l I N’ 48. 28 November 1894. 51e jaargang. VI oensdag i I Het Concert bij de Melomanen. Verslag maken over concerten, too neelleester. of iets dergelijks, dn wordt zoo alledaagsch, zoo kleurloos, zoo ver velend, dat menigeen zich er zelfs de lezing niet van getroost. En geen won der Alwie enne inschrijving neemt op den VEURNAAR voor 1895, zal bet blad tot 31 December kosteloos ont- vangeo. E! achterlijke kronijk» De korrektionele Rechtbank van Veurn» heeft veroordeeld Zitting van 8 N ivetnber. Beauprez Frans, rondleurder, en Wybo Karei, slijper, beide te Clercken, de eerste 7 dagen gevang en 8 fr. boel; de tweede driemaal 8 dagen gevang, voor boschdelikl. Tratsaert Bartholomeus, werkman teMid- delkerke, 8 digen givang en 26 fr. boet, voor smaad, en 15 fr. boet, voor dronken schap. Dewulf Gregorius, werkman tc Lombarl- I'verdwijnen. Door Ghawy Karei, wéikiuau te Loinbartzyie, Zitting van 9 Nov. Clauw Eudoxia, »v miuivuuUj tv ii. ui/Hj VUUI leedigingen, en 40 tr. boei, voor smaad. -.i Willem, werkman te waardelijk, 8 dagen gevang iünvterden. Citogèn Leon Defuisseaux ziel niet geern de gendarmen in burgersklee- ren; daa. om heelt hij de afschaffing er van gevraagd, De CeHte afdeeling beeft onder ander de volgende voorstellen gestemd 1’ af schaffing der belasting op den tabak; 2" vermeerdering der vergoeding voor het afgemaakt vee; 3° verandering der wet öp de vergunning van den verkoop van sterke dranken; 4° ontlasting der rech ten op de verkooping der goederen van intndeijatigen. die zoo gauw met zal zijne medewerking heeft bij grootendeels het concert van zondag opgeluisterd. Insgelijks tot wederziens, M. Mariër:. Tuéo Charlier heelt wellicht als instru- mennet zijn gelijke in België niet. Hij bezit nevens grondige muzikale kennissen een merkwaard g m canism. mets valt tiem te moeilijk. Zijne trompet- soprano wordt dank aart zijn buitenge woon talent een aangenaam en wellui dend speeltuig. De tonen zijn altijd zoel en zuiver. Kortom, Charlier is een volmaakt kunstenaar, ook wordt hij door het An'.werpsch publiek met de meeste gunst bejegend. Zondag laatst werd bij dapper toegejuicht in twee stukken.Ene Perle de l’Ocian van iloch en een uii variê van de Bériot, Geest driftig speelde hij nog de variation van Arban op Carnaval de Venise, en dit op Dit blad verschijnt den Woensuag. onmiddelijk na de graanmarkt. Inschrijvingsprijs. 5 fr. Isjaars; met de post fr. Annoiieen 20 centimen per regel. De groote letter volgen* plaatsruimte. Rcchtei lijke eerherstellingen 1 fr. Een N' 15 cent. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 20 fr. het 100. De Annoncen voor Belgie (ter uitsondering der Vlaanderen) en ‘lbui:enland worden ontvangen door het Office de Publicitè, Magdalenaslraal, 46, te Brussel., Men schrijft in bij BONHOMME-RYCKASEYS, drukker uitgever. Zwarte Noniieris'traat, 4, te Veurne, en in de Postkanlooren. Vertrekuren ran den IJfzerenweg «fe van den Huurtspoorweg. November tot 9 Januari IS05. j-’3 6 06 9 16 - 1 47 2 38 6 08 ■Ie Hamen De afdeelingen der kamer hebben zich bezig gehouden met hel onderzoek der verschillige budgetten. In bijna al de afdeelingen verklaarde do meeiderbeid ïich gunstig aan de vermindering der grondbelasting door eene belasting op de mobilaire voorwerpen. Het meeiendeel der section verklaar den zich voor de afschaffing dei rechten °p den tabak. Voot de zittingen der afdeelingen hadden de socialisten eene vergadeiing gehouden, waarin besloten weid de budgetten te «temmen die niet recht streeks in strijd zijn met de socialistscbe beginselen. Zij zullen integendeel het budget van begihigingen (burger.ijke lijst der ko ninklijke tamihe) en het budget van oor log verw jpen. In de afdeelingen wilden zij de jaar wedde van den koning en de 2DÜ.UU0 ff- welke de graaf van Vlaanderen trekt, schallen. De roode voddemannen meen den dat du geen plooiko zou rnaken; maar men heeft ben getoond dat, volgens 6e grondwet, de kamers het bediag der burger'ijke lijst moeten stemmen voor gansch den duur der regeering Jes konings. Da socialist Vandcrvelde is niettemin voornemens daar tegen in de kamer te prot... esteeren. Citogen Vandervelde heelt ook nog opmerkingen gemaakt over de hooge jaarwedden aan de Belgische gezanten inden vicemde verleend. Hij zou die traktementen willen brengen op het be drag der jaarwedde onzer ministers, en Bij velen beslaat er en rechtmatige critiek. De mees e be oordelaars of liever verslaggevers ver genoegen zich met ongerijmden bluf, met overdreven en stelselmatigen lof. Alles is er uitstekend, prachtig, voor treffelijk en uitmuntend. Onzin, mets dan onzin. Houdt middelmate zegde dichter Houwaert. Dit voor leus aannemende, bespreken wij bet concert van zondag 25 Novem ber laatst. Vooreerst de zaal was te klein, veel te klein, en meer dan lijd is het, dat zij worde vergroot. Begrepen? Ouder hel publiek, dat buitengewoon taliijk was, bemerkten wij een aantal damen en heeren behoorende tot de besie standen onzer stad. Wij zullen enkel eenige namen aanhalen MM. de graaf Visart de Bocarmé, volksvertegen woordiger; Raphaël de Spot, provin ciaal raadslid en voorzitter der maat schappij; Bieswal, arrondissementscam missaris; Van Heè, lid der bestendige afvaardiging, De Haene, buigemeester; Ftys, onderzoeksrechter; de Spot, ad vocaat; Verraes, geneesheer; Pil, advo caat; Simpelaere, notaris; Allewaert, conservator der hypotheken; Schramme, substituut, de heeren professors van ’t college en meer anderen wier naam ons nu ontsnapt. De medewerking van de heeren Ed, Jacobs, Joseph Marien en Théo Char lier, maakt do taak van den criticus aan genaam en gemakkelijk. Met het kunstlievend publiek van gansch België brengen wij hulde aan Irnnatonnron winr num vnnrlaan I i meestet lijke wijze. Eine bijzondere melding hoeft gedaan te worden voor M. Tn. Retsin, den zoo van De en Charlier heb ben beurtelings onzen vriend geluk ge- wensebt. met zijn puik talent. Hel luimig gedeelte van hel concert bestond uit een twéezang Die daar! dien de heeren René Brys en Gustaaf Spilli- aen. zeer geestig hebben vertolkt. Zij hebben telkeen wel doen lachen. Wijders zongen de heeren René Brys, Joseph Cailliau,'Gustaaf -Spiiliaeri en Julius Vuylsteke liet kluchtige kwartet van Gartbe, De Wijnproevers, dat zeer fatsoen lijk werd gezongen en hervraagd werd. Voorooemde heeren hebben eens te meer bewezen dat zij overtuigde lief hebbers zijn. Dank voor hunne mede werking. En nu, ten slotte, een woord van dank zij gezegd aan den zoo ijvengen voorzitter den echten en alom geacbien volksvriend M. Raphaël de Spoi, die door zijn toedoehi de inrich ing dezer piacbtige;comier.en mogelijk beeft ge maakt; dank aan den nieuwen en vhjti- gen secretaris der maatschappij M. René Biys, die in korten tijd reeds veel werk beeft afgelegd; dank aah alle mede wet kei s, werkende leden en eereleden, hanelijk dank, en tol in Januari. Verachilligc lijdingen. Het onderzoek wegens de dieften ge pleegd ten. huize van Pieter Leroy, ho venier bij het Sasje, heelt tot goeden uitslag geleid. Eene huiszoeking gedaan ler woonst van Josephina V.... heeft verscheidene nieuwe voorwerpen doen ontdekken die schijnen van dieften voort te komen. Door den onderkommissaris onder vraagd over de herkomst dier voorwer pen, en in 't nauw gebracht zijnde, ein digde zij met de bekentenis bij Leroy, bij middel van valshe sleutels, 20 frank, gestolen te hebben in Juli en 180 trank den 17 November II. Al de geslolene voorwerpen en eene som van 190 frank zijn aangeslagen, en pioces verbaal is tea laste der beschuldigde opgemaakt. De bejaarde dochter Amelia Van- leene, die sedert 27 September II. hare woning vetlaien had, zonder te laten deze kunstenaren wier naam voortaan verbonden blijft aan do feester, onzer bloeiende fanfarenschaar. Hulde en dank aan die mar.nen die drag dor jaarwedde onzer ministers, en door hunne vereereade medewerking hij voegde eibij dai de socialisten vol- de eertijds zoo nederige Melomanen lot I txPia"*s,t’ i lasuKe l:,ak geerne een postje vat. 21,000 Ir. zouden da puikste. maatschappij onzer stad ei ?P z ch genotneu had. hebben verheven. "ee,?n Jac?bs’ Marie" en C^rlmr Het talent van M. Ed. Jacobs is ont zaglijk Wij zullen hier geene bespreking wa gen, maar a leen een kreet van bewon dering laten hooren. Mtn luistert en men is in verrukking bij hel openbaren van een zoo machtig genie. De meester speelde namelijk le Désir van Servais. Nocturne van Chopin, en Elfendans van Popper, en meer andere stukken. De Elfendans is wel zekér eene d r rijkste en souisie scheppingen weikeeen toondichter ve wezenlijken kan. Jacobs venolkte dit stuk me: eene ze gevierende brio. Zijn tiiomlwas volledig. De zaal was letterlijk door degeesidnfï vervoerd Men juichte, men wuitie. zooah wij liet nim mer zagen. De huldetooging aan den be roemden cellist was grootsca en indruk wekkend. Hij had eenieder’s hart ge- :i s 17 soc s geene gezonde raakt. Met zijne gewone bevalligheid IA.» mzvoo beantwoordde hij d.m ook aan het be- 1 geesier d publiek. Dank, M. Jacobs, en tot wederziens. De lauweren door M. Jacobs behaald, hebben toch het schoon talent van M. Joseph Maiiën in het duister niet.kunnens stellen. Die zoó fijngevoelige violist is de lieveling van bel kunstminnend pu bliek van Antwerpen Omegensprekelijk heelt hij daar als virtuoos aan allen vol komen den loef algestoken. Zijne ziel trilt in de snaren zijner vedel. Hij werd naar waarde geschat vooral bij het uit voeren der Danse Tzigane van Tivadar- Nachez en der Rêverie van Schumann, en werd, op een eenparig handgeklap ont haald; De fatrtaztj Roméo el Juliette viel jnsgefijks in den smaak van allen. M. i -o-- Mariën heeft hier een naam verworven zy*ie, lOü fr. boet, voor jachtmisdiijt. 50 fr. boel, voor slagen. Zitting van 9 Nov. Clauw Eudoxia, werkster te Clercken, 10 fr. boet, voor be- 1 "J Vanderscheuren Wercken, voor' -- en 26 fr. biet, voor diefl-a. Vieubled Karei, metser te Dixmude 8 dagen gevang en26 Ir. boet, voor smaad. Vienne Pieter, werkman te Houthem, 30 fr. boel, voor smaad; 10 fr. boel, voor beleedigingen en o fr. voor dronkenschap. Olheuz Karei, vischverkooper, er. Vancas- sel Hendrik, meisei, beide le Lomb irtzydo, de eerste 30 tr. boet; voor slagen; de tweede !5 fr. voor beleedigingen. Maesen Edmund- visscher, Ryckcboar- Lndewijk, bikker, en Ryekeboer Puiuphile, hotelhouderszóon, allen le Adinkenke, voor waardelijk, elk 26 fr. boet, voor slagen. Priesterlijke benoemingen. M. J Glaerhout, on<lerpa*tnor te Si. De nijs is beslier Ier benoemd van de katholie ke scholen van Piithein. M. S x, priester in seminarie, wordt onderpastoor ie Sl. Denijs. VEURNAAR I 06 2 25 2 04 9 34 9 56 10 08 1108 Veurne Statie Veurne Markt Coxyde Ooslduy nkerke Nieuport Outlende VEURNE-YPER 445 7 26 4 50 7 31 5 15 6 58 521 7 04 533 7 16 5 41 7 24 4 43 5 06 Oostende Statie Nicuport Oogidu ynkerkr C<»xylc Veurne Mark t Venrne Statie VEURNE-OOSTENDE ïmj'. 9 30 12 40 3 1* 6 05 3 20 6 11 3 32 6 23 3 40 31 1 25 - 4 00 6 48 5 00 6 50 9 36 12 4G 9 48 12 58 9$6 7 41 10 1» 700 8 42 11 14 Veurne Sia(;» Veurne Faubourg Nieuwe Herberg Alveringheiu Loo Hoogstaede-Linde Yper Statie Yper Statie r Lbo Alveringh*m I Vcuf ne SL'be Rru».el Geut Lichtenelde CoitemaicV Diuuude Veutne Adinlerle Duinkerks Duinkerke Aduikerke Veurne Diimude Corlemarek 5 3 I Lichterveldo 5 49 Geul 7 16 BruMel 1 47 2 38 5 52. 5 43. 5 0.’ 7 29 8 40 5 14 7 43 9 12 5 59 8 09 615 8 35 6 15 7 06 5 00 5 50 6 C3 631 G59 7 38 - 9 06 5 6 05 8 42 11 03 6 22 8 59 11 20 6 30 9 07 11 28 G 42 9 10- 11 40 6 48 9 25 11 46 6 00 7 28 11 38 - «42 8 56 9 21 9 48 9 59 5 18 7 28 1138 - 5 52 5 43 7 19 6 32 I 6 48 I 7 18 1 7 45 7 54 C - 844 1952 5 55 6 42 652 1 33 5 23 2 58 6 46 3 20 «07 10 43 u r. i i i 1 Iwn Iia»ut»l,nrra Ania.i nrln.,a YPER—VEURNE .9 50 i 5 3 45 dl! 9 55 5 11 7 52 10 16 5 19 800 10 24 5 36 8 17 10 41 5 50 8 31 10 55 6 47 9 28 11 52 440 7 22 f --- Iloogslide Linde 5 37 8 19 10 43 11 33 1 57 4 37 7 27 6 35— on— ivo, ii4i s 12 452 741vm 6 09 8 50 11 14 12 04 2 29 5 09 7 58 6 38 9 19 11 43 12 33 2 58 5 38.8 27 - in - - OOSTENDE—V EUR 5 E 7 42 10 r 12 25 - 2 58 6 50 l 27 4 01 7 52 1 44 418 8 09 1 52 - 4 26 8 17 2 04 - 4 38 8'2 2 10 4 44 8 35 4 52 7 41 5 17 8 00 5 38 8 27 O O «O V 40 - 1 10 3 50 6 27 5 1 31 4 11 G48 1 39 4 19 6 56 1 56 4 36 7 13 2 10 4 50 7 27 3 07 5 47 8 24 9*46 10*36 1 3 40 6 30 6 52 8 33 10 57 11 47 2 12 Nieuwe Herberg 617 858 11 22 12 12 2 37 VeürnëVoor stad 6 43 9 24 11 48 12 38 3 02 5 43 8 32 - - - lil», 9 16 1 S3- 1 43 - - 210- 23M- 2 56 - 4 07 - «56 IC 54 3 08 9 51 11 47 3 56 9 53 11 55 4 04 J0 10 14 12 26 4 33 750 1047 1255 5 11 8 05 10 57 9 15 12 05 9 25 10 40 1 20

HISTORISCHE KRANTEN

De Veurnaar (1838-1937) | 1894 | | pagina 1