinnigste dankbetui gingen en onze beste gelukwenschen aan te bieden. Voor de eerste maal dat gij ter stem bus geroepen werd, hebt gij uwen plicht verstaan en hem zorgvuldig en wel gekweten De grooie stadhuiswoorden der libera len, al bun geloop en gezwe s, hebben u niet kunnen misleiden. (let volk met zijn gezond oordeel en zijn ingeborens lechtschapenheid heeft gezien waar zijne goede vuenden zijn; en de .voorsiaanders van zijnen gods dienst, van zijne landbouwnijverheid en andere duurbare belangen met verpleReiende meeideiheid doen zege- j van eenige bevoordeelden, nam er nu de pralenA~~ Ook durven wij verzekeren, dat onze Te Aalst nebben de liberalen hunne waarschijnlijk, bij hel aanschouwen der pogingen om M. Woeste uit de kamer hunne kamerheeren, hun- te krijgen, zien mislukken. Nergens in de v.aamsche gewesten, hebben de liberalen eenen zetel kunnen veroveren, en de veriegenwooi digmg van het vlaamscbe land in E.;i,ei en Senaat, is nu uitsluitend kathol liet getal stemmen door de socialisten in de vlaamscbe kiesomschrijvingen be- komen, is onbeduidend. in de balloieering met 6 katholieken en 7 radikalen; M. Bara die, naar zijne vrien den zegden, bet onbetwistbaar opper hoofd van het bberaiismus was gewor den, komt te Doornik in balloieering met de katholieken die reeds 2226 stemmen bovenliggen. Te Oostende vallen de laatste liberale volksveriegeiiwooi digers en senator, dacht waren ook den strijd aan te gaan welke het vlaamsciie land lelde. voor de provinciale kiezing, zullen nederlaag van nen strijdlust verliezen. T En ware, nog'ans, dal zij van zin zouden zijn aan de kiezers nog ééns de onaangenaamheid aan ie doen, van nutte loos te moeien rondloopeti, en voor net plaisir der heeren candidaten van de l eene -tad n:ia> de ai dere te moeten rei- I zen, en dit, om eenen uitslag te beko- eene lionale zaak geworden, gansebe bevolking aan deel. Een feil vooral blijkt uit de stemming is de grooie ach- AAR r DEI ■'...DET.' l i -- I. étl* ff - 7 GG-G --IT-iJX>QO 8 O Q O i~»~a»w -- der Kiezingen. -- -- -I III.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1