i S Provinciale Kiezingen. Uitslag der herstemmingen. De dag van Zondag, die de teeks kie- 2|ngen en herstemmingen sluit, voor senaat, kamer en provincieraden, is "eer een goede dag geweest voor de katholieke partij, en beeft de zegepraal katholiek! n nog dom rammen, en de nedeJaag der nbeiaien nog giooicr doen woiden. 51e jaargang. lV 45. Woensdag G November 1894. Loris Melikoff weg en verving hem door 14,888 aan de 1 liberaal vervangen 35 22 Liberalen en socialisten 1 onafhanke ver- 1 liberaal en I katho- 28 Ocio- en 34 libera- 53 14 13 41 44 85 44 62 89 73 91 93 73 91 G7 15 14 76 49 48 78 73 44 17 30 49 26 24 43 15 3 44 83 44 62 89 50 29 74 73 44 16 29 48 13 23 62 19 3 Antwerpen. Ballo'eering tusschen liberalen en katholieken. De liberalen zijn gekozen met 2600 stemmen me» r- derheid. den behoudsgezinden gene aal Ignatieft. Deze liet de joden vervolgen en werd eindelijk vervangen door graaf Tolstoï. Inmiddels deed de Czaar zich kronen in het Kiemlin der heilige stad Moskow. Men verwachtte gróoie hervormin gen. maar die kwamen maar traag en alles bleef grootendeels den ouden weg volgen. Zijne regeering was te kort van duur om veel meer te verrichten. Onder zijn bestuur zijn toch veel goede hervormingen en werken ver licht. Aan hem is onder andere het leggen van den ijzeren.veg door Siberie te dan ken. Alexander III heeft afgebroken met het drievoudig verbond tusscbsn Duitsch- land, Oostenrijk en Italië en heeft eene toenadering met Frankrijk teweeg ge bracht. Aan hem is het te danken dat ’s lands financiën in bloeienden toestand verkee- ren. Het legej heeft hij heringericht en aan de overwonnen Polen schonk hij vele vrijheden. Het is iets zeldzaams geweest Frank- tijk en Rusland aan elkander gekoppeld te zien. Rusland met zijne half barbaar- scbe gedachten en Frankrijk met zijne al te vrijzinnige strevingen. De Czaar beeft de Marseillaise be groet, zooals hij de Fransche vloot haren hoofdman, admiraal Gervais, feestelijk verwelkomd heeft. Te voren heeft hij ecnen oorlog met Engeland vet hinderd. 'au hem mag gezegd worden dal hij veel gedaan heelt om den vrede in Eu ropa te bewaren. En dat is eene groote vet dienste. Alhoewel hij den veldtocht in Turkije medegemaakt had, was hij vreedzaam van aard. Alexander 111 was een eerlijk man en een voorbeeldig huisvader. Ge huwd in 1866, laat bij, gelijk wij hoo- get zeggen, vijl kinderen na. waaronder de nieuwe keizer, Nikolaas II, die slechts 28 juten telt. Zijne bemoeiingen in Bulgarie kun nen door iedereen niet goedgekeurd worden, want hij heelt een gevaarlijk voorgaande daargesteld, dat de groote staten het recht zouden hebben zich met de zaken der kleinen te bemoeien. De oplichting van Alexander van Batten berg, de afkeurenswaardige houding van generaal Kaulben strekken den overleden keizer niet tot eer. De zoon heeft, zegt men, meer vrij heidminnende gedachten dan de vader. Hij heeft eene opvoeding ontvangen, i die gansch overeenstemt met de heden- t daagsche behoeften. liet is te hopen dat Czaar Nicolaas H die een zeer ontwikkeld man blijkt te zijn, dezelfde eerlijkheid zijns vaders aan den dag leggen zal. Dat hij zijn volk gelukkig makel Dat hij begrijpe, dal het stelsel der r> r>5 ft 12 45 52 7 20 IJc dood van den Czaar van Busland. AHexander 111, Czaar aller Russen, is dondetdag ten i ure 15 minuten over leden te Ltvadia, in Krttneëen, waar hij sedert eenige weken met de keizerlijke familie vei bleef. Hij was geboren den 10 Maart 1845 en had dus nog de vijftig jaren niet be reik1. In November 1866 huwde hij prinses Maria Sophia, Frederica Peo- dorowna, beter gekend onder den naam van prinses Dagmat van Denemarken. Uit dal huwelijk werden hem due zonen en twee dochters geboren. Den 13 Maait 1881, viel zijn vader als slachtoffer van eewn lafhanigen aanslag door de nihilisten gepleegd. Alexander 111 was maar 36 jaar oud wanneer hij geroepen werd zijnen ver moorden vader op te volg t; op den schitterenden troon van het machtige Rusland. Al dc voorgangers vim Alexander lil waren, van Pauwei 1 at ie beginnen, oenen onnatuurlijken dood gestorven, en Alexander Hl zou ook bezwijken aan eene wreede ziekte, die gcene hoop op redding laat. Zijn vader bad gedurende 26 jareh zijn groot rijk bestuurd. De laten of lijf eigenen had hij vrij gemaakt en hij was op hét punt eene vrijzinnige grondwet aan zijne onderdanen tc schenken. Ware tiet niet dat de vlek, Polen verdrukt te hebben op hem kleefde, hij zou een goede voist genoemd geweest zijn. Alexander III kreeg na den dood zijns vaders oenen brief, waarin de nihilisten hel voegende vroegen volledige k-.vij'- schelding voor alle politieke misdaden; bijeenroeping van grondwetgevende Ka mers en viijheid van drukpers, vercerr- ging en spreken. Wat antwoordde de Czaai’Hij zond den vrijzinnigen generaal ALGEMEENE UITSLAG. Toestand voor de kiezingen. Antwerpen Braband Oost-Vlaand. West Viaand. 76 Limburg Luik Luxemburg Namen Henegouw Na de Kiezingen. Antwerpen Braband Oost-Vlaand, 93 West-Viaand. 76 Limburg Luik Luxemburg Namen Henegouw Te Wavre, I katholiek. De nieuwe raad beslaat nu katholieken en 43 liberalen, hetgeen eene meerderheid van 5 stemmen uit maakt. Sedert de herstemmingen hebben de katholieken dc meerderheid in teven provinciën op negen. De liberalen verliezen niet alleen de meerderheid in Braband, maar ook in Luik en Henegouw, alwaar het getal der katholieke en socialistsche raadsleden dat der liberalen overtreft. Zij beschikken dus in geene enkel provincie over de meerderheid meer, en komen uit den provincialen strijd, even als uit dien voor de wetgevende kamers, niet verpleiteid, maar morze d. Dit blad verschijnt den Woenscag. onmiddelijk na D volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. De Annoncen voor llelgie (ter uitzondering der VlaanderenJ en Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, den IJzcr en weg «S? van den Buurtspoorweg. If El 5a Vóór de kiezingen hadden de katho lieken de meerdeiheid in zes provincie raden op negen, te weten Oost- en 'Vest-Vlaander^i, Antwerpen. Limburg, Luxemburg en Namen. De liberalen be schikten over de meerderheid in de drie andere provinciën Braband, Luiken Henegouw. Zondag hebben de katholieken in Hraband eene schitterende overwinning behaald. De meeiderbeid is in dien provincieraad van de liberalen naar de katholieken overgegaan en de besten dige deputatie om verge worpen. Deze raad is samengesteld uit 91 le den. Vóór de kiezing telde hij 62 libe ralen en 29 katholieken. Bij de eerste stemming van Der werden 42 katholieken len gekozen. Er was herstemming voor 15 zetels. In deze berstenning werden gekozen Te Scbaerbeek, 3 katholieken en 1 liberaal. Te Anderlecbt, 2 katholieken en 1 liberaal. Te St. Jans-Molenbeek, 7 liberalen. dus uit 48 j Luik. Luik. De 21 socialisten zegepralen met 25,590 stemmen tegen 18,758 aan de liberalen. Fleron. 2 doktrinairen en 2 socia listen gekozen. Dalhem. 1 katholiek er; I liberaal. Disun. 2 socialisten gekozen. Louveignée. 1 liberaal en 1 onafbanke lijke gekozen. I’exhe-Slens. 3 katholieken gekozen. Dolhain-Limburg. Liberaai geko- Avenues. 2 hoeralen gekozen. Spa. 4 liberalen gekozen. Venders. 4 socialisten en 2 pro gressisten gekozen. Luxemburg. Aerlen. 1 katholiek en 2 liberalen gekozen. Etalle en Neufchaleau. In beide plaatsen een liberaal gekozen. Messancy, Erezee en St. Hubert Kaï-ho lieken gekozen. Namen. Namen. Katholieke lijst overwini mei 10.775 stemmen tegen 10,105 aan de liberalen. Andenne. 1 liberaal en 1 katholiek gekozen. Beauiaing. liek gekozen. Gembloers. Liberaal gekozen. Florennes Libeia.il geFO en. H alcoui l -t 1 betalen gekozen. Wertrckurcii van Alwie enne inschrijving neemt op den VEURNAAR voor 1895, zal blad tot 31 December kosteloos ont jagen. Arendonck. Strijd tusschen 2 katho lieken. I Mechelen. M. Ortega', uittredend katholiek, valt met 9107 stemmen tegen 10,283 gegeven san M. Van Bredael, liberaal. Oost Vlaandersn. Gent. De liberalen zijn gekozen met 19,712 stemmen 14,888 aan de katholieken. Ledeberg. I door een katholiek. Bonse. Katholiek gekozen. Ninove 2 katholieken gekozen. Henegouw. Bergen. Strijd tusschen libeialen en socialisten. Geheel de lijst dezer laat- sten over win: mei 1000 stemmen meer dei heid. Charleroi. Socialisten gekozen met 4500 stemmen meerderheid. Antomg. Katholiek gekozen. Zoningen. Liberalen en socialisten gekozen. Lens. Katholiek gekozen. Chatelet. - Liberaal gekozen. Seneffe. Liberaal gekozen. Limburg. Tongeren. Katholiek gekozen. Haeseick. Onafhankelijke katholiek gekozen. Provincie Antwerpen. Antwerpen. met 2600 stemmen mevr- de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post S fr. Annoneen 20 centimen per regel. Da groote letter Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100, ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Purlicitè, Magdalenastraat, 46, te Bnissei. drukker uitgever. Zwarte N'onuenslraat, 4, te Veurne, en in de Postkantooren. - - --XZXZZ.—--i"ir~'hi~Tm'iiïia?~iiiïinia.Ill■■■iï IVoveniber tot «lanuarl 9 56 1! »5 1 27 9 50 9 55 4 45 5 06 2 '5 518 6 52 6 4* 7 18 7 45 7 54 6 08 7 19 8 40 9 12 9 34 9 56 10 08 1108 Kathol. Vcurne Statie .Veurne Markt C xy)e Oostdnjnkerke Nieiiport Ootleude Oostende Statie Nicuport Oo.tduyiikerke Coxyde Veurne Markt Veurne Statie 1 52 2 04 10 4 44 8 35 Liber. Social. 515 6 58 5 21 7 04 5 33 7 16 5 41 7 24 6 '10 7 4’ 10 1 1 7 00 8 42 H 14 3 20 6 11 3 32 6 23 3 40 6 31 4 00 6 48 5 00 6 50 H7 2 38 5 02 7 29 5 14 745 210 - 5 59 8 09 6 05 8 35 256 - 6 15 7 06 5 00 5 50 6 03 631 6 59 7 38 - 9 06 F ruticl Gent lichter Co» tem mek l> xmud«s Veu«i»« Adinkerle Dninlrrke )>uinkerke AdtnkcrLe Vriir nc Diifliudc Curtcinvrck 5 31 Lichterveldc 5 43 Grot 7 IC» Brussel 7 50 8 05 10 57 915 12 05 9 25 1040 1 20 2 58 6 50 4 0! 7 52 1 44 4 18 8 09 4 26 8 17 4 38 8 29 Getal leden ,T JXI»' 'J- -'7" --L VEURNE-OOSTENDE 9 30 12 40 3 14 6 05 9 36 12 46 9 48 12 58 I 06 1 25 2 25 OOSTENDE—VEURNE 5 - 7 42 10 - 6 05 8 42 11 03 1,22 8 59 11 20 G 30 9 07 11 28 G 42 9 19 H 40 6 48 9 25 11 46 VEURNE-YPER 4 45 7 26 4 50 7 31 5 11 752 10 16 5 19 800 10 24 5 3G 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 928 11 52 4 40 7 22 f Hoogstads Linde 5 37 8 19 10 43 11 33 1 57 4 37 7 27 4» K O O 9 9 4 A K *T J 1 1*1 J O 1K6’TU^< 6 00 916 7 28 11 38 - 3 52 5 43 842 - 8 56 9 21 9 48 9 59 841 10 52 8 56 IC 54 3 08 9 51 11 47 3 56 9 53 11 55 4 64 10 14 12 26 4 33 10 17 1255 5 11 1 33 5 22 2 58 6 46 .3 20 8 07 10 43 Veurne Statie Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alver inghem Loo Hoogstaede-Linde Yper Statie Yper Statie r - Loo Alveringhem Veurne Statie 1» 145 2 38 4 07 DE VEURNAAF YPER-VEURNE 1 5 3 45 6 2! a 1 10 3 50 6 17 J 1 31 4 11 6 48 1 39 4 19 0 56 1 56 4 36 7 13 10 4 50 7 27 3 07 5 47 8 24 9 46 10 36 1 3 40 30 z 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 45! 7 41 6 09 8 50 11 14 1! 04 2 !9 5 09 7 58 Nieuwe Her berg 6 17 8 58 11 22 12 12 2 37 517 8 06 Veurne Statie 6 38 9 19 11 43 12 33 58 5 38 8 27 VeurneVoorsIkd 6 43 924 11 48 12 38 3 02 5 43 8 3!

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1