i Provinciale Kiezingen. jaargang. 5F IVopiisda» October 1894. i in do bal- 1 herkozen met 2739 stem. M. Van leden maandag kwamen er een groot Allerlei. beslist. zal geroepen worden. de ij ten der socialisten, die te Luik, te 1 r r,oo houden, die drie uren geduurd heeft, een tuateriaal en n aakt daar eene borlo- De vraag of de zittijd met eene troon rede zal geopend worden is nog niit i i gie van. die zestig gulden, weerd is. Dat noemt men vperdigheid. Een koopman I November tot 15 Februari, de boo tien s uiten, hagen of kreupelhout, op ge melde erven staande, te ontrupseu, eo kan een wisse! voor 80 000,000 gulden schrijven m die zou geen cent woerd I zijn. Dal is een schandaal I (Berf. TagebL) E provinciale raden bijeenkomen en den 12" dat zij de provinciale, senators zul len kiezen. Liberalen en socialisten. Wij hebben de samenstelling der nieuwe Kamer opgegeven als volgt104 katho lieken, 33 socialisten en 15 liberalen. De liberalen zijn daarmee niet te vre- den en verandeien de cijfers als vo'gt 104 katholieken, 28 socia'i en en 20 - henunigt, is gehouden, te rekenen van liberalen. Onze tegenstrevers hebben gel'jk op Weerdeverandering De dichter Tennyson nam een waardeloos vel pa pier, en dooi er een gedicht op ie schrij ven, vei diende bij 60 000 gulden. Dat was genie. Vandeib Idt kan op een of ander siuk papier sch ijven en hé! tot eene weerde van 100 000 090 gulden maken. Dai is kapimal'. De vereenigde Suilen kunnen 1 1/2 one1 goud nemen en daaiop eenen vogel afdrukken (ade- I laar gein e en), die eene weerde van 250 gulden neeft. Dat noemt men geld. Een tiorlogiemaker neemt voor .die gulden Onlrupsing. Alle eigenaar, pachter, huurder, vruchtgebi uiker of ander gebruiker, die zijne eigene erven of die van anderen Socialistische beloften Te Zo- ningen, Charleroi, enz. hadden socialis tische redenaars aan hunne toehoorders wijsgemaakt dat- den maandag de alge meen-1 veideeling zou gedaan worden, als de socialisten den zondag zegevier den. Nu te Zoningen en te Cbarferoi won nen de socialisten. Vele sukkelaars meenden hel waarlijk dat alles ging verdeeld wo den, en ver leden maandag kwamen er een groot Van Galoon, ontslaggever, be- getal op eene openbare plaats te'Charle- Men heelt groo'e moeite gehad om hen te oveituigen dat men hun leugens had wijsgemaakt.’ E’ndeiijR vertrokken zij toch, de he- driegeis verwensc ende. kunnen er nog 16 verliezen lotieeiingen. Te Luik is er herstemming tusschen liberalen en socialisten. In West-Vlaanderen blijft de toestand behouden; de .verpletterende nederlaag der liberalen te Brugge zal hun waar schijnlijk voortaan de lust benemen om nog den strijd te wagen. In de steden Antwerpen en Gent ko men de katholieken in balloteering met de liberalen. Dit is eene schoone uitslag, wanneer men bedenkt dal de liberalen daar vroe ger beer en meester waren, en zelfs geen strijd schenen te moeten vreezen. Te Antwerpen waren 4 lijsten ka tholieken, liberalen, soeislitien en anar chisten. De strijd was zeer hevig. De liberalen bekwamen 24,442 stem, de katholieken 22 679. de socialisten 3173 en de anarchisten 643. Te Gent bekwamen de katholieken 14,500 stemmen, de liberalen 13,401, en de socialisten 9658. Be algemeene uitslag is wederom gelijk over veertien dagen geheel en gansch ten nadeele der liberalen, liet li- beralistnus komt weer meer en meer ge havend uit den strijd en wordt meer en meer verdrongen door het socialismus. Bergen en e Charleroi hebben gezege praald bevonden zich, nevens Anseele en konsoo ten vijf mannen, die zich voor liberalen uitgeven. Maar, als nu de liberalen die mannen aannemen als gekozen var. hunne partij, wat gewordt er dan van de vijandschap tusschen liberale en socialistische pvin ciepen. De Atmoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en - - Mc» schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, den I«fzerenweg «fe van <lcn ISiiBJrfsjtowrweg. Vertrekuren tan 9 16 158- Uit goede bron wordt gemold dat M. Burlél. kabinetshoofd, vo'ksvei t“gen woordtger van Leuven zal worden. M. Beeckman, die geheel oud van jaren is, zal zijn ontslag geven om aan M. de Bui let toe te laten in dit arron dissement zijne kandidatuur te stellen. dc liberaalen te Bergen in balloteering met de socialisten. Deze laatste staan 5000 stemmen boven, en te Doornijk zijn de katholieken hij de eerste stemming ge kozen met 2000 stemmen meerderheid. In die provincie verliezen de liberalen reeds 21 zetels, waarvan de katholieken er 13 winnen en de socialisten 8. In de provincie Namen hebben de katholieken eenige verliezen ondergaan, doch de meerderheid van den raad blijft katholiek. Te Namen komen de katholieken in ballotteei mg met de liberalen en liggen reeds een paar honderd stemmen boven. in de provincie Luik, daarentegen, waar dc bestendige deputatie liberaal was, zal zij nu door liberalen en katho lieken moeten samengesteld woiden. De liberalen verliezen 14 zt.ti'ls en zij ’t buitenland worden ontvangen door hel Office de Publicity Magdalenaxtraat, 46, te Brussel. drukker uitgever. Zwarte Nonuenstraat, 4, te Veurne, en in de Post kan tooren. 8 November tot Januari VEURNE-YPER - zen MM. Gilles de Pe'ichy 4007; Van den Bogaerde 3652. M. Ameye, liberaal 1997. Rousselaere. Uittred, kath. met groote meerderheid herkozen MM. Carlier 419G; De Brabant 4090; Leyn 3949. Liberalen Delacre 1840; Vanden- berghe Loontjes 1763 Moe'kroen Katholieken herkozen met 4004 stemmen tegen 2676 verleend aan de liberalen en socialisten. Meenen. Katholieken herkozen MM Capelle 4169; Vandenbergbe 4468; Vanlaere 4252 j Liberalen MM. de Florisone 1941; Van Overscbelde 3040 Meessen. Katholieken herkozen met 2813 stemmen meerderhe d Hooglede. M Delacy, uitlr. kath. f outryve, kath. kandidaat, in vervanging i van VI. T' komt 1928 s^ern tegen M. Biebuyck, i 10j bijeen, om uun dee.t te krijgen. - Itb kand 28(4, die dus gekozen is. I Brugge. De katholieken zijn gekc- zen met 20 000 stemmen tegen 9000 door de liberalen bekomen. j West-Vlaanderen. Te Veume, Ardoye Avelghem, Kot [rijk Gbislel, Moorseele Thourout, Wervick, 1 llarelbeke, Rousbrugge-llaringhe, Po- pcrtnghe, Buysseiede, Yper en Pas- schenduele, was er geen strijd en zijn de kandidaten als gekozen uitgeroepen. Te Oostende zijn de drie uittredende liberale kandidaten ook zonder strijd gekozen. Nieuport. M. de B™ de Crorn- brugghe, katholiek, is gekozen met 2719 stemmen. M. De Jaegher Meynne, liberale kandidaat, bekwam er 1745. Dus e.me meerderheid voor M. de Crom- brugge van 974 stemmen. Dixmude. Katholieken gekozen MM. Baert 4638 stem.; Degroote4897; Quatannens 4792. .M. Julius Van llille, liberaal, 2120. Dus eene meerderheid voor de katho lieken van 2777 stemmen. Meulebeke. MM. Goelhalsen Beynaert, uitt. katholieken berkozon met 2765 er. 2942. M. Leo Boone, kandidaat der chris stene volkspartij 1514. Oostrooseke. Uittredende katholie ken kerkozet: MM Beiliuue 3014; Ver- baeghe 3147. L betalenVanden- borie 330; De Conninck 504. Iseghem Uit'j. kat'io'ieXen De algemeene uitslag der kiezingen Van zondag laatst, beantwoordt tame lijk goed aan dien der kiezingen voor de wetgevende kamers. Zij zijn een nieuwe zegepraal der katholieke partij. Be katholieken zegepralen in de vlaatnsche provinciën; zij behouden hunr.e position in bel Walenland. De katholieken hadden de meerderheid in provinciën West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limbu'g. Namen en Luxem burg. Zij Behouden er die meeiderbeid. Be bestendige depuiatie dier provinciën b'üfi <1 us ksiboliek. Be liberalen hadden de meerderheid in dc provinciën Braband, Luik en llercgouw. Be liberale mccrdeiheid van Braband Waggelt. Dc katholieken winnen 13 ze tels in die provincie, en zij komen in ballotceriog te Anderleclil cii te Schoor beek. Dc liberalen loopen nog gevaar in de balloteering te verliezen 7 zetels te Mo lenbeek. waar zij met de socialisten in herstemming komen; 3 te Anderlecht, waar de katholieken zeker zijn van de zegepraal; 4 te Scbaerbeck, waar de kansen zoo schoon niet staan, doch waar zij nogtans veel hoop hebben. Winnen de katholieken nog' 4 zetels in de balloteering, dan valt de liberale meeiderbeid, dia in Jen provincialen raad 33 stemmen bedroeg, en dan valt dus ook de bestendige deputatie. In de provincie llenegouw komen De heropen ng der wetgevende ka- me:s zal plaats hebben op 13 Novem ber. Vrijdag werd een ministerraad ge- De vraag of de zittijd met eene troon veerdigheid. Een koop I neemt een artikel dat een kwaaltje weerd I is en verkoopt het voor een gulden. I’at Fe inrichting van een ministerie van is handel. Eene dame kan een schoonen den arbeid schijnt eene besliste zaak te hoed voor d ie gulden koopen, maar zij zijn. Men verzekert dat M. Nyssens, schaft fic.h liever een van dertig aan. volksvertegenwoordiger van Leuven, Dat is dwaasheid. Een weikman met aan hel hoofd van het nieuw ministerie eene spade werkt 10 uren en graaft dr c zal geroepen worden. of vier ton aarde of steenkool op voor - een paar gulden. Dat is arbeid. De Het is op Dinsdag G November dat de schrijver van deze geleerde verhandeling VEU Uil blad 9 56 hei k o- 7 1» Bli 8 56 tl St 9 46 tl 59 Veurne Statie V unie Fanliuurg Nieuwe Herberg Alvei iugbem Loo Hoogs taede-Linde Yper Statie Yper Statie r 1 Loo Alveringliem i" Veurne Statie 10 41 10 55 9 50 9 55 C08 7 19 8 40 9 12 9 54 9 50 10 08 H 08 4 43 5 06 i 58 6 50 4 01 7 52 4 18 8 09 Oostende Statie Nieuport Ooifduynkerke Coxy "ie Vcurnc Markt Veurne Sla»ie Veurne Statie Veurne Markt C»»iydc Oostduytikcrko Nieuport Oostende 9 30 12 40 9 36 12 46 9 48 12 58 1 06 1 25 2 25 'i- 3 14 6 05 3 20 6 11 3 32 6 23 3 40 6 31 4 00 6 48 5 00 6 50 I 47 2 38 3 52 5 45 1 25-5 02 7 29 5 11 7 45 5 39 8 09 Ö<5 835 0 15 7 06 5 00 5 50 GC3 631 n 6 59 7 38 - 9 06 0O1TF.NDE—VEUR'E 5 - 7 42 10 - 12 25 6 05 8 42 11 03 6 22 8 59 11 20 6 30 9 07 11 28 6 42 9 19 1 1 40 6 48 9 25 11 46 i*’3 5 18 6 32 6 48 7 18 - 7 45 - 754 841 10 52 5 55 8 56 6 42 9 5l 652 7 20 7 50 VEURNE - OOSTENDE 515 6 58 5 21 7 04 5 33 7 4 6 5 4t 7 24 6 00 7 4’> 10 1 7 00 8 42 11 14 55 5 22 2 58 6 46 5 20 8 07 10 45 1 145- 210- 2 58 - 256- 4 07 - 1( 54 5 08 11 47 3 56 9 55 11 55 4 04 10 14 1 2 26 4 55 10 47 12 51 5 11 8 05 10 57 9 15 12 05 9 25 10 40 I 20 Pnisiel Gent tiehlcrxdde Col tem® ck Dixmtidc Veume Adinkerke bniiikerke DuinkerLè Atltiikerkc Vrurr.e JHxmude Gort om* rek 5 54 Lichten chic 5 49 Geut 7 16 HthhcI 4 45 7 21 4 50 7 31 5 11 7 52 10 16 5 19 8 00 10 24 5 36 8 17 5 50 8 31 6 47 9 28 11 52 Of 4 40 7 22 9 46 10 36 1 - 3 40 6 30 Ho igslade Liudr 5 37 8 19 10 43 11 33 1 57 4 37 7 27 5 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 4 52 7 41 S 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 S Nieuwe Herberg 6 17 8 58 11 22 12 12 2 37 5 17 806 Veurne Stotie 6 38 91<J H 43 12 33 J 58 538 8 27 leurneVooislnd 6 43 9 24 11 48 12 38 3 02 f 43 832 11 111 YPEB-IEWRNE 1 5 3 45 6 22 1 10 3 50 6 27 1 3f 4 11 6 48 e 1 39 4 19 6 56 1 56 4 36 7 13 i 2 10 4 50 7 27 3 07 5 47 8 24 1 27 1 44 1 52 4 26 8 17 2 04 - 4 38 8 2 1 2 10 4 44 8 35 i'--.

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1