ANTIQUITEITEN. Zegepraal der katholieken. N' 43. 51a'jnargari". Woensdag 24 October 1894. Twee voor Be katholieken zijn dus gekozen te Biussel (18), ie Boo.nijk (4). te Ath (2), ie Boicbwotin (2), ie Tongeren (2). hervormingen vragen, die de katholieke partij reeds beloofd heeft, en die dan ook zullen gestemd worden.' En dan zullen zij daarmede pralen en hunne kiezers zand in de oogen strooien. Uitslag der herstemmingen. Brussel, t- De 18 katholieken kan didaten zijn gekozen met 12,000 stem* was, om hem uit zijne,ellende te verlossen. Maar hij kon ipch moeielijk een Auvernaat, die de veertig achter den rug had,,in don kfergroenë fluweelen jas gekleed en rornmel- koopman van beroep, niet voor een engel houden. De pachter moest zich er dus bij bepalen den reiziger als den cerlijksten der menschee aan te zien; waarin hij zich echter nog evenzeer vergiste alsof hij hem voor een engel had gehouden. Galvinhiac haald? uit zijn lederen gordel acht honderd franks in sclom gulden geld en telde.ze een voor oen m de van vreugde bevende hand van den pachter. Er werd beslot n <iat Pierre Matthieu op zich zou nemén de kist den volgenden dag goed ingepakt raar S>int Lanrem te bien- gen. in eer,e herberg waar de koopman n ani'quiteit. n ze zou laten afhalen. Biar de regen opgehouden had, begaf de reiziger zich weer op weg, tot aan dn poor ten van Saint Laurent, door Pierre Matthieu vergezeld, die hem met zegeningen over- Dit blad verschijnt den Woensdag, onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoncen 20 centimen per regel. D3 groote letter volgens plaatsruimte. Rechter lijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De 4nnoneeu voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ’t buitenland worden ontvangen door het Office pe Püblicité, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Poslkantooren. Kamer zullen doen zij zullen zekere de grondige maatschappelijk hervormin- bervormingen vragen, die de katholieke gen De katholieken zullen het vertrouwen van het volk bewaren, ware volkswezen zullen door hen worden voorgedragen, i Vanderkfcderen^ Geloofd en bedankt zij God, die ons die schitterende zegepraal schonk! Bedankt wezen ook alle kiezers En leven «le katholieken .Het slagveld. T Is een gebruik dat men, na den veldslag, de gesneuvelden lelie die óp hei slagveld zijn gebleven. Onder deze vinden wij vier staats ministers de beeren Frèie-Orban, te Luik, Bara', 'le Dooi nik, Nolhomb, te Arlon, en Woeste die gevaar loopt zijn, mandaat te verliezen te Aalst. Zijn nog gesneuveld te Nyvel, M de minister de Burlei; te Brussel, de ge- wezen liberale minister Graux, met ge- beel zijnen staf van liberale hoofdman- I nen Buis, Demot, Féion, Janson, enz.; te Ath, graaf Oswald de Kerchove de Denterghem; te Namen, M. Mé'ot, gewezen katholieke minister; te Bergen, M. Sainctelette, gewezen liberale minister, met MM. Houzeau de Lehaye en consoorten. Te Luik sneuvelden te zmnen met M. Fiè e, M. Neujean, de vader der libe rale ongelukswet van 4879, en een gan- sche staf liberale hoofdmannen. Die gesneuvelden zijn vei vangen te Brussel door de volledige lijst der katholiek-onafhankelijken; te Doornik, door vier katholieke nieuwgekozenen; te Nijvel en le Namen door liberalen eri socialisten; te Luik, Charleroi, Zonin- gen en Verviers, door een dertigtal so cialisten. mei Anseele aan het hooiden waaronder oud veroordeelden, gevan genen gelijk Alfred Defuisseaux en zelfs ongeleerden. Wij zijn nieuwsgierig te zien welke figuur die roode republikeinsche kol- lektie zal maken in de Kamer. Klexlng voor den Provlcln- len Raad. Donderdag laatst, om 4 ure na mid dag heeft de heer Voorzitter van ’thoofd- bureel de beeren Raphael de SPOT en. Edmund VAN HEE, kandidaten der ka tholieke partij voor de kiezing van den provincialen raad, bij gemis aan' andere voorstellingen, als gekozene provinciale raadsleden uitgeroepen. Onze libéralen liebben genoeg gehad met de eerste davering, welke de kiezers aan hunne kandidaten voor de kamér en senaat op 14 oc ober laatst hebben toe gediend, en geen tweetlé'en.verbeterde uitgaaf van die klopping/itgewacht. Spijts al zijn, looped op zijn smeeken heeft, baas. Ganséndonek geen tweede slachtoffer kunnen óverhalen; hij heeft net ook over zijn hert niet kunnen krij gen van alleen den strijd aan te gaan. Wij bieden hem onze rechtzinnige deelneming aan in zijne liberale droef heid, en wij verhopen van hem, ter jarc, welgewapend, zoo hij zelve zegt, op het slagveld te mogen groeten. En nu. is onze provinciale kiezing ge daan! Leve onze volkslievende mannen! Leve M. Raphael de Spot! Leve M. Edmund Van* Hee! DE KOOPMAN «o» 4* Vervolg. Hij Calvinhiac, had een even gevoelige ziel en een even ed'lmoedig hart als de beste, aldjd. wanneer hij hei maar wilde. Kortom, hel slor.d vast, de kist zou volgens de waarde betaald worden; zoow el le erger voor Block, die het ineiib I voor een bui- lensporigen prijs *oti moeten verk< open, wilde hij en zijn cotlipagnan er niet op ver liezen. Toen hij eenmaal besloten had Ie doen, wat hij voor een goed wc’k hield, n-ini de koopman in ant qmteilen zijn ijd waar. Hij wilde op zijn g mak hel voor hem nieuwe genot smaken, eene rechtvaardige en edel moedige daad le venichteu. laadde, hem zijn redder noemde en be loofde, zoolang hij leefde, hem van diens te zullen zijn, indien de koopman namelijk zijn nederigen dienst nood g mocht heb ben. Toen Matthieu,op de hoivc terugge keerd. aan zijne moeder verhaalde wat er voorgevallen was, scheen de goede vrouw er niet uitermate over verrast. Ziel ge wel, Pieire, zeide zij, ik had Onzen Lieven Heer al te lang gebeden'. Hij kon niet nalaten ons ter hulp té komen. De ziekte der beide’vrouwen was voorna lijk door zorg en ontberingen veroorzaakt. Met de acht honderd franks kwam ook do gezondheid weldra in de bo .ie ij1 Een'ga maand n later .telden :ue '.siaib'n -wwr, even* Is <6órde veez ktur;/ twee koeien, een varken en eene geit. Van die zaken, ooit door d> firma Gérard Calvinhiac, Samuel Block en Gb, verhan deld, zal de aankoop van den koff r waar schijnlijk d- beste geweest zijn voor den rechterstoel Gods. EINDE. Uitslag der herstemmingen. De uitslag der herstemming van zon dag laatst is uitmuntend en heeft de ver pachting der katholieken overtroffen. De liberale partij is verpletterd; zij heeft al bare hoofdmannen verloren en hare minderheid die ic de ontbonder.e kamer nog zoo veel beslag maakte, en bijna de herziening der grondwet heeft d en mislukken, is verminder op 45 stemmen. Die grrrroote liberale partij, die lange jaren den scepter zwaaide in. B- Igie is onttroond en gesmolten op-eenige mai- nen, eenige Anspach’s en Warocqués. Integendeel, het sociali«mus waar voor die partij zich vernederd en op de knieën gekrópen heeft, om de stemmen der rooden af te bedelen bad reeds 19 zetels bij de eerste stemming ver overd, en ziel zijne macht nog versterkt door de herstemmingen. De socialisten zegepralen te Lurk, te katholieke leden tegen 24 libe- Chaileroi, te Verviers en te Zoningen. Hunne voornaamste kopstukken An seele, Vandervelde, Defnet, Defuisseaux enz zullen in de kamer zetelen en te gen de kriitiolicke leiders staan. Hunne aanwezigheid in de kamer zal voor hunne gekozenen eene schrikkelijke proef zijn. Wij zijn overtuigd dal zij die proef niet zullen doorstaan. Talr ijk als zij zijn, zullen zij zich niet mógen liepalcn bij nutielooze ondervra gingen, ijdele woordenkramerijen, cn mogelijke beloften aan hunne kiezers, zij zullen moeten toonen of zij iets in het lijf hebben, of inderdaad hunne partij iets anders kan.doen dan in Iroe bel water vtsseben. Zij zullen hervormingen moeten voor stellen, maar dan zuilen ook nevens elke hervorming de praktische midde len moeten aangewezen worden, en wij vreezen dat daaraan hunne voois ellen zullen mank gaan. Hel zal niet voldoende zijn te zeggen wij willen dit of dat; zij zullen moeien toonen hoe dit en dat kan verwezenlijkt worden. Wij voorzien reeds wat zij in de Doornik. Liberalen overwonnen. Vier katholieke volksvertegenwoordi gers gekozen. Bara is geklopt. Ath. .Twee katholieken gekozen, in vervanging van twee liberalen. Zontngert. 3 socialisten gekozen. Charleroi. 8 socialisten voor de Kamer gekozen. Thuin. Liberalen gekozen. Luk. Liberale senators en 7 socialisten voor dó Kamer gekozen, mei Auseele aan ’t hoofd. Hoei. Liberalen gekozen. Boi chivoi m Wareniine). kat hoi.eken gcKozea. Venieis. LiUeiale senators socialisten voor de Ka.uer gekozen Tongeren. Twee katholieken ge kozen, MM Indekeu en Desmaisieies. M. Meyeis, katholiek aftiedtnd- lid is niei hei kozen. Gij zijl dus besloten zeide hij, den ouden keffer le verkoopen, vriend? En gij wilt er twintig franks hebben? Ja, mijnheer de koopman. Dus, als ik u twintig franks voor uw koffer geef, zult ge u voor voldaan en daarenboven nog aan mij verplicht rekenen? Inderdaad, zeide Pierre MalUiieu. Als ik weer haver heb, zal ik ze ergens anders bergen; in attach ing zullen de twintig franks nij zeer welkom zijn. Wil ik nu eens iets zeggen, eenvou dige landman? zeide Calvinhiac. Uwe kist is voor mij en een kenner acht honderd tranks waard, zoo good als een frank een frank waard is. De pachter wist niet of bij waakte of droomde: indien de vreemdeling jonger, s hooaer, min Ier grof en minder gebaard gew est w is, zou hij hem voor een engel aanzien hebben, die uil den hemel gekomen De eerste strijd mei hel meervoudig of algemeen stemrecht is dus voorbij en geeft aan de katholieken eene over- groote meerderheid. Sedert de stemming van Zondag acht dagen kraaiden de liberalen reeds victo rie, dreigend riepen zij uit dat men meerdetheid. zij het ministerie gingen doen vallen; ^yvel. Gekozen twee liberale maar hoe deerlijk zijn zij bedrogen. De senators, drie liberale kamerleden: Bou- herstemmingen, in plaatsman de katho- cher, Henricot en Jourez, en een katho lieken af le breken, heelt hunne meer- t liekbaron Snoy. M. de minister de der heid versterkt en nu beschikt hel ministerie over 56 stemmen meerder, heid in de Kamer en reeds over 28 in den Senaat. Zij telt r:u in de Kamer 104 katho lieken teggen 23 socialisten en 15 liberalen. in den Senaat beeft zij reeds 52 ralen. Daarbij zullen echter nog te voegen zijn de 26 senators door de provincie raden te benoemen. Deze zullen ook in meerderheid katholiek zijn. Zoo dat de verhouding der partijen daardoor niet zal veranderen. De meerderheid der katholieken be droeg vóór de kiezingen 32 stemmen. Thans is zij 56. ’t Is dezelfde meerderheid van de kie zingen van 1886 De katholieken be schikken over meer dan de twee deiden der Kamer. Door die meerderheid aan de katho- 1 eke partij te schenken, heeft bet alge meen stemrecht getoond even goed op de hoogte van den toesiand'en van zijne plichten te zijn als vroeger het cijns- kiezerskor ps. - Nu is de strijd veranderd en hel veld der besprekingen in de Kamers zal ook een volkomen ommekeer ondergaan. Geene nuttelooze en vervelende kleri kale en antiklerikale betwistingen meer; maar voorstellen en besprekingen over en l VE URN A A R Burlet valt er uit. Ja, mijnheer de koopman.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1