i j Vt ocnsdng 25 November 5894. •51e jaargang. i,. rschijnt den Woensdag, onmiddelijk Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS. drukker uitgever. Zwarte Nonnenstraat, 4,’.te Veurne, en in de Poslkanlooren. en hulp ie komen. Het Concert bij de Melomen. Sinds eenigen tijd, heeft het muziek- genootschap De Melomünen, met mede werking van Mevrouw Henriette Cuvelier MM. Ed. Jacobs, Emile Wambach en Theo Charlier, hier op kunstgebied, alle mededinging volkomen overtroffen. Getrouw aan deze roemrijke begin selen, wil de maatschappij, met vastbe radenheid en immer vernieuwde krach ten, den vreedzamen strijd naar lauweren voortzetten Zondag 25 November, ter gelegenheid van het Ste. Ceciliafeest, zullen de leden nogmaals het genot smaken, uitstekende kunstenaren te mogen toejuichen. Wij zeggen stoutweg, dat nergens, Dit blad vei IVog één. En wie zijn nogmaals de medewer kers? Ed. Jacobs, de wereldberoemde leeraar van het Brusselsch Conserva torium; Joseph Marien, de zoo puike en zoo gevierde violist, clio met- den er varen instr umenlist-toondichlcr Theo Charlier, de lievelingen zijn van het be socialisten van hunnen kant heb ben een wetsvoorstel nedergelegd waar bij kwijtschelding van straf wordt ver leemt aan ai de veroordeelden wegens poiitieke misdrijven. UESUCHT. Het kollegie van Burgemeester en Schepenen der stad Veurne, Maakt bekend dal bei pompierskorps dezer stad onvoltallig is en dat deze die verlangen in beizelve aangenomen ie worden, zich moeten aanbieden bij den beer Bevelhebber 11. Dfclercq, Veutne, den 16 November 1894. Burgemeester en Schepenen, D. DE HAENE. Bij bevel De Sekretaris, C. Van Ijchtervelde. M. Tack en eenige vrienden hebben een weistóorstel nedergelegd om bel accijns; echt op den tabak at te schaffen. De twee vlaamsche kooren Karolientje en Trientje vielen bijzonder.in den smaak van de menigvuldige toehoorders. Onze jonge zangers en loomelliefheb- bers die zich steeds mei lofwceidigen en onvermoeibkren ijver ten dienste stellen om onze avondfeesten op te luisteren, hebben ook den meesten bijval genoten. Oe keurige uitvoering hunner welgekozene stukken, werd niet luidruchtig, wel gemeend hoogst verdiend handgeklap begroet. Wij zijn ten uileisten voldaan over dit eerste avondfeest en boden onze lo ste g-*- Inkwenschen en rechlzinnigslen dunk aan de inrichters en medewerkers van dit feest en Wi l bijzonderlijk aan M. Th. R-ilstn, die de ziel en het leven van al onze concerten is. Ware hel niet dal men mij seffens met den naam van overdreven flamingant zou b'Hilelen, maar 'k zon algelijk een woordje teppen over 't vbaiuscb ’k zou zeggen, bij vooibaeld, dat hel, voor zooveel als T mo- gelijk is, wenschelijk en geraadzaam ware de stukken en liederen zoo niet al, ten minste voor de «rooie helft te doen voor dragen in eene taal die door iedereen ver staan wordt, en die. op den hoop toe, nog den schoonen en welluidenden naam draagt van onze moedertaal; taal, die aan vela vlaamsche herten even duurbaar is, wier herwordtng en heropbeuring wij met fier heid aanschouwen, en wier volkomen her stelling in al hare zoo lang miskende rech ten, wij eerlang zullen mogen b'groeten. I Het ontwerp der militaire henormin- gen zou voornamelijk beslaan in de ver- booging der soldij van de soldaten en vermindering van diensi. Provinciale raad van West-Vlaanderen. De raad heeft een voorstel gestemd die als volgt kan saamgevat worden De stukken, welke de raad uil te veer- digen heeft zullen in het viaamsch en bet hanseb opgesteld woiden. Voor de verslagen op te maken door de leden van den raad, namens de com- miss'-ën, staat het vrij aan ieder lid de taal te gebruiken dte bij verkiest. De beide talen zullen gebruikt wor den voor de reglementen en de vlaam sche tekst zal officieel zijn even als de fiansche, volgens de taalrar.gschikking der gemeenten, ’t is te zeggen de vlaamsche teikst zal moeten gevolgd wor den voor het vereffenen van'betwistin gen in de vlaamsche gemeenten; de iransche tekst in de waalscbe. De raad heeft, na de redevoeringen van MM. Jean en Van flee, den wensclr geuit dat de Staat zou voorzien in den onderhoud der Beigenvaarl, voor het gedeelte dat op Belgisch grondgebied ligt. De verbetering dier vaart is vol strekt noodig in ’t belang der streek waar zij doorloopt. De volgende wensch is aan het staats bestuur gedaan 1° dat de wetgevende Kamers in den huldigen zittijd de afschaffing jzouden stemmen der tasten nu wegende op de tabakplant, en dit tot vooideel en welzijn van het Belgisch volk; 2" dat de vreemde ingevoerde tabak tolt echten zou betalen in evenredigheid zijner weerde, maar nogtans zonder de rechten op den ge- meensten te verminderen, en dat de grenzen, bijzonderlijk die van Holland, beter zouden bewaakt worden. Katholieke Kring. Opening der Kamers. Dinsdag zijn de wetgevende kamers geopend zonder troonrede. Senaat cn kamer zijn dus, in plaats van samen te vergaderen, elk in zijne afzonderlijke zittingzaal bijeengekomen, om er onmiddelijk hunne werkzaamhe den aan te vatten. De kamer beeft haar bureel samenge steld als volgtVoorzitter, M. De Lants- heere; ondervoorzitters, MM. Tack en baion Snoy; sekretarissen, MM. Rouillè, Anspach, de Borchgrave en de Sadeleer. Al de kiezingen werden goedgekeurd, behalve deze van Aelst, waar alleen de de kiezing van MM. de Sadeleer en Die- ricx aangenomen en eene balloteering bevolen wordt lusschen MM. Woeste, Van Wambeke, Daens en Debacker. In de kamer gaf de mededeeling van het overlijden des keizers van Rusland aanleiding tot eene socialistsche betoo- ging. MM. Coomans, die de zitting voor zal als ouderdomsdeken, en de Merode, minister van builenlandsche zaken, hiel den er aanspraken van rouwbeklag die, ten teeken van deelneming, door al de katholieke en liberale leden rechtstaande werden aanhoord. Alleen de socialisten bleven neeizi'ten. In den Senaat bij dezelfde mededee ling riep de socialistsche senator Buf- quin uit dat hij tegen het voorstel stemde. Meest al de gekozen van het vlaam sche land legden den eed al in het viaamsch. M. e Burlel, minister van binnen- landsche zaken heeft in de zitting van vrijdag lezing gegeven van de ver klaring van het ministerie. Hij deed de wetsontwerpen kennen die aan de be raadslaging van de kamers zullen onder worpen zijn. Het gouvernement zal wetten voor stellen op liet werkverdrag; de ver zekering tegen werkongevallen; de werk- reg'emeiiten; de spaargelden der ge trouwde viouw; he; inrichiing der nijver heids- en werkenden; de gemeentekie- zingen; verandciing do wet op heilager onderwijs; vei bctei ing van den toestand der kleine staatsbedienden. Er zullen ook voorstellen gedaan wor- o,_.o f den om dij krijgslasten op rechlveérdiger gelijk het is, en de vooleue die tot nu f wijze te verdeelen, en den landbouw ter loc zoo algemeen geworden is, gaai on- hulp te komen. i>c .THode. hit Parijs komt tweemaal ‘sjaais een Joutnai |Oe Djj alle kleermakers en kleei- "aaksters, boe de kleedij zal wezen in den aanstaanden winter of zomer, voor ®annen, vrouwen en kinderen. Het is niet altoos het gemak en de bevalligheid die de hoofdrol spelen in ,e mode; het is geheel dikwijls eene eigenaardigheid of de zucht naar wat •‘bders die de modemakers in 't hoofd hebben. 9e ernstige Hollanders hebben eene kleederdracbt die zij behouden, ondanks de parijzer modemakerij. De ronde Ve’te er, de wijde slodderachlige broek "njzen u den Noorderling aan. Wie zou ooit uitgedacht hebben, dat onze *>'kes, dat onze hupsebe fatsoenmanne- kes gingen met zulke kostuum voor den d;>g komen, als de laatste mode van «'ar ijs* en 't is nogtans alzoo. Het is zelfs de mode geworden van de broek- beenen eenen opplooi te geven, T zij bij schoon als in vuil gaan. Wilt gij va a de mode zijn, gij moet !"ee kazakken aan hebben, zelfs in den Corner, en kunt gij bet niet heiden van tit e, gij moet er eene op den arm dragen; anders kent gij uwe wereld niet. I w lijnwaad mag schoon en glanzend 'vit wezen, maar gij moet het duiken onder oenen plaaster of plastron, en gij •"oei op uwe handen twee witte buizen laten uit de mouwen hangen, dat zijn d" onontbeerlijke inanchetteu. Re schoenen plachten kort te zijn •"et bus le opstekende toppen ah koe» "zen, la er waren T seberpetoppen, en komen de vierkante toppen weer te voorschijn als laatste mode. De hoogc hiclkes zijn voort vervangen door breede •frgc plakkers. Zijt gij genepen, is uw gting tnoeielijk en lastig, krijgt gij cksteroogkcs, dal doet er al niet aan, on T gemak van den na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. ’sjaars; met de post 6 fr. Annonccn 20 centimen per regel. De groote letter volgens plaatsruimte. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Een Nr 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitzondering der Vlaanderen) en ’tbuitenland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenastraat, 46, te Brussel. Alwie enn inschrijving neemt op I •leti VEURNAAR voor 1895. zal l‘*‘ blad tm 3j December kosteloos ont vangen. eksieroogkcs. dal doet er g’ij moet de mode volgen laten varen, of gij zijt man ouden tijd. De zijden hoed ondergaat nu en dan wat verandering breeden of smallen band, plat of opkrullend. De villen hoed verandert schier alle jare nu is ’t slappe Trois Francois, dan is het de vaste hooge kobbe, en hedendaags is het 't leeg schotelke van den eersten commumkant. Maar T is bij het schoon geslacht dat de veranderingen der kleederdracht zich opvolgen, even als de maanver- schijnsels. Waar is de tijd dat de jonge freulen den langen sleep droegen, dien zij met tang en kooide ophielden? Wie herin nert zich niet hoe de juffers zaalrugde door de straten trokken, en van achter eene goede, zate hadden voor jockey, boven hel ressorlmandeken dat den ontzettenden poe/ moest maken?... Die zotternijen zijnjachtergebleven; en ’t zijn nu de mouwen die den stempel der mode geven. De korte mouwen zijn weg, en de wijde opgi-bhizcrie (refters zijn het sieraad dtr- modepoppen’... Hoeden worden bij de juffeitjes niet aangetroffen, maar men draagt een kie n pinaster ken op hel hoofd, mei wat Ópgetrokken plooien er buiten, die er eenen drie-, .vier-, of vijl'iutt van maakt. Treffelijke menschen en lieve roozen knopjes duiven hun aangezicht loogcr. Concert van Zoiidas 8 November De winter staat aan de deur en met hem de lange avondstonden; maar brengt hij weemoed en droevenis, hij brengt ook de concerten en avondfeesljes mede, inger’cht om wat de eentonigheid der winteravonden le breken, en lust en kven te brengen indie droevige, droevige dagen. Van onze katholieke gilden, is het do katholieke kring die hel vuur geopend heeft: 'l is ook zoo dat ’l wezen moet. De kalho liekc kring is de oorsprong de bakermat van al de andere gilden, on T is dus redelijk dat hij aan T hoofd staal en hit beginsel is van alles, zoo wel van de politieke lichting, als van de vermakelijkheden en avondfeest jes. welke lot verzet en bijeenkomst van vrienden en kennissen gegeven worden. Hel eerste concert had plaats op Zondag 18 November 1894; en daar dit feest gege ven werd met de welwillende medehulp j oe- o- der koorzangeistnaatrchappij, waren dezes j een rijker cn verscheidencr programma leden en eerelcden ook tot het feest uiige- za! worden aangetroft’en. noodigd. De verscliillige nummers van hel pro gramma werden puik uitg-woerd. De koor zang'rs, in de verscheid'ne kooren welke i zij uitgevoerd hebben, hebben ons hunne behendighe d, hun kunstgezoel en hunnen snellen voorui'gacg laten bewonderen. meedoogend verdwijnen, en zal in ’t vervolg maai meer gebruikt woiden door deze, die reden hebben om oude of leeiijke wezens te duiken. Zoo voor mannen als voor vrouwen zijn de koleuren van aangelegenheid. Het placht maar de landetrekkers te zijn die met blauwen, geluwen of groenen bak opkwamen, maar nu ontmoet men rijen jongelingen, die aan den regenboog gelijken; idem voor de jonkvrouwen. De stoffen moesten over tijd fijn en zuiver van diaad en geweefsel wezen, maar nu moet hel grof en glansloos wezen. Hoe gemakkelijk zouden wij niet zijn, waren wij vrij van de modeplage? Menig huisgezin zou er uil winnen. De boeremenschen gebruiken hierin meest verstand. Zij dragen treffelijk en deftig kleedsel, zonder uitgezochtheid in maaksel en van goede en sterke sloffe. Bij vele volkeren bestaat er eene eigenaardige kleederdracht, hetgeen men heeft kunnen waarnemen in de ten toonstelling te Antwerpen. Hel is spij ig dat de nationale klederdrachten moe ten verdwijnen voor de mode van Parijs. 'r Gister avond, rond 6 1/2 ure, gebeurde een ongeluk op den tram. D« gedaainde Desideei Bos sant, oud i-y a 18 jaar, landbouwerszoon, te Wul- vcringlicm, gehuchtc Klein Wulveringhetn, had een paar koeibeesten uit de weide gehaald, om ze naar den stal te brengen. Bij de Piesende hoorde hij den tram opkomen, en poogde zijne beesten van de baan te houden; maar hij kreeg eenen slag en viel achterover. Intusschen was de tram dédr en de arme jongen werd door het stoomtuig ge troffen en deerlijk gekneusd en verwond. Zijn hoofdschedel is op twee plaatsen gebroken, de schedelhuid afgerukt, zijn arm is gebroken of ont- lid. Men hoopt niet hem in het leven te kunnen houden. aam -IBtfr P4WW— III -

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1