a I i iM-hiint den Woens. nr. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annoneen 20 centimen per regel. De groote letter inschrijving neemt op in n-i Woensdag 14 November 1894. hei blad vangen. ss.-.MiKj jaargang. Dit blad vci a-*3 4 5V VerMchillige tijdingen. In zijne zitting van woensdag is do gemeenteraad dezer stad ovei gegaan tot de benoeming van eenen stad.-ontvan- ger, in vervanging van M. P. De Grave, ontslaggever. M. Pieter Grymonprez wit I gekozen met 6 stemmen tegen I en 1 wit brief je. In den nacht van zondag tot maan dag, rond I ure, werden de bewoners der Pannestraat gewekt door het geroep: Brand brand Personen die huiswaarts keerden, bemerkt hebbende dat in het huis be woond door M. Henri Vat; Gremmighein, rekenplichtige in het gevangt nhuis, brand ontstaan was gaven hei alarm en in weinig lijds was, er hulp toege sneld. liet vuur was zoo lievig, dal, in cene halve uur Hjds de vlammen langs ven- steis in dak uitsldgcn. Aan busselen Alwie enne i..„- Jen VEURNAAR voor 1895. zal eet blad tot 31 December kosteloos ont- naasten katholieke kiesvereeniging. In Ilenegouw: MM. Bara, Paternoster, Edm. Picard en Bufquin des Essarts. De liberalen en socialisten hebben samenge- I spannen voor de kiezing der senatoren. In Luik MM. Ernest Gillon, drukker uitgever te Verviers, Dr Charles, van Luik, voorgesteld door de radikalen, en Paul Janson, van Brussel, kandidaat der .socialisten. In Luxemburg MM. Nothomb en Otlet. In Namen MM. Graaf de Beauflbrt en Poncclet. op den inlandschen tabak af te schaffen en rechten te leggen op den vreemden tabak, uitgenomen op dezen die als gemeen aanzien wordt. Deze be- slui'.selen werden aanveerd. De uittredende leden der bestendige deputatie worden herkozen. Provinciale Senators Zijn gekozen In Brabant! MM. de Burlet, minister, Lefebvre, leeraar bij de hoogeschool van Leuven, Lejeune, gewezen minister van justitie met 47 stemmen, en Paster, gewezen volksvertegenwoordiger van Nyvel, met 46 stemmen. In Antwerpen MM. Cools, landbouw ingenieur te Turnhout, Selb, koopman te Antwerpen, Dr Wittman, schepene te Mechelen. In Limburg MM. Keescn, pastoor te Tcssenderloo, en Meyers, gewezen volks vertegenwoordiger. In Üost Vlaanderen MM. Leger, Fiévé, gewezen volksvertegenwoordiger, van de zijne nachtrust ten overvloede komen bederven. Zijne gezondheid is ook zeer wankelbaar, zoodat bij in zijne goede oogenblikken zuchtende zegt Mijne gezondheid is mijn eenige rijkdom. Hij leidt een heel sober leven, en zegt, zelve veel minder gelukkig te zijn dan een pacb’er, welke er in gelukt is in hel zweel zijns aanschijns, zijne veld vruchten goed en zonder bederf in zijne schuren te brengen. Het nuis dei gebroeders Rockenfeller, met een vei mogen van ren hall milliard, beeft er ook ai niet veel plezier \an. Alle dagen m den vroegen gaan zij naar faunae geldkantoren en houden zich den lieelen dag met hunne reusach tige geldoperauen bezig. Zij maken deel van verscheidene clubs, maar vertoonen er zich zeiden of nooit, en als zij er pcr zoo scaiale en ingetogene dioogzakken volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het Ï00. De Annoneen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’(buitenland worden ontvangen door het Office de Publicity, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4, te Veurne, en in de Puslkanlooren. Vertrekuren vnn den IJzcrcnweg van den Buurtspoorweg. 8 November tot 3 Januari 8 895. 1 47 2 38 -- - - Het ware geluk. Vele menschen verkeeren in het denk- (‘ee’d. dat het ware geluk alleen en uit» sfuilelijk inden rijkdom bestaal, en Yerke!ijkh(’id is er nochtans niets min der waar dan dal. De groote rijkaards 2|jn meestendeels slaven van hunne for- ,U|ti; menig ander, met een gematigd *0|tuin, voelt zich veel gelukkiger dan die mannen welke millioenen bezitten ®n meer dan elk ander met gelddorst en 'Woeker geplaagd zijn Een b' k in bet léven dier geldkonin- t-’eo, Ie-t tons dar zij wel meer door "’('i kelijkc of ingebeelde kwalen gefol- te,d woiden. dan de eerste de beste Hu veiing, die het een knoopje van liet jaai goed aan tiet ander weet te bren- P'ti, zonder dal hij of zijn gezin er iets door geleden beeft Alle geluk beslaat in de eenige woord- P-‘ gezondheid en eviedenkeid. Leelt gij 1,1 genoegen met u zelven en met ande- zondei nuttelooze kommer, plaagi Jtij u niet mei zwarte en imttclooze spo ken, die de kiaclit der verbeelding u in de oekotnjl voor de oogen tooveren, alhoewel zij u nooit genaken zullen, dan inoogi gij u onder de gelukkigen der aaide rekenen. Wat baat hel zoo diep >'i eenc toekomst te dringen, die gij (och niet peilen kunt. Onze Lieve Heer schepi den dag cn wij gaan er door, beter dan degene die zich plaagt met schrikbeelden, die volgens hem zijne toekomst gaan bederven, maar die in werkelijkheid niet bestaan dan in zijne verbeelding. M. Philip Armour te Chicago, bijvoor beeld welke zich baadt in de millioe- nen, en welke cene schuldbekentenis van tien miliioen gulden even goed kan onderteekenen als cene bestelde maal tijd, is evenwel niet gelukkiger dan wij. Eene voortdurende maagzwakte heelt hem al lang elk genot van spijzen on mogelijk gemaakt, in zooverre, dat hij zich nog alleen met brood en melk voe den kan. Het overvloedig werken heeft heel zijn zenuwgestel ondermijnd. Joseph Pulitzer, de oprichter van de New York World, die daarmee eenen fabelachligen rijkdom verdiend bad, werd hierna blind, tengevolge van over- weiking. Wal baten ai de rijkdommen, indien gemis aan gezondheid en een lustig geweten, u alle genot desaelfs ontzeggen. John Mackay, de zil vet koning, leidt alles behalve een rustig en gelukkig leven. Van den vroegen morgen tot den laten avond met zijne bank, met zijne mijnen en telegraaflijnen bi-z g, is zijn t en van kommer vrij; daarbij is hij gedurig ge- endetikeis, da zij door I>ur:n6 houding de vreugde aan anderen ontnemen. Vooi lettei kunde, kunst en muziek ontbreekt hen alle smaak en gevoel. I tot degenen we ke van hunne millioenen niet hei minste gei.oi hebben. Hij verdeelt zijne zaken tusseben ge wichtige spoorwegzaken, zijne familie en zijne godsdienstige oefeningen. Van uitspanningen ol genoeglijke stonden kent hij niets. Zijne millioenen leveren hem niets op dan dat hij hard werkt, een mooi huis heelt, goed eet en zich diftig kleedt. In geluk en tevredenheid staat bij wellicht duizend mijlen achter uit legen het ronde gezicht, van John, zijnen tafelknecbt, welke met een ge lukkig karakter en cene gezonde maag, zich voedt mol de brokkelingen van de tafel van Vanderbilt, en verders een tevreden en kommerloos leven leidt, vet wordt als een dasken, terwijl Van derbilt zelf een droogzak blijft en als een levende vhchgraat daar henen wandelt. Gelukkig zijn, hangt dus groolendeels van zich zelven al; men draagt veel ge- makkelijker de kruisen, als men ze goed opgeladen heelt en er genoegelrjk en tevreden meê benen wandelt, want wij zullen niet betwisten dat hier op aarde elk huisje zijn kruisje heeft. Doch neemt men zijn kruis scheef op, men draagt het met tegenzin en ongeduld, dan is het dubbel zwaar en men zou er onder bezwijken, indien wij er eenen langen weg mede moesten maken. Laten wij dus den kostbaren schat onzer gezondheid met zorg bewaren, en trachten zoo kommerloos en tevreden mogelijk te leven, dan mogen wij ons bij de gelukkigen rekenen, ofschoon wij geen millioemjes in onsbrandkoller hebben. En meh, hooi ik de lezer zeggen, zou ik wel eens de proef wil'en doorstaan geest geen oogenbbk ontlast en »a" I ü!n ook etns millionnair te woiden. kommer vnj; daarbij is hij gedurig ge-Di(, ld 1S (ocï, een aard'g plaagd met groote processen, die hem e‘;i Provinciale raad van West-Vlaanderen. In zijne openingsrede bestatigde de gouverneur, met genoegen, dat hij in den raad enkel vrienden zag, die aan de handhaving der koninklijke voorrechten en dergiondwel houden, verdedigers van godsdienst, orde en eigendom. Een voorstel tot afschaffing der vee- va zekering kwam donderdag ter sprake Hel verslag bestuit tot de afschaffing. De reden Diet van is dat de minister van landbouw teenemaai vijandig is aan de provinciale landbouwfondsen en aan de verplichting die men den landbouwer oplegt van lakser, daarvoor te betalen. De minister wil niet dat er iemand gedwongen woide in die verzekering -mede te doen en houdt staan dat de uitzondering eei’S vei schijnen, zljn el V31.ïeileringskassen tegen het verlies van vee moet itigericht worden door bijzonderen. Hij is zelfs bereid mildj hulpsommen toe te staan aan de bij- 1 zondere maatschappijen die zich met J die kwestie zouden bezig houden en Cornells \amlei bilt^ ingericht zijn. Alf. Claeys, ondervoorzitter De bestendige deputatie zal het voor stel onderzoeken legen den zittijd. Vrijdag zijn de drie kandidaten voor drie plaatsen van senator door den pro vmcialen raad te benoemen, gekozen ver klaard, dewijl er geene andere kandi daturen waren voorgesteld. liet zijn M. Capelle, schepene te Meenen, voor het arrondissement Kort rijk; M. Struye. oud volksvertegenwoor diger van IJper, voor de arrondisse menten IJ per en Veurne; M Van Ou iyve d’Ydewalle, oud senator van Bousse- iaere, voor het arrondissement Brugge- Oostende. Er werden vervolgens eenige versla gen var, commission afgelezen. Onder andere stelde de 4’commissie voor ge durende zekeren njd geene hulpgelden voor buurtwegen meer te geven, om reden dat het krediet voor die wegen uitgeput is. Dit voorstel werd verdedigd door M. Van Hee en bestreden door MM. Lie- baert en De Gioote, en eindelijk naar de 3’ commissie verzonden, om te on derzoeken of zij de geldelijke moeilijk heid niet kan regelen. Er wordt insgelijks verslag gedaan over den wensch door eenige leden voorlgebiacht, en strekkende om aan hei gouvernement te vragen 1° Aan de landbouwers den keus te laten het labakrecht te bepalen per uitgestrekt heid of per plant; 2“ van hei getal out slagen piairen van 80 op 150 te bren gen; 3” dat het getal ontslagene planten ve:meerdere, ingevolge hel getal van burgers die litinne kiesrechten bezitter, en die hetzeffde huis bewonen. De commissie treedt <len «ersch bij en stelt nog voot te viagen alle ree .ten U‘J 1 «•-. n 1.It:4 r.. fnn Mr IR nnnf A n ,1 ünl i b n n 11 m rv, a«c v/VW IJ I o nno M M 4 AA 2 4 43 5 06 Viurne Slatie urne Mark t C-lyde Oosidiiynkcrie Niruport OuUcnde a 14 i; os 3 20 011 3 32 6 23 3 40 6 31 4 00 G 48 5 00 6 50 9 50 9 55 0(8 7 19 8 40 9 1i 9 34 9 56 1O(i8 H 98 I 06 1 25 2 25 Oostende Statie Nicuport Ooitdu ynkerke Coxyde Veurne Mai It t Veurne Statie Veurne State Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alver inghem Loo Iloogstaede-Linde Yper Statie Yper Statie r - Loo Alveringhem f Veurne St;»tie 9 30 12 40 9 3G 12 46 9 48 12 58 9 56 5 18 632 6 48 7 18 7 45 -754 «44 1052 5 55 6 42 6 52 6 00 7 28 11 38 8 42 856 9 21 9 48 9 59 VEURNE - OOSTENDE 5 15 6 58 5 21 7 04 5 33 7 16 541 7 24 7 43 10 1 1 7 00 8 42 11 14 OOSTENDE—VEURNE 5 - 7 42 10 - 12 25 6 05 8 42 11 03 622 859 11 20 6 30 907 11 28 6 42 9 19 11 40 6 48 925 11 46 2 58 6 50 4 01 7 52 4 18 8 09 1 52 4 26 8 17 2 04 4 3 4 8 2» 2 10 4 44 8 35 In den nacht van ia-13 dezer zijn 5 schoone konijnen, ter weerde van >5 fr., gestolen bij M. Hector Borgonie, te Adinïèrke. Men is op 't spoor der daders. 1 27 i 44 Frutsel Gent Lichterv.Mc Coitemuick Dixroude Veurne Adinkerke Duinkerke Uuinkerke Adinkerke Veurne Dimiude CorteniBrck 5 34 Lichtervelde 5 49 Grut 7 IG Brussel 8 05 10 57 9 15 12 05 9 25 1<> 40 1 20 WB3WW 1 Üiifcunw. **’D -- a I I 5 52 5 43 5 02 7 .'9 5 14 7 43 559 8 09 615 8 55 6 15 706 5 00 5 50 6 05 - 651 6 59 7 38 - 9 06 9 16 '3- 125- 143- 210- 238 - 2 56 - 4 07 - 8 56 10 54 3 08 9 51 11 47 3 56 9 53 11 55 4 04 7 20 10 14 12 26 4 33 7 50 10 47 12 55 511 1 33 5 22 258 6 46 3 20 8 07 10 43 1 .-.«X VEURNE-YIER 4 45 7 26 4 50 7 31 5 11 7 52 10 16 5 19 800 10 24 5 36 8 17 10 41 1 56 4 36 7 13 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52 4 40 7 22 9 46 10 36 1 3 40 6 30 lloigslade Linde 5 37 8 19 10 43 11 33 1 57 4 37 7 27 -8 Loo 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 4 52 7 41 -ï 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 Nieuwe Heiberg 6 17 8 58 11 22 12 12 2 37 5 17 806 33 V6 38 9 19 11 43 12 33 58 5 38 8 27 -" VeurneVooi stad 6 43 9 24 11 48 12 38 3 02 5 43 8 32 YPER-VEURNE 1 5 3 45 6 22 1 10 3 50 6 27 S 131 411 648 1 39 4 19 656 2 10 4 50 7 27 3 07 5 47 8 24

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1